WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting VVV Groep Nederland v. Stichting Heusdens Buro voor Toerisme (voorheen Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken)

Zaaknr. DNL2011-0027

1. Partijen

Eiser is Stichting VVV Groep Nederland gevestigd te Leersum, Nederland, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Verweerder is Stichting Heusdens Buro voor Toerisme (voorheen Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken) uit Heusden, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <vvvheusden.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via InterConnect Services BV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 april 2011. Het Instituut heeft op 6 april 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 april 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 april 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 april 2011. Op 19 april 2011 verzocht Verweerder het Instituut om uitstel om het Verweerschrift in te dienen. Op 21 april 2011 informeerde het Instituut Verweerder het verzoek tot uitstel bij gebrek aan bijzondere omstandigheden niet te honoreren. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 26 april 2011.

Op 29 april 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 27 mei 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 1 juli 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Zowel Verweerder als Eiser hebben op 5, 13 en 26 juli 2011 nadere stukken in het geding gebracht. De Geschillenbeslechter heeft geoordeeld dat deze nadere stukken niet in het geding worden toegelaten. Het doel en de strekking van de onderhavige procedure is immers om een snelle en kostenefficiënte geschillenbeslechting voor partijen te realiseren. Om deze reden is in de geschillenbeslechtingsprocedure gekozen voor een – in beginsel – eenmalige stukkenwisseling tussen partijen. De Geschillenbeslechter ziet in de onderhavige zaak geen feiten of omstandigheden om van deze eenmalige stukkenwisseling af te wijken.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser biedt sinds 1885 diensten aan op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Inmiddels is Eiser marktleider op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland.

Eiser is onder andere rechthebbende op de volgende merken:

1. Benelux merkregistratie nr. 157946 voor het collectieve woordmerk V.V.V., gedeponeerd op 15 december 1989 voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 42;

2. Benelux merkregistratie nr. 621850 voor het collectieve woordmerk VVV, gedeponeerd op 17 juni 1997 voor waren en diensten in klassen 16, 35, 39, 41, 42 en 43;

3. Benelux merkregistratie nr. 158300 voor het collectieve beeldmerk VVV, gedeponeerd op 15 december 1987 voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 43;

4. Benelux merkregistratie nr. 445660 voor het collectieve beeldmerk VVV, gedeponeerd op 4 mei 1988 voor waren in klasse 16;

samen hierna aangeduid als de “Merken”.

Daarnaast doet Eiser een beroep op de handelsnaam VVV (de “Handelsnaam”), die hij stelt sinds 1885 te gebruiken.

Verweerder is een onderneming die zich blijkens het handelsregister onder meer bezig houdt met informatieverstrekking op het gebied van toerisme en dienstverlening voor het personenvervoer. De datum van de huidige registratie van de Domeinnaam is 16 maart 2011. Verweerder is sinds die datum de houder van de Domeinnaam. De datum van eerste registratie van de Domeinnaam is 22 februari 2001. Tussen de datum van de eerste registratie en de datum van de huidige registratie stond Verweerder onder zijn oude statutaire naam “Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken” als houder van de Domeinnaam geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Eiser beroept zich in deze procedure op zijn collectieve Benelux woord- en beeldmerkinschrijvingen voor de tekens V.V.V. en VVV. Hierbij voert Eiser aan dat het teken VVV door het langdurige, intensieve en wijdverspreide gebruik daarvan is verworden tot een bekend merk in relatie tot de daarvoor ingeschreven diensten. Daarnaast beroept Eiser zich op zijn handelsnaam VVV.

Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en zijn Handelsnaam, nu het identieke element VVV als dominant en onderscheidend element aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst. Het element “heusden” uit de Domeinnaam verwijst volgens Eiser naar de geografische herkomst en bestemming van de aangeboden diensten, en dient daarom een ondergeschikte rol te spelen in de vergelijking. Daarnaast wordt volgens Eiser door het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk VVV.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Na onderzoek door Eiser is niet gebleken van enig eigen merk of handelsnaam aan de zijde van Verweerder.

Daarnaast voert Eiser aan dat Verweerder ook geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder voert momenteel geen met VVV overeenstemmende handelsnaam. Dat Verweerder in het verleden handelde onder de naam “Stichting V.V.V. Heusden en omstreken” kan hem volgens Eiser niet baten, nu Eiser in het verleden nooit bewust of expliciet toestemming heeft gegeven tot registratie van de Domeinnaam. Eiser betoogt verder dat Verweerder al sinds 2002 niet meer handelt onder de naam “Stichting V.V.V. Heusden en omstreken”, wat het gebrek aan legitimiteit nog evidenter maakt.

Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Volgens Eiser heeft Verweerder indertijd voor deze specifieke Domeinnaam gekozen, eenvoudigweg omdat het meer internetverkeer zou genereren. Hoewel Verweerder in ieder geval sinds 2003 niet meer onder zijn oude handelsnaam handelt, wordt de Domeinnaam nog altijd gebruikt om internetgebruikers op zoek naar de diensten van Eiser naar de website van Verweerder te lokken, simpelweg door “door te linken”. Verweerder maakt hiermee volgens Eiser willens en wetens gebruik van een bekend merk waarvan Verweerder geen rechthebbende is.

