Republic of Moldova

Regulament de aplicare a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nr. 588/1995 din 22 septembrie 1995

 

 


Republica Moldova
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

Aprobat

prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 131 din 21.10.2003

Regulament

de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor

(partea referitoare la denumirile de origine
a produselor)

Chişinău 2004

Consiliul editorial: Nicolae TARAN (preşedinte), Ion DANILIUC, Victoria BLIUC, Andrei MOISEI, Aurelia CEBAN, Diana SÂRBU, Galina PETROV

Redactori: Lilia DIMITRIU, Aurelia STRATAN Traducere (în l. rusă): Alexandra COZLOV Tehnoredactare computerizată: Rodica BÂRNAZ

Formatul: A 4 Coli de tipar: 5,25 Imprimat la Tipografia AGEPI © AGEPI, 2004

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova E-mail: office@agepi.md URL: www.agepi.md Fax: (3732) 44-01-19 Tel.: 44-32-53, 49-30-16

CUPRINS

NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE 5
Regula 1. Denumirea de origine a produsului 5
Regula 2. Temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare
denumiriide originea produsului5
Regula 3. Protecţia juridică a denumirii de origine a produsului 6
CEREREA DE ÎNREGISTRARE
A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI 6
Regula 4. Depunerea cererii 6
Regula 5. Depozitul naţional reglementar 7
Regula 6. Limba oficială 7
Regula 7. Numărul de exemplare8
Regula 8. Formularul cererii 8
Regula 9. Cerinţele prevăzute pentru documentele anexate la cerere 9
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE
DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI LA AGEPI 10
Regula 10. Reprezentarea 10
Regula 11. Corespondenţa cu AGEPI10
Regula 12. Termene 10
Regula 13. Introducerea modificărilor în documentele cererii 11
Regula 14. Consultarea documentelor cererii 12
Regula 15. Examinarea cererii cu participarea solicitantului 12
Regula 16. Prelungirea termenului de prezentare a documentelor anexate la cerere
şi a materialelor pretinse de AGEPI 12
Regula 17. Repunerea în termene12
Regula 18. Retragerea cererii13
Regula 19. Executarea procedurilor în regim de urgenţă 13
EXAMINAREA CERERII 13
Regula 20. Înregistrarea cererii 13
Regula 21. Examinarea formală a cererii 13
Regula 22. Notificarea privind necesitatea prezentării documentelor lipsă
sau a introducerii modificărilor în documentele cererii 14
Regula 23. Verificarea achitării taxei 14
Regula 24. Hotărârea AGEPI privind rezultatele examinării formale 15
Regula 25. Examinarea denumirii solicitate 15
Regula 26. Verificarea materialelor suplimentare 16
Regula 27. Decizia AGEPI privind rezultatele examinării denumirii solicitate 17
Regula 28. Atacarea deciziei examinării 17
Regula 29. Anularea deciziei 17
Regula 30. Publicarea cererii18
Regula 31. Contestaţia împotriva înregistrării 18
Regula 32. Înregistrarea denumirii de origine a produsului
şi eliberarea certificatului de înregistrare 19
Regula 33. Publicarea datelor privind înregistrarea 19
DISPOZIŢII TRANZITORII 20
Regula 34. Intrarea în vigoare 20
Regula 35. Regulile anterioare 20
Formularul cererii de înregistrare a denumirii de origine a produsului41
SECŢIUNEA I.
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE

Lege – LegeaRepubliciiMoldovaprivind mărcile şidenumirile de origine a produselor nr. 588XIII din 22 septembrie 1995, modificatăşicompletată prin: Legea nr. 1009-XIII din 22.10.1996, Legea nr. 1079-XIV din 23.06.2000, Legea nr. 65-XV din 12.04.2001 şiLegea nr. 1446-XV din 08.11.2002.

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

Cerere – cererea de înregistrare a denumirii de origine a produsului

Regulament – Regulament de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la denumirile de origine a produselor)

Solicitant – persoana fizică sau juridicăîn numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a denumiriide origine a produsului

Titular – persoana căreia îiaparţindrepturile conferite prin certificatulde înregistrare a denumirii de origine a produsului

Reprezentant – reprezentant în proprietatea industrialăînregistrat înmodulstabilit deAGEPI sau orice persoanăcare reprezintă interesele persoanelor fizice şijuridice înconformitate cu împuternicirile acordate printr-o procură

CIPS – Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor

Aranjamentul de la Lisabona – Aranjamentul de la Lisabona pentru protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor internaţională din 31 octombrie 1958 la care Republica Moldova a aderat la 5 aprilie 2001

Convenţia de la Paris – Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883 la care Republica Moldova a aderat la 25 decembrie 1991

