WIPO Arbitration and Mediation Center

ROZHODNUTIE SENÁTU TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTI O ZMENU JAZYKA KONANIA ADR

Clif Bar & Company v. TRANGO, s.r.o.

Spis č. DEUL2018-0003

1. Strany

Žalobcom je Clif Bar & Company so sídlom Emeryville, California, Spojené štáty americké, zastúpená Bomhard Intellectual Property, Španielsko.

Žalovaným je TRANGO, s.r.o. so sídlom Turany, Slovensko konajúca bez právneho zastúpenia.

2. Názov domény, správca a registrátor

Sporný názov domény je <clifbar.eu>.

Správcom sporného názvu domény je Európsky správca internetových domén (“EURid” alebo “správca”). Registrátorom sporného názvu domény je WebHouse, s.r.o.

3. Priebeh konania

Žiadosť o zmenu jazyka konania ADR („žiadosť“) bola podaná v angličtine Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO („Centrum”) podľa odseku A(3)(b) Pravidiel riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu („Pravidlá ADR”) dňa 18. septembra 2018. Dňa 18. septembra 2018 Centrum odoslalo emailom správcovi žiadosť o overenie registrátora v spojitosti so sporným názvom domény. Dňa 19. septembra 2018 správca doručil Centru e-mailom svoju odpoveď o overení, v ktorej potvrdil, že žalovaný je vedený ako držiteľ registrácie a poskytol jeho kontaktné údaje.

V súlade s odsekom A(3)(b)(3) Pravidiel ADR, Centrum formálne upovedomilo žalovaného o žiadosti a konanie začalo dňa 5. októbra 2018. V súlade s odsekom A(3)(b)(4) Pravidiel ADR bola žalovanému daná lehota na vyjadrenie do 17. októbra 2018. Žalovaný doručil Centru iba neformálnu e-mailovú komunikáciu dňa 10. októbra 2018. Centrum oznámilo stranám začatie procesu o vymenovaní senátu dňa 18. októbra 2018.

Centrum vymenovalo Mgr. Petra Kružliaka za jediného člena senátu v tejto veci dňa 24. októbra 2018 v súlade s odsekom A(3)(b)(4) Pravidiel ADR. Senát konštatuje, že bol riadne ustanovený. Senát doručil Potvrdenie o prijatí a vyhlásenie o nezávislosti a nestrannosti tak, ako požadovalo Centrum, aby sa zabezpečil súlad s odsekom B(5) Pravidiel ADR.

4. Skutkový podklad

Žalobcom je obchodná spoločnosť zriadená a registrovaná podľa práva Spojených štátov amerických so sídlom v Emeryville, Kalifornia, Spojené štáty americké.

Žalovaný je obchodná spoločnosť zriadená a registrovaná podľa práva Slovenskej republiky so sídlom v Turanoch, Slovenskej republike.

Sporný názov domény bol registrovaný 1.júna 2016. Správca potvrdil, že jazykom registračnej zmluvy v prípade sporného názvu domény je slovenčina.

Právny zástupca žalobcu zaslal žalovanému v anglickom jazyku dňa 10. novembra 2017 list s výzvou, aby upustil od užívania sporného názvu domény a aby sporný názov domény previedol na žalobcu. Žalovaný po urgencii právneho zástupcu žalobcu odpovedal žalobcovi dňa 9. decembra 2017 e-mailom v anglickom jazyku.

5. Tvrdenia strán

A. Žalobca

Žalobca žiada v súlade s odsekom A(3)(b)(1) Pravidiel ADR zmenu jazyka konania ADR k spornému názvu domény zo slovenského jazyka na jazyk anglický.

Svoju žiadosť žalobca odôvodnil predovšetkým tromi základnými argumentami. Podľa žalobcu je držiteľom registrácie slovenská spoločnosť, ktorej pracovným jazykom je aj angličtina, keďže internetová stránka držiteľa registrácie je dostupná v angličtine, aj v slovenčine. Podľa názoru žalobcu je pravdepodobné, že hoci ju nemá k dispozícii, bola registračná zmluva k spornému názvu domény vo oboch verziách - slovenskej, aj anglickej. Na preukázanie skutočnosti, že držiteľ registrácie v rámci svojej obchodnej činnosti komunikuje aj v angličtine, žalobca predložil výtlačok z internetovej stránky „www.webhouse.sk“.

