WIPO Arbitration and Mediation Center

SENATI OTSUS

LLC Attack Concert v. Sergey Seleznev

Juhtumi number: DEU2018-0006

1. Pooled

Hageja on LLC Attack Concert, Moscow, Venemaa Föderatsioon, keda esindab Advokaadibüroo CLARUS, Eesti.

Kostja on Sergey Seleznev, Tallinn, Eesti.

2. Domeeninimi, Register ja Registripidaja

Vaidlusalune domeeninimi on <thebadboysblue.com>. Vaidlusaluse domeeninime registreerinud Register on Euroopa internetidomeenide register („EURid“ ehk „Register“). Vaidlusaluse domeeninime Registripidaja on Zone Media OÜ.

3. Menetluse käik

Hagiavaldus esitati WIPO arbitraaži- ja lepituskeskusele („Keskus“) 7. märtsil 2018. 7. märtsil 2018 edastas Keskus Registrile e-posti teel taotluse vaidlustatud domeeninime andmete kinnitamiseks. 13. märtsil 2018 edastas Register Keskusele e-posti teel vastuse, kinnitades, et Kostja on registreerija ning edastades tema kontaktandmed.

Keskus kontrollis Hagiavalduse vastavust .eu domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite („ADR Reeglid“) ja Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni .eu domeenide alternatiivse vaidluste lahendamisreeglite täiendavate reeglite („Täiendavad Reeglid“) nõuetele.

Lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist B(2) teavitas Keskus ametlikult Hagiavalduses märgitud Kostjat ning menetlus algas 16. märtsil 2018. Vastavalt ADR Reeglite paragrahvile B(3) oli Kostja Vastuse esitamise tähtaeg 27. aprill 2018. Kostja ei edastanud Vastust Hagiavaldusele. Sellest tulenevalt edastas Keskus 30. aprillil 2018 teate Kostja kohustuste täitmatajätmisest.

Keskus nimetas Indrek Eelmetsa käesolevas asjas vahekohtunikuks 8. mail 2018. Senat leiab, et on nõuetekohaselt moodustatud. Senat on ADR reeglite paragrahvis B(5) sätestatud nõuete täitmise tagamiseks esitanud Keskuse nõutava nõusoleku vahekohtunikuks määramisega ning erapooletuse ja sõltumatuse kinnituse.

4. Faktilised asjaolud

Hagejale kuuluvad alljärgnevad kaubamärgid, mis on registreeritud ja kasutusel muusika salvestamise ja esitamise valdkonnas:

- Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 008509631 BAD BOYS BLUE, registreerimise kuupäev 10. mai 2010;

- Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 008509655 THE REAL BAD BOYS BLUE, registreerimise kuupäev 22. jaanuar 2010.

Vaidlustatud domeeninimi <thebadboysblue.eu> registreeriti Kostja nimele 5. novembril 2015. Vaidlustatud domeeninimega seonduval veebilehel esitleb Kostja artisti nimetusega Herb McCoy The Real Bad Boys Blue ning pakub muusika- ja kontserditeenuseid.

5. Poolte seisukohad

A. Hageja

Hageja on seisukohal, et talle kuuluvad kaubamärgid BAD BOYS BLUE ja THE REAL BAD BOYS BLUE annavad Hagejale ainuõiguse tähistamaks kaubamärkidega teenuseid, mis on nimetatud kaubamärkide registreeringute klassides 9, 16 ja 41. Veebisaidil „www.thebadboysblue.eu“ kasutatakse kaubamärke ilma kaubamärgiomaniku loata ning esitletakse Herb McCoy’d ansambli Bad Boys Blue liikmena. Hageja ei ole lubanud Kostjal ega kellelgi teisel (sh veebilehel esitletaval Herb McCoy’l) kasutada kaubamärke BAD BOYS BLUE ja THE REAL BAD BOYS BLUE oma tegevuses internetis. Kostjal puudub seos ülemaailmselt tuntud bändiga Bad Boys Blue. Hageja leiab, et Kostja kasutab nime Bad Boys Blue ebaseaduslikult ja sellega petab neid, kes tulevad kontserdile kuulama Bad Boys Blue hitte.