Ţară de origine ţara, regiunea sau localitatea ţării, denumirea căreia constituie indicaţia locului de origine a produsului care a creat notorietatea produsului dat

BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială

OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală

Registrul naţional al denumirilor de origine a produselor – colecţia de date administrată de AGEPI conţinând toate înregistrările cu privire la denumirile de origine a produselor

Regula 1. Denumirea de origine a produsului

1.1. Înconformitate cu art. 3(1) din Lege, denumirea de origine a produsuluieste denumirea ţării, regiunii sau localităţii (zonei geografice), precum şi denumirea istorică a acestora, utilizate pentru desemnarea produsului, ale cărui calităţi deosebite sunt determinate, exclusiv sau înprincipal, de factorii naturali şi/sau etnograficicaracteristici zoneigeografice respective.

Prin factorinaturalise înţeleg, înspecial,clima, relieful, compoziţia solului,compoziţia şitemperatura apei, aerului, gradul de umiditate, activitatea solară, latitudinea geografică, înălţimea deasupra nivelului mării, minereurile etc.

Prin factorietnografici se înţeleg, înspecial, experienţa profesională, cultura, iscusinţa, tehnologia specifică, tradiţiile de producere ale oamenilor care locuiesc în zona geografică respectivă etc.

Regula 2. Temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare a denumirii de origine a produsului

2.1. În conformitate cu art. 7(12) din Lege, sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate denumirile de origine a produselor care:

a) nu îndeplinesc condiţiile specificate la art. 3(1) din Lege şi anume care:

nu reprezintă o denumire a ţării, regiunii sau localităţii (zonei geografice) sau o denumire

istorică a acestora;

sunt utilizate pentru desemnarea produsului ce nu posedă calităţi deosebite, determinate, exclusiv sau în principal, de factoriinaturali şi/sau etnografici caracteristicizonei geografice respective;

b) încetează să fie protejate şi/sau nu se mai folosesc în ţara de origine

dacăîn rezultatul folosirii neadecvate de către mai mulţi producători s-au transformat în denumiri generice sau uzuale şi se folosesc public în Republica Moldova şi/sau în ţara de origine ca semne ale unui produs de un anumit fel, ce nu se referă la locul de fabricare al acestuia;

dacăîn rezultatulschimbării factorilor geografici naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective produsul nu mai posedă calităţile deosebite datorate acestor factori;

c) sunt false şi ar putea induce în eroare consumatorul;

la acestea se referă acele denumiri care se asociazăîn mintea consumatorului fie cu un alt loc de origine, fie cu un alt produs, fie cu alte calităţidecât cele adevărate;

d) sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

la acestea se referă denumirile care au o semnificaţie indecentăîn limbile de circulaţie în Republica Moldova.

2.2. În conformitate cu art. 7(11) din Lege, nu este considerat denumire de origine a produsului semnul care, deşi reprezintă sau conţine denumirea zonei geografice, este folosit public în Republica Moldova ca semn al unui produs de un anumit fel, ce nu se referă la locul de fabricare a acestuia, adică reprezintă un termen uzual sau generic.

Regula 3. Protecţia juridică a denumirii de origine a produsului

3.1. Protecţia juridică a denumirii de origine a produsului se asigurăîn baza înregistrării ei la AGEPI (art. 4(1) din Lege) şiîn baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în baza principiului de reciprocitate (art. 32. din Lege). Protecţie juridică denumirii de origine străine în Republica Moldova se acordă numai cu condiţia protecţiei ei juridice în ţara de origine.

3.2. Înregistrarea denumirii de origine a produsului se autentifică prin eliberarea unuicertificat de înregistrare.

3.3. Certificatulde înregistrare a denumiriide origine a produsului, în conformitate cu art. 5(3) din Lege, legalizează dreptultitularului de folosire a acestei denumiri pentru desemnarea produsului, ale cărui calităţi deosebite sunt determinate, exclusiv sau înprincipal,de factoriinaturali şi/sau etnografici caracteristici zoneigeografice respective.

3.4. Durata înregistrăriidenumiriide origine a produsuluieste nelimitată (art. 20(4) din Lege). Cu toate acestea, la expirarea fiecăruitermende10ani, titularulcertificatuluitrebuie să prezinte laAGEPI raportul privind păstrarea calităţilor specifice ale produsului, indicate în certificatulde înregistrare.

3.5. Încazul în care produsulnu maiposedă calităţilespecifice, indicate încertificatulde înregistrare, ca urmare a schimbării factorilor naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice respective, protecţia juridică a denumirii de origine poate fi suspendată anticipat (art. 26(1) c) şid) din Lege).

