WIPO Arbitration and Mediation Center

ROZHODNUTÍ SENÁTU O NÁVRHU NA ZMĚNU JAZYKA ŘÍZENÍ

Carrefour v. Simon Pavel

Případ č. DEUL2017-0001

1. Strany Sporu

1.1 Žalující stranou je společnost Carrefour z Boulogne Billancourt, Francie, zastoupena oprávněným zástupcem Dreyfus & Associés z Paris, Francie.

1.2 Žalovanou stranou je Pavel Simon z Praha, Česká republika, bez oprávněného zástupce.

2. Sporné doménové jméno, Registr a Registrátor

Sporné doménové jméno: <carefour.eu>

Registr sporného doménového jména je Evropský Registr pro Internetové Domény (dále jen "EURid" nebo "Registr"). Registrátorem sporného doménového jména je společnost Media4web, s.r.o.

3. Procesní vývoj a skutkové okolnosti

Žalující strana podala dle ustanovení Odst. A(3)(b)(1) Pravidel pro řešení sporů o domény .eu (dále jen "Pravidla ADR") návrh ze dne 28. listopadu 2017 na změnu jazyka ADR řízení, kterým je ve smyslu ustanovení Odst. A(3)(b)(1) Pravidel ADR jazyk Registrační smlouvy pro sporné doménové jméno. Stran sporného doménového jména <carefour.eu> je jazykem ADR řízení český jazyk. Žalující strana svým návrhem požaduje změnu jazyka ADR řízení na jazyk anglický.

4. Tvrzení stran

A. Žalující strana

Pro účely návrhu na změnu jazyka ADR řízení z českého jazyka na jazyk anglický se Žalující strana opírá zejména o následující argumenty.

Žalující strana předně uvádí, že v otázkách týkajících se změny jazyka ADR řízení by měl Senát vycházet především ze skutečnosti, zda je Žalovaná strana schopna komunikovat v navrhovaném jazyce a zda jí změna jazyka řízení nezpůsobí újmu. Dále je dle Žalující strany třeba zohlednit, zda mohou být změnou jazyka řízení ušetřeny náklady na překlady potřebných materiálů v průběhu řízení v případě, že Žalující strana neovládá jazyk řízení, za současného zachování práv obou stran sporu. V takových případech totiž, jak Žalující strana uvádí, dochází ke vzniku nepřiměřené zátěže na straně Žalující strany, která může vést ke zpoždění celého řízení. Na podporu těchto tvrzení Žalující strana odkazuje na řadu dřívějších rozhodnutí Senátů v ADR řízeních podle Pravidel UDRP.

Žalující strana následně uvádí, že nemá znalost českého jazyka a vedení ADR řízení právě v českém jazyce by proto pro ni znamenalo nutnost pořizovat překlady do něj u všech relevantních dokumentů. V tom spatřuje Žalovaná strana nepřiměřenou zátěž představující zejména významný nárůst nákladů na vedení ADR řízení.

Žalovaná strana přitom s Žalující stranou v předchozí korespondenci komunikovala v anglickém jazyce, z čehož Žalující strana dovozuje, že Žalovaná strana ovládá anglický jazyk a je schopna v něm účinně komunikovat.

Závěrem Žalující strana dodává, že anglický jazyk je primárním jazykem užívaným v mezinárodních vztazích a je jedním z úředních jazyků Centra.

B. Žalovaná strana

Žalované straně byl návrh na změnu jazyka ADR řízení zaslán na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Registru, načež bylo Centru ze stejné e-mailové adresy ve stanovené lhůtě zasláno vyjádření k návrhu Žalující strany na změnu jazyka ADR řízení. Senát proto považuje toto vyjádření za vyjádření Žalované strany i navzdory tomu, že na konci zprávy je uvedené jméno odlišné od Žalované osoby.

Žalovaná strana uvádí, že se změnou jazyka ADR řízení na anglický jazyk nesouhlasí, protože tento jazyk neovládá natolik uspokojivě, aby byla schopna porozumět odborným právním výrazům. Požaduje proto, aby jazykem řízení byl český jazyk.

5. Posouzení a zjištění

Podle ustanovení Odst. A(3)(a) Pravidel ADR jazykem ADR řízení musí být některý z úředních jazyků EU. Pokud se Strany nedohodnou, Senát může na základě svého vlastního uvážení s přihlédnutím k okolnostem ADR řízení rozhodnout na základě písemného návrhu Žalující strany, podaného před podáním Žalobního návrhu, že jazyk ADR řízení bude jiný než jazyk Registrační smlouvy pro doménové jméno, které je předmětem sporu.

