WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Amazon Europe Core S.À.R.L. v. Private Contact, Whoisshelter.com / Candan Demir Akıllıoğlu

Dava No. D2018-2935

1. Taraflar

Şikayet Eden, Moroğlu Arseven, Türkiye tarafından temsil edilen, Lüksemburg’da yerleşik Amazon Europe Core S.À.R.L.’dir.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, Portland, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yerleşik Private Contact, Whoisshelter.com / İstanbul, Türkiye’de yerleşik Candan Demir Akıllıoğlu’dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <kindleturkiye.com>, Nics Telekomünikasyon A.Ş. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 24 Aralık 2018 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 24 Aralık 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 26 Aralık 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 26 Aralık 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 31 Aralık 2018 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 3 Ocak 2019’da başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 23 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 23 Ocak 2019 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 7 Şubat 2019 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

12 Şubat 2019 tarihinde, Şikayet Eden, ilave beyanda bulunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, dünya çapında bilinen bir internet şirketidir.

Şikayet Eden, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkede KINDLE markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 7 Eylül 2010 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 2009 52870 no’lu markanın sahibidir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı, 14 Ocak 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İhtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, özellikle Şikayet Eden’nin KINDLE markalı e-kitap okuyucularının pazarlandığı görülmektedir. Aynı zamanda, ilgili sitede, başka şirketlerin, farklı markalar altında pazarlanan ürünlerine de yer verilmektedir.

Dava dosyasındaki itirazsız kalan bilgilere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in vekillerinin 17 Aralık 2018’de gönderdiği ihtarnameye olumlu yanıt vermemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, KINDLE markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, Şikayet Edilen’in haksız kazanç elde etmeye ve / veya kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet’in reddedilmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilen, kötü niyetli olmadığını, Şikayet Eden’in rızası ile hareket etmiş olduğunu ve her iki tarafa kazanç sağlamış olduğunu iddia etmektedir. Yetkisini belgelemek adına, Şikayet Edilen, 2016 yılında Şikayet Eden ve distribütörü ile yapmış olduğu bazı e-posta yazışmalarını dosyaya sunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul olan iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısı, madde 2.1 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)).

A. İlave Beyan

Şikayet Eden tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde gönderilmiş olan ilave beyanın geçerliliği hakkında, İdari Hakem, Viz Communications, Inc. v. Redsun dba www.animerica.com and David Penava, WIPO Case No. D2000-0905 no’lu karar gerekçesini dikkate alıp, ilave beyanların geçerliliği hakkında dava başı ve duruma göre karar verilmesi gerektiği görüşüne varmıştır.

Şikayet Eden’in 12 Şubat 2019 tarihli ilave bildirimi, İdari Hakem’in nihai kararını olumsuz etkileyebilecek bir husus içermemektedir. Üstelik, İdari Hakem, Şikayet Eden’in ilave beyanını dikkate almaması için bir neden ve özellikle Şikayet Edilen açısından bir dezavantaj görmemektedir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Şikayet Eden tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde gönderilmiş olan ilave beyanı dikkate almıştır.

B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in KINDLE markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, KINDLE markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere yıllardır birçok ülkede tanınmış hale gelen KINDLE markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, “Türkiye” kelimesi çıkarıldığında, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in KINDLE markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

C. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e KINDLE markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu yeterince ortaya koyamamıştır. Özellikle, iddia ettiği KINDLE markasını ihtilaflı alan adı içerisinde kullanma yetkisini gösteren hiçbir delil sunmamıştır. Şikayet Edilen tarafından sunulmuş olan e-postalar, Şikayet Eden’in KINDLE markasını kullanma yetkisini göstermemekte ya da başka bir hak veya meşru menfaat teşkil etmemektedir.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinin ekran görüntülerini incelediğinde, ilgili internet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Ayrıca, İdari Hakem, ilgili internet sitesinde, başka şirketlerin, farklı markalı ürünlerinin de satıldığını tespit etmiştir.

İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır. Aksine, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in bilinçli bir şekilde iltibas yaratarak, kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiği kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in KINDLE markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. İdari Hakem, bu durumun, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescili sırasındaki kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesi dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in kendini hak sahibinden lisans veya onay almış gibi göstermeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in ticari amaçla kullandığı KINDLE markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında bir ilişkinin bulunduğunu yeterince açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre; ihtilaflı alan adının, kullanıcılarda iltibas yaratıp, haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

Ayrıca, İdari Hakem, 2011 yılında Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adının tescili sırasında bir gizli sunucu servisinin kullanılmış olmasını dikkate almıştır. Çoğu durumda, gizli sunucu hizmetlerin kullanımı meşru olabilse de; İdari Hakem, bu davada, Şikayet Edilen’in kimliğini gizlemesi için, Şikayet Eden’in marka haklarının korumasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görememektedir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <kindleturkiye.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 19 Şubat 2019