WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Şirketi v. Murat Imsiyatoglu

Dava No. D2017-0321

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Ankara, Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Şirketi'dir.

Şikayet Edilen, Hatay, Türkiye'de yerleşik, davada kendini asaleten temsil eden Murat Imsiyatoglu'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatyatirim.com>, Wild West Domains, LLC ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 17 Şubat 2017 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 17 Şubat 2017 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu ve ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin İngilizce olduğunu belirtmiştir.

Şikayet'in Türkçe olarak sunulmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı, 24 Şubat 2017 tarihinde Merkez, İngilizce ve Türkçe dillerinde yaptığı bildirimle, tarafların idari işlem dili konusunda görüşlerini sunmasını talep etmiştir. 26 Şubat 2017 tarihinde, Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili hususunda herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i İngilizce ve Türkçe dillerinde bildirmiştir ve idari işlem süreci, 3 Mart 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 23 Mart 2017 olarak belirlenmiştir. Türkçe dilindeki resmi Cevap, Şikayet Edilen tarafından Merkez'e, 20 Mart 2017 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 28 Mart 2017 tarihinde İdari Hakem olarak Gökhan Gökçe'yi atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, 153 yıllık geçmişiyle gerek Türkiye içindeki şubeleri ve gerekse yurt dışındaki 49 şubesiyle, Türkiye'deki bankacılık sektörünün köklü kurumlarından biridir.

Şikayet Eden'in, 1888 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticari ünvanının da bir parçası olan "Ziraat" ibaresini içeren yurtiçi ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır. Ayrıca, Şikayet Eden'in T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markası, tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü, Türk Patent Enstitüsü (bugünkü adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu; işbu kararda "TPE" olarak anılacaktır) nezdinde, T/02123 başvuru numarası altında, 29 Şubat 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şikayet Eden'in ZİRAAT BANKASI markası, 8 Ocak 2007 tarihinde, 2005 58096 tescil numarasıyla tescil edilmiştir. Şikayet Eden'in, uyuşmazlığa konu alan adında kullandığı "Ziraat Yatırım" ibaresi, fiilen Şikayet Eden tarafından kullanılmakta ve Şikayet Eden'in markalarından biri, "ziraatyatirim" ibaresini içermektedir. ZİRAATYATİRİM markası, Şikayet Eden tarafından, 22 Mart 2016 tarihinde, 2015 25715 tescil numarası ile TPE nezdinde tescil edilmiştir.

Ziraat Bankası'nın iştiraki olarak faaliyet göstermekte olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 18 Şubat 1997 yılında faaliyete geçmiş olup, geniş yetkili aracı kurum olarak, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve halka arza aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunma yetkilerine sahiptir ve bu isimle Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, 1990'lı yıllardan bu yana tescil edilmiş, Şikayet Eden'e ait "Ziraat" ibaresini içeren onlarca alan adı bulunmaktadır. Uyuşmazlığa konu alan adlarının tescilinden önce tescil edilmiş bu alan adlarından birkaç tanesi ZİRAAT YATIRIM markasını da içermektedir. Şikayet Eden'in iştiraklerinden biri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 12 Mayıs 2000 tarihinde, <ziraatyatirim.com.tr>, 3 Aralık 2006 tarihinde ise <ziraatyatırım.com.tr> alan adlarını tescil ettirmiştir. Şikayet Eden ayrıca, 8 Temmuz 2016 tarihinde <ziraatyatirim.net> ve <ziraatyatirim.org> alan adlarını tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden'in ticari unvanı, tescilli markaları ve alan adlarında yer alan "Ziraat" ibaresi, ihtilaflı <ziraatyatirim.com> alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir. İhtilaflı alan adı, 29 Kasım 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen hakkında Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan bilgiler ile isim ve adres doğrultusunda, Şikayet Edilen'in Türkiye'de ikamet etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Şikayet Eden, Şikayet Merkez'e sunulmadan önce, ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen tarafından satışa çıkarıldığı ve Şikayet'in sunulduğu sırada ihtilaflı alan adının pasif olarak kullanıldığına yönelik kanıt sunmuştur. Hakemin, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 4 Nisan 2017 tarihinde, tarım işlerine ilişkin (örn. domates tohumu ne zaman ekilir, 2017'de para kazandıran tarımsal yatırım projeleri gibi) bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca, "www.sedo.com" internet sitesinde söz konusu alan adına ilişkin arama yapıldığında ise, <ziraatyatirim.com> alan adının en düşük 1,000 USD karşılığında açık artırma ile satışa çıkarıldığı görülmüştür.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(i) maddesine dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesinde bu ihtilaf için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, ZİRAAT BANKASI ve ZİRAAT YATIRIM markaları ile "Ziraat" ibaresini ihtiva eden çeşitli markalarının, TPE nezdinde tescilli olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen, ihtilaflı <ziraatyatirim.com> alan adının, Şikayet Eden adına tescil edilmiş olan markaların ve ticaret unvanının esaslı unsuru olan "Ziraat" ibaresini aynen içerdiğini ifade etmektedir.