SECŢIUNEA II.
CEREREA DE ÎNREGISTRARE A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI

Regula 4. Depunerea cererii

4.1. Au dreptul de a depune cererea de înregistrare a denumirii de origine a produsului, în conformitate cu art. 4(4) din Lege, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activitate de producţie în zona geografică respectivă referitor la produsele indicate în cerere.

4.2. În conformitate cu art. 8(1) din Lege, cererea se depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin reprezentant.

4.3. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate, în conformitate cu art. 8(2) din Lege, gestionează obţinerea protecţieidenumirilor de origine a produselor, menţinerea valabilităţiiacestora, renunţarea la înregistrare sau retragerea cererii numaiprin intermediul unuireprezentant în proprietatea industrială dinRepublica Moldova, cu excepţiacazurilor când convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

4.4. Împuternicirile reprezentantului se certifică printr-o procură, eliberată acestuia de către solicitant.

4.5. Depunereauneicereride înregistrarea denumiriide originea produsuluilaAGEPI se poate face: a) direct (în acest caz persoana care depune cererea prezintă un act de identitate); b) prin poştă.

Regula 5. Depozitul naţional reglementar

5.1. În conformitate cu art. 8(4) din Lege, cererea trebuie să se refere la o singură denumire de origine a produsului. La o singură denumire de origine a produsuluise referăşicererile în care denumirea de origine a produsului solicitată este prezentatăîn mai multe limbi.

5.2. Cererea de înregistrare a denumirii de origine a produsului, în conformitate cu art. 8(5) din Lege, trebuie să conţină următoarele elemente:

a) solicitarea de înregistrare a denumirii de origine a produsului;

b) numele, prenumele (denumirea), adresa şisemnătura solicitantului;

c) numele, prenumele, adresa şi semnătura reprezentantului, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant;

d) denumirea de origine a produsului ce face obiectul cererii şi descrierea acesteia, după caz;

e) lista de produse, precedată de numărulclasei conform CIPS, pentru care se cere înregistrarea denumiriide origine;

f) indicarea loculuifabricăriiproduselor, pentru desemnarea cărora se solicităînregistrarea denumirii de origine (hotarelor ariei geografice şi a limitelor acestora, aşa cum ele sunt fixate prin dispoziţiile legislative şi reglementare ale ţării de origine);

g) descrierea însuşirilor deosebite ale produselor pentru desemnarea cărora se solicităînregistrarea denumiriide origine.

5.3. Dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit se prezintă o dată cu cererea, în original sau

o copie, autentificată de bancă saude contabilitateaAGEPI. Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identificarea cererii depuse.

5.4. Documentele enumerate la regulile 5.2. şi 5.3. din Regulament constituie depozitul naţional reglementar (art. 9(1) din Lege).

5.5. Cererea va fi completată, în conformitate cu art. 8(6) din Lege, cu următoarele documente:

a) o confirmare legalizată de către organul competent a faptului că produsele provin din zona geografică respectivăşi căînsuşirile deosebite ale acestora sunt determinate de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristicizonei geografice respective;

b) solicitanţii străini în locul documentului indicat la regula 5.5. a) vor prezenta documentul care certifică dreptul asupra denumirii de origine a produsului ce face obiectul cereriiîn ţara de origine; c) procura sub semnătura privată a solicitantului, dacă cererea se depune prin reprezentant.

Regula 6. Limba oficială

6.1. Cererea, în conformitate cu art. 8(7) din Lege, se redacteazăîn limba de stat.

6.2. Celelalte documente se depun în limba de stat sau într-o altă limbă.

6.3. Dacă documentele, în conformitate cu regula 6.2. din Regulament, sunt prezentate într-o altă limbă, la cerere, în termen de 2 luni de la data depunerii ei, se anexează traducerea acestora în limba de stat.Autenticitatea traduceriitrebuie să fie legalizată de notar, cu excepţia cazurilor, când reprezentantul legalizează traducerea documentelor pe care le depune în baza împuternicirilor corespunzătoare.

Regula 7. Numărul de exemplare

7.1. Cererea se prezintă laAGEPI în 2 exemplare.

7.2. Documentele anexate la cerere se prezintăîntr-un singur exemplar.

Regula 8. Formularul cererii

8.1. Cererea se depune pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi prezentat în anexă.

8.2. Dacă spaţiulrezervat unor rubricieste insuficient pentru amplasarea datelor corespunzătoare, aceste date vor fi prezentate în aceeaşiformă pe o filă suplimentară, iar în rubrica respectivă a cererii se va face menţiunea: “vezi continuarea pe fila suplimentară”.

