WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Klipon Trading B.V. v. Erovideo

Zaaknr. DNL2015-0002

1. Partijen

Eiseres is Klipon Trading B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markfellows B.V., Nederland.

Verweerder is Erovideo uit Almelo, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <klipon.nl> is geregistreerd bij SIDN via Denit Internet Services BV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 januari 2015. Het Instituut heeft op 7 januari 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 januari 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 januari 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 februari 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 3 februari 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft P.L. Reeskamp op 12 februari 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is de Nederlandse vennootschap Klipon Trading B.V.

Eiseres beroept zich in deze procedure op het Benelux woordmerk KLIPON (nr. 0953947), dat is gedeponeerd op 19 maart 2014 voor de klassen 9, 10, 25 en 35, en geregistreerd op 6 juni 2014.

Daarnaast beroept Eiseres zich op een handelsnaamrecht. Niet is aangegeven sinds wanneer zij deze handelsnaam gebruikt.

Verweerder is Erovideo, die de Domeinnaam heeft geregistreerd op 14 december 2000. De Domeinnaam is thans in gebruik voor de verkoop van pornografisch materiaal.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres vordert de wijziging van de domeinnaamhouder opdat zij houdster wordt van de Domeinnaam.

Zij voert hiertoe aan dat zij houdster is van het hierboven gespecificeerde Benelux woordmerk KLIPON en dat zij de handelsnaam KLIPON gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Artikel 10.3 van de Regeling schrijft voor dat de Geschillenbeslechter het geschil zal beslechten op basis van de eis indien geen verweerschrift is ingediend. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

Op basis van artikel 2.1 van de Regeling kan Eiseres enkel in haar vordering tegemoet gekomen worden als zij aantoont dat voldaan is aan onderstaande drie vereisten, kort gezegd dat:

a. de Domeinnaam verwarringwekkend identiek of overeenstemmend is met haar merk of handelsnaam dat naar Nederlands recht beschermd is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, niet omdat deze hem onrechtmatig voorkomt, wel omdat Eiseres haar vordering op zodanig summiere wijze heeft doen onderbouwen dat deze op onderdelen ongegrond is. De Geschillenbeslechter acht zich niet gebonden de gronden van Eiseres aan te vullen zodanig dat de vordering voor toewijzing in aanmerking komt.

Eén en ander wordt thans toegelicht.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Ter staving van haar vordering dient Eiseres aan te tonen dat zij (1) een onder Nederlands recht beschermd recht heeft in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, zoals een merkrecht of handelsnaamrecht, en (2) dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met dit recht.

Merk

Eiseres heeft de registratie overgelegd van haar Benelux woordmerk KLIPON. Bij vergelijking van het merk met de Domeinnaam kan het “.nl” toplevel buiten beschouwing gelaten worden.1

De Geschillenbeslechter concludeert dat de Domeinnaam identiek is aan het ingeroepen merk.

Handelsnaam

Eiseres heeft haar vordering voorts gebaseerd op haar gestelde gebruik van de handelsnaam KLIPON. De door haar overgelegde schermafbeeldingen van haar website duiden enkel op gebruik van de handelsnaam “Klipon.com”, en niet “KLIPON” als zodanig. Hoewel verwarringwekkende overeenstemming tussen de handelsnaam en de Domeinnaam niet door Eiseres is aangevoerd bij artikel 2.1 sub a van de Regeling, begrijpt de Geschillenbeslechter de onderbouwing bij artikel 2.1 sub b als nadere substantiëring hiervan.

Aangezien het enige verschil tussen de handelsnaam en de Domeinnaam het toplevel betreft, wordt overeenstemming aangenomen. Dat hiermee bovendien verwarring wordt veroorzaakt blijkt onder andere uit de met bewijsmiddelen onderbouwde stelling van eiseres dat e-mailberichten die voor haar bedoeld zijn, per abuis naar Verweerder worden gestuurd.

De Geschillenbeslechter concludeert dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de ingeroepen handelsnaam.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling is het aan Eiseres om aan te tonen dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de voortzetting van het houderschap van de Domeinnaam. Nu een dergelijke bewijslast onevenredig zwaar zou zijn daar hiertoe een negatieve situatie bewezen zou moeten worden, is het voldoende dat Eiseres prima facie aannemelijk maakt dat een dergelijk recht of belang ontbreekt.2

Eiseres heeft aangevoerd dat Verweerder geen merken houdt of handelsnamen voert die KLIPON bevatten. Daarnaast is gesteld dat de Domeinnaam enkel wordt gebruikt om bezoekers door te linken naar haar eigen website “www.erodvd.nl”. Op basis van die stellingen acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat een recht of legitiem belang ontbreekt. Daar Verweerder dit bewijsvermoeden niet heeft weersproken met een verweerschrift is dit vermoeden voldoende om aan te nemen dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ter onderbouwing van registratie of gebruik te kwader trouw biedt de Regeling in artikel 3.2 een aantal aanknopingspunten.

Merk

Het merk KLIPON is veertien jaar later geregistreerd dan de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter roept evenwel in herinnering dat de datum van het ingeroepen merkdepot als zodanig niet doorslaggevend is voor de beoordeling van het bestaan van een recht onder artikel 2.1 sub a van de Regeling. Eén en ander verschilt voor de vraag of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd ten aanzien van het ingeroepen merk. Gezien het feit dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam geen kennis kon hebben van het ingeroepen merk, kan in dit verband geen kwade trouw worden aangenomen.3

Het enkele te koop aanbieden van een domeinnaam die eerder geregistreerd was dan het ingeroepen merk, zoals zeer summierlijk aangevoerd door Eiseres, kan als zodanig niet leiden tot het aannemen van kwade trouw. Eiseres lijkt hiermee een beroep te doen op het bepaalde in artikel 3.2 sub a van de Regeling. In dit artikel wordt – voor zover hier relevant – echter enkel de registratie of verwerving van de domeinnaam gesanctioneerd als deze tot oogmerk had de domeinnaam voor een hogere prijs dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres of haar concurrenten. Aangezien de merkregistratie na de registratie van de Domeinnaam is verricht valt de onderhavige situatie niet onder artikel 3.2 sub a van de Regeling.

Andere gronden voor kwade trouw zijn niet aangevoerd.

Handelsnaam

Nu niet is aangevoerd sinds wanneer de handelsnaam is gebruikt, en het overgelegde uittreksel daaromtrent evenmin informatie bevat, kan op grond van de stellingen van Eiseres geen kwade trouw worden aangenomen.

De Geschillenbeslechter concludeert dat de vordering van Eiseres onvoldoende gegrond is.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

P.L. Reeskamp
Geschillenbeslechter
Datum: 6 maart 2015


1 Vgl. Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008.

2 Vgl. Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002.

3 Vgl. Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Zaaknr. D2001-0827.