WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Samsung Electronics co., Ltd v. Domain Admin ContactID 5669784, FBS Inc, WhoIs Protection Biz / Halil Sekerci

Dava No. D2018-0794

1. Taraflar

Şikayet Eden, Turels Intellectual Property, Türkiye tarafından temsil edilen, Suwon-si, Kore Cumhuriyeti’nde yerleşik Samsung Electronics co., Ltd’dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Domain Admin ContactID 5669784, FBS Inc, WhoIs Protection Biz / Halil Sekerci’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <samsungtizen.com>, FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 10 Nisan 2018 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 10 Nisan 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 11 Nisan 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 13 Nisan 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 17 Nisan 2018 tarihinde, Şikayet Eden, değiştirilmiş Şikayet’i Merkez’e sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 18 Nisan 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 8 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 9 Mayıs 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 18 Mayıs 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak, Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İdari Hakem, 1 Haziran 2018 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir no. 1 ile TIZEN markasını içeren ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devredilmesi için, TIZEN markasının sahibi tarafından onay gerekli olabileceğini bildirip, Şikayet Eden’e konu hakkında 11 Haziran 2018’e kadar bilgi verme ve delil sunma imkanı sağlamıştır. Şikayet Eden, belirtilen sürede Merkez’e TIZEN markası sahibinden imzalı onay belgesi sunmuştur. Şikayet Edilen ise, işbu beyana, Usuli Emir no. 1’de belirtilen 15 Haziran 2018 tarihine kadar yanıt vermemiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, özellikle farklı teknolojı alanlarında faaliyet gösteren ve dünya çapında bilinen bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye’de de dahil olmak üzere, birçok ülkede tanınmış olan SAMSUNG markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, özellikle 22 Şubat 1993 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 93/001434 no’lu markanın sahibidir.

Şikayet Eden, SAMSUNG markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <samsung.com> ve <samsung.com.tr>.

Şikayet Edilen, İstanbul’da yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı, 7 Aralık 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, herhangi bir aktif Internet sitesine bağlı olarak kullanılmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, SAMSUNG markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markasıyla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız kazanç elde etmeye ve / veya kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet ve Usuli Emir no. 1 hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul olan iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısı, madde 2.1 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)).

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in SAMSUNG markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, SAMSUNG markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere yıllardır birçok ülkede tanınmış hale gelen SAMSUNG markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, üçüncü bir tarafa ait olan TIZEN markası çıkarıldığında, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in SAMSUNG markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e SAMSUNG markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Şikayet ve Usuli Emir no. 1, Şikayet Edilen tarafından yanıtsız bırakılmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in SAMSUNG markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Şikayet Eden’le arasında bir bağ bulunmaması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adının kullanıcılarda iltibas yaratmak ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli olarak tescil ettirildiğinin ve kullanıldığının bir göstergesidir.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adını tescil ettiren Şikayet Edilen’in gerçek kimliğini gizlemesinde, Şikayet Eden’in marka haklarının korunmasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görmemektedir.

İhtilaflı alan adının şu sıralar park halinde tutulması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilemez.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Talep Edilen Çözüm

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden’in SAMSUNG markasından ve üçüncü bir tarafın TIZEN markasından oluşmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine devredilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Usuli Emir no. 1 üzerine, TIZEN markası sahibinden bu talebi için imzalı onay belgesi sunmuştur.

Bu belge ışığında ve WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısı, madde 1.12’yi de dikkate alarak, İdari Hakem, bu devir talebinin uygun olduğu kanatine varmıştır.

8. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <samsungtizen.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 19 Haziran 2018