8.3. La rubrica I, la codul(730), se indică datele de identificare ale solicitantului: numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice, adresa completă, telefonul şi faxul (cu prefixul zonei) şi codul ţării, conformnormei ST. 3 OMPI. Solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate de producţie în zona geografică respectivă pentru produsele indicate în cerere.

8.4. La rubrica II, la codul(740), se indică datele de identificare ale reprezentantului, dacă cererea se depune prin reprezentant: numele, prenumele, adresa completă, telefonul şifaxul, numărulprocurii.

8.5. La rubrica III, la codul (750), se indică adresa pentru corespondenţă, numele sau denumirea persoanei împuternicite pentru corespondenţa cuAGEPI.

8.6. LarubricaIV, lacodul(540),se indică denumirea solicitată cu caractere standarde şise dă descrierea ei, după caz.

Denumirea de origine poate fiprezentată printr-un substantiv propriu (de exemplu, “Romăneşti”, “Trifeşti”) sau printr-unadjectiv substantivizat, fiind denumirea zoneigeografice, adăugând denumirea generică a produsului (de exemplu, “Ceramică de Ungheni”) sau o denumire fantezistă (de exemplu, “Spumant de Cricova”, “Negru de Purcari” pentru vinuri).

Dacă denumirea de origine reprezintă o denumire istorică a obiectuluigeografic, acest fapt trebuie indicat în mod special în descriere şi trebuie confirmat în avizul organului competent. Dacă denumirea de origine este prezentatăîn câteva limbi, atunci în descriere trebuie indicate aceste limbi.

8.7. La rubrica V, la codul (511), se indică produsul (produsele) pentru care se aplică denumirea de origine, indicând clasa conform CIPS. Totodată, trebuie de indicat numai acele produse care se fabricăînrealitate şiale căror calităţideosebite au fost dobândite graţie factorilor naturali şi/sau etnografici.

8.8. La rubrica VI se prezintă descrierea succintă a însuşirilor deosebite ale produsului(produselor). Descrierea trebuie să conţină date veridice şi concludente care să indice complet şi clar dependenţa nemijlocită a acestor însuşiri de factoriinaturali şi/sau etnografici caracteristicizonei geografice respective.

8.9. La rubrica VII se indică locul fabricării produsului (produselor) (zona geografică). Hotarele arieigeografice pot fidesemnate prin intermediulhotarelor unităţii administrative sau în mod topografic, indicând situarea reciprocă a unor localităţi, obiecte geografice, de exemplu, munţi, râuri, construcţii trainice etc.

8.10. La rubrica VIII se indică lista documentelor anexate, completându-se cu X căsuţele corespunzătoare şiarătând numărulde exemplare şinumărulde file din fiecare exemplar al documentelor anexate. Documentele pentru care nu este rezervat spaţiu aparte în formularul cererii se vor indica la diviziunea “alte documente”, arătând denumirea lor concretă.

8.11. La rubrica IX cererea se semnează de către solicitant. Semnătura pe cerere se efectuează în clar, indicând numele şi prenumele persoanei care semneazăşi data.

Dacă solicitantuleste o persoană juridică, cererea trebuie semnată de conducătorul întreprinderii, fiind autentificată prin aplicarea ştampilei. Totodată, se indică funcţia persoaneicare semnează.

Dacă cererea se depune de reprezentant, atunci o semnează persoana în cauză.

În cazul în care la cerere se anexează file suplimentare, acestea vor fi semnate în acelaşi mod.

Dacă cererea nu este semnată,AGEPI expediazăunexemplar de cerere şio notificare solicitantului, acesta în decurs de 2 luni după primirea notificării urmând să prezinte cererea semnată.

În cazul îndeplinirii acestei condiţii data depunerii cererii se păstrează, iar în caz contrar cererea se consideră nedepusă.

8.12. Rubricile X şiXI, precum şi cele amplasate deasupra cuvântului “Cerere”, se completează deAGEPI. La rubrica X a) se indică numele şi prenumele persoanei care a depus documentele cererii la AGEPI. La rubrica X b) semneazăîn clar persoana care a primit documentele cererii.

Rubrica XI se completează de AGEPI atunci, când solicitantului i se expediază un exemplar al cererii în calitate de act ce confirmă acceptarea cererii în vederea examinării, cu indicarea numărului şi datei de ieşire.

Regula 9. Cerinţele prevăzute pentru documentele anexate la cerere

9.1. La cerere se anexează, în conformitate cu art. 8(6) f) din Lege, confirmarea legalizată a faptului că produsul provine din zona geografică respectivăşi căînsuşirile deosebite ale acestuia sunt determinate de factoriinaturali şi/sau etnografici caracteristicizonei geografice respective.

