WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Beveja Ventilatoren en Luchtbehandeling B.V. v. Venso B.V.

Zaaknr. DNL2012-0032

1. Partijen

Eiser is Beveja Ventilatoren en Luchtbehandeling B.V. uit Waalwijk, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Venso B.V. uit Waalwijk, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <s-vent.nl> en <svent.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 31 mei 2012. Het Instituut heeft op 31 mei 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 juni 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juni 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juni 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 juni 2012.

Op 29 juni 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 20 juli 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Op 9 augustus 2012 heeft het Instituut Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij overeenkomstig de geldende eisen is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op 23 augustus 2012 heeft de Geschillenbeslechter op de voet van artikel 11.1 van de Regeling de Procedurele Order Nr. 1 uitgevaardigd. In deze Procedurele Order heeft de Geschillenbeslechter aan Eiser verzocht om per e-mail aan het Instituut opheldering te verschaffen over het houderschap van het ingeroepen merk en zijn gerechtigdheid of (proces)bevoegdheid om dit merk tegenover derden te handhaven.

Op 27 augustus 2012 heeft het Instituut een email ontvangen met als bijlage een licentieovereenkomst tussen Eiser en Beveja Holding B.V. te Waalwijk ten aanzien van het ingeroepen merk.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser, Beveja Ventilatoren en Luchtbehandeling B.V., is een bedrijf dat zich volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bezighoudt met handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen. Daarnaast verkoopt en verhandelt hij ventilatiesystemen onder het merk S-VENT.

Het teken S-VENT is op 8 april 2009 door Beveja Holding B.V. te Waalwijk als Benelux woordmerk gedeponeerd onder inschrijvingsnummer 861564. Beveja Holding B.V. is de enig aandeelhouder van Eiser.

Tussen Eiser en Beveja Holding B.V. is op 8 april 2009 een licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van het merk gesloten. Op grond van deze licentieovereenkomst heeft Eiser het wereldwijde, exclusieve recht om het merk S-VENT te gebruiken bij de exploitatie van de onder dit merk verhandelde producten.

Verweerder, Venso B.V., heeft de domeinnamen <svent.nl> en <s-vent.nl> geregistreerd op 22 december 2011. Verweerder drijft volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) en hij houdt zich bezig met de import van en de groothandel in elektronische artikelen en holdingactiviteiten.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat hij houder is van de Beneluxinschrijving van het woordmerk SVENT en dat de domeinnamen <svent.nl> en <s-vent.nl> daarmee direct overeenkomen. Verweerder heeft volgens Eiser geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen. Het betreft een merknaam van ventilatoren die uitsluitend door Eiser worden verkocht en Verweerder is niet tot de verkoop gerechtigd.

Eiser stelt tevens dat Verweerder sinds de beëindiging van de samenwerking tussen Eiser en Verweerder in september 2011, zonder enig recht of titel, de handelsgang van Eiser frustreert door het gebruik van de Domeinnamen. Eiser ontkent dat Verweerder de producent is van de ventilatoren die verkocht worden onder het Beneluxmerk SVENT.

Eiser vordert dat hij houder zal worden van de domeinnamen <svent.nl> en <s-vent.nl>.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij jarenlang voor Eiser en Luveja B.V. industriële ventilatoren heeft geproduceerd waarop hij een sticker met de merknaam S-VENT aanbracht. Verweerder had hiertoe een overeenkomst gesloten met Luveja B.V. De productie en levering aan Eiser heeft geduurd tot september 2011. Naar aanleiding van een niet betaalde levering had Verweerder een vordering op Luveja B.V. Luveja B.V. is echter in januari 2012 failliet verklaard. Volgens Verweerder heeft hij vanwege het faillissement van Luveja een vordering voor hetzelfde bedrag gekregen op Eiser.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich op het merk SVENT (zonder koppelteken). Blijkens de door Eiser overgelegde bewijsstukken (i.h.b. Bijlage 2) heeft Eiser kennelijk het oog op het Benelux-merk S-VENT (met koppelteken), zoals gedeponeerd onder inschrijvingsnummer 861564 (hierna: “het Merk”).

Volgens artikel 2.1 sub a.I van de Regeling kunnen eisen worden ingediend door iedereen die gemotiveerd stelt dat een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de eiser rechthebbende is. Naast de houder kan als “rechthebbende” worden aangemerkt de licentiehouder die van de merkhouder de bevoegdheid heeft bedongen een zelfstandige vordering in te stellen (artikel 2.32 lid 5 BVIE).

Blijkens het Benelux Merkenregister is het Merk niet geregistreerd op naam van Eiser, maar op naam van Beveja Holding B.V. Volgens het Handelsregister is Beveja Holding B.V. weliswaar de enig aandeelhouder van Eiser, maar Eiser heeft niet expliciet gesteld of aangetoond dat hij een licentie of procesvolmacht met betrekking tot het Merk heeft. Hierdoor is niet duidelijk of Eiser ten aanzien van het Merk als rechthebbende kan worden beschouwd. Met het oog hierop is de onder 3 bedoelde Procedurele Order Nr. 1 uitgevaardigd, waarmee Eiser in de gelegenheid is gesteld aan te tonen dat hij ten aanzien van het Merk procesbevoegdheid heeft verkregen. In reactie hierop heeft Eiser een licentieovereenkomst met Beveja Holding B.V. overgelegd. Volgens deze licentieovereenkomst is aan Eiser een licentie verleend voor het gebruik en de exploitatie van het Merk.

Uit de door Eiser toegezonden licentieovereenkomst blijkt echter niet dat Eiser ten aanzien van het Merk procesbevoegdheid heeft verkregen. Eiser heeft daarmee niet aangetoond dat hij rechthebbende is ten aanzien van het Merk en er kan evenmin worden vastgesteld of hij zich terecht beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk. Op grond hiervan kan de Geschillenbeslechter niet tot het oordeel komen dat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

Naast de kwestie van Eisers procesbevoegdheid speelt voorts een rol dat dit door partijen zelf gepresenteerde dossier teveel vragen open laat om tot een afgewogen oordeel te komen in het beknopte kader van de Regeling. Een dergelijk oordeel zou hier op zijn minst betere informatie vergen over de commerciële betrekkingen tussen partijen voor zover relevant voor registratie en gebruik van de Domeinnamen. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter naar de overwegingen in paragraaf 6.A van Bruggen Motoren V.O.F. v. Rsf productions, WIPO Zaaknr. DNL2011-0043.

B. Recht of Legitiem Belang

In verband met het oordeel omtrent het vereiste sub A komt de Geschillenbeslechter niet toe aan een beoordeling van de Eis sub B

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

In verband met het oordeel omtrent de vereisten sub A en sub B komt de Geschillenbeslechter ook niet toe aan een beoordeling van de Eis sub C.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 11 september 2012