WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Dart Industries Inc. v. Onur Ozenli

Dava No. D2021-0144

1. Taraflar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, Deris Attorneys at Law Partnership, Türkiye tarafından temsil edilen, Dart Industries Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Onur Ozenli’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <tupperwareturkiye.com> ve <tupperwareturkiye.xyz> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet İngilizce dilinde ve 19 Ocak 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 19 Ocak 2021 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Ocak 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Tescil Eden Kuruluş ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin Türkçe olduğunu bildirmiştir. Merkez, 20 Ocak 2021 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin İngilizce olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in Türkçe tercümesini ya da İngilizce’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, 26 Ocak 2021 tarihinde Şikayet’in Türkçe tercümesini sunmuştur. Şikayet Edilen’den idari işlem diline ilişkin bir ileti teslim alınmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 29 Ocak 2021’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 18 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap 18 Şubat 2021 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 1 Mart 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik ve özellikle plastik kapların üretimi ve dağıtımı ile dünyaca tanınmış hale gelen bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede TUPPERWARE markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 3 ve 21’inci sınıflardaki malları kapsayan ve 6 Şubat 1990 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 89/009429 no’lu TUPPERWARE markanın sahibidir.

Şikayet Eden, TUPPERWARE markasını içeren birçok alan adlarının sahibidir, örneğin <tupperware.com> ve <tupperware.com.tr>.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adları, 8 Kasım 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adları, karar tarihinde Şikayet Edilen tarafından park halinde tutulup, aktif olarak kullanılmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, TUPPERWARE markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarında “Türkiye” ismi geçmesi nedeniyle, kimsenin böyle bir alan adı üzerinde tekeli olamayacağını savunmaktadır.

Aynı zamanda, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adları için bir “ücret ödendiği taktirde, satışa açık” olduğunu vurgulamaktadır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in TUPPERWARE markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, TUPPERWARE markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere yıllardır birçok ülkede tanınmış hale gelen TUPPERWARE markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir (Şikayet’e Ek 6).

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait tescilli markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, “turkiye” kelimesi çıkarıldığında, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in TUPPERWARE markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (“prima facie”) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır.

Aksine, İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adları Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde bir risk taşımaktadır (WIPO Overview 3.0. bölüm 2.5.1). Bundan dolayı, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının şimdilik sadece park halinde elde tutulmasına rağmen, iyi niyetli bir (“bona fide”) kullanım olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine de varmıştır.

Sonuçta, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, ilgili markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in TUPPERWARE markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının, herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı, aksine kötü niyetli olarak kullanıldığı kanaatine varmıştır. İhtilaflı alan adlarının kötü niyetli kullanımı ile ilgili olarak öncelikle yukarıda belirtildiği gibi Şikayet Edilen tarafından park halinde tutmanın iyi niyetli bir kullanım olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir.

Üstelik, Şikayet Edilen 18 Şubat 2021 tarihinde sunmuş olduğu Cevap’ında, özellikle ihtilaflı alan adlarını ücret karşılığına devredebileceğini vurgulaması, İdari Hakem’in değerlendirmesine göre, ihtilaflı alan adlarını özellikle Şikayet Eden’e satmak ve böylece ihtilaflı alan adlarını tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla kullandığını kanıtlamaktadır.

İdari Hakem yapmış olduğu inceleme neticesinde, ihtilaflı alan adlarının şimdilik sadece park halinde tutulmasına rağmen, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle kullanıldığı sonucuna varmıştır (WIPO Overview 3.0. bölüm 3.3).

Böylece, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <tupperwareturkiye.com> ve <tupperwareturkiye.xyz> ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Kaya Köklü
Tarih: 15 Mart 2021