Confirmarea trebuie dată de un organ competent care poate să elibereze un aviz calificat cu privire la produs şi să certifice că producătorul lui îşidesfăşoară activitatea în zona geografică, denumirea căreia se utilizează pentru desemnarea produsului. În special, astfel de organe pot fi: ministerul de ramură, academia de ştiinţe, un institut specializat de cercetări ştiinţifice, un muzeu etc., antrenând, dacă este cazul, specialişti competenţi. Avizul poate fi prezentat atât de un singur organ competent, dacă acesta deţine toate informaţiile necesare conform cerinţelor Legii, cât şi de câteva organe (de exemplu, avizul privind locul de producţie alsolicitantului şi hotarele de fabricare a produsului poate fi prezentat de autorităţile locale, iar avizulprivind însuşirile deosebite ale produsului – de un alt organ competent).

Pentru solicitanţiistrăini în calitate de document care certifică dreptulasupra denumirii de origine a produsuluisolicitate în ţara de origine poate servicertificatulde înregistrare şi/sau de utilizare a denumirii de origine a produsului, eliberat pe numele său în aceastăţară.

9.2. La cererea depusă prin reprezentant, în conformitate cu art. 8(6) c) din Lege, se anexează procura care confirmăîmputernicirile acestuia.

9.2.1. Procura pentru reprezentarea persoanei fizice sau juridice cu domiciliulpermanent în afara Republicii Moldova poate fi eliberată de către solicitant sau de către o altă persoanăîmputernicităîn modulcorespunzător.

9.2.2. Procura trebuie săîndeplinească următoarele condiţii:
să fie eliberată pentru gestiunea unei singure sau câtorva cereri de înregistrare a denumirii de

origine; să conţină data eliberării, fără de care nu este valabilă, şi termenul de valabilitate; să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului; să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

9.2.3. Termenul de valabilitate al procurii nu poate depăşi trei ani. Dacăîn procură nu se indică termenul pentru care este eliberată, aceasta se consideră valabilăîn cursul unui an de la data eliberării.

9.2.4. Persoanele fizice cu domiciliul în afara Republicii Moldova şi persoanele juridice străine vor redacta procura în modul stabilit la regulile 9.2.1. şi 9.2.2. din Regulament.

9.3. Se permite depunerea materialelor suplimentare indicate prin fax sau poşta electronică cu condiţia prezentării originalelor sau a copiilor autentificate a acestora în decurs de două luni.

SECŢIUNEA III.
PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A DENUMIRII DE ORIGINE A PRODUSULUI LA AGEPI

Regula 10. Reprezentarea

10.1. Solicitantulpoate fi reprezentat în procedurile în faţaAGEPI printr-un reprezentant.

10.2. Persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acţioneazăîn faţaAGEPI numai prin intermediulunui reprezentant în proprietatea industrială din Re-publica Moldova, cu excepţia cazurilor când convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

10.3. Desemnarea reprezentantului se face printr-o procură, care se prezintă, în conformitate cu cerinţele stabilite la regulile 9.2.1. şi 9.2.2. din Regulament, cu semnătura privată a persoanei care a eliberat-o şi nu necesită autentificare notarială.

10.4. Procura de reprezentare poate fi depusă atât pentru efectuarea activităţii, o dată cu cererea, cât şipentru reprezentare în procesulgestiunii ei.

10.5. Acţiunile săvârşite de reprezentant până la depunerea procurii nu se consideră valabile şi nu se iau în considerare în cursul examinării.

10.6. Orice acţiune a reprezentantului în limitele împuternicirilor stabilite prin procură sau orice acţiune aAGEPI faţă de reprezentant produce aceleaşi efecte ca şi acţiunile solicitantului sau, respectiv, acţiunile faţă de solicitant.

10.7. Reprezentarea este valabilă până la epuizarea împuternicirilor indicate înprocură, în termenul lor de valabilitate. Împuternicirile indicate în procură pot fi suspendate înainte de termen de către solicitant sau de către succesorul său îndrepturiprin depunerea uneicereri în acest sens laAGEPI (retragerea procurii), precum şi în caz de renunţare a persoanei căreia i-a fost eliberată procura, în cazul lichidării persoanei juridice, decesului persoanei fizice etc.

10.8. Procura poate să limiteze la anumite acte dreptul de a acţiona al reprezentantului. Orice act solicitat prin reprezentant cu privire la retragerea sau renunţarea la o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine va putea fi făcut numai pe baza unei menţiuni speciale care să indice expres actul retrageriisau renunţării.

Regula 11. Corespondenţa cu AGEPI

11.1. Solicitantul, reprezentantullui împuternicit sau persoana desemnată pentru corespondenţă întreţin corespondenţa cu AGEPI pentru fiecare cerere în parte.