Şikayet Eden, "Ziraat" ibareli diğer marka tescillerinin yanı sıra, ZİRAATYATİRİM marka tesciline, "Ziraat Yatırım" ibaresini barındıran marka başvurularına ve bu marka ile ibareleri ihtiva eden alan adı tescillerine de sahip olduğunu belirtmektedir. Esasen, "Ziraat" ibaresine eklenen "yatırım" sözcüğü, ihtilaflı alan adlarının baskın ve belirgin bir unsuru olmamaları sebebiyle, yapılacak karşılaştırmada dikkate alınmamaları gerektiğine de dikkat çekilmektedir. Ayrıca, yatırım kelimesinin kökenine inildiğinde bu sektörde genel ve yaygın bir kullanımı olan, tanımlayıcı ve ayırt edici gücü nispeten zayıf olan bir kelime olduğu; ihtilaflı alan adında yer alan diğer kelime olan "Ziraat" kelimesinin, internet kullanıcıları açısından belirleyici ve ayırt edici olduğu da iddia edilmektedir.

Ayrıca Şikayet Eden, ".com" jenerik üst düzey alan adı uzantısının ("gTLD"), işbu Şikayet dosyasının Şikayet Eden lehine sonuçlanması yolunda bir engel teşkil edemeyeceğini belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden adına tescilli olan ZİRAAT BANKASI ve ZİRAATYATİRİM markalarının ana unsuru olan "Ziraat" ibaresini kapsaması sebebiyle, Şikayet Eden'e ait olan markalara iltibas yaratacak derece benzer olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını savunmaktadır.

Bu kapsamda Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını iyi niyet içerisinde mal ve hizmet sağlama amacıyla kullanmadığını, bilakis açık artırma sitesi olan "www.sedo.com" internet sitesinde, <ziraatyatirim.com> alan adının 1,000 Amerikan Doları taban fiyat olmak üzere açık arttırma ile satışa çıkarıldığı ifadesinin yer almas sebebi ile, doğrudan satış amacını taşıdığını iddia etmektedir. Şikayet Eden, "ziraatbank.net" alan adı ile ilgili WIPO Dava No. D2016‐2604 kararındaki ihtilaflı alan adı sahibinin de aynı kişi olduğunu belirtmiş ve söz konusu davadaki ihtilaflı alan adının da ticari kazanç sağlamak amacı ile tescil edilmiş olduğunu ve bu ihtilaflı alan adının da satılık olarak aynı sayfaya koyulduğunu ileri sürmüştür. Şikayet Eden ayrıca, Şikayet Edilen'in kendisine ait tahmini 354 alan adının olmasının da, alan adı tacirliğinin bir kanıtı olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in "Ziraat" ibaresini içeren markalarını kullanmak için, Şikayet Eden'den herhangi bir lisans, yetki veya izin alınmadığı iddia edilmektedir.

(iii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirmesinin ve kullanmasının, Politika'nın 4(b) maddesinde sayılan koşullar çerçevesinde kötü niyetli olduğunu savunmaktadır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in daha önce de <ziraatbank.net> alan adını tescil ettirmiş olmasını ve bahsi geçen alan adının, WIPO Dava No. D2016-2604 kararı ile Şikayet Eden'e devredilmiş olmasını, kötü niyetin göstergesi olarak ileri sürmektedir. Ayrıca, ihtilaflı alan adını satışa çıkarması ve "www.sedo.com" internet sitesi aracılığı ile "satılık" olarak elinde tutması, WhoIs alan adı sorgulama ekranında ihtilaflı alan adını belirli bir ücret karşılığında satmaya çalışması ve haksız kazanç elde etme amacı güdüyor olmasının, iyi niyet çerçevesinde bir davranış olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilmiştir. Şikayet Eden, bu durumun, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını bilinçli ve planlı bir şekilde tescil ettirdiğinin ve haksız kazanç elde etme amacını güttüğünün bir göstergesi olduğunu iddia etmiştir.

