WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

ANWB B.V. v. R Milder, Tapster B.V.

Zaaknr. D2019-2888

1. De Partijen

Klager is ANWB B.V., Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is R Milder, Tapster B.V., Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <anwb.app> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via GoDaddy.com, LLC (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is in het Nederlands ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 25 november 2019. Op dezelfde dag heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 26 november 2019 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie, de contactgegevens van Verweerder overlegde en aangaf dat de taal van de registratieovereenkomst Engels is.

Op 28 november 2019 heeft het Center partijen een e-mail met betrekking tot de taal van de procedure gestuurd waarop Klager verzocht dat de procedure in het Nederlands wordt gevoerd. Verweerder heeft op 3 december 2019 daarmee ingestemd.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 4 december 2019 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 24 december 2019. Verweerder diende op 24 december 2019 het Verweerschrift in, waarvan het Center de ontvangst bevestigde. Op dezelfde dag diende Klager supplementaire stukken per e-mail in.

Het Center heeft Willem J. H. Leppink op 2 januari 2020 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

De Regels voorzien in de indiening van de Klacht door Klager en het Verweerschrift door Verweerder, maar niet als zodanig in het indienen van supplementaire stukken. Paragrafen 10 en 12 van de Regels geven het Panel de uitsluitende bevoegdheid om de ontvankelijkheid van enige supplementaire stukken te bepalen. In de omstandigheden van de zaak ziet het Panel geen reden om de supplementaire stukken toe te laten.

4. Feitelijke Achtergrond

De volgende feiten zijn onweersproken.

Klager is een in Nederland zeer bekende vereniging en richt zich op het behartigen van de belangen van haar 4.4 miljoen leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Klager is houder van verschillende merkregistraties voor het merk ANWB, waaronder het Benelux-merk (woordmerk) ANWB, met nummer 0354853, gedeponeerd op 2 augustus 1978 en het Europese Uniemerk (beeldmerk) met nummer 013230768, ingeschreven op 26 februari 2015 (in enkelvoud ook aangeduid als het “Merk”).

Verweerder is een in Nederland gevestigde onderneming, gericht op de ontwikkeling, verkoop en verhuur van software, softwaretoepassingen en techniek, alsmede het uitgeven van (software) licenties.

Op 5 augustus 2018 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam leidt op het moment van de beslissing niet naar een openlijk toegankelijke website.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Klager heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Klager is rechthebbende op het Merk, welke kan worden aangemerkt als een bekend merk in de Benelux. De Domeinnaam is identiek aan het Merk ANWB en door het publiek zal onmiddellijk de associatie worden gelegd met Klager, waardoor verwarring kan ontstaan.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder is niet gelieerd aan Klager en heeft daarom geen gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de Domeinnaam.

Ten slotte stelt Klager dat de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geregistreerd en door Verweerder te kwader trouw wordt gebruikt. Verweerder vraagt om een financiële vergoeding voor de overdracht van de Domeinnaam met het oog op de kosten voor het aanpassen van de interne systemen van Verweerder. Tenslotte wordt de Domeinnaam op commerciële wijze gebruikt.

B. Verweerder

Verweerder heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant voor de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Verweerder is van mening dat het Merk van Klager niet relevant is voor deze procedure, nu het merk is geregistreerd voor bepaalde waren en diensten en Verweerder actief is op een andere markt.

Verweerder heeft een interne applicatie ontwikkeld onder de naam “Algemene Netwerk en Website Bewaker”, afgekort “ANWB”. De Domeinnaam wordt slechts intern gebruikt en is niet bestemd voor commerciële doeleinden. De Domeinnaam is in 2018 geregistreerd en Klager heeft destijds geen aanspraak gemaakt op de Domeinnaam.

De Domeinnaam is niet te kwader trouw geregistreerd en wordt niet te kwader trouw gebruikt. De Domeinnaam wordt puur intern gebruikt en bestaat uit een afkorting van de naam van de interne applicatie. Daarnaast is er volgens Verweerder tussen de partijen niet gesproken over een financiële vergoeding. Er is echter sprake van een tijdsinvestering aan de kant van Verweerder om de interne systemen aan te passen aan een andere domeinnaam, indien de Domeinnaam wordt overgedragen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 4 van de UDRP moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Klager in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk of dienstmerk waarop de klager rechthebbende is;

b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Klager moet aantonen dat de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemt met een merk waarop Klager rechten heeft.

