WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Ingenico Group S.A. v. Nadir Dinc

Dava No. D2018-0551

1. Taraflar

Şikayet Eden, Tubay Hukuk Bürosu, Türkiye tarafından temsil edilen, Paris, Fransa’da yerleşik Ingenico Group S.A.’dır.

Şikayet Edilen, Konya, Türkiye’de yerleşik Nadir Dinc’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <ingenicomarket.com> ve <ingenicoturkiye.com>, IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 13 Mart 2018 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) sunulmuştur. 13 Mart 2018 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 15 Mart 2018 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar’da (“Ek Kurallar”) öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 20 Mart 2018’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 9 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 11 Nisan 2018 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur. 18 Nisan 2018 tarihinde Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e e-posta gönderilmiştir.

Merkez, 18 Nisan 2018 tarihinde, İdari Hakem olarak, Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Fransa’da yerleşik, yazarkasa ve pos cihazı gibi ödeme terminalleri ve ilgili yönetim sistemleri

alanında faaliyet gösteren ve uluslar arası bilinen bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye’de de dahil olmak üzere, birçok ülkede koruma altında olan INGENICO markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, özellikle 19 Mart 2013 tarihinde Türkiye’de tescil edilmiş 2011 107499 no’lu ve 10 Haziran 2002’de tescil edilmiş 2002 28392 no’lu INGENICO markaların sahibidir. Her iki markayla, özellikle 9. ve 36. sınıftaki ürünler koruma altına alınmıştır.

Şikayet Eden, INGENICO markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <ingenico.com> ve <ingenico.com.tr>.

Şikayet Edilen, Konya’da yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adları, 17 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Dava dosyasında bulunan ve Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan bilgi ve ekran görüntülerine göre, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adlarını kendisine ait bir başka Internet sitesine otomatik yönlendirme yaparak

kullanmaktadır. İlgili websitesinde, Şikayet Edilen, INGENICO markalı yazarkasa ve pos cihazı gibi ödeme terminali ürünlerinin rakibi niteliğinde olan diğer marka yazarkasa ve pos cihazı gibi ödeme terminali

ürünlerinin satışı ve pazarlamasını yapmaktadır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, INGENICO markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markalara, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız kazanç elde etmeye ve özellikle kullanıcıları kendi websitesine yönlendirmeye gayret ettiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

Ancak, Şikayet Edilen, Merkez’e, 18 Nisan 2018 tarihinde bir e-posta göndermiştir. Şikayet Edilen, söz konusu e-postada sadece “Bedelini Öder alırsınız” ifadesine yer vermiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul olan iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısı, madde 2.1 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)).

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in INGENICO markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, INGENICO markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere yıllardır birçok ülkede INGENICO markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait tescilli markalara, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, tanımlayıcı olarak değerlendirilen “market” ve “Türkiye” kelimeleri çıkarıldığında, ihtilaf konusu alan adının, Şikayet Eden’in INGENICO markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e INGENICO markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır.

Özellikle, İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarına bağlı olan Internet sitesinde, tarafların bir bağının olmadığı ile ilgili bir açıklama görmemiştir. Böylece, İdari Hakem, tespitlerini ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararını göz önünde tutarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını ticari amaçla kullanmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adlarına bağlı olan Internet sitesinde, Şikayet Eden’le ilişkisi bulunmadığını açıklamaması nedeniyle; ihtilaflı alan adlarının, iyi niyetli hizmet sunumu için kullanılmadığı kanaatine varmıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiğinde, ilgili markalarının varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in INGENICO markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kullanmasıyla, Şikayet Edilen’in, sunmuş olduğu INGENICO markalı yazarkasa ve ödeme terminalleri için Şikayet Eden’den lisans ve/veya yetki almış gibi göstermeye ve böylece kendisine müşteri çekmeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Bu bağlamda, Şikayet Edilen’in, ticari amaçla kullandığı INGENICO markasına ilişkin olarak, Şikayet Eden’le arasında herhangi bir bağ bulunmadığını açıklamamış olması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adlarının kullanıcılarda iltibas yaratarak, kendisine çekmek ve böylece haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli kullanımının bir örneğidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <ingenicomarket.com> ve <ingenicoturkiye.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 30 Nisan 2018