Doplňující pravidla ADR Světové organizace duševního vlastnictví pro řešení sporů o domény .eu

(dále jen “Doplňující pravidla”)

(účinné od 1. června 2017)

1. Působnost

2. Definice

3. Komunikace

4. Podání Žalobního návrhu a Příloh

5. Kontrola formálních náležitostí

6. Jmenování správce sporu

7. Podání Vyjádření a Příloh

8. Postup při jmenování Senátu

9. Prohlášení

10. Poplatky

11. Omezení délky textu

12. Standard pro velikost souborů a formátování

13. Smír

14. Rozhodnutí Senátu

15. Změny a doplnění

16. Vyloučení odpovědnosti


1. Působnost

(a) Vztah k Pravidlům ADR. Tato Doplňující pravidla se vykládají a uplatňují v návaznosti na Pravidla pro řešení sporů o domény .eu (dále jen “Pravidla ADR”).

(b) Znění Doplňujících pravidel. Na ADR řízení zahájené na základě Žalobního návrhu se užijí tato Doplňující pravidla ve znění účinném ke dni podání Žalobního návrhu.

2. Definice

Jakýkoliv pojem definovaný v Pravidlech ADR má stejný význam i v těchto Doplňujících pravidlech.

3. Komunikace

(a) Druhy. V závislosti na odst. A(2)(c) Pravidel ADR, jakékoliv podání, které může být nebo musí být podáno Arbitrážnímu a Mediačnímu Centru při Světové organizaci duševního vlastnictví (dále jen “Centrum”) nebo Senátu podle těchto Pravidel ADR, musí být učiněno buď:

(i) elektronickou zprávou (e-mailem) na adresu stanovenou Centrem; nebo

(ii) prostřednictvím on-line platformy Centra pro podávání a správu případů.

(b) Archiv. Centrum vede archív veškeré obdržené nebo povinné komunikace podle Pravidel ADR.

4. Podání Žalobního návrhu a Příloh

(a) Žalobní návrh včetně Příloh.Dle odst. A(2)(c) Pravidel ADR, Žalobní návrh včetně všech Příloh musí být elektronicky podán na vyplněném formuláři (v souladu s odst. 12(a) níže).

(b) Průvodní dopis Žalobního návrhu. Žalující strana je povinna zaslat nebo předložit Žalobní návrh společně s Průvodním dopisem Žalobního návrhu podle Přílohy A, která je rovněž k dispozici na webových stránkách Centra. Žalující strana použije, pokud je k dispozici, tu jazykovou verzi odpovídající jazyku(-ům) registrační smlouvy pro doménové(-á) jméno(-a), které je/jsou předmětem Žalobního návrhu.

(c) Ověření v Registru. Centrum odešle Registru žádost o ověření. Žádost o ověření zahrnuje žádost o blokaci doménového jména podle odst. B(1)(e) Pravidel ADR.

(d) V souladu s odst. A(2)(b) a A(2)(c) Pravidel ADR, Centrum zašle Žalobní návrh elektronicky Žalované straně společně s Pokyny uvedenými v Příloze B a rovněž dostupnými na webových stránkách Centra. Centrum rovněž zašle Žalované straně oznámení s informací o Žalobním návrhu (v souladu v odst. A(2)(b)(ii) Pravidel ADR).

5. Kontrola formálních náležitostí

(a) Oznámení formálních nedostatků. Centrum ve lhůtě pěti (5) pracovních dní od doručení Žalobního návrhu zkontroluje jeho soulad s formálními náležitostmi stanovenými Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly a vyrozumí Žalující stranu o případných vadách.

Centrum ve lhůtě pěti (5) pracovních dní od doručení Vyjádření zkontroluje jeho soulad s formálními náležitostmi stanovenými Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly a vyrozumí Žalovanou stranu o případných vadách.

(b) Zpětvzetí. Pokud Žalující strana neodstraní vady zjištěné Centrem včas ve lhůtě podle odst. B(2)(b) Pravidel ADR (tj. ve lhůtě sedmi (7) dní), Centrum vyrozumí Žalující stranu, Žalovanou stranu a Registr o tom, že se má za to, že Žalobní návrh byl vzat zpět.

Námitka Žalující strany proti zpětvzetí Žalobního návrhu z důvodu formální vady podle odst. B(2)(c) Pravidel ADR je popsána v Příloze F.

6. Jmenování správce sporu

(a) Oznámení. Centrum sdělí Stranám sporu jméno a kontaktní údaje svého zaměstnance, který bude správcem sporu a který bude zodpovědný za veškeré administrativní záležitosti týkající se sporu a komunikace se Senátem.

