WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Verloskundige Stadspraktijk B.V. v. Verloskundige Praktijk Groningen

Zaaknr. DNL2011-0075

1. Partijen

Eiseres is Verloskundige Stadspraktijk B.V. uit Groningen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerster is Verloskundige Praktijk Groningen uit Groningen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <verloskundigepraktijkreitdiep.nl> en <verloskundigepraktijkzuid.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Realtime Register.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 7 december 2011. Het Instituut heeft op 8 december 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 9 december 2011 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 december 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 januari 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 december 2011.

Op 30 december 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 30 januari 2012 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 28 februari 2012. Op 8 maart 2012 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 29 maart 2012. Op 26 maart 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 13 april 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres en Verweerster oefenen beide een verloskundigenpraktijk in Groningen uit. De Domeinnamen zijn door Verweerster op 18 april 2011 geregistreerd en verwijzen naar de website van Verweerster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres voert sinds december 2010 de handelsnaam “Verloskundigenpraktijk Reitdiep” voor haar verloskundigenpraktijk aan de Reitdiephaven in Groningen en sinds maart 2011 de handelsnaam “Verloskundigenpraktijk Zuid” voor haar praktijk aan de Hora Siccamasingel in Groningen. Zij heeft de domeinnamen <verloskundigenpraktijkreitdiep.nl> en <verloskundigenpraktijkzuid.nl> op 4 oktober 2010, respectievelijk 12 november 2010 geregistreerd en in gebruik genomen.

Eiseres heeft geconstateerd dat Verweerster op 18 april 2011 de Domeinnamen heeft geregistreerd en heeft gekoppeld aan haar website. Verweerster heeft volgens Eiseres geen recht om de Domeinnamen te gebruiken, omdat die enkel en alleen bedoeld zijn om internetgebruikers te leiden naar de echte websites van Eiseres. Verweerster heeft geen recht om de Domeinnamen te registreren met als enig doel (potentiële) cliënten te misleiden. De Domeinnamen zijn later geregistreerd dan de hiervoor genoemde domeinnamen van Eiseres en worden gebruikt om commercieel voordeel ten koste van Eiseres te behalen, doordat internetgebruikers die op zoek zijn naar de websites van Eiseres, ongemerkt door de grote overeenkomst tussen de domeinnamen van Eiseres en de Domeinnamen, worden geleid naar de websites van Verweerster.

Het gebruik van de Domeinnamen is te kwader trouw, want zij zijn volgens Eiseres opzettelijk gekozen om daarmee mogelijke klanten van Eiseres op een ander spoor te zetten, waardoor Eiseres schade leidt. Verweerster treedt in het maatschappelijk verkeer op onder een andere naam dan de Domeinnamen.

B. Verweerster

Volgens Verweerster beschrijven de Domeinnamen een functie in een geografisch gebied. Er zijn in Groningen drie verloskundigenpraktijken actief, die alle in de hele stad zorg verlenen. Geen van de praktijken kan daarbij het alleenrecht claimen op een naam die de stad of een deelgebied daarvan in combinatie met hun vakgebied beschrijft. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de praktijk van Verweerster vindt plaats in de gebieden waaraan de Domeinnamen gecorreleerd zijn. Verweerster stelt daarom het recht te hebben om de Domeinnamen te gebruiken.

Verweerster erkent dat de Domeinnamen lijken op domeinnamen van Eiseres. Het is nu eenmaal, volgens Verweerster, niet eenvoudig een sterk onderscheidende naam te kiezen als je allebei wilt uitdrukken dat je een bepaalde dienst in een zelfde gebied aanbiedt. Kwade trouw is hier zeker niet aan de orde. Verweerster voert aan dat, als het zo mocht zijn dat er regels bestaan voor de mate waarin domeinnamen van elkaar dienen te verschillen, zij daarvan niet op de hoogte is.

