WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş. v. NicProxy Customer, Whois Privacy Protection Service / Sabri Vatan

Dava No. D2016-1611

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, Deriş Patents and Trademark Agency A.Ş., Türkiye tarafından temsil edilen, CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, kendini temsil eden, İstanbul, Türkiye’de yerleşik NicProxy Customer, Whois Privacy Protection Service / Sabri Vatan’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <donerstop.com>, Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 8 Ağustos 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 8 Ağustos 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 9 Ağustos 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 30 Ağustos 2016 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 1 Eylül 2016 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Eylül 2016’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 22 Eylül 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 30 Eylül 2016 tarihinde, İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, restoran işletmeciliği alanında faaliyet gösteren, CZK Lokantacılık İşletmeleri Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Eden, DÖNERSTOP ibaresini şekil markası olarak Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirmiştir. Dosyaya göre, Şikayet Eden'in ilk DÖNERSTOP markası, 1 Ekim 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Eden DÖNERSTOP markasını içeren <donerstop.com.tr> alan adını, Tescil Eden Kuruluş nezdinde 7 Kasım 2013’te kayıt altına almış ve o zamandan beri kullanmaktadır.

Uyuşmazlık konusu alan adı, 6 Haziran 2014 tarihinde Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi DÖNERSTOP markası iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'e ait olan DÖNERSTOP markası ve <donerstop.com.tr> uzantılı alan adı ile iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, Şikayet Edilen’in haksız menfaat ve haksız kazanç elde etmeye çalıştığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, uyuşmazlık konusu alan adının global bir listeleme ve sipariş projesinin web adresi olarak kullanılmak üzere kayıt ettirildiğini ve kayıt esnasında markanın Türkiye’deki bilinirliği konusunda bir fikrinin olmadığı gibi bu markayı kullanan bir restoran olduğundan da haberdar bulunmadığını belirtmiştir.

Şikayet Eden’in kendisini aradığını, bu görüşme esnasında belirtilen projeden bahsettiğini ve ilgili alan adını satmak gibi bir niyetinin olmadığını da bahesdilen çerçeve içinde kendilerine açıkladığını belirtmiştir.

Ancak farklı numaralar tarafından farklı tarihlerde ve farklı isimler kullanarak yapılmış aramalarda sürekli gösterdikleri ilgi, talep ve artırdıkları maddi teklifler ile proje için düşündüğü söz konusu alan adının satılabilir olduğu konusunda da ikna olduğunu ve kendileri ile dosyaya sunulan yazışmaları yaptığını belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında, Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden DÖNERSTOP markası üzerindeki tescilli marka hakkını kanıtlamıştır.

İdari Hakem, ihtilaflı <donerstop.com> alan adının, DÖNERSTOP markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

Esasen ihtilaflı alan adı, “.com” uzantısı dışında, Şikayet Eden'in DÖNERSTOP markası ile birebir aynıdır.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden'in Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ile Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak “Dönerstop” adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, “Dönerstop” olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak “Dönerstop” olarak bilinmemektedir ve DÖNERSTOP markasını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen, vermiş olduğu cevapta, bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, bu dava için de aynen geçerlidir.

Şikayet edilen her ne kadar uyuşmazlığa konu alan adının global bir listeleme ve sipariş projesinin web adresi olarak kullanılmak üzere kayıt ettirildiğini ileri sürmüşse de, bu projeyi ispata yönelik herhangi bir delil sunmamıştır.

İlaveten; her ne kadar Şikayet Edilen tarafından alan adının jenerik bir anlamı olduğu ileri sürülmüş olsa da ; uyuşmazlık konusu alan adının bu jenerik anlamla bağlantılı olarak kullanıldığına ilişkin bir delil mevcut değildir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Dosyaya sunulan deliller içerisinde yer alan yazışmalar incelendiğinde; Şikayet Edilen’in verdiği cevapta, ihtilaflı alan adı her ne kadar ortağı adına kayıtlı olsa da, asıl sahibinin kendisi olduğunu ileri sürdüğü görülmüştür. Bununla birlikte; önce kendisinin ihtilaflı alan adını 6 Haziran 2014 tarihinde kayıt ettirdiğini belirtmiş; daha sonra da Şikayet Edilen taraf ile yapmış olduğu yazışmalarda (Şikayet dilekçesi eklerinden Ek 14.1: 24 Haziran 2016 tarihli e-posta); ilgili alan adınını, söz konusu e-postanın gönderildiği tarih olan 24 Haziran 2016’dan 3 ay önce 12,000 Türk Lirası ödeyerek satın aldığını belirtmiştir. Bu açıklamalar, Şikayet Edilen tarafından ileri sürülen iddiaları tutarsız hale getirmektedir.

Şikayet Edilen’in, 24 Haziran 2016 tarihli e-postada belirttiği gibi, ihtilaflı alan adını 2016 yılının Mart ayında satın aldığı kabul edilecek olursa; Şikâyet Edilen’in, uyuşmazlık konusu alan adını alırken, Şikayet Eden’in 2014 yılında tescil edilmiş olan DÖNERSTOP markasının varlığını, yapabileceği basit bir araştırma ile kolayca öğrenebileceği sonucuna ulaşılacaktır.

Kaldı ki, Şikayet Eden DÖNERSTOP markasını içeren <donerstop.com.tr> alan adını, ihtilaflı alan adının tescilinden önce, 7 Kasım 2013’te tescil ettirmiş ve o zamandan beri restoran işletmeciliği faaliyetleri doğrultusunda kullanmaktadır. Şikayet Eden, DÖNERSTOP markasının tescili için, gene ihtilaflı alan adının tescilinden önce, 31 Ekim 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvurusunu gerçekleştirmiştir. Şikayet Edilen’in Cevap’ında belirtttiği proje doğrultusunda ihtilaflı alan adını kullanmak adına herhangi bir girişimde bulunmamış olması ve Şikayet’in sunulduğu sırada, alan adına bağlı internet sitesinde, alan adının satılık olduğuna dair bir ilanın bulunduğunun Şikayet Eden tarafından ispatlanmış olması sonucunda; İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği ve dolayısıyla kötü niyetle hareket ettiği kanaatine varmıştır.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verilecek olan karar için, hukuki açıdan önem arz eden bir nitelik taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <donerstop.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 15 Ekim 2016