Şikayet Eden, kötü niyeti destekleyen bir diğer faktör olarak da; Şikayet Edilen'in, Şikayet Eden'in markasından haberdar olmasını, Şikayet Edilen, <ziraatyatirim.com> alan adını Şikayet Eden'in marka, alan adı tescil tarihlerinden, marka kullanımının başlangıcından ve tanınmış bir konuma yükselmesinden uzun yıllar sonra tescil ettirdiğini göstermiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, sunduğu Cevap dilekçesinde, Şikayet Eden'in ZİRAATYATİRİM markasının 2015 yılında tescil edildiğini ve dolayısıyla tanınmış marka olarak kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir. Şikayet Edilen ayrıca, ihtilaflı alan adını, internetteki bir açık artırma sonucunda, 3 Ocak 2017 tarihinde satın aldığını ve Şikayet Bildirimi'nden önce, ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesine içerik eklediğini iddia etmiştir. Şikayet Eden'in, ihtilaflı alan adının satışa çıkarıldığı iddiasını inkar eden Şikayet Edilen; "ziraat" ve "yatırım" kelimelerinin, tanımlayıcı ifadeler olduğunu ve alan adının, ihtiva ettiği kelimelerin anlamlarına uygun olarak, tarımsal konularda tavsiyeler vermek amacıyla kullanıldığını ve herhangi bir ticari amacın söz konusu olmadığını belirtmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Şikayet, Şikayet Edilen'in Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve ihtilaflı alan adının içeriğinin Türkçe olması gerekçe gösterilerek, Şikayet Eden tarafından Türkçe sunulmuştur. Şikayet Edilen'in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlşkin Hususlar

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak, Şikayet Edilen'in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden'dedir.

Ancak, Şikayet Eden'in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i), Şikayet Eden'in, ihtilaflı alan adının, hakları bulunduğunu iddia ettiği markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer biçimde kullanıldığını göstermesi gerektiğini öngörmektedir.

Şikayet Eden'in ZİRAAT BANKASI markası, ilk defa 15 Ağustos 1888 tarihinde kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında Türkiye'de marka başvurusu yapılmıştır ve 8 Ocak 2007 tarihinden beri tescilli durumdadır. Bununla birlikte; ZİRAATYATİRİM markası, Şikayet Eden tarafından, 22 Mart 2016 tarihinde, 2015 25715 tescil numarası ile TPE nezdinde tescil edilmiştir. Ayrıca, Şikayet Eden'in iştiraklerinden biri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 12 Mayıs 2000 tarihinde, <ziraatyatirim.com.tr>, 3 Aralık 2006 tarihinde ise <ziraatyatırım.com.tr> alan adlarını tescil ettirmiştir. Şikayet Eden ayrıca, 8 Temmuz 2016 tarihinde <ziraatyatirim.net> ve <ziraatyatirim.org> alan adlarını tescil ettirmiştir. İlaveten; Şikayet Eden, 11 Haziran 1997 ve 15 Haziran 1998 tarihlerinde kendi adına tescil ettirdiği özellikle <ziraatbank.com.tr>, <ziraatbank.com>, <ziraatbank.ru> ve diğer birçok alan adının da sahibidir.

Aynı zamanda, "Ziraat" ibaresini içeren birçok uluslararası marka tescili bulunduğuna ilişkin açıklamalar da sunulmuştur. TPE ve uluslararası marka tescil kayıtlarında ve sunulmuş olan diğer delillerde görülmüş olduğu üzere, "Ziraat" ibaresinin Şikayet Eden'in ticaret unvanında yer aldığı da görülmüştür.

Hakem, ihtilaflı alan adında, Şikayet Eden'in tescilli markalarının ana unsuru ve aynı zamanda ticaret unvanı olan "Ziraat" ibaresinin tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikayet Eden'in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

İhtilaflı alan adında yer alan "yatırım" ifadesi, ihtilaflı alan adına ayırt edici nitelik katmamaktadır; zira bu ifade, bankacılık sektöründeki firmalarca yoğun olarak kullanılmaktadır. Nitekim ihtilaflı alan adında yer alan bu ifadeler, büyük ve bilinen bir banka şirketi olan Şikayet Eden'in faaliyet alanına girmekte olup, Şikayet Eden'in hem ticaret unvanıyla hem de markasal haklarıyla kesişmektedir. Şikayet Eden'in iştiraki olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 18 Şubat 1997'den bu yana yatırım konusunda hizmet vermektedir.

Hakem, Şikayet Eden'in marka haklarını, yukarıda belirtilen Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ve "yatırım" ibaresinin finans sektöründe tanımlayıcı bir ifade olarak kullanıldığını dikkate alarak, ihtilaflı <ziraatyatirim.com> alan adının, Şikayet Eden'in ZİRAAT BANKASI, ZİRAATYATİRİM ve türev markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan ".com" uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir. Rollerblade, Inc. v.Chris McCrady, WIPO Dava No. D2000-0429.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010; Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında, idari hakem heyetleri, tanımlayıcı kelimeler eklemenin, marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika' nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika, madde 4(a)(ii)'ye göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika'nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden, madde 4(a)(ii)'da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca negatif bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'in alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir. Politika, madde 4(c)'de Şikayet Edilen'e alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ileri sürmesine olanak sağlayan pekçok imkan vermektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adında hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen, sunduğu Cevap dilekçesinde, ihtilaflı alan adının ihtiva ettiği "ziraat" ve "yatırım" kelimelerinin tanımlayıcı kelimeler olduğu savını ileri sürmüştür. Ancak, Şikayet Eden'in yukarıda belirtilen ZİRAAT BANKASI ve ZİRAATYATİRİM markalarının tanınmışlık düzeyi ve "yatırım" kelimesinin, Şikayet Eden'in faaliyet alanı olan bankacılık sektörüne ilişkin bir ibare olması göz önünde bulundurulduğunda; İdari Hakem, Cevap dilekçesindeki savunmaların, Şikayet Eden'in iddialarının ve prima facie olarak ortaya koyulan, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığı durumunun tersini kanıtlayacak bir niteliğinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'e markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir. İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından, 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan bir delil sunulmadığını tespit etmiştir.