11.2. Materialele expediate după depunerea cererii trebuie să conţină o referinţă la numărul acesteia, data depuneriiei şi semnătura solicitantului sau a reprezentantului lui.

11.3. Materialele care nu conţin referinţa la numărulcereriisau la dosar se returnează expeditorului fără a fi examinate.

11.4. Materialele solicitate deAGEPI în procesulgestiunii cereriise prezintăîn termenele stabilite de Lege şi de Regulament.

Regula 12. Termene

12.1. Calcularea termenelor de prezentare a materialelor solicitate de AGEPI începe de la data la caresolicitantulsaureprezentantul său a primit actele de procedură.

12.2. Orice termen exprimat în ani expirăîn anul corespunzător calculat în ziua şi luna corespunzătoare celora în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna respectivă nu are ozideacelaşi ordin, termenul expirăîn ultima zi a acestei luni.

12.3. Orice termenexprimat înluniexpirăîn luna corespunzătoare calculatăîn ziua corespunzătoare celei în care a avut loc evenimentul, de la care începe calcularea termenului; dacă luna respectivă nu are

o zide acelaşi ordin, termenul expirăîn ultima zi a acestei luni.

12.4. Orice termen exprimat în zile începe din ziua următoare evenimentului respectiv şi expirăîn ultima zia termenului.

12.5. Dacă ultima zi a termenului este o sărbătoare legală sau o zi în careAGEPI nu este deschisă publiculuipentruefectuareaoperaţiiloroficiale,termenulvafiprelungit pânălaprimazilucrătoarecareurmează.

12.6. Actele de procedură trimise prin poştă la AGEPI se considerăîndeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului.

12.7. Neîndeplinirea actelor de procedurăîn termenele notificate deAGEPI nu atrage sancţiunile prevăzute de Lege şide Regulament, dacă solicitantuldovedeşte că a fost împiedicat de nişte circumstanţe independente de voinţa lui şi dacăîndeplineşte procedura într-un termen de 2 luni de la încetarea acestor circumstanţe.

Regula 13. Introducerea modificărilor în documentele cererii

13.1. În conformitate cu art. 11(2) din Lege, solicitantul are dreptul să introducă modificări în cerere şi în documentele ei fără a modifica însăşi denumirea de origine a produsului, începând de la data depunerii cererii şi până la data emiteriideciziei de înregistrare.

13.2. Se admite introducerea următoarelor modificări:
a) modificarea numelui(denumirii) solicitantuluisau reprezentantului;
b) modificarea adreseisolicitantului, reprezentantului şi/sau a adresei pentru corespondenţă;
c) modificarea reprezentantului;
d) rectificarea unor erori.

13.3. Introducerea modificărilor în documentele cererii se face în baza unei cereri depuse de solicitant înmodul stabilit.

13.4. AGEPI notifică solicitantului rezultatulexaminăriicereriide modificare.

13.5. La cererea de modificare se anexează dovada de plată a taxei pentru introducerea modificărilor în documentele cererii de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

În cazul neprezentării dovezii de plată a taxei sau în cazul în care taxa achitată nu corespunde cuantumurilor stabilite, cererea de modificare nu se acceptă spre examinare, fapt ce i se notifică solicitantului.

13.6. În cazul în care se solicită modificările prevăzute la regula 13.2. a) şi b) din Regulament, cererea de modificare depusă laAGEPI va fi semnată de către solicitant sau de reprezentantul acestuia.

13.7. Pentru introducerea modificărilor indicate la regula 13.6. din Regulament nu este necesară depunereavreunuiact care să confirme aceste modificări.

13.8. În cazul în care se modifică reprezentantul (regula. 13.2. c) din Regulament), cererea corespunzătoare depusă la AGEPI în vederea acestei modificări va fi semnată de solicitant sau de reprezentantul acestuia şide persoana care a devenit noul ei reprezentant.

13.9. AGEPI este în drept să ceară prezentarea dovezilor în cazurile care cad sub incidenţa regulilor 13.6 -13.8. din Regulament, dacă există dubii privind veridicitatea oricărei indicaţii incluse în cererea de modificare.

13.10. Cererea de rectificare a unei eroricomise în documentele cereriide înregistrare a denumirii de origine se depune laAGEPI, fiind semnată de solicitant sau de reprezentantul acestuia, indicându-se numărul cereriirespective şi eroarea care trebuie corectată.

13.11. În cazul unei erori comise de AGEPI în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine, Registrulnaţional aldenumirilor de origine sau în BOPI, rectificarea va fi operată din oficiu sau la cererea solicitantului/titularului şi nu va fisupusă nici unei taxe. Rectificările operate se publicăîn BOPI.