Eiser betoogt verder dat hij door de bestaande registratie van de Domeinnaam zelf geen gebruik daarvan kan maken en aldus wordt belemmerd om informatie en producten aan te bieden. Daarnaast heeft Eiser geen beheer over de Domeinnaam en de daaraan gerelateerde website, hetgeen tot mogelijk verwarrende en/of schadelijke gevolgen kan leiden.

Tenslotte wijst Eiser er onder verwijzing naar eerdere uitspraken van geschillenbeslechters onder de Regeling op dat hij in vergelijkbare gevallen reeds in het gelijk is gesteld.

B. Verweerder

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Verweerder betwist dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en/of de Handelsnaam van Eiser. Hiertoe acht Verweerder redengevend dat er geen sprake kan zijn van feitelijke verwarring, nu de Domeinnaam geen enkele verwijzing naar Eiser bevat. Daarnaast kent de gemeente Heusden geen VVV bureau, zodat er van enige verwarring geen sprake kan zijn.

Voor zover er wel sprake zou zijn van enige verwarring, dan is deze volgens Verweerder in de hand gewerkt door Eiser zelf, nu Eiser jarenlang heeft nagelaten tegen het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder op te treden.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder voert aan dat hij de Domeinnaam ten tijde van eerste registratie in 2001 heeft geregistreerd onder zijn oude statutaire naam “Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken”. Nu Eiser destijds blijkbaar zelf geen aanspraak maakte op de Domeinnaam, had Verweerder een eigen recht om een met zijn handelsnaam overeenstemmende domeinnaam te registreren en gebruiken. Nadat partijen in 2002 de samenwerking hadden beëindigd, en Eiser op de hoogte was van het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, is door Eiser op geen enkele wijze aan Verweerder kenbaar gemaakt dat het gebruik van de Domeinnaam niet zou zijn geoorloofd. Hieruit leidt Verweerder af dat hij toestemming had van Eiser tot gebruik van de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Verweerder betwist dat er sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw.

Verweerder herhaalt dat Eiser op de hoogte was van de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. Desondanks heeft Eiser volgens Verweerder meer dan negen jaar niets ondernomen om het gebruik van de Domeinnaam te stoppen. Bij het einde van de samenwerking tussen Eiser en Verweerder heeft Eiser ook niet geïnformeerd naar de status van het gebruik van de Domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en/of de Handelsnaam overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De vraag ligt derhalve voor of het teken “vvvheusden” verwarringwekkend overeen stemt met de Merken en/of de Handelsnaam van Eiser.

Het element “vvv” in de Domeinnaam is identiek aan de Merken en de Handelsnaam van Eiser. De Domeinnaam bevat daarnaast alleen de toevoeging “heusden”, de naam van een gemeente in Nederland en dus beschrijvend voor wat betreft het aanbieden van informatie op het gebied van toerisme in de gemeente Heusden. Het element “heusden” speelt derhalve in de vergelijking een ondergeschikte rol.

Gezien het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en de Handelsnaam van Eiser.

B. Recht of Legitiem Belang

Artikel 3.1 (a) van de Regeling bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voordat hij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof.

De Geschillenbeslechter leidt uit de beschikbare stukken af dat er in het verleden sprake is geweest van een samenwerking tussen Eiser en Verweerder. Deze samenwerking verklaart ook de oude statutaire (en/of handels) naam van Verweerder, te weten “Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken”, in welke naam de Handelsnaam en/of de Merken van Eiser waren geïncorporeerd. In het kader van deze samenwerking heeft Stichting V.V.V. Heusden en Omstreken destijds op eigen initiatief de Domeinnaam geregistreerd. Eiser heeft immers onweersproken gesteld nooit toestemming te hebben verleend tot registratie van de Domeinnaam door Verweerder (al dan niet handelend onder zijn oude statutaire naam).

Ook gaat de Geschillenbeslechter er niet vanuit dat Verweerder impliciet toestemming van Eiser had om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken, nu de door Verweerder gestelde wetenschap van Eiser slechts bloot is gesteld en niet door nadere stukken is onderbouwd, en Eiser deze gestelde wetenschap heeft betwist.

Verweerder heeft evenmin een eigen recht op de aanduiding VVV. Ook is Verweerder niet anderszins bekend onder deze aanduiding. Op grond van het voorgaande heeft Verweerder naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van artikel 2.1 (c) van de Regeling moet de Domeinnaam te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt, wil de vordering tot overdracht van de Domeinnaam in aanmerking komen voor toewijzing.

Hoewel er in het verleden een zekere vorm van samenwerking tussen Eiser en Verweerder heeft plaatsgevonden, is uit de stellingen van partijen en/of overgelegde stukken niet gebleken dat Eiser aan Verweerder (al dan niet impliciet) toestemming heeft verleend tot registratie en/of gebruik van de Domeinnaam. Bovendien is de datum van de laatste registratie van de Domeinnaam 16 maart 2011, vele jaren na de registratiedatum van de Merken en gebruik van de Handelsnaam door Eiser, en jaren nadat de samenwerking tussen Eiser en Verweerder was geëindigd. Hieruit volgt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Na beëindiging van de samenwerking is Verweerder bovendien willens en wetens doorgegaan met het gebruik van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter acht hiermee aannemelijk dat Verweerder door middel van het gebruik van de Merken en/of de Handelsnaam van Eiser en de daaruit voortvloeiende verwarring van het publiek, geprobeerd heeft internetgebruikers naar zijn eigen website te leiden.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw door Verweerder. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <vvvheusden.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 18 augustus 2011