WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. v. Ömer Faruk Kırımlı / Ömer Faruk Kırımlı, As Kaynak Bilgi Paylaşımı

Dava No. D2016-1164

1. Taraflar

Şikayet Eden, Avukat Pınar Uyar tarafından temsil edilen, Kocaeli, Türkiye'de yerleşik, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir.

Şikayet Edilen, Ankara, Türkiye'de yerleşik Ömer Faruk Kırımlı / Ömer Faruk Kırımlı, As Kaynak Bilgi Paylaşımı'dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <askaynak.net> ve <kobatek.com>, Reg2C.com Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, 9 Haziran 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 10 Haziran 2016 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 13 Haziran 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 23 Haziran 2016'da başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 13 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 3 Temmuz 2016 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde sunulmuştur.

Merkez, 21 Temmuz 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial'ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesinde yer alan , "Askaynak" olarak da bilinen, Türk menşeli Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. Şikayet Eden, iddiasına göre,1974 yılından bu yana "Askaynak" markalı kaynak elektrodları ve kaynak telleri yoğun olarak kaynaklı metal imalat sanayisinde faaliyet göstermekte,"Kobatek" markalı ürünler de üretmektedir.

Şikayet Eden ASKAYNAK ve KOBATEK ibarelerini Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirmiştir. Dosyaya göre, Şikayet Eden'in ASKAYNAK markası ilk olarak 1989 yılında tescil edilmiş olup yine KOBATEK markası ise 1991 yıllında tescil edilmiştir.

Şikayet Eden ASKAYNAK markasını içeren <askaynak.com.tr> alan adını Nic.tr nezdinde 1998'de kayıt altına almış ve o zamandan beri kullanmaktadır.

Uyuşmazlık konusu alan adları 7 Mart 2016 tarihinde Şikayet Edilen tarafından kayıt ettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendi "Askaynak" ve "Kobatek" markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden'e ait olan markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adlarının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

Şikayet Edilen'e göre; Şikayet Edilen' in ilgili alan adlarını kendi adına kayıt ettirmekteki amacı, üretimini kendi gerçekleştirdiği mal ve hizmetleri satmak değil; bilakis Şikayet Eden'e karşı kötü niyetle kullanmaktır.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, davanın reddedilmesini istemektedir. Şikayet Edilen'in savunması aşağıdaki şekildedir:

-Şikayet Edilen, marka tescili ve sınıflandırılması hakkında bilgilendirme yapmış ve uyuşmazlığa konu alan adlarından <askaynak.net> alan adının bir forum sitesi olduğunu iddia etmiştir. Şikayet Edilen; bu forum sitesinde Şikayet Eden'e ait markalı malların hiçbir zaman sergilenmediğini belirtmiştir. Şikayet Edilen, <askaynak.com.tr> alan adı sahipliğinin Şikayet Eden tarafından ayırt edici bir şekilde ülkesel olarak gerçekleştirdiğini; diğer uzantıların ise pasif olarak tutulduğunu belirtmiş ve Şikayet Eden' in marka tescilinden doğan haklarının kendisinin "özgür kullanım hakkı" na bir saldırı niteliği taşıdığını iddia etmiştir. Devamla aşağidaki beyanlarda bulunmuştur:

"Söz konusu olan Askaynak.net alan adı kayıt işlemi proje destekli olması ve domain isminin jenerik, iki kelimeden oluşması ve TÜRK DİL KURUMU http://www.tdk.gov.tr sözcük aramalarında ( AS ) kelimesi: SIFAT BİR İŞTE BAŞTA GELEN KİMSE VE ŞEY. Ve (Kaynak) kelimesi: Araştırma ve İncelemede yararlanılan belge, referans. Anlamlarını taşımaları üzerine 'www.askaynak.net' alan adı üzerine Kullanıcı destekli, Yazılım ve web dillerini kapsayacak şekilde Forum sitesi oluşturulması ve çalışması devam etmektedir."