13.12. Procedura de înregistrare a modificărilor se efectueazăîn conformitate cu regulamentul special adoptat deAGEPI.

Regula 14. Consultarea documentelor cererii

14.1. Solicitantul (reprezentantul) poate lua cunoştinţă de cererea depusă sau de documentele referitoare la ea atât direct laAGEPI, stabilind în prealabil data şi timpulconsultării, cât şiprin solicitarea copiei cererii, a documentelor referitoare la ea sau a părţilor lor.

14.2. LasolicitareapersoanelorinteresateAGEPIpoateprezentaorice informaţie din Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine a produselor.

14.3. Acţiunile, în conformitate cu regulile. 14.1. şi 14.2. din Regulament, se efectuează doar cu condiţia achităriitaxeirespective. Organele de drept iau cunoştinţă de materialele cererii sau Registrului naţionalalcererilor de înregistrare a denumirilor de origine a produselor gratuit.

Regula 15. Examinarea cererii cu participarea solicitantului

15.1. Examinarea cereriicu participarea solicitantuluisau a reprezentantuluiacestuia se efectuează în cazul în care sunt necesare explicaţii suplimentare în scopul precizării unor aspecte referitoare la posibilitatea înregistrăriidenumiriide origine şi/sau la dreptul de a o utiliza.

15.2. Examinarea cererii cu participarea solicitantuluise efectuează la propunereaAGEPI sau la cererea solicitantului.

15.3. Problemeleridicatede examinarepotfiexpuse într-o notificare care conţine suplimentar şi comunicarea privind oportunitatea unei întâlniri cu solicitantul.

15.4. Problemele ridicate de solicitant pot fi expuse într-un demers prin care se cere o întâlnire cu examinarea.

15.5. În conformitate cu art. 12(3) din Lege, solicitantul va prezenta răspunsul la notificare în termen de 2 luni de la data primirii ei, indiferent de faptul dacă intenţionează sau nu să participe la examinarea cererii.

15.6. Data şiora examinăriicereriise coordoneazăîn prealabil. Încazulschimbăriicircumstanţelor, partea care nu are posibilitate să participe la examinarea cereriila data stabilită anunţă imediat celeilalte părţi acest fapt.

15.7. La examinarea cererii poate participa reprezentantul solicitantului, în condiţiile prevăzute la regula 10. din Regulament.

Regula 16. Prelungirea termenului de prezentare a documentelor anexate la cerere şi a materialelor pretinse de AGEPI

16.1. La demersul solicitantului pot fi prelungite, în conformitate cu art. 9(2) şi 12(3) din Lege,

darnumaimult decât pentru 3 luni, următoarele termene: a) termenuldeprezentareadocumentelorindicatela reg. 9.dinRegulament; b) termenul de prezentare a materialelor suplimentare pretinse de examinare.

16.2. Cererea de prelungire a termenului se depune pe parcursul celor 2 luni prevăzute la art. 9(2) şi12(3) din Lege sau în cursul a 2 luni de la data la care solicitantul a primit notificarea. Concomitent cu cererea de prelungire a termenului se prezintăşi dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit pentru această procedură.

16.3. Termenulde prezentare a documentelor şimaterialelor pretinse nu va fiprelungit, dacă cererea în acest sens nu va fidepusăîn termenul stabilit la regula 16.2. din Regulament, de asemenea, dacă nu va fiprezentată dovada de plată a taxeisau dacă taxa achitată nu va corespunde cuantumuluistabilit.

Regula 17. Repunerea în termene

17.1. Dacă solicitantul a omis termenul pentru o acţiune de procedură sau pentru depunerea contestaţieilaComisia deApelaAGEPI, acest termenpoatefirestabilit în cel mult 6 luni de la data expirării lui, în baza unei cereriscrise depuse de solicitant, cu condiţia stabilirii că neîndeplinirea acţiunii în termen a avut loc neintenţionat.

17.2. Repunerea în termene se efectuează cu condiţia achitării taxei stabilite şiindicării în cererea de repunere întermen a motivului neîndepliniriiacţiunii în termen. Dacă documentele necesare şi dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit nu vor fi prezentate concomitent cu cererea de repunere în termene omise, ultima se va considera nedepusă.

17.3. Dacă se constată neîndeplinirea cel puţin a uneia din cerinţele sus-indicate, cererea de repunere în termene omise nu se acceptă, fapt ce i se notifică solicitantului.

Regula 18. Retragerea cererii

18.1. Cererea de înregistrare a denumirii de origine a produsului poate fi retrasă de către solicitant, în conformitate cu art. 15(1) din Lege, la orice etapă de examinare.

