WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Virgin Enterprises Limited v. Mahmut Büyükdemir / Domain Admin, FBS INC, Whoisprotection.biz, Oguz Sahin ve Kutup Turizm, Kutup Elk. Org. Turizm Dan. Tic. Ltd. Sti.

Dava No. D2019-2818

1. Taraflar

Şikayet Eden, Birleşik Krallık’ta yerleşik, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Virgin Enterprises Limited’dir.

Şikayet Edilenler, Türkiye’de yerleşik Mahmut Büyükdemir / Domain Admin, FBS INC, Whoisprotection.biz; Oguz Sahin; ve Kutup Turizm, Kutup Elk. Org. Turizm Dan. Tic. Ltd. Sti.’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluşlar

İhtilaflı alan adı <virginotelside.com> Tucows Inc. tarafından, ihtilaflı alan adı <sidevirginhotel.com> IHS Telekom, Inc. tarafından ve ihtilaflı alan adları <sidevirginotel.com> ve <virginhotelside.com> FBS Inc. tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 18 Kasım 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. Aynı tarihte Merkez, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluşlar’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 18, 19 ve 26 Kasım 2019 tarihinlerinde, Tescil Eden Kuruluşlar ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 29 Kasım 2019 tarihinde Tescil Eden Kuruluşlar tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 4 Aralık 2019 tarihinde, Şikayet Eden, tescil ettirenlere ilişkin birleştirme talebini içeren değiştirilmiş Şikayet’i sunmuştur.

Tescil Eden Kurumlar ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 2 Aralık 2019 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunmasını talep etmiştir. Şikayet Eden, 5 Aralık 2019 tarihinde, idari işlemin Türkçe olmasını belirtilen talebini sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i İngilizce ve Türkçe olarak bildirmiştir ve idari işlem süreci 17 Aralık 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 6 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilenler tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 7 Ocak 2020 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 15 Ocak 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Birleşik Krallık’ta yerleşik, dünyaca bilinen ve seyahat ve tatil alanı dahil olmak üzere, birçok farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirket kuruluşudur.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, farklı ülkelerde yıllardır çok sayıda tescilli VIRGIN markalarının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, özellikle 3 Şubat 2015 tarihinde tescil edilmiş ve 39, 41 ve 43’üncü sınıfları kapsayan 1290574 no’lu uluslararası markanın sahibidir.

Şikayet Eden, VIRGIN markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <virgin.com> ve <virginhotels.com>.

İhtilaflı alan adları aşağıdaki tarihlerde tescil edilmiştir:

<sidevirginotel.com> 13 Mart 2019
<sidevirginhotel.com> 1 Mart 2019
<virginhotelside.com> 20 Nisan 2019
<virginotelside.com> 10 Temmuz 2019

Şikayet Edilenler, Türkiye’de yerleşik özel ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.

Dava dosyasında bulunan ve Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan İnternet sitelerinde, VIRGIN markası altında aynı veya en azından birbirine benzer otel ve tatil pazarlama yapıldığı görülmektedir (Şikayet’e Ek 6 ve Ek 7).

Bu kararın verildiği tarih itibariyle, <sidevirginotel.com> alan adı herhangi bir aktif Internet sitesine bağlı olarak kullanılmazken, diğer ihtilaflı alan adlarının yukarıda belirtilen kullanımı devam etmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendi VIRGIN markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilenler’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilenler’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilenler tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilenler’in ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e ait olan markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve özellikle kullanıcıları yanıltmaya gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilenler, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

İhtilaflı <virginotelside.com> alan adını Tescil Eden Kuruluştan alınan bilgiye göre, bu ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Eden işlemler dilinin, diğer ihtilaflı alan adların tecil sözleşmelerin dili gibi, Türkçe olmasını talep etmiştir. Gerekçe olarak, Şikayet Eden özellikle Şikayet Edilenler’in Türk olmalarını ve adres bilgileri de Türkiye’de olduğunu vurgulamaktadır.

Şikayet Edilenler, Şikayet Eden’in idari işlem dili hakkındaki talebine sessiz kalmıştır, oysaki Merkez tarafından Şikayet Eden’in bu talebi hem Türkçe hem İngilizce olarak Şikayet Edilenler’e bildirilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tüm argümanlarını ve özellikle Şikayet Edilenler’in idari işlem dili hakkında sessiz kalmalarını dikkate alarak, dört ihtilaflı alan adlarından sadece biri için İngilizce çeviri talep edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır.

Böylece, İdari Hakem, tüm ihtilaflı alan adları için işlemler dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Şikayet Edilenler’e Müşterek İdari İşlemi

Şikayet Eden tarafından, Şikayet Edilenler arasında ilişki olduğunu gösteren yeterince delil sunulmuştur.

Dosyadaki belgeler, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan İnternet sitelerin içerikleri kısmen aynı olduğunu ve aynı görsel ve adreslerin kullanılmış olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Türkiye’de yerleşik olan Şikayet Edilenler’in birbirine bağlı olduğunu ve ihtilaflı alan adlarını ortak amaçlı kullanıp, kontrol altında tuttuklarını düşünmektedir.

Böylece, İdari Hakem, farklı Şikayet Edilenler’e karşı müşterek sunulmuş Şikayet’i kabul edip, Şikayet Edilenleri bu karar kapsamında bundan sonra birlikte “Şikayet Edilen” olarak tanımlayacaktır.

6.3. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in VIRGIN markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, VIRGIN markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tanınmış VIRGIN markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait tescilli markasıyla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, genel ve tanımlayıcı olarak değerlendirilen “Side”, “otel” ve “hotel” gibi kelimeler çıkarıldığında, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in VIRGIN markasıyla ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003‑0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e VIRGIN markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan internet sitelerin ekran görüntülerini incelediğinde, ilgili internet sitelerinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşüne varmıştır. Böylece, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, VIRGIN markasının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in VIRGIN markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarına bağlı olan İnternet siteleri ve dosyadaki Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan görselleri (Şikayet’e Ek 6) dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kötü niyetli, kendini hak sahibinden lisans veya onay almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı VIRGIN markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında bir ilişkinin bulunmadığını açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre; ihtilaflı alan adlarının, kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir.

İhtilaflı <sidevirginotel.com> alan adının şu sıralar park halinde tutulması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilemez.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <sidevirginotel.com>, <sidevirginhotel.com>, <virginhotelside.com> ve <virginotelside.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Kaya Köklü
Tarih: 29 Ocak 2020