Žalující strana svoji žádost na změnu jazyka ADR řízení opírá zejména o argument, že povolením navrhované změny dojde k úspoře nákladů na překlad dokumentů do českého jazyka, které by jinak Žalující strana byla nucena vynaložit, a zároveň, že taková změna nezpůsobí Žalované straně žádnou újmu, protože ta demonstrovala dostatečnou znalost anglického jazyka tím, že s Žalující stranou v minulosti v tomto jazyce komunikovala.

Senát v tomto ohledu podotýká, že na základě předchozích krátkých e-mailových zpráv v anglickém jazyce, formulovaných zejména pomocí jednoduchých vět, kterými Žalovaná strana odpověděla Žalující straně, nelze mít za prokázané, že Žalovaná strana ovládá navrhovaný jazyk na takové úrovni, která je potřebná pro plnohodnotné uplatnění svých práv v ADR řízení.

Žalovaná strana nadto navíc vyslovila výslovný nesouhlas se změnou jazyka ADR řízení na anglický jazyk, což odůvodnila právě nedostatečnou znalostí anglického jazyka.

Rozhodnutí Senátů v řízeních podle Pravidel UDRP, na která se Žalující strana ve svém návrhu odvolává, přitom na případ v tomto řízení nelze vztáhnout. Většina těchto citovaných rozhodnutí se vztahovala na typově odlišné situace, zejména na případy, kdy se Žalující strana k návrhu na změnu jazyka řízení vůbec nevyjádřila a Žalovanou stranou byla demonstrována dostatečná znalost navrhovaného jazyka. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, Žalovaná strana se v tomto případě vyjádřila proti návrhu Žalující strany a rovněž nelze mít za prokázané, že Žalovaná strana navrhovaný jazyk ovládá na takové úrovni, aby byla schopna v něm vést ADR řízení.

Závěr, že samotná procesní ekonomie nepředstavuje důvody pro změnu jazyka řízení, pokud se změnou jazyka Žalovaná strana nesouhlasí, odpovídá ustálené rozhodovací praxi ve věcech .eu doménových jmen Senátů Rozhodčího soudu u HK ČR, např. Vivartia -Industrial & Commercial company of food & catering services v. Anastasios Karzakis, CAC 2675B, <vivartia.eu>.

Senát na závěr uvádí, že jazyk řízení v tomto případě je úředním jazykem Evropské unie ve smyslu citovaného ustanovení odst. A(3)(a) Pravidel ADR. V jeho volbě Žalovanou stranou při registraci sporného doménového nelze s ohledem na bydliště Žalované strany považovat za nepoctivé jednání, které mělo za cíl ztížit vedení ADR řízení. Vedení ADR řízení v českém jazyce nepředstavuje nepřiměřené komplikace či nedůvodnou újmu pro Žalující stranu.

Z důvodů výše uvedených, Senát návrh Žalující strany na změnu jazyka ADR řízení považuje za nedůvodný a návrh se zamítá.

7. Rozhodnutí

Z uvedených důvodů se návrh Žalující strany na změnu jazyka ADR řízení z českého jazyka na anglický jazyk zamítá.

JUDr. Michal Havlík
Rozhodce
Datum: 22. 1. 2018


Příloha – abstrakt v anglickém jazyce

Based on Paragraph A(3)(b)(1) of the ADR Rules, Complainant filed a Request to change the language of the ADR proceedings from the Czech to English. The Request was founded mainly on the claim that by the change of the language, substantial translation costs incurred by the Complainant will be avoided. Moreover, referring to the previous correspondence between the parties to the dispute, the Complainant concluded that the Respondent possesses sufficient English language skills necessary for effective communication and submission of arguments within the ADR proceedings.

The Respondent refused that the language of the proceedings be changed and expressly stated that he lacks necessary command of the English language to fully understand specific legal terms.

Pursuant to Paragraph A(3) of the ADR Rules, it is within the Panel's discretion whether it decides to change the language of the proceedings. The Panel took into consideration that the Respondent expressly rejected the change of the language and that it is not sufficient to conclude that the Respondent possesses sufficient command of English from the brief correspondence in English between the parties. The choice of the Czech language for the registration agreement cannot be considered as unfair conduct in view of the Respondent's domicile. Under established case law in ADR proceedings in .eu domain name matters, in absence of consent of the Respondent, economic reasons on part of the Complainant are not sufficient ground for the change of language. Thus, the Panel dismisses the Complainant's request.