WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Bruggen Motoren V.O.F. v. Rsf productions

Zaaknr. DNL2011-0043

1. Partijen

Eiseres is Bruggen Motoren V.O.F. uit Jubbega, Nederland, vertegenwoordigd door ARAG Rechtsbijstand, Nederland.

Verweerster is Rsf productions uit Oudehorne, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <bruggenmotoren.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 17 juni 2011. Het Instituut heeft op 20 juni 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 juni 2011 medegedeeld dat Verweerster niet geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Eiseres heeft op 21 juni 2011 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 juni 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 juli 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 7 juli 2011.

Op 12 juli 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 11 augustus 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 10 september 2011. Op 8 september 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 10 oktober 2011. Op 14 oktober 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 8 november 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Verweerster heeft de Domeinnaam geregistreerd op 4 augustus 2010.

5. Stellingen van Partijen

Partijen hebben – zakelijk weergegeven – het navolgende naar voren gebracht.

A. Eiseres

Eiseres stelt dat zij erin geslaagd is om de handelsnaam “Bruggen Motoren” (hierna te noemen: de “Handelsnaam”) sterk op de markt te zetten en zich zodoende te onderscheiden van overige concurrenten in branche en regio.

Verweerster heeft zonder toestemming van Eiseres de Handelsnaam als domeinnaam geregistreerd.

Verweerster maakt misbruik van haar recht om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken. Nu Verweerster zich op dezelfde markt begeeft als Eiseres, het verhandelen van motoronderdelen, is Eiseres van mening dat Verweerster de Domeinnaam enkel gebruikt met het doel om haar te schaden of in ieder geval voor een geheel ander doel dan waarvoor registratie van een domeinnaam is bedoeld en aan Verweerster is verleend. De Domeinnaam wordt immers slechts gebruikt om potentiële klanten naar de door Verweerster gebruikte website te leiden. Voorts doet het feit dat de Domeinnaam wordt doorgelinkt naar een door Verweerster gebruikte website, afbreuk aan de goede naam van Eiseres, die met deze naam in het dagelijks verkeer geassocieerd wordt. Tevens gaat het hierbij om het gebruik van een handelsnaam van een ander zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

De registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster is te kwader trouw. Verweerster linkt de Domeinnaam door naar een andere online locatie waarop de website van Verweerster actief is. Verweerster tracht zodoende mee te liften op de bekendheid van de Handelsnaam.

Ter onderbouwing van haar stellingen heeft Eiseres een uitdraai van het WhoIs register van SIDN overgelegd en een kopie van een sommatiebrief van de gemachtigde van Eiseres aan Verweerster.

B. Verweerster

Eiseres is niet de rechthebbende van de Handelsnaam. Eiseres treedt in het economisch verkeer op als “Bruggen Tweewielers” en niet als “Bruggen Motoren”. Verweerster heeft ten bewijze van haar stelling 15 producties overgelegd.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Eiseres in plaats van Verweerster de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten, die gemotiveerd moeten worden gesteld:

(a) de Domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en

(c) de Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling niet voldaan.

Eiseres heeft niet gemotiveerd gesteld dat de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is.

Eiseres heeft slechts aangevoerd dat zij “(…) de handelsnaam sterk op de markt heeft gezet”. Hoewel de Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres hiermee een beroep wil doen op haar (beweerdelijke) handelsnaamrechten op “Bruggen Motoren”, onderbouwt zij op geen enkele manier dat zij gerechtigd is tot de handelsnaamrechten. Er is geen bewijs van inschrijving in het Handelsregister overgelegd, noch van het feitelijk gebruik dat een voorwaarde is voor het ontstaan van handelsnaamrechten.

De blote stelling dat Eiseres de Handelsnaam sterk in de markt heeft gezet, is onvoldoende om aan te nemen dat Eiseres daarmee voldoende gemotiveerd heeft gesteld over handelsnaamrechten te beschikken.

Verweerster heeft daarentegen gemotiveerd betwist dat Eiseres rechthebbende is van de Handelsnaam. De Geschillenbeslechter maakt uit het relaas van Verweerster op dat zij meent dat Eiseres niet als “Bruggen Motoren” deelneemt aan het economisch verkeer, maar als “Bruggen Tweewielers”. Verweerster heeft ten bewijze van haar verweer diverse bewijsstukken overgelegd.

Het gaat de taak van de Geschillenbeslechter (ver) te buiten om ambtshalve onderzoek te doen naar het bestaan van eventuele rechten van Eiseres op de Handelsnaam. De Geschillenbeslechter baseert zijn oordeel op hetgeen door partijen over en weer wordt gesteld en aangetoond.

De procedure onder de Regeling is bedoeld als een efficiënte procedure om eisers een effectief middel te geven om op te treden tegen domeinnaamkaping. De procedure kent één schriftelijke ronde en het wordt van een eiser verwacht – zeker wanneer deze zich van juridische bijstand heeft voorzien – de zaak in de eis duidelijk en onderbouwd naar voren te brengen en daarbij ook de nodige stukken (zoals bewijs van de gerechtigdheid tot de handelsnaam) te overleggen.

Gelet op vorenstaande beslist de Geschillenbeslechter dat niet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. Derhalve behoeven de overige vereisten van artikel 2.1 in beginsel geen nadere bespreking.

In de afwijzing van de Eis, is de Geschillenbeslechter beperkt tot de hem voorgelegde feiten en argumenten. Het is dan ook niet uitgesloten dat Eiseres in feite een sterkere zaak heeft dan hier naar voren is gekomen. De Uitspraak van de Geschillenbeslechter laat onverlet de mogelijkheid voor Eiseres om het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter, die in dat geval aan de Uitspraak onder de Regeling niet gebonden is.

B. Recht of Legitiem Belang

Dit onderdeel behoeft in het licht van de beslissing onder A geen nadere bespreking. De Geschillenbeslechter merkt ten overvloede op dat Eiseres niet gemotiveerd heeft gesteld dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiseres lijkt in de Eis geen oog te hebben gehad voor de vereisten uit de Regeling, maar slechts te hebben willen verwijzen naar merken- en handelsnaamrechtelijke criteria. Eiseres heeft evenmin gemotiveerd gesteld dat geen sprake is van de omstandigheden als genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.

Zodoende heeft Eiseres ook niet voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Dit element behoeft in het licht van de beslissing onder A en B geen nadere bespreking.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 21 November 2011