Žalobca ďalej argumentoval, že angličtina je primárnym jazykom medzinárodných vzťahov a v tomto zmysle, žalobca so žalovaným komunikoval v angličtine pred podaním tejto žiadosti. Keď žalobca poslal žalovanému list s výzvou v anglickom jazyku, odpovedal mu žalovaný taktiež v tomto jazyku.

V neposlednom rade žalobca má podľa tvrdení obsiahnutých v žiadosti sídlo v Spojených štátoch amerických, jeho zástupca má sídlo v Španielsku, pričom žalobca nevie po slovensky, takže konanie ADR v slovenčine by kládlo na žalobcu neprimerané bremeno súvisiace s nákladmi na preklady dokumentov a komunikácie, ktoré by boli pravdepodobne väčšie ako náklady na samotné konanie ADR. Konanie ADR v slovenčine by tiež malo za následok neželané zdržanie sa s prípravou žaloby.

Identické predpoklady pre zmenu jazyka konania boli podľa názoru žalobcu aplikované aj v prípade Carrefour v. The Company Manager Limited Domain / Maria Di Blasi, WIPO Case No. DEUL2017-0002.

B. Žalovaný

Žalovaný sa nevyjadril k tvrdeniam žalobcu. Žalovaný doručil Centru len neformálnu komunikáciu v slovenskom jazyku, v ktorej prejavil svoju ochotu previesť sporný názov domény na žalobcu za EUR 600.

6. Prejednanie veci a zistenia

V súlade s odsekom A(3)(a) Pravidiel ADR „ak sa strany nedohodnú inak alebo ak nie je uvedené inak v registračnej zmluve, bude jazykom konania ADR jazyk registračnej zmluvy o názve domény, ktorá je predmetom sporu. V prípade, že sa strany nedohodli, môže senát podľa svojho vlastného uváženia a s prihliadnutím k okolnostiam konania ADR rozhodnúť na základe písomnej žiadosti žalobcu podanej pred podaním žaloby, že jazyk konania ADR bude iný než jazyk registračnej zmluvy o názve domény, ktorá je predmetom sporu.”

Senát v prvom rade uvádza, že žalovaný sa vecne nevyjadril k žiadosti o zmenu jazyka konania, Centru doručil len neformálnu komunikáciu v slovenskom jazyku, v ktorej ponúkol odkúpenie sporného názvu domény. Keďže dohoda vyžaduje súhlasný prejav vôle druhej zmluvnej strany, nemožno z absencie výslovného odmietnutia zmeny jazyka žalovaným vyvodiť záver, že so zmenou jazyka konania žalovaný súhlasí, osobitne keď v rámci konania o žiadosti komunikoval v slovenskom jazyku, aj keď neformálne. Senát sa teda vzhľadom na absenciu dohody, bude zaoberať dôvodmi na zmenu jazyku konania ADR k spornému názvu domény zo slovenčiny do angličtiny uvedenými v žiadosti podanej žalobcom a dôkazmi, ktoré na ich preukázanie predložil žalobca.

Podľa podanej žiadosti pozostáva argumentácia žalobcu z troch základné dôvodov. Podľa prvého má žalovaný vystupovať v obchodných vzťahoch aj v anglickom jazyku, o čom má svedčiť internetová stránka „www.webhouse.sk“, ktorú žalovaný pri propagácii svojej obchodnej činnosti využíva. Tento argument musí senát odmietnuť, nakoľko žalobca ho podložil poukazom na internetovú stránku registrátora sporného názvu domény, nie samotného žalovaného. Využívanie anglického jazyka žalovaným pri jeho obchodnej činnosti teda v konaní preukázané nebolo.

