WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Inversiones Nacionales De Turismo S.A. v. Abdurrahim Gözütok

Dava No. D2021-0323

1. Taraflar

Şikayet Eden, Peru’da yerleşik, Clarke, Modet & Co., Peru tarafından temsil edilen, Inversiones Nacionales De Turismo S.A.’dır.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Abdurrahim Gözütok’tur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <intursa.com> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 2 Şubat 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) İngilizce olarak sunulmuştur. 2 Şubat 2021 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 3 Şubat 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Tescil Eden Kuruluş ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin Türkçe olduğunu bildirmiştir. Merkez, 5 Şubat 2021 tarihinde Şikayet Eden’e; idari işlem dilinin İngilizce olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in Türkçe tercümesini ya da İngilizce’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, 5 Şubat 2021 tarihinde, idari işlem dilinin İngilizce olmasını belirtilen bir talep sunmuştur. Şikayet Edilen 9 Şubat 2021 tarihinde idari işlem dilinin Türkçe olmasını talep eden bir ileti sunarak, dava belgelerinin Türkçe tercümesini talep etmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i İngilizce ve Türkçe olarak bildirmiştir ve idari işlem süreci 18 Şubat 2021’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 10 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. 9 Mart 2021 tarihinde Şikayet Edilen, Cevap sunmak için sürenin uzatılmasını talep etmiştir. Cevap için son tarih Kurallar 5(b) paragrafı uyarınca dört gün uzatılarak 14 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Cevap 14 Mart 2021 tarihinde Şikayet Edilen tarafından Merkez’e Türkçe olarak sunulmuştur.

Merkez, 25 Mart 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Peru’da yerleşik 1971 yılından bu yana Peru’da otel ve restoran işleten bir şirkettir.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden Peru’da iki tescilli ve 35, 39 ve 43 sınıfları kapsayan INTURSA markalarına sahiptir. Peru Marka Kurumu nezdinde 25135 no’lu INTURSA markası 14 Ekim 2019 tarihinde, 28459 no’lu INSTURSA markası 18 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir (Şikayet’e Ek 4 ve 5).

İhtilaflı alan adı 6 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, pizza pazarlayan üçüncü bir İnternet sitesine yönlendirilmektedir (Şikayet’e Ek 11).

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi INTURSA markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, kötü niyetin göstergesi olarak, özellikle ihtilaflı alan adının üçüncü bir İnternet sitesine yönlendirilmekte olduğunu öne sürmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in red edilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, 2019 yılında Türkiye’de kurulmuş olan ve isminde INTURSA markasını içeren tescilli firmaya atıfta bulunup, farklı sözleşme ve evraklar sunarak, ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ve meşru menfaatleri olduğunu ve ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil etmemiş olduğunu savunmaktadır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

İhtilaflı alan adını Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, bu ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili Türkçe’dir.

Böylece, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı için idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

Şikayet Edilen, Şikayet’in İngilizce sunulmuş olmasına rağmen, Şikayet’i anlamış ve ayrıntılı Cevap verebilmiş olduğu için, İdari Hakem, aşağıdaki hususları da dikkate alarak, Şikayet Eden’den Şikayet’in Türkçe çevirisini talep etmenin gereksiz masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır ve böylece Şikayet’in Türkçe’ye çevirilmesine gerek kalmadığına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, 14 Ekim 2019 tarihinden beri Peru’da tescilli INTURSA markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in INTURSA markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği görüşüne varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır.

İdari Hakem, taraflar arasında INTURSA markasının kullanım hakları ile ilgili iddiaları ve tartışmaları dikkate alarak ve bölüm C’deki değerlendirmeler ışığında, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına ilişkin hak veya meşru menfaatinin olup olmadığı hususunun mevcut idari işlemde tartışılmasının gerekmediğini düşünmektedir. Çünkü, İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu yeterince ispatlayamamıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ıspatlamak zorundadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden’in ilk INTURSA markası 14 Ekim 2019 tarihinde Peru’daki yetklili marka kurumu tarafından tescil edilmiştir. Bu marka için başvuru 21 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştır. Oysa, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını ilgili marka başvurusundan yaklaşık üç buçuk ve marka tescilinden yaklaşık beş ay önce, yani 6 Mayıs 2019 tarihinde tescil ettirmiştir. Peru’da yerleşik ve Peru’da faaliyette bulunan Şikayet Eden, henüz marka başvurusu yapılmadığı bir dönemde, Türkiye’de yerleşik Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’den haberdar olduğunu ve ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmiş olduğunu ne yeterince ispatlamıştır ne de İdari Hakem’i bu konuda ikna edebilecek açıklamalarda bulunmuştur. Şikayet Eden, firmasının baş harflerinin kısaltmış şekli olan “Intursa” ifadesiyle halk tarafından önceden tanındığını iddia etmiştir. Ancak, dosya kapsamında Şikayet Eden’in kısaltılmış ismi ile hangi ülkelerde ve ne kadar süredir tanındığını, ya da en azından ihtilaflı alan adının tescil edildiği tarihten önce tanındığını gösteren yeterli delil bulunmamaktadır. Dolayısıyla, İdari Hakem ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğine ilişkin kriterin Şikayet Eden tarafından kanıtlanamadığı görüşündedir.

Öte yandan, ihtilaflı alan adının sadece pizza pazarlayan üçüncü tarafın web sitesine yönlendirilmiş olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, Şikayet Edilen’in ihtlaflı alan adını kötü niyetle kullanmış olduğunu yeterince göstermemektedir. Olası hakkı ve meşru menfaatlerini belgelemek amacıyla Şikayet Edilen tarafından Cevap’ında sunulmuş olan evraklar İdari Hakem’in görüşüne göre tartışılabilir olmasına rağmen, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının tescili ve kullanımı yolu ile Şikayet Eden’i kötü niyetle hedeflemiş olduğuna dair dava dosyasında ikna edici delil ya da iddia yoktur. Böylece, Şikayet Edilen’in kötü niyetle ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğini ve akabinde kötü niyetle kullandığını kesin olarak ortaya koyan bir durum dosyada görülmemektedir.

Dolayısıyla, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince bilgi veya delil olmadığını düşünerek, İdari Hakem’in Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli tescil ve kullanmış olduğunu tespit etmesi mümkün değildir.

Böylece, İdari Hakem, Politika’nin üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermektedir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikayet’in reddine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 5 Nisan 2021