Hageja hinnangul on domeeninimi <thebadboysblue.eu> identne ja sarnane LLC Attack Concert kaubamärgile BAD BOYS BLUE.

Hageja on seisukohal, et Kostjal ei ole õigust või õigustatud huvi domeeninimele. Hageja kaubamärkide omanikuna ei ole lubanud Kostjal kaubamärki kasutada. Kostja on registreerinud domeeninime väärkasutuseks.

Seoses pahausksusega väidab hageja, et nii kostjal kui domeeninimega seotud veebilehel esitletaval Herb McCoy’l ei ole õigust Bad Boys Blue nime kasutada. Kostja kasutab domeeninime eesmärgil, et ebaseaduslikult saada Herb McCoy’le tellimusi Bad Boys Blue nime all kontsertide läbiviimiseks.

B. Kostja

Kostja ei vastanud hageja seisukohtadele.

6. Arutelu ja järeldused

ADR Reeglite artikkel 11(d)(1) alusel Senat võtab vastu otsuse vastavalt Protsessireeglitele taotletud heastamisvahendite kasutamiseks, kui Hageja tõendab:

(1) ADR menetluses, kus Kostja on registreeritud .eu domeeninime, millega seoses Hagiavaldus

esitati, hoidja, et:

(i) domeeninimi on identne või eksitavalt sarnane nimega, mille suhtes liikmesriigi siseriiklik õigus ja/või Euroopa Ühenduse õigus tunnustab või on kinnitanud õiguse ning; kui

(ii) domeeninimi oli Kostja poolt registreeritud ilma et Kostja oleks omanud õigust või õigustatud huvi domeeninimele; või

(iii) domeeninimi oli registreeritud või on kasutusel pahauskselt.

A. Identsus või eksitav sarnasus nimega, õigust millele tunnustatakse või on kehtestatud liikmesriigi siseriikliku õiguse ja/või Euroopa Liidu õiguse alusel

Vaidlustatud domeeninimi <thebadboysblue.eu> sisaldab tervikuna Hageja kaubamärki BAD BOYS BLUE koos täiendiga „the“ domeeninime alguses. Ainuüksi inglise keeles määrava artikli „the“ lisamine ei muuda domeeninime piisavalt erinevaks Hageja kaubamärgist. Sarnasuse hindamisel ei arvestata tippdomeeni „.eu“ sisaldumist domeeninimes. Senat leiab seetõttu, et vaidlustatud domeeninimi on eksitavalt sarnane Hageja BAD BOYS BLUE kaubamärgiga.

Samuti on vaidlustatud domeeninimi eksitavalt sarnane hageja teise kaubamärgiga THE REAL BAD BOYS BLUE. Domeeninime ainus erinevus hageja teisest kaubamärgist on ingliskeelne sõna „real“ ning see ei ole piisav, et lugeda domeeninime ja kaubamärki erinevateks visuaalselt, foneetiliselt või kontseptuaalselt.

Ülaltoodu valguses leiab Senat, et ADR Reeglite paragrahvi B(11)(d)(1)(i) tingimus on täidetud.

B. Õigus või õigustatud huvi

Hageja väidab, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlusalusele domeeninimele. Hageja kinnitusel ei ole ta lubanud kostjal kasutada BAD BOYS BLUE ega THE REAL BAD BOYS BLUE kaubamärke. Hageja väidab samuti, et kostja kasutab domeeninime ebaseaduslikult, kuna kostja veebilehel viidatud Herb McCoy’l ei ole seost Bad Boys Blue ansambliga ning domeeninime kasutades kostja hangib Herb McCoy’le esinemisi ning petab inimesi, kes tulevad kontserdile kuulama Bad Boys Blue hitte.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 874/2004 artikkel 22 lg 10 sätestab, et kui üks ADR menetluse pool ei vasta määratud tähtajaks või ei ilmu vaidluskomisjoni istungile, võib seda lugeda vastaspoole taotluste aktsepteerimise aluseks. Lisaks on UDRP1 domeenivaidluste lahendamise praktikas väljakujunenud seisukoht, et kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise tõendamine võib sageli olla võimatu, kuna tegemist oleks hageja jaoks negatiivse asjaolu tõendamise kohustusega ning valdavalt on nende asjaolude kohta teave kostjal. Seetõttu, kui hageja esitab esmapilgul usutavad (prima facie) väited, et kostjal puudub õigus või õigustatud huvi domeeninimele, siis tõendamiskoormus õiguse või õigustatud huvi olemasolu kohta kandub üle kostjale. Kui kostja ei esita vastavaid tõendeid, siis tuleb lugeda teine tingimus täidetuks („WIPO Overview 3.0“, p 2.1).