Druhým argumentom žalobcu je tvrdenie, že žalovaný v minulosti komunikoval so žalobcom v angličtine, čo má demonštrovať že obe strany jazyku rozumejú a že môžu v tomto jazyku efektívne komunikovať. S týmto argumentom by bolo možné súhlasiť za predpokladu, že by v tomto konaní bolo preukázané, že žalovaný má excelentnú znalosť angličtiny, ktorá by mu umožňovala efektívne obhajovať svoje práva v konaní ADR (Formlabs Inc. v. Eduard de Boer, Wezacon, WIPO Case No. DEUL2018-0002). Z komunikácie žalovaného adresovanej žalobcovi je však zrejmé, že žalovaný využíva iba jednoduché vety, v ktorých sa dopustil pomerne závažných gramatických chýb, pričom samotné formulácie nachádzajúce sa v e-mailovej správe žalovaného adresovanej žalobcovi sú pomerne ťažko zrozumiteľné. Znalosť angličtiny u žalovaného teda nie je na príliš vysokej úrovni a podľa predložených dôkazov nedosahuje úroveň jazykových znalostí potrebnú na účinné uplatňovanie práv žalovaného v rámci konania ADR. Argument žalobcu o jazykových znalostiach žalovaného, ktoré majú žalovanému umožňovať efektívnu komunikáciu pre účely konania ADR v anglickom jazyku, teda senát nepovažuje za dôvodný.

Žalobca taktiež tvrdí, že by preklad žaloby a komunikácie súvisiacej s konaním ADR na neho kládol neprimerané bremeno v podobe zvýšených nákladov za preklady a spôsobil tiež časové zdržanie pri príprave žaloby. Senát si v tejto súvislosti dovoľuje poukázať na rozhodnutie vydané vo veci Carrefour v. Simon Pavel, WIPO Case No. DEUL2017-0001 a v zhode s ním nepovažuje výlučne procesnú ekonómiu za dostatočný dôvod na zmenu jazyka konania, pokiaľ so zmenou jazyka žalovaný nesúhlasí. Slovenčina je úradným jazykom Európskej únie v zmysle odseku A(3)(a) Pravidiel ADR a vzhľadom na sídlo žalobcu na Slovensku nemožno považovať ani zvolenie slovenčiny za jazyk registračnej zmluvy ako nepoctivé jednanie, ktoré by malo žalobcovi sťažiť konanie ADR.

Senát ďalej dopĺňa, že podľa jeho názoru v tejto veci nie sú splnené podmienky pre zmenu jazyka konania ADR formulované v rozhodnutí vydanom vo veci Carrefour v. The Company Manager Limited Domain / Maria Di Blasi, WIPO Case No. DEUL2017-0002, ktoré spomínal v žiadosti žalobca, a to najmä z dôvodu, že v tamtom konaní zistenia senátu potvrdili, že žalovaný komunikoval extenzívne v anglickom jazyku, čo v kombinácii s ostatnými okolnosťami konania postačovalo na odôvodnenie zmeny jazyka konania ADR.

Na základe uvedeného a s prihliadnutím na okolnosti konania ADR, osobitne na preukázanú úroveň znalosti anglického jazyka žalovaného, ktorá mu neumožňuje efektívne uplatňovať si jeho práva v konaní ADR, prevyšuje podľa názoru senátu právo žalovaného na riadnu a efektívnu obhajobu jeho práv a právom chránených záujmov v konaní ADR nad tým, že žalobcovi vzniknú náklady a komplikácie z dôvodu nutnosti viesť konanie ADR v slovenskom jazyku.

Senát na záver uvádza, že toto rozhodnutie sa vzťahuje výlučne na jazyk konania ADR a nemá vplyv na akékoľvek iné rozhodnutie vydané v konaní ADR.

7. Rozhodnutie

Z vyššie uvedených dôvodov sa žiadosť zamieta.

Toto rozhodnutie senátu je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

Mgr. Peter Kružliak
Jediný člen senátu
Dátum: 5. novembra 2018