WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Dell Inc. v. Fatma Emre Tech Servis Bilişim Teknolojileri, Jibo Bilişim Teknolojileri ve Nasıba Orıpova Service Bilişim Teknolojileri

Dava No. D2020-3477

1. Taraflar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, Dündar Hukuk Bürosu, Türkiye tarafından temsil edilen, Dell Inc.’dir.

Şikayet Edilenler, Türkiye’de yerleşik Fatma Emre Tech Servis Bilişim Teknolojileri, Jibo Bilişim Teknolojileri ve Nasıba Orıpova Service Bilişim Teknolojileri’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <dellservisiturkiye.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 21 Aralık 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 21 Aralık 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 22 Aralık 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilenler’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir. 5 Ocak 2021 tarihinde, Şikayet Eden Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilenler’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 7 Ocak 2021’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 27 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilenler tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 1 Şubat 2021 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 12 Şubat 2021 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik özellikle bilgisayar ve benzer teknoloji ürünleri üreten ve pazarlayan dünyaca bilinen bir teknoloji şirketidir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede DELL markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 9’uncu sınıflardaki malları (özellikle bilgisayarları) kapsayan ve 8 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 2003/04682 no’lu markanın sahibidir (Şikayet’e Ek 5).

Ayrıca, Şikayet Eden, DELL markasını içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <dell.com> ve <dell.com.tr>.

Şikayet Edilenler, Türkiye’de yerleşik özel ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.

İhtilaflı alan adı 24 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, Şikayet Edilenler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır (Şikayet’e Ek 9). İhtilaflı alan adına bağlı olan İnternet sitesinde, Şikayet Eden’nin DELL kelime ve şekil markası, Şikayet Eden’e ait olan farklı logolar ve Şikayet Eden’in ürün resimleri belirgin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi DELL markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilenler’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilenler’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilenler tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilenler, Şikayet hakkında bir cevap veya herhangi bir yanıt vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilenler’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, DELL markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede DELL markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markasıyla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu ve bu markanın ihtilaflı alan adı içerisinde açıkça tanındığı kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “servisi” ve “Turkey” kelimeleri çıkarıldığında, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in DELL markasıyla ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilenler’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilenler’e DELL markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı olan İnternet sitenin ekran görüntülerini incelediğinde, ilgili İnternet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama görmemiştir. Tam aksine, DELL kelime ve şekil markası belirgin bir şekilde kullanıldığından dolayı, ilgili İnternet sitesinde sunulan hizmetler sanki Şikayet Eden tarafından sağlanmış olduğu yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Üstelik, İdari Hakem’in görüsüne göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde bir risk taşıdığı açıkça ortadadır (WIPO Overview 3.0. bölüm 2.5.1).

Böylece, İdari Hakem dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilenler’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşüne varmıştır. Böylece, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilenler’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, DELL markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in DELL markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adlarını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adına bağlı olan İnternet siteyi ve dosyadaki Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görselleri (Şikayet’e Ek 9) dikkate alındığında, Şikayet Edilenler’in kötü niyetli kendilerini hak sahibi olarak veya en azından hak sahibinden lisans veya onay almış gibi göstermeye çalıştıkları kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilenler’in ticari amaçla kullandığı DELL kelime ve şekil markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le aralarında bir ilişkinin bulunmadığını açıklamamış olmaları, İdari Hakem’in kanaatine göre; ihtilaflı alan adının, kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının net bir göstergesidir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilenler’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca <dellservisiturkey.com> ihtilafli alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Kaya Köklü
Tarih: 26 Şubat 2021