WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting VVV Groep Nederland v. Vereniging Voor Vrijetijdsbesteding Hindeloopen

Zaaknr. DNL2013-0024

1. Partijen

Eiser is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum, Nederland, vertegenwoordigd door V.O. Patents & Trademarks, Nederland.

Verweerder is Vereniging Voor Vrijetijdsbesteding Hindeloopen uit Hindeloopen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <vvvhindeloopen.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 29 mei 2013. Het Instituut heeft op 30 mei 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 31 mei 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juni 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juni 2013. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 26 juni 2013 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 5 juli 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Per mail van 6 juli 2013 heeft M. Kruis (hierna ook: “Kruis”), de secretaris penningmeester van Verweerder, een mail aan het Instituut gestuurd met enkele opmerkingen. De Geschillenbeslechter beslist dat dit stuk niet wordt toegelaten, in het bijzonder omdat deze mail geen relevante inhoudelijke opmerkingen bevat.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser biedt sinds 1885 diensten aan op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Eiser is marktleider op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland.

Eiser is onder andere rechthebbende op de volgende merken:

1. Benelux merkregistratie nr. 157946 voor het collectieve woordmerk V.V.V., gedeponeerd op 15 december 1989 voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 42;

2. Benelux merkregistratie nr. 621850 voor het collectieve woordmerk VVV, gedeponeerd op 17 juni 1997 voor waren en diensten in klassen 16, 35, 39, 41, 42 en 43;

3. Benelux merkregistratie nr. 158300 voor het collectieve beeldmerk VVV, gedeponeerd op 15 december 1987 voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 43;

4. Benelux merkregistratie nr. 445660 voor het collectieve beeldmerk VVV, gedeponeerd op 4 mei 1988 voor waren in klasse 16;

samen hierna aangeduid als de “Merken”.

Daarnaast doet Eiser een beroep op de handelsnaam VVV (de “Handelsnaam”), die hij stelt sinds 1885 te gebruiken.

Verweerder is een vereniging die is opgericht op 6 juli 2012 en die zich blijkens het handelsregister onder meer bezig houdt met het stimuleren en interesseren van de inwoners van de steden Workum, Hindeloopen en Stavoren voor zaken op het gebied van vrijetijdbesteding. De datum van de eerste registratie van de Domeinnaam is 2 april 2007. De toenmalige houder van de Domeinnaam was M.A.J. Kruis; Kruis is ook voorzitter/penninmeester van de vereniging Promotie Hindeloopen, die volgens de informatie van het handelsregister een Internetadres zou voeren op basis van de Domeinnaam.

Verweerder is sinds 3 april 2013 door overdracht de houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich in deze procedure op zijn collectieve Benelux woord- en beeldmerkinschrijvingen voor de tekens V.V.V. en VVV. Hierbij voert Eiser aan dat het teken VVV door het langdurige, intensieve en wijdverspreide gebruik daarvan is verworden tot een bekend merk in relatie tot de daarvoor ingeschreven diensten. Daarnaast beroept Eiser zich op zijn handelsnaam VVV.

Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en zijn Handelsnaam, nu het identieke element VVV als dominant en onderscheidend element aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst. Het element “hindeloopen” uit de Domeinnaam verwijst volgens Eiser naar de geografische herkomst en bestemming van de aangeboden diensten, en dient daarom een ondergeschikte rol te spelen in de vergelijking.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam. Volgens Eiser wordt er geen website gedreven onder de Domeinnaam. Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam in het bijzonder omdat Eiser, althans een aan Eiser geliëerde vennootschap, het gebruik van de Merken van Eiser in het voorjaar van 2012 per 1 januari 2013 heeft beëindigd. Pas nadat het duidelijk was dat Eiser het gebruik van de Merken niet langer wilde toestaan, is Verweerder overgegaan tot oprichting van de vereniging die Verweerder in de onderhavige procedure is.

Volgens Eiser zijn de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Verweerder was op de hoogte van de reeds jaren gevoerde Merken, c.q. Handelsnaam van Eiser. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om Eiser te beletten om deze te gebruiken om informatie en producten aan te bieden.

Eiser baseert zich mede op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”).

B. Verweerder

Verweerder heeft geen formeel Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

De Geschillenbeslechter merkt allereerst het volgende op. Eiser heeft diverse argumenten aangevoerd die gebaseerd zijn op het BVIE. Aangezien de Regeling eigen inhoudelijke regels kent op basis waarvan de Geschilenbeslechter dient te beslissen, laat de Geschillenbeslechter deze argumenten van Eiser voor zover uitsluitend gebaseerd op het BVIE buiten beschouwing.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en/of de Handelsnaam overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de Merken en de Handelsnaam van Eiser anderzijds.

Het element “vvv” in de Domeinnaam is identiek aan de algemeen bekende Merken en de Handelsnaam van Eiser. De Domeinnaam bevat daarnaast alleen de toevoeging “hindeloopen”, de naam van een stad in Nederland, een beschrijvende geografische aanduiding. Het element “hindeloopen” speelt derhalve in de vergelijking een ondergeschikte rol.

De Geschilenbeslechter neemt hierbij in overweging dat in vergelijkbare zaken steeds is beslist dat de geografische toevoeging van een plaats of stad niet afdoet aan het feit dat het element “vvv” bepalend is voor het vaststellen van verwarringwekkende overeenstemming; zie o.a Stichting VV Groep Nederland v. Stichting Heusdens Buro voor Toerisme (voorheen Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken), WIPO Zaaknr. DNL2011-0027 en Stichting VVV Groep Nederland v. VRTBO, WIPO Zaaknr. DNL2011-0013.

Aangezien de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken de Handelsnaam van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

De Geschillenbeslechter overweegt dat Verweerder is opgericht in juli 2012 nadat Eiser, althans een aan Eiser geliëerde vennootschap, aan de toenmalige gebruiker van de Domeinnaan (de vereniging Promotie Hindeloopen) had aangekondigd dat Eiser de samenwerking per 1 januari 2013 beëindigde en dat er van de Domeinnaam geen gebruik meer kon worden gemaakt.

Eiser heeft ook onweersproken gesteld dat Verweerder thans geen gebruik maakt van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in een dergelijk geval Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Er is dan ook voldaan is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van artikel 2.1(c) van de Regeling moet de Domeinnaam te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt, wil de vordering tot overdracht van de Domeinnaam in aanmerking komen voor toewijzing.

Hoewel er in het verleden een zekere vorm van samenwerking tussen Eiser en de aan Verweerder geliëerde vereniging Promotie Hindeloopen is geweest, dient als relevante datum voor beoordeling van een mogelijke kwade trouw van registratie de datum van overdracht aan Verweerder worden genomen, te weten 3 april 2013. Het is aannemelijk dat Verweerder op die datum op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van de Merken en de Handelsnaam van Eiser en dat de Domeinnaam toen aan Verweerder is overgedragen om Eiser te beletten deze te gebruiken, c.q. om de activiteiten van Eiser te verstoren.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <vvvhindeloopen.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 11 juli 2013