WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Fenerbahçe Futbol A.Ş. v. Hasan Sucu

Dava No. D2017-1534

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Fenerbahçe Futbol A.Ş'dir.

Şikayet Edilen, Manchester, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda ("Birleşik Krallık") yerleşik Hasan Sucu'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <fenerium.com>, eNom, Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 8 Ağustos 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne ("Merkez") sunulmuştur. 9 Ağustos 2017 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 9 Ağustos 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Şikayet'in Türkçe sunulmuş olmasına karşın, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı; 11 Ağustos 2017 tarihinde, Merkez, taraflardan idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 21 Ağustos 2017 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem diline ilişkin herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kuralla'da ("Ek Kurallar") öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i, Türkçe ve İngilizce dillerinde bildirmiştir ve idari işlem süreci, 24 Ağustos 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunulması için son tarih, 13 Eylül 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap sunulmaması üzerine, 14 Eylül 2017 tarihinde, Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 21 Eylül 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak Kaya Köklü'yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca, Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

İdari Hakem, 27 Eylül 2017 tarihinde vermiş olduğu Usuli Emir no. 1 ile Şikayet Eden'den ihtilaflı alan adının tescil tarihi öncesinde o dönemde tescil için henüz başvurmuş olduğu markasını kullanmış olduğuna dair 5 Ekim 2017 tarihine kadar deliller sunmasını talep etmiştir. Şikayet Eden, belirtilen sürede Merkez'e delil veya herhangi bir cevap sunmamıştır.

19 Ekim 2017 tarihli Usuli Emir no. 2 ile, İdari Hakem, Şikayet Eden'den, Şikayet Edilen'in dernek çalışanı olduğu iddiasını kanıtlayan deliller sunmasını talep etmiştir. Ayrıca, İdari Hakem, 17 Aralık 2001 tarihinden önce Şikayet Eden'in markasını konu eden ve kamuoyunda yayımlanmış olan haberlerin olup olmadığını öğrenmek istemiştir. Şikayet Eden, 25 Ekim 2017'de Merkez'e bazı delillerle birlikte bir cevap sunmuştur. Cevap'a Şikayet Edilen tarafından belirtilen sürede yanıt verilmemiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 1907 yılında İstanbul'da kurulmuş olan ve hem Türkiye'de hem dünyaca tanınmış köklü bir spor kulübüdür. Birçok spor alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden, "Fenerium" ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak dünya çapında ve Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") nezdinde tescil ettirmiştir. Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden Türkiye'de ilk FENERIUM markasının tescili için 26 Mart 2001 tarihinde, TÜRKPATENT'e başvurmuştur. Tescil bilgilerine göre, başvuru, TÜRK PATENT tarafından ilk kez 19 Aralık 2001 tarihinde, Marka İlan Bülteni'nde yayımlanmıştır ve 29 Temmuz 2002 yılında tescil edilmiştir.

Şikayet Eden, dosyadaki bilgilere göre, ayrıca markasını içeren <fenerium.com.tr> alan adını, 8 Mayıs 2004 tarihinde tescil ettirmiştir ve o zamandan beri kullanmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını, 17 Aralık 2001 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden'in vermiş olduğu bilgilere göre, ihtilaflı alan adını ziyaret edenler, 23 Ocak 2002 tarihinden itibaren <kangurum.com>'a bağlı olan web sitesine ve 5 Şubat 2007 tarihinden itibaren, Şikayet Eden'e ait olan <fenerium.com.tr>'ye bağlı olan web sitesine yönlendirilmiştir. İhtilaflı alan adı, kararın ihdas edildiği tarih itibariyle, tıklama başına ödeme (pay-per-click) bağlantılarının bulunduğu bir web sitesine yönlendirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendi FENERIUM markalarıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Özellikle, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in ilk marka başvurusundan 8 ay sonra ve başvurunun ilk yayım tarihinden sadece iki gün önce tescil edilmiş olması, Şikayet Eden'in görüşüne göre, kötü niyetli tescilin göstergesidir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet ve Usuli Emir no. 1 ve 2 hakkında bir cevap sunmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11 no'lu maddesine göre, taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemlerin dili, tescil sözleşmesinin dili olacaktır.

