WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

JUUL Labs, Inc. v. Ahmet Mert

Dava No. D2020-0576

1. Taraflar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, Özdirekcan Dündar Senocak Avukatlık Ortaklığı, Türkiye tarafından temsil edilen, JUUL Labs, Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Ahmet Mert’tir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <juulturkey.net> GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 6 Mart 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 9 Mart 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 10 Mart 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 11 Mart 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 16 Mart 2020 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Tescil Eden Kuruluş ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 11 Mart 2020 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, 13 Mart 2020 tarihinde, idari işlem dilinin İngilizce olmasını belirtilen bir talep sunmuştur. Şikayet Edilen’den idari işlem diline ilişkin bir ileti teslim alınmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 24 Mart 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 13 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 14 Nisan 2020 Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 20 Nisan 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik buharlaştırıcı tütün ürünler alanında 2015 yılından bu yana birçok ülkede faaliyet gösteren bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, farklı ülkelerde JUUL markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 9, 11, 34, 35, 37 ve 47. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayan ve 7 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 2018 36532 no’lu markanın sahibidir.

Şikayet Eden, JUUL markasını içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <juul.com>.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı, 28 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmıştır (Şikayet’e Ek 7). İhtilaflı alan adına bağlı olan İnternet sitesinde, iddia edildiği üzere Şikayet Eden’nin JUUL ve aynı zamanda farklı markalı buharlatıcı tütün ürünlerin pazarlanmış olduğu görülmektedir.

Bu kararın verildiği tarihte, <juulturkey.net> ihtilaflı alan adının park halinde tutulduğu İdari Hakem tarafından tespit edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi JUUL markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

İhtilaflı alan adını Tescil Eden Kuruluş tarafından alınan bilgiye göre, bu ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Eden idari işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Gerekçe olarak, Şikayet Eden özellikle Şikayet Edilen’in Türkiye’de yerleşik olduğunu vurgulamaktadır.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in idari işlem dili hakkındaki talebine sessiz kalmıştır, oysaki Merkez tarafından Şikayet Eden’in bu talebi hem Türkçe hem İngilizce olarak Şikayet Edilen’e bildirilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tüm argümanlarını ve özellikle Şikayet Edilen’in idari işlem dili hakkında sessiz kalmasını dikkate alarak, İngilizce çeviri talep edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı için idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in JUUL markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, JUUL markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tanınmış hale gelen JUUL markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, “Türkiye” anlamına gelen “Turkey” kelimesi çıkarıldığında, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in JUUL markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan; Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin mevcut olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e JUUL markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, dosyadaki ekran görüntülerini (Şikayet’e Ek 7) incelediğinde, ihtilaflı alan adına bağlı olan İnternet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Üstelik, İdari Hakem, ilgili web sitede başka şirketlerin farklı markalı ürünlerinin de satıldığını tespit etmiştir.

İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Aksine, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in bilinçli bir şekilde iltibas yaratarak, kullanılcıları yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiği kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in JUUL markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı olmuş olan İnternet sitesi dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kendini hak sahibinden lisans veya onay almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı JUUL markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında bir ilişkinin bulunmadığını yeterince açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre; ihtilaflı alan adının, kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir.

İhtilaflı alan adının şu sıralar park halinde tutulması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilemez.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <juulturkey.net> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Kaya Köklü
Tarih: 28 Nisan 2020