WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Philip Morris USA Inc. v. Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz / Turgut Dalbudak

Dava No. D2016-0763

1. Taraflar

Şikayet Eden, Richmond, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik, Arnold & Porter, Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen, Philip Morris USA Inc.’dir.

Şikayet Edilen, Antalya, Türkiye ve İstanbul, Türkiye’de yerleşik Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz / Turgut Dalbudak’tır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <antalyamarlboro.com> ve <istanbulmarlboro.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 18 Nisan 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 19 Nisan 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 20 Nisan 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 26 Nisan 2016 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 26 Nisan 2016 tarihinde, Şikayet Eden, Türkçe olarak Değiştirilmiş Şikayet sunmuştur.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 29 Nisan 2016’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 19 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 19 Mayıs 2016 tarihinde sunulmuştur. Şikayet Eden 27 Mayıs 2016 tarihinde şikayetine ek niteliğinde bir dilekçe daha sunmuştur.

Merkez, 10 Haziran 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İşlemler dili hakkındaki Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adına ilişkin Tescil Anlaşması’nın dili Türkçe olduğu için, İdari Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikayet Eden; Commonwealth of Virginia yasaları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdüren, merkezi 6601 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230 adresinde bulunan bir şirket olan Philip Morris USA'dir.

PM USA, ünlü MARLBORO ® markaları kapsamındaki sigaralar da dâhil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara üretmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. MARLBORO ® sigaraları, 1883 yılında kurulmuştur ve o zamandan bu yana PM USA (ve çeşitli öncül işletmeler) tarafından satılmaktadır. PM USA, tütün ve sigara içimiyle ilgili ürünlerle bağlantılı olarak uzun yıllardır MARLBORO ® markasını ve varyasyonlarını kullanmaktadır.

Uyuşmazlık konusu alan adı, 5 Kasım 2015 tarihinde, Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi MARLBORO markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. “İstanbul” ve “Antalya” isimlerinin Şikayet Edilen’ in ülkesi olan Türkiye’de coğrafi yer isimleri olması da alan adları ile Şikayet Eden’ in marka hakkına tecavüz durumunu etkilememektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markalarla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, davanın reddedilmesini istemektedir. Uyuşmazlığa konu alana adlarını kötü niyet ile tescil ettirip kullanmadığını belirtmektedir. Söz konusu alan adları altında ileride web sitesi oluşturup kullanmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

C. Şikayet Eden’in Ek Beyanı

Şikayet Eden, 27 Mayıs 2016 tarihinde ek beyan sunmuştur; ancak İdari Heyet, bu ek beyanı değerlendirmeyi gerekli görmemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesine göre, İdari Hakem Heyeti’nin; Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden MARLBORO markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Ayrıca MARLBORO markası tanınmış bir markadır.

İdari Hakem, ihtilaflı <antalyamarlboro.com> ve <istanbulmarlboro.com> alan adlarının MARLBORO markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

Coğrafi yer / şehir adları “İstanbul” ve “Antalya” kelimeleri, bu benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Esasen ihtilaflı alan adlarından ilgili şehir adları çıkarıldığında, alan adı, Şikayet Eden’in tanınmış MARLBORO markası ile birebir aynıdır

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar veya Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden’in iddiaları ve Şikayet Edilen’in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen’in yaygın olarak “MARLBORO” adıyla tanındığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, “Marlboro” olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak “Marlboro” olarak bilinmemektedir ve MARLBORO markasını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta, bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmek üzere geçerli herhangi bir kanıt ortaya koyamadığı için; İdari Hakem, Şikayet Eden’in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca, tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen UDRP kararlarına bakıldığında, örneğin Turkcell Iletisim Hizmetleri A.Ş. v. Tolga Murtezaoğlu, WIPO Dava No. D2008-1589 davasında, Şikayet Eden, Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Davada şikayet edilen ise TURKCELL markasını, Şikayet Eden ve Şikayet Eden’in ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve Şikayet Edilen’in TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, bu dava için de aynen geçerlidir.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Dolayısıyla; İdari Hakem, yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının, herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir Şikayet Eden’le bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması, “fırsatçı kötü niyet” anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını ticari faaliyette bulunma amacıyla kullanmayı tasarladığı ve ancak ihtilaflı alan adının aktif olmadığı yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verilecek olan karar için, hukuki açıdan önem arz eden bir nitelik taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <antalyamarlboro.com> ve <istanbulmarlboro.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Dilek USTUN EKDIAL
Tarih: 28 Haziran 2016