18.2. Cererea se consideră retrasă din data adoptării deciziei privind retragerea cererii.

18.3. Solicitantului ise notifică decizia adoptată.

18.4. Cererea retrasă nu comportă urmărijuridice şinu se ia în considerare în procesul examinării altor cereri.

18.5. Cererea retrasă nu poate fi restabilită.

18.6. Prevederile regulilor 18.4. şi 18.5. din Regulament se extind, de asemenea, şi asupra cererilor considerate retrase. În acest caz data de la care cererea se consideră retrasă este data adoptării deciziei corespunzătoare.

Regula 19. Executarea procedurilor în regim de urgenţă

19.1. La cererea solicitantului procedurile de examinare formală, examinare în fond şi eliberare a certificatului pot fi efectuate în regimde urgenţă.

19.2. Solicitarea în scris a aplicării regimului de urgenţă, întocmităîn mod arbitrar, trebuie să indice denumirea procedurilor respective.

19.3. O dată cu solicitarea se prezintă dovada de plată a taxei în cuantum majorat de două ori faţă de cel reglementar.

19.4. Termenele efectuării procedurilor în regim de urgenţă se reduc la jumătate faţă de cele prevăzute la art. 12(1), 1(1) şi 18(3) din Lege.

SECŢIUNEAIV.
EXAMINAREA CERERII

Regula 20. Înregistrarea cererii

20.1. Cererii depuse la AGEPI în limba de stat i se atribuie un număr de înregistrare şi data depunerii.

20.2. Solicitantuleste informat despre primirea cererii, indicându-se numărul şidata de înregistrare.

20.3. Cererea care nu este prezentatăîn limba de stat nu se înregistreazăşise returnează persoanei care a depus-o.

Regula 21. Examinarea formală a cererii

21.1. În termen de o lună dela dataprimiriicereriiAGEPI efectuează examinarea formală a ei. Dacă solicitantula fost notificat, intervalulde timp de la expedierea notificării şi pânăla primirea răspunsului de la solicitant privind notificarea în cauză nu se ia în calcul.

21.2. În procesul examinării formale se verifică prezenţa datelor şi/sau documentelor indicate la regula 5. şi conformitatea lor cu cerinţele prevăzute la regulile 6. – 9. din Regulament.

21.3. Data depozituluinaţional reglementar se consideră, în conformitate cu art. 9 din Lege, data la care a fost depusă laAGEPI cererea ce îndeplineşte condiţiile prevăzute la regula 5.2. din Regulament şi dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea şi examinarea cererii.

21.4. Lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a documentelor indicate la regula 5.5. din Regulament sau necorespunderea lor cu cerinţele stabilite în Regulament nu vor împiedica stabilirea datei de depozit.

Regula 22. Notificarea privind necesitatea prezentării documentelor lipsă sau a introducerii modificărilor în documentele cererii

22.1. Dacăîn procesul examinării formale se constată că documentele anexate la cerere nu îndeplinesc cerinţele stabilite în Regulament, solicitantului i se trimite o notificare cu indicarea iregularităţilor depistate şicu propunerea de a prezenta datele şi/sau documentele lipsă ori modificările lor.

22.2. Temeiuripentru notificare: a) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a documentelor, indicate la punctele b), c), d), e), f), g) ale regulii 5.2. din Regulament;

b) lipsa dovezii de plată a taxelor pentru depunerea cererii şi pentru examinarea denumirii solicitate sau a confirmării că taxele au fost achitate în contulAGEPI, precum şi necorespunderea sumei taxelor achitate cu cuantumurile stabilite;

c) lipsa în materialele cererii a datelor şi/sau a documentelor, indicate la regulile 5.5. şi 6.3. din Regulament;

22.3. Răspunsul la notificarea examinării, în conformitate cu regula 22.2. a) din Regulament, trebuie să fie prezentat în termen de 2 luni de la primirea notificării. În cazul în care solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit materialele indicate în notificare sau o solicitare motivată de prelungire a acestui termen, care nu poate depăşi 2 luni, cererea se consideră nedepusă (art. 12(3) din Lege).

22.4. Răspunsul la notificarea examinării, în conformitate cu regula 22.2. c) din Regulament, trebuie să fie prezentat în termen de 2 luni de la primirea notificării. În cazul în care solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit materialele indicate sau o solicitare motivată de prelungire a acestui termen, dar nedepăşind 2 luni, cererea se va considera retrasă.

Regula 23. Verificarea achitării taxei

23.1. Materialele anexate la cerere se verifică pentru a constata dacăîn ele figurează dovada de plată, în cuantumurile stabilite, a taxeipentru depