WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Rugkliniek Heerlen B.V. v. Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek

Zaaknr. DLN2010-0055

1. Partijen

Eiseres is Rugkliniek Heerlen B.V. uit Heerlen, Nederland.

Verweerder is Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek uit Heerlen, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <chiropractierugkliniekheerlen.nl> en <chiropractierugkliniek.nl> en <chiropractieheerlen.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via OpenProvider.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 oktober 2010. Het Instituut heeft op 5 oktober 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 oktober 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder verstrekt. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiseres op 10 oktober 2010 per email een aanpassing van de Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aanpassing van de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 oktober 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 oktober 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 28 oktober 2010.

Op 2 november 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 24 november 2010 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 8 december 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres en Verweerder, voormalig echtelieden, hebben van 1985 tot en met 1994 gezamenlijk een praktijk voor chiropractie gevoerd onder de naam Chiropractie Rugkliniek Zuid-Limburg.

Nadat Eiseres en Verweerder zijn gescheiden, is bovengenoemde maatschap kennelijk per 31 december 1994 ontbonden bij arbitraal vonnis. Ter beëindiging van hun voortdurende geschillen hebben partijen in december 1995 een vaststellingsovereenkomst getekend. In deze vaststellingsovereenkomst is afgesproken dat partijen zich neerleggen bij die beslissingen die reeds in de procedure zijn gegeven, zoals met betrekking tot de door partijen te voeren naam van hun praktijk.

In een interlocutoir arbitraal vonnis van 20 oktober 1994 is bepaald dat het partijen verboden is om nog langer gebruik te maken van de praktijknaam Chiropractie Rugkliniek Zuid-Limburg.

Inmiddels voert Eiseres sinds een tweetal jaren een praktijk in Heerlen onder de naam Chiropractie Rugkliniek Heerlen, en voert Verweerder een praktijk in Heerlen onder de naam Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek.

Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd op de volgende data:

5 maart 2009 <chiropractierugkliniekheerlen.nl>

17 maart 2009 <chiropractierugkliniek.nl>

17 maart 2009 <chiropractieheerlen.nl>

Vaststaat tussen partijen dat Eiseres de handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen reeds enkele maanden voerde voor de bovengenoemde registratiedata van de Domeinnamen.

Eiseres heeft voorts een merkregistratie voor het beeld-/woordmerk Chiropractie Rugkliniek Heerlen d.d. 17 maart 2010 als bijlage bij de Eis gevoegd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres beroept zich op haar handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen. Eiseres heeft hiertoe een uittreksel uit het handelsnaamregister overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres deze handelsnaam op 29 december 2008 heeft bijgeschreven in het handelsregister en een Kerstbrief van eind 2008 waaruit blijkt dat dit haar nieuwe handelsnaam zou worden.

Verweerder heeft nadien de Domeinnamen vastgelegd, waarvan één identiek is aan de handelsnaam van Eiseres, en waarvan er twee steeds twee bestanddelen bevatten van de handelsnaam van Eiseres.

Geen van deze Domeinnamen komt overeen met de handelsnaam van Verweerder, zodat volgens Eiseres niet valt in te zien dat Verweerder een eigen recht heeft op of een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnamen heeft. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnamen geregistreerd nog geen drie maanden nadat Eiseres eind 2008 via een Kerstbrief heeft laten weten dat haar nieuwe handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen zou worden. Om die reden is er volgens Eiseres sprake van een registratie te kwader trouw en is het niet plausibel dat deze namen te goeder trouw worden gebruikt.

Eiseres stelt dat dit tot verwarring leidt. Potentiële patiënten die op zoek zijn naar Eiseres zouden hierdoor misleid worden en in verwarring zijn gebracht. Volgens Eiseres heeft Verweerder dan ook het oogmerk de patiënten naar de praktijk van Verweerder te leiden.

B. Verweerder

Verweerder handelt onder de naam Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek. Verweerder wijst op het belang van de achtergrond van deze zaak, te weten de onder paragraaf 4 hierboven beschreven situatie dat partijen als voormalig echtelieden een gezamenlijke praktijk hebben gevoerd en na beëindiging van hun huwelijk en praktijk afspraken hebben gemaakt omtrent het gebruik van de handelsnaam.

Verweerder stelt in dit verband dat in het interlocutoir arbitrale vonnis van 20 oktober 1994 is bepaald dat het partijen slechts is toegestaan om in een nieuw te kiezen praktijknaam één van de onderdelen van de voormalige praktijknaam te gebruiken, doch niet in verbinding met de andere twee onderdelen. Volgens Verweerder handelt Eiseres dan ook in strijd met dit vonnis door zich te bedienen van de handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen.

Verweerder merkt op dat de merkregistratie die als bijlage is overgelegd een jonger merk betreft, en bovendien een woord/beeldmerk is. Voor zover het aanhechten van het merk een beroep op pretense merkrechten zou zijn, meent Verweerder dat dit beroep moet falen.

Voor wat betreft het beroep op handelsnaamrechten stelt Verweerder de Domeinnamen niet als handelsnaam te gebruiken nu twee van de websites onder de Domeinnamen “under construction” zijn, en één van de Domeinnamen doorlinkt naar de website “www.chiropractie-vanbeest.nl”, de website van Verweerder.

Verweerder stelt dat – met uitzondering van de domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> – de Domeinnamen voldoende afwijken van de handelsnaam van Eiseres.

Daarnaast stelt Verweerder dat een ieder (tenzij sprake is van afwijkende afspraken / vonnissen zoals in casu het geval is) het recht heeft gebruik te maken van één of meerdere van de elementen ‘Chiropractie’, ‘Rugkliniek’ en/of ‘Heerlen’.

Verweerder stelt verder een legitiem belang bij de Domeinnamen te hebben daar deze bestaan uit alledaagse woorden, welke dienen om de dienstverlening van Verweerder te omschrijven.

Tot slot stelt Verweerder dat er geen sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnamen.

6. Oordeel en Bevindingen

Procestaal

Zowel Eiseres als Verweerder zijn gevestigd in Nederland. Daar de Geschillenbeslechter van geen bijzondere omstandigheden is gebleken zal, op grond van artikel 17.1 van de Regeling, de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in het Nederlands plaatsvinden.

Vereisten

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a) de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; én

b) Verweerder geen recht heeft op of geen legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; én

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

Preliminaire opmerkingen

De vraag of de vordering tot overdracht van de Domeinnamen kan worden toegewezen, zal hierna per domeinnaam besproken worden. Daarbij kan het volgende worden vooropgesteld.

Verweerder heeft aangevoerd dat Eiseres niet gerechtigd is tot het voeren van de handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen op basis van overweging 2.14 van het interlocutoir arbitrale vonnis van 20 oktober 1994. Anders dan Verweerder aanvoert, valt uit de enige overgelegde bladzijde van dit vonnis evenwel niet op te maken dat het partijen slechts toegestaan is om in een nieuw te kiezen praktijknaam maximaal één van de onderdelen van de oude praktijknaam (te weten: Chiropractie Rugkliniek Zuid-Limburg) te gebruiken.

Verweerder heeft voorts aangevoerd dat aan de handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen geen bescherming toekomt aangezien deze beschrijvend is. Aan Verweerder kan worden toegegeven dat deze handelsnaam in hoge mate beschrijvend is. Dat brengt evenwel nog niet mee dat aan die handelsnaam geen enkele bescherming toekomt. Anders dan in het geval van merken, komt immers aan beschrijvende handelsnamen wel bescherming toe. Dat is slechts anders indien daardoor de taal gemonopoliseerd wordt (zie onder meer HR 8 mei 1987, Bouwcentrum (BIE 1987, 64), en Hof Amsterdam 3 maart 1988, Davit International (1989/30)). Door het samenstel van de drie elementen ‘Chiropractie’, ‘Rugkliniek’ en ‘Heerlen’ heeft de handelsnaam van Eiseres voldoende onderscheidend vermogen en is geen sprake van het monopoliseren van de taal.

Op de gronden als hierna worden toegelicht zal de Geschillenbeslechter alleen de vordering tot overdracht van de domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> toewijzen. Omtrent de gegrondheid van de vordering tot overdracht van de Domeinnamen <chiropractierugkliniek.nl> en <chiropractieheerlen.nl> bestaat naar het oordeel van Geschillenbeslechter te veel twijfel om die vorderingen in het kader van de onderhavige procedure toe te kunnen wijzen. De onderhavige, betrekkelijk eenvoudig ingerichte procedure is er immers op gericht om alleen dan de overdrachtsvordering toe te wijzen indien de gegrondheid van die vordering boven redelijke twijfel verheven is (vgl. ook Metinvest Holdings NV v. O. Bogatov, WIPO Zaaknr. DNL2008-0025). Daarbij komt dat partijen nog gelegenheid hebben de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter of – indien dat is overeengekomen – aan arbiters.

De merkregistratie van Eiseres zal buiten beschouwing worden gelaten, nu Eiseres zich hier niet expliciet op heeft beroepen, en het bovendien een woord-/beeldmerk betreft, waarin het beeld-element in grote mate bepalend is voor het onderscheidend vermogen van dit merk.

I. Domeinnaam: <chiropractierugkliniekheerlen.nl>

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres voert een praktijk onder de handelsnaam Chiropractie Rugkliniek Heerlen.

Verweerder heeft de domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> geregistreerd. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de Domeinnamen en de handelsnaam van Eiseres wordt het top level domain “.nl” buiten beschouwing gelaten. (vgl. onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> minus “.nl” is identiek aan Eiseres’ handelsnaam.

Eiseres heeft derhalve voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Overigens merkt de Geschillenbeslechter nog op dat gelet op het feit dat de aard van de door partijen gedreven respectievelijke ondernemingen gelijk is en partijen in dezelfde plaats gevestigd zijn (Heerlen), de Geschillenbeslechter het aannemelijk acht dat door het gebruik van de domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> verwarring kan ontstaan met de onderneming van Eiseres, zulks mede gelet op het gestelde daaromtrent door Eiseres, hetgeen niet, althans onvoldoende, betwist is door Verweerder.

B. Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft een praktijk in Heerlen waarin Verweerder diensten aanbiedt op het gebied van chiropractie. Tevens kan de praktijk van Verweerder worden omschreven als een rugkliniek.

Verweerder heeft aangevoerd dat Verweerder dan ook een recht of legitiem belang heeft om de Domeinnamen te gebruiken, te meer daar het gaat om beschrijvende, alledaagse woorden.

De Geschillenbeslechter is het eens met Verweerder dat de bestanddelen ‘chiropractie’, ‘rugkliniek’, en ‘Heerlen’ ieder op zichzelf beschouwd ‘alledaagse’ woorden zijn. Dat geldt evenwel niet voor de specifieke combinatie van die bestanddelen zoals door Eiseres in haar handelsnaam gebruikt, zoals hierboven reeds overwogen.

Verweerder heeft geen verdere argumenten in dit verband aangevoerd en derhalve niet aannemelijk gemaakt een recht of legitiem belang te hebben om een domeinnaam te registreren die identiek is aan de handelsnaam van Eiseres. In deze omstandigheden kan een eventueel aanbod van producten of diensten door Verweerder onder deze domeinnaam niet als te goeder trouw in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling worden beschouwd.

Ook het feit dat Verweerder handelt onder de naam Chiropractisch Centrum voor Rug en Nek duidt op het ontbreken van een eigen recht of legitiem belang van Verweerder bij deze domeinnaam.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder heeft niet betwist dat Verweerder op de hoogte was van het feit dat Eiseres ten tijde van de registratie van de Domeinnamen reeds handelde, en thans nog handelt, onder de naam Chiropractie Rugkliniek Heerlen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is in de onderhavige omstandigheden zodoende voldoende aannemelijk dat sprake is van een registratie te kwader trouw.

Verweerder belet Eiseres bovendien om de domeinnaam zelf te registreren. Bij het intypen van de domeinnaam komen gebruikers terecht op een pagina met de woorden “under construction”. Hieruit maakt de Geschillenrechter op dat Verweerder zelf de domeinnaam voorlopig niet gebruikt, maar heeft geregistreerd om Eiseres te beletten deze te gebruiken. Dit valt onder artikel 3.2 sub b van de Regeling en vormt derhalve eveneens een verdere indicatie dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

II. Domeinnaam: <chiropractierugkliniek.nl>

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De domeinnaam <chiropractierugkliniek.nl> bevat twee elementen uit de handelsnaam van Eiseres, maar is niet identiek aan de handelsnaam van Eiseres.

Waar de door Eiseres gebruikte combinatie van de ieder op zichzelf beschouwde beschrijvende bestanddelen ‘chiropractie’, ‘rugkliniek’ en ‘Heerlen’ nog (net) voldoende onderscheidend vermogen heeft om de onderneming van Eiseres te identificeren, gaat de beschermingsomvang van de handelsnaam niet zo ver dat Eiseres zich ook kan verzetten tegen het gebruik van de combinatie van de bestanddelen chiropractie en rugkliniek. Dat zou namelijk wèl leiden tot een onwenselijk geachte monopolisering van de taal. Voor zover door het gebruik van de domeinnaam <chiropractierugkliniek.nl> al verwarring te duchten is met de onderneming van Eiseres, is dat derhalve naar het oordeel van de Geschillenbeslechter het gevolg van de keuze van Eiseres voor een in hoge mate beschrijvende handelsnaam.

Daarmee is voor deze domeinnaam niet voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

De elementen ‘chiropractie’ en ‘rugkliniek’ tezamen zijn louter beschrijvend voor een praktijk, waarin diensten worden aangeboden op het vlak van chiropractie, zoals ook Verweerder dat doet.

De Geschillenrechter acht in het kader van onderhavige procedure dan ook dat onvoldoende is komen vast te staan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het houden van de domeinnaam <chiropractierugkliniek.nl>.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Aangezien de vordering tot overdracht van de domeinnaam reeds op grond van het bovenstaande onder II. A en B. wordt afgewezen, bestaat er geen noodzaak voor het Panel om nader in te gaan op de vraag of deze domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt.

III. Domeinnaam: <chiropractieheerlen.nl>

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend, B. Recht of Legitiem Belang, en C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Zoals hierboven is overwogen, komt aan de handelsnaam van Eiseres bescherming tegen verwarringsgevaar toe, maar is deze beschermingsomvang beperkt. In het kader van de onderhavige procedure dient als gezegd de gegrondheid van de vordering tot overdracht van een domeinnaam buiten de redelijke twijfel te staan. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter bestaat er te veel twijfel omtrent de vraag of de beschermingsomvang van de handelsnaam van Eiseres zo ver gaat dat deze zich kan verzetten tegen de registratie en/of het gebruik van domeinnaam <chiropractieheerlen.nl>. Hierbij neemt de Geschillenbeslechter verder in aanmerking dat ook Verweerder een chiropractie-praktijk in Heerlen voert, hetgeen duidt op een legitiem belang van Verweerder en een contra-indicatie is van de kwade trouw van Verweerder.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling wijst de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <chiropractierugkliniekheerlen.nl> toe en de wijziging van domeinnamen <chiropractieheerlen.nl> en <chiropractierugkliniek.nl> af.

Paul Reeskamp
Geschillenbeslechter
Datum: 1 februari 2011