Verweerster voert voorts aan dat zij sinds begin 2007 gebruik maakt van de domeinnaam <verloskundigen-groningen.nl>. Op 23 januari 2008 heeft Eiseres de domeinnaam <verloskundigengroningen.nl> geregistreerd en naar haar website doorgelinkt. Feitelijk stelt Eiseres dat het registreren van een domeinnaam die een geografisch gebied en een aangeboden dienst beschrijft en slechts één karakter verschilt van de domeinnaam waarvan een concurrerende collega zich bedient, per definitie te kwader trouw is geschied. Bovendien kan deze gedraging in de optiek van Eiseres geen ander doel dienen dan het misleiden van cliënten. Verweerster vindt dat Eiseres haar daarmee voor een schokkend dilemma stelt, omdat de handelwijze die Eiseres Verweerster in dit geschil verwijt volgens Verweerster exact is wat Eiseres heeft gedaan in 2008. Daarmee zou Eiseres over haar eigen gedragingen oordelen als te kwader trouw verricht en misleidend. Dit acht Verweerster meten met twee maten hetgeen zij als verpletterend machtsvertoon ervaart.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat Eiseres en Verweerster beide in Nederland zijn gevestigd is de procestaal op grond van artikel 17.1 van de Regeling Nederlands.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient een eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Eiseres heeft aangevoerd dat zij haar onderneming voert onder de handelsnamen “Verloskundigenpraktijk Reitdiep” en “Verloskundigenpraktijk Zuid”, hetgeen door Verweerster niet is betwist. De Domeinnamen zijn nagenoeg identiek aan deze handelsnamen omdat zij slechts één letter missen, waardoor de meervoudsvorm in de handelsnamen van Eiseres teruggebracht wordt tot enkelvoudsvorm. De Geschillenbeslechter is daarom van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnamen van Eiseres.

Er is derhalve aan de eerste eis van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie bijvoorbeeld Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient de eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een recht of legitiem belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft aangevoerd dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenkomen met haar handelsnamen en, impliciet doordat zij Verweerster opzettelijk handelen verwijt, dat zij Verweerster daarvoor geen toestemming heeft gegeven en dat Verweerster niet onder een met de Domeinnamen overeenstemmende naam bekend stond. Het is derhalve aan Verweerster om aannemelijk te maken dat zij wel een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Daarin is Verweerster niet geslaagd. Verweerster rechtvaardigt enerzijds de registratie van de Domeinnamen door er op te wijzen dat de handelsnamen van Eiseres een combinatie zijn van beroep en de buurt waarin het beroep wordt uitgeoefend en het Verweerster, die hetzelfde beroep uitoefent in, naar zij stelt, dezelfde buurten, vrij moet staan om de daarmee overeenstemmende Domeinnamen te registeren en gebruiken. Verweerster heeft evenwel geen noodzaak aannemelijk gemaakt om uitgerekend de Domeinnamen te registeren. Zelfs indien een zeker generiek karakter de Domeinnamen niet kan worden ontzegd, is de Geschillenbeslechter van mening dat een dergelijke noodzaak ook niet bestaat omdat Verweerster reeds sinds 2008 gebruikt maakt van een eigen domeinnaam, die niet overeenstemt met de handelsnamen van Eiseres. De tweede rechtvaardiging van Verweerster gaat ook niet op. Zij verwijt Eiseres namelijk hetzelfde te hebben gedaan met haar handelsnaam en de daarmee overeenstemmende domeinnaam in 2008 toen Eiseres een daarmee verwarringwekkend overeenstemmende domeinnaam registreerde en in gebruik nam. Zonder op de merites van het verweer in te gaan, kan de Geschillenbeslechter dit “pot verwijt de ketel” verweer evenwel niet honoreren omdat hij dan eigenrichting zou sanctioneren.

Indien Verweerster begrepen zou moeten worden dat zij van mening is dat Eiseres met de registratie en ingebruikneming van de met de handelsnaam van Verweerster overeenstemmende domeinnaam onrechtmatig handelt, dan staat haar in dat geval de gang naar de gewone rechter open, danwel een procedure onder de Regeling indien Verweerster van mening is dat de registratie en/of het gebruik van bedoelde domeinnaam van Eiseres daarmee strijdig is.

Er is derhalve ook aan het tweede element van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Naar mening van de Geschillenbeslechter staat uit hetgeen partijen hebben aangevoerd vast dat Verweerster de Domeinnamen heeft gekozen in de wetenschap dat zij verwarringwekkend met de handelsnamen van Eiseres overeenstemmen. Verweerster heeft bovendien het risico genomen dat internetgebruikers in verwarring gebracht worden als zij de Domeinnamen intypen in de veronderstelling dat ze zo op de website van Eiseres uitkomen, terwijl zij in werkelijkheid bij een concurrent van Eiseres uitkomen. Dat maakt de registratie en het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster te kwader trouw.

Er is derhalve ook het aan derde, en laatste element van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen <verloskundigepraktijkreitdiep.nl> en <verloskundigepraktijkzuid.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 16 april 2012