Het Panel stelt vast dat Klager voldoende heeft aangetoond geldige rechten te hebben op het Merk.

Zoals uiteengezet in WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sectie 1.7, functioneert het eerste element vooral als een ontvankelijkheidstoets. Hier is het niet relevant voor welke waren en diensten een merk is geregistreerd, slechts de geldigheid van een merk en de overeenstemming met een domeinnaam zijn op dit punt relevant.

Daarnaast dient het generieke Top-Level Domain “.com” bij de beoordeling tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie WIPO Overview 3.0, sectie 1.11).

In het licht van het voorgaande is het Panel van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk.

Aldus is aan het vereiste van het eerste element van de UDRP voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van het tweede element van de UDRP dient Klager gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Verweerder geeft in haar Verweer aan dat er geen publieke website is gekoppeld aan de Domeinnaam, maar dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor de interne monitoring van een software applicatie, die door Verweerder enige jaren geleden zou zijn genoemd “Algemene Netwerk en Website Bewaker” (afgekort: “ANWB”). Om dit te staven heeft Verweerder een schermafdruk overlegd van een enkele pagina van een browser met de titel “Tapster’s Algemene Netwerk en Website Bewaker” met daarnaast een cartooneske afbeelding van een geel autootje met een zwaailicht en een nummerbord met daarop in cursieve kleine letters “anwb”. Voorts toont de pagina twee summiere kolommen onder de titels “intern” en “klantomgeving” (met daaronder zwartgelakte namen).

Uitgaand van de authenticiteit van de pagina, oordeelt het Panel dat Verweerder in ieder geval onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat Verweerder een recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zoals bevestigd door het gebruik van de beschreven afbeelding speelt Verweerder met de Domeinnaam in op Klagers merk en activiteiten zoals bekend in Nederland. Mede gezien de reputatie van het Merk leidt dit niet tot een recht op of legitiem belang op de Domeinnaam in de context van de UDRP.

Aldus is naar het oordeel van het Panel aan het vereiste van het tweede element van de UDRP voldaan.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Klager moet aantonen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.

Het Panel verwijst naar wat reeds is overwogen onder 6.B.

De Domeinnaam, die identiek is aan het Merk, is jaren na de registratie en de aanvang van het gebruik van het Merk geregistreerd. Het Merk is alom bekend in Nederland en heeft een hoge mate van onderscheidend vermogen. Het is duidelijk dat Verweerder bekend was met deze reputatie.

Verweerder stelt dat de Domeinnaam niet is bestemd voor commerciële doeleinden en slechts voor interne doeleinden wordt gebruikt. Het Panel concludeert echter dat het gebruik van de Domeinnaam voor een interne applicatie de bevordering van de werkzaamheden van Verweerder ten doel heeft en aldus geen sprake is van niet-commercieel gebruik in de zin van paragraaf 4(c)(iii) van de UDRP. Daarnaast wijst het Panel erop dat hoewel de Domeinnaam momenteel niet voor een publieke website wordt gebruikt, de registratie van de Domeinnaam Verweerder wel daartoe in staat stelt.

Verweerder geeft aan dat het haar niet te doen zou zijn om een financiële vergoeding, maar vervolgde met een redenering dat het omzetten van de applicatie naar een andere domeinnaam werk zou kosten dat Verweerder niet voor eigen rekening wilde nemen en – zo het Panel begrijpt – vergoed zouden moeten worden door Klager. Naar het oordeel van het Panel, doet Verweerder hiermee een verkapt verzoek om een financiële vergoeding die duidelijk boven de registratiekosten van de Domeinnaam uitgaat.

De feiten en omstandigheden van deze zaak leiden ertoe dat naar het oordeel van het Panel sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Verweerder had Klager en het Merk voor ogen bij de registratie en het gebruik .

Er is dus voldaan aan het derde element van de UDRP.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de domeinnaam <anwb.app> wordt overgedragen aan Klager.

Willem J. H. Leppink
Administratief Panel
Datum: 14 januari 2020