Olles hinnanud Hageja väiteid ning tutvunud vaidlustatud domeeninimega seotud Kostja veebilehega, leiab Senat, et Hageja on esitanud prima facie väited, et Kostjal puudub õigus või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele. Kostjapoolne vaidlustatud domeeninime kasutamine võib eksitada internetikasutajaid, kuna Kostja veebilehte võidakse ekslikult seostada Hageja ja tema pakutavate teenustega. Kostja ei vaielnud hageja seisukohtadele ja tõenditele vastu ega tõendanud oma õiguse või õigustatud huvi olemasolu vaidlustatud domeeninimele. Kostja veebilehel avaldatud teave ei võimalda Senatil järeldada, et Kostjal oleks õigus või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele.

Ülaltoodu valguses leiab Senat, et ADR Reeglite paragrahvi B(11)(d)(1)(ii) tingimus on täidetud.

C. Pahauskne registreerimine või kasutamine

Kuna hagi tuleb rahuldada Kostja õiguse või õigustatud huvi puudumise tõttu, siis ei pea Senat vajalikuks täiendavalt analüüsida ADR Reeglite paragrahvis B11(d)(1)(iii) sätestatud alternatiivset tingimust, kas domeeninimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt. Asja terviklikkuse huvides peab Senat siiski võimalikuks järeldada, et Hageja esitatud tõendid ja väited näitavad, et vaidlustatud domeeninimi on registreeritud ja kasutusel pahauskselt ADR Reeglite paragrahv 11(f)(4) tähenduses.

7. Üleandmine või tühistamine

Hageja on esitanud alternatiivsed taotlused a) domeeninime üleandmiseks endale või oma esindajale käesolevas menetluses ning b) kui esimese taotluse rahuldamine ei ole võimalik, siis vaidlustatud domeeninime tühistamiseks. Kuna Hageja osas ei ole täidetud määruse nr 733/2002 artikli 4(2)(b) nõuded, siis Senat ei rahulda Hageja esimest taotlust domeeni üleandmiseks Hagejale. Lisaks ei näe ADR Reeglid ette võimalust, et Senat võiks otsusega anda vaidlustatud domeeninime üle kolmandale isikule, isegi kui kolmas isik vastab määruse nr 733/2002 artikli 4(2)(b) nõuetele. Sel põhjusel ei kuulu rahuldamisele ka Hageja taotlus vaidlustatud domeeninime üleandmiseks Hageja esindajale käesolevas menetluses. Eelnevast tulenevalt rahuldab Senat Hageja taotluse domeeninime tühistamiseks.

8. Otsus

Eeltoodud põhjustel ja lähtuvalt ADR Reeglite paragrahvist B(11) otsustas Senat vaidlustatud domeeninime <thebadboysblue.eu> tühistada.

Indrek Eelmets
Üheliikmelise Senati liige
Kuupäev: 5. juuni 2018

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2018-0006:

1. The Complainant is LLC Attack Concert of Russian Federation, and the Respondent is Sergey Seleznev of Estonia.

2. The disputed domain name is <thebadboysblue.eu>. The disputed domain name was registered on November 5, 2015 with Zone Media OÜ and currently resolves to an active website where the Respondent advertises a musical band named Herb McCoy The Real Bad Boys Blue.

3. The Complaint was filed in Estonian on March 7, 2018 and the Respondent did not file a response. The Panel, Indrek Eelmets, was appointed on May 8, 2018.

4. The Complainant has European Union Trademarks for BAD BOYS BLUE (Registration Number 008509631) registered on May 10, 2010 and THE REAL BAD BOYS BLUE (Registration Number 008509655) registered on January 22, 2010.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or Community law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be revoked.


1 ADR Reeglite ja Ühtsete domeenivaidluste lahendamise reeglite („UDRP“) sarnasusi arvestades viitab Senat UDRP-le.