Tescil Eden Kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Tescil sözleşmesinin dili İngilizce olmasına rağmen, Şikayet Eden işlemler dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir. Gerekçe olarak, Şikayet Eden özellikle Şikayet Edilen'in ad ve soyadının, Türkçe dilinde iletişim kurabileceğini düşünmektedir.

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in idari işlem dili hakkındaki talebine sessiz kalmıştır, oysaki Merkez tarafından Şikayet Eden'in bu talebi hem Türkçe hem İngilizce olarak Şikayet Edilen'e bildirilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in tüm argümanlarını ve özellikle Şikayet Edilen'in idari işlem dili hakkında sessiz kalmasını dikkate alarak, Şikayet'in Şikayet Eden tarafından İngilizce'ye tercüme edilmesinin gereksiz zaman kaybına ve masrafa neden olacağı kanaatine varmıştır.

Böylece, Hakem, işlemler dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar'ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve ilgili Şikayet kapsamında verecektir.

Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Edilen cevap vermediği takdirde ve Şikayet Eden'in iddialarına itiraz etmediği sürece, İdari Hakem, bu makul iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, İdari Hakem, WIPO'nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0")) dikkate almıştır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikayet Eden, FENERIUM markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerde FENERIUM markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İhtilaflı alan adının Şikayet Eden'in FENERIUM markasıyla aynı olmasından dolayı, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden'in Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Şikayet Edilen'e FENERIUM markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, Şikayet Eden'in ilk marka başvurusundan 8 ay sonra tescil ettirmiş olması, İdari Hakem'in görüşüne göre, ihtilaflı alan adına ilişkin kullanım ya da rüçhan hakkı yaratmaz.

Üstelik, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir kullanım hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koymamıştır. Şikayet ve Usuli Emir no. 1 ve 2, Şikayet Edilen tarafından yanıtsız kalmıştır.

Şikayet Edilen aksini kanıtlayamadığından dolayı, İdari Hakem, dosyadaki bilgilerin ve Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika'nın madde 4(a)(ii)'de belirtilen şartlarının yerine getirilmiş olduğu sonucuna varıp, Politika'nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, FENERIUM markasının tescili için, 26 Mart 2001 tarihinde, TÜRK PATENT'e başvurmuştur ve başvuru TÜRK PATENT tarafından ilk kez 19 Aralık 2001 tarihinde, Marka İlan Bülteni'nde yayımlanmıştır. Oysa, ihltilaflı alan adı, belirtilen ilk yayın tarihinden iki gün önce, yani 17 Aralık 2001 tarihinde tescil edilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı tescil edildiğinde, FENERIUM marka başvurusundan habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen'in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. İdari Hakem, "Fenerium" ibaresinin kurgusal bir sözcük oldugunu dikkate alarak, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, FENERIUM markasından habersiz ve rastgele tescil ettirmiş olmasının mümkün olmadığnı düşünmektedir. Buna ilişkin, Şikayet Eden tarafından Usuli Emir no. 2'ye yanıt olarak sunulmuş olan belgelerde, "Fenerium" ibaresinin, ihtilaflı alan adının tescil tarihinden aylar öncesinde farklı haberlere konu olmuş ve kamuoyuna sunulmuş olduğu görünmektedir. İdari Hakem'in kanaatine göre, Şikayet Edilen, ancak Şikayet Eden'in FENERIUM markasını kullandığını veya en azından kullanmak istediğini öğrendikten sonra, fırsatı değerlendirip, ihtilaflı alan adını kötü niyetli tescil ettirmiştir.

Karar tarihinde ihtilaflı alan adının, tıklama başına ödeme (pay-per-click) bağlantılarının bulunduğu bir web sitesine yönlendirilmiş olmasından dolayı da, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye gayret ettiği kanaatine varmıştır. İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adının kullanımının, Şikayet Eden'in FENERIUM markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda da olduğu kanaatindedir.

Sonuçta, İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm iddia ve hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika'nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <fenerium.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 5 Kasım 2017