WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Koç Holding Anonim Şirketi v. George Byars

Dava No. D2021-3793

1. Taraflar

Şikayet Eden, Paragon Design Group, Inc., Türkiye, tarafından temsil edilen Türkiye’de yerleşik Koç Holding Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik George Byars’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <kocholdings.com> NameCheap, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 12 Kasım 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 12 Kasım 2021 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 12 Kasım 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 17 Kasım 2021 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 21 Kasım 2021 tarihinde, Şikayet Eden Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Şikayet’in Türkçe olarak sunulması ve ihtilaflı alan adı için tescil sözleşmesinin İngilizce olması nedeniyle, Merkez tarafından taraflara 17 Kasım 2021 tarihinde idari işlem diline ilişkin e-posta gönderilmiştir. Şikayet Eden, 19 Kasım 2021 tarihinde idari işlem dilinin Türkçe olması için talepte bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem diline ilişkin herhangi bir iletişimde bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Kasım 2021’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 16 Aralık 2021 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Şikayet Eden, 16 Aralık 2021 tarihinde ek belge sunmuştur.

Merkez, 21 Aralık 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye‘de yerleşik bir anonim şirkettir. Şikayet Eden, dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıp uluslararası birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede tescilli KOÇ markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 9 Mayıs 2005 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş ve birçok sınıftaki mal ve hizmetleri kapsayan, 2004 15189 no’lu KOÇ markasının sahibidir (Şikayet’e Ek 4).

Ayrıca, Şikayet Eden, dosyadaki bilgilere göre, KOÇ markasını içeren <koc.com.tr> alan adını tescil ettirip kullanmaktadır.

İhtilaflı alan adı 23 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Şikayet Edilen, Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşiktir.

Şikayet Eden tarafından sunulan belgelerden, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adını kendisini Şikayet Eden’in yönetim kurulu üyesi olarak göstererek üçüncü şahıslara eposta göndermek için kullanmış olduğu görülmektedir (Şikayet’e Ek 6).

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(c)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi KOÇ markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, KOÇ markasının Türkiye ve dünyada tanınmış olduğunu, Şikayet Edilen’in bu markayı bilmediğini ileri sürmesinin mümkün olmadığını bu nedenle de ihtilaflı alan adını kötü niyetli bir şekilde tescil ettirdiğini iddia etmektedir. Şikayet eden, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden ile ilişkili veya bağlantılı görünmeye çalıştığını ve Şikayet Eden’in iletişim bilgilerini ve yönetim kurulu üyesinin adını kullanarak, ihtilaflı alan adından oluşturduğu epostalar ile üçüncü şahıslara yanıltıcı epostalar gönderdiğini ileri sürmektedir. Şikayet Eden’e göre bu husus ihtilaflı alan adının kötü niyetle kullanıldığını ortaya koymaktadır. Son olarak Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve böylece üçüncü şahısları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Eden idari işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Şikayet Eden bu talebine gerekçe olarak, özellikle Şikayet Eden’in Türkiye’de yerleşik olması ve Şikayet Edilen veya onun rızasıyla hareket eden bir kişi tarafından üçüncü şahıslara gönderilmiş olan epostalarda adres ve iletişim bilgilerinin Türkçe olarak yazılmış olduğunu belirtmiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlem dili hakkındaki talebine sessiz kalmıştır, oysaki Merkez tarafından Şikayet Edilen’e idari işlem diline ilişkin bildirim hem Türkçe hem İngilizce olarak yapılmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in argümanlarını ve Şikayet Edilen’in idari işlem dili hakkında sessiz kalmasını dikkate alarak, Şikayet’in İngilizce’ye çevirilmesinin talep edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Ek Beyan

Şikayet Eden tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde gönderilmiş olan ek beyanın geçerliliği hakkında, İdari Hakem, Viz Communications, Inc. v. Redsun dba www.animerica.com and David Penava, WIPO Case No. D2000-0905 no’lu karar gerekçesini dikkate alıp ilave beyanların geçerliliği hakkında somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi gerektiği görüşüne varmıştır.

Şikayet Eden’in 16 Aralık 2021 tarihli ek beyanı, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğu iddiasına yönelik ek bilgi ve kanıt içermektedir. İdari Hakem, Şikayet Eden’in ek beyanını dikkate almaması için bir neden görmemektedir. Ayrıca, Şikayet’e sessiz kalmış olan Şikayet Edilen kendisine iletilmiş olan bu ek beyana karşı da sessiz kalmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Şikayet Eden tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde gönderilmiş olan ek beyanı dikkate almıştır.

B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, KOÇ markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede bilinen KOÇ markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markasıyla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “holdings” kelimesinin (Türkçe: grup kuruluş anlamında) karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğe ilişkin bir bulguyu engelleyici nitelikte olmadığı kanaatine varmıştır. Sonuçta, İdari Hakem, Şikayet Eden’in KOÇ markasının ihtilaflı alan adında tanınabilir durumda olduğunu düşünmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

C. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e KOÇ markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet’e cevap vermeyen Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır. İdari Hakem, dosyadaki diğer bilgi ve belgeleri de dikkate alarak, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşüne varmıştır.

Bu değerlendirme ışığında, özellikle de ihtilaflı alan adının kullanım şekli gözetilerek, İdari Hakem ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde bir risk taşıdığını da düşünmektedir (WIPO Overview 3.0, bölüm 2.5.1).

Böylece, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, KOÇ markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in KOÇ markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, tarafların arasında bir ilişkinin bulunmamasına rağmen, ihtilaflı alan adının üçüncü şahıslara yanıltıcı eposta göndererek kullanılması ve bu epostalarda Şikayet Eden’in yönetim kurulu üyesi gibi davranılması (Şikayet’e Ek 6), İdari Hakem’in kanaatine göre; kasten kullanıcılarda iltibas yaratıp, KOÇ markasının tanınmışlığından haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <kocholdings.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Kaya Köklü
Tarih: 3 Ocak 2022