-Şikayet Edilen yine uyuşmazlığa konu diğer alan adı olan "kobatek.com" ile ilgili olarak yapmış olduğu savunmada aşağıdaki beyanlarda bulunmuştur:

"Kobatek.com ve Kobatek.net alan adları markalaştırmayı düşündüğüm şirketin ismi olarak kullanmak ve KIRMA ELEME MAKİNELERİ sektöründe Marka olmak adına kayıt edilmiştir. İmalatına hazırlık yaptığım Makinelerin proje çalışmaları devam ettiği ve Website için gerekli olabilecek materyallerin tamamlanmasından sonra http://www.kobatek.com ile http://www.kobatek.net adlı Internet sitelerini faaliyete geçirerek, müşteri portföyümü oluşturmak ve kendi sektörüme ait olan Ürün, Mal ve Hizmetlerimi online olarak yayınlamak adına hizmet vereceğim."

Ayrıca, Şikayet Edilen, iki ihtilaflı alan adına ilişkin olarak, Şikayetçi tarafından sacede bir Şikayet sunulmasına itirazda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. Genel Değerlendirme

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Şikayet Edilen'in, Şikayet'in iki farklı alan adı içermesine yönelik itirazı hakkında; İdari Hakem, her iki alan adının sahibinin de Şikayet Edilen olması ve alan adlarının, Şikayet Eden'in marka haklarıyla ilişkili olması sebebiyle, Şikayet Edilen'in itirazını yerinde bulmamıştır. Dolayısıyla, İdari Hakem bu kararı, ihtilaflı her iki alan adını da kapsayacak şekilde kaleme almıştır.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) kapsamında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin tahlili, Şikayet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır.

Bu davada, Şikayet Eden, ASKAYNAK ve KOBATEK markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır. Şikayet Eden'in sunduğu belgeler kapsamında; ASKAYNAK ve KOBATEK markaları için öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

İdari Hakem, ihtilaflı <askaynak.net> ve <kobatek.com> alan adlarının ASKAYNAK ve KOBATEK markaları ile aynı olduğunu düşünmektedir.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden'in, Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ile Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak "Askaynak" ve "Kobatek" adıyla tanınmadığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Şikayet Edilen, "Askaynak" ya da "Kobatek" markalarını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, "Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım" kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta, bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütemediği için, İdari Hakem Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında, İdari Hakem Heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, bu dava için de aynen geçerlidir.

Şikayet Edilen, alan adlarını forum sitesi kurmak ya da mallarını satmak üzere kullanmayı tasarladığını iddia etse de; bu kapsamda herhangi bir delil sunmamıştır. Bu şekilde öne sürülen iddialar tek başına, Politika kapsamında bir hak ya da meşru menfaatin varolduğu sonucu doğurmaz.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in bilinirlik düzeyine sahip olan markalarından büyük ihtimalle haberdardır. Şikayet Eden'in sunmuş olduğu ve taraflar arasındaki yazışmaları gösteren kanıtlar doğrultusunda, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adlarını, e-ticaret amacıyla kullanmak istediğini belirtmesi, bu yolla Şikayet Eden'e ait kaynak makineleri ve kaynak ürünlerinin satışını yapmak için iş ortaklığı teklif etmesi; bunun haricinde, ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden'e satma teklifinde bulunması ve eğer satın almak istemezlerse, ihitlaflı alan adlarını başkasına satabileceğini beyan etmesi de, bu durumu kanıtlamaktadır. Dolayısıyla; İdari Hakem, başkasına ait bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının, herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının, kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması, "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının ticari kazanç elde etme amacıyla kullanıldığına dair iddiasını değerlendirmiş, aynı zamanda ihtilaflı alan adlarının aktif olmadığını da göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, hukuki açıdan kararı etkileyecek bir unsur taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <askaynak.net> ve <kobatek.com> alan adlarının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Dilek Üstün Ekdial
Tarih: 5 Ağustos 2016