Ayrıca, ZİRAAT BANKASI tanınmış bir markadır ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği sırada bu tanınmış markayı bilmemesi mümkün değildir, zira kendisi de Türkiye'de ikamet etmektedir. Advance Magazine Publishers Inc. - Vanilla Limited/ Domain Finance Ltd./ Minakumari Periasany, WIPO Dava No. D2004-1068. Tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen kararlara bakıldığında; örneğin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Tolga Murtezaoğlu, WIPO Dava No. D2008-1589 davasında Şikayet Eden, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu davada şikayet edilen ise, TURKCELL markasını, şikayet eden ve şikayet edenin ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve Şikayet Edilenin TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak hakem, şikayet edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB - Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Bununla birlikte, Şikayet Edilen'in daha önce <ziraatbank.net> alan adı da tescil ettirmiş olması, söz konusu markanın bilinirliği ve tanınmışlığından yararlanmaya çalıştığının göstergesidir.

Sunulan deliller ve ilgili hukuk ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirdiği tarihte ZİRAAT BANKASI VE ZİRAATYATİRİM markalarını bildiğini, ZİRAAT BANKASI ticari markasının değeri nedeniyle ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğini ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını herhangi bir şekilde kullanmasının mal, hizmet ve bilgilerin hüsnüniyete uygun olarak sunulması veya ticari olmayan bir kullanım olmadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenlerle Hakem, Şikayet Eden'in Politika'nın 4(a)(ii) maddesindeki şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, Şikayet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikayet Eden veya Şikayet Eden'in ticari rakibine, Şikayet Edilen'in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikayet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) Şikayet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) Şikayet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikayet Eden'in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikayet Edilen'in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak Internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak, Şikayet Eden'in markasının tanınmışlığı nedeniyle Türkiye'de ikamet etmekte olan Şikayet Edilen'in bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Dava No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Dava No. D2001-0087.

Dosyada sunulan delillerde de görüldüğü üzere, ihtilaflı alan adı altında geçmişte yer alan internet sitesinde söz konusu alan adının satılık olduğuna dair bir ifade bulunmakta ve aynı internet sitesinden söz konusu alan adının satın alınabileceği bir online açık artırma sitesine link verilmektedir. Sadece bu ifade ve link dahi, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'i tanıdığını ve ihtilaflı alan adını Şikayet Eden'e veya üçüncü bir kişiye satmak amacıyla tescil ettirdiği iddiasını güçlendirmektedir.

İhtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde, Şikayet Edilen'in, ziraat, tarım ürünlerine ilişkin öneriler (uygun ekim ve hasat zamanı vs.) verdiği görülmesine karşın; Şikayet Eden'in sunduğu deliller doğrultusunda, Şikayet'in Merkez'e sunulmasından önce alan adının şatışa çıkarıldığı ve sonrasında alan adının pasif olarak kullanıldığı sabittir. Bu kapsamda, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde yer alan ziraat ürünlerine ilişkin bilgileri ihtiva eden içeriğin, Şikayet Bildirimi'nden sonra oluşturulduğu anlaşılmaktadır. İdari Hakem, Şikayet Edilen'in internet sitesinde yaptığı bu değişikliğin amacının, ihtilaflı alan adını yukarıda belirtilen sebeplerle kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı gerçeğini saptırmak olduğu kanaatindedir.

Benzer davalar olan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi v. Recep Memişoğlu, WIPO Dava No. D2016-1751 ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi v. Murat Imsiyatoglu, WIPO Dava No. D2016-2604'da da, şikayet edilenin markanın bilinirliği ve tanınmışlığından yararlanmaya çalışarak haksız kazanç elde etme amacı güttüğü tespit edilmiş ve her iki kararda da ihtilaflı alan adları Şikayet Eden'e devredilmiştir.

Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131 davasında olduğu gibi, ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu neticesine varmıştır. Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikayet Eden'in Politika'nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <ziraatyatirim.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Gökhan Gökçe
İdari Hakem
Tarih: 10 Nisan 2017