(b) Povinnosti. Správce sporu může Senátu nebo Rozhodci poskytnout administrativní pomoc, nicméně nemá žádnou pravomoc rozhodovat ve věcných záležitostech týkajících se sporu.

7. Podání Vyjádření a Příloh

V závislosti na odst. A(2)(c) Pravidel ADR, Vyjádření včetně všech příloh musí být podáno elektronicky na vyplněném formuláři (v souladu s odst. 12(b) níže).

8. Postup při jmenování Senátu

(a) Kandidáti Stran. Pokud je Strana povinna předložit tři (3) jména kandidátů ke zvážení jejich jmenování Centrem do funkce Rozhodce (tj. v souladu s odst. B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) a B(4)(c) Pravidel ADR), předloží Strana jména a kontaktní údaje svých tří kandidátů v pořadí podle své preference. Při jmenování Rozhodce, v závislosti na dostupnosti, Centrum zohlední pořadí kandidátů uvedené Stranou.

(b) Předseda Senátu

(i) Třetí jmenovaný Rozhodce v souladu s odst. B(4)(d) Pravidel ADR je předsedou Senátu.

(ii) V souladu s odst. B(4)(d) Pravidel ADR Centrum jmenuje předsedu Senátu ze svého zveřejněného seznamu.

(c) Nesplnění povinností Žalovanou stranou

Pokud Žalovaná strana nepředloží Vyjádření v souladu s odst. B(3)(f) Pravidel ADR nebo neuhradí poplatek podle odst. B(3)(c) Pravidel ADR ve lhůtě stanovené Centrem, Centrum jmenuje Senát následujícím způsobem:

(i) Pokud Žalující strana označí jednočlenný Senát, Centrum jmenuje Rozhodce ze svého seznamu rozhodců;

(ii) Pokud Žalující strana označí tříčlenný Senát, Centrum pokud možno jmenuje jednoho Rozhodce podle určení Žalující strany a jmenuje druhého Rozhodce a Předsedu Senátu ze svého seznamu rozhodců.

TNámitka Žalované strany proti oznámení Centra o nesplnění povinností Žalovanou stranou podle odst. B(3)(g) Pravidel ADR je popsána v Příloze G.

9. Prohlášení

V souladu s odst. B(5) Pravidel ADR je kandidát před jmenováním do funkce Rozhodce povinen předložit Centru Prohlášení o nezávislosti a nestrannosti prostřednictvím formuláře stanoveného v Příloze C těchto Doplňujících pravidel, který je rovněž dostupný na webových stránkách Centra.

10. Poplatky

Příslušné poplatky za ADR řízení jsou stanoveny v Příloze D těchto Doplňujících pravidel a zveřejněny rovněž na webových stránkách Centra.

11. Omezení délky textu

(a) Omezení počtu slov podle odst. B(1)(b)(10) Pravidel ADR je 5.000 slov.

(b) Omezení počtu slov podle odst. B(3)(b)(6) Pravidel ADR je 5.000 slov.

(c) Pro účely odst. B(12) Pravidel ADR není stanoveno omezení počtu slov.

12. Standard pro velikost souborů a formátování

(a) Standard pro velikost souborů a formátování podle odst. B(1)(b) Pravidel ADR je stanoven v Příloze E těchto Doplňujících pravidel, která je dostupná na webových stránkách Centra.

(b) Standard pro velikost souborů a formátování podle odst. B(3)(b) Pravidel ADR je stanoven v Příloze E těchto Doplňujících pravidel, která je dostupná na webových stránkách Centra.

13. Smír

Pokud se Strany sporu shodnou na podmínkách smíru dříve než dojde ke jmenování Senátu, Strany sporu o takovém smíru vyrozumí Centrum.

14. Rozhodnutí Senátu

Rozhodnutí Senátu musí obsahovat stručné shrnutí v anglickém jazyce v souladu s Pravidly ADR. Rozhodnutí Senátu se zveřejnění na webových stránkách Centra.

15. Změny

Centrum je oprávněno měnit tato Doplňující pravidla na základě svého uvážení. Centrum o takové změně vyrozumí Registr alespoň devadesát (90) kalendářních dní před nabytím účinnosti předmětné změny, pokud se Centrum a Registr nedohodnou jinak.

16. Vyloučení odpovědnosti

S výjimkou úmyslného protiprávního jednání neodpovídá Senát, Světová organizace duševního vlastnictví či Centrum vůči Stranám sporu, dotčenému registrátorovi nebo Registru za jakékoliv jednání či opomenutí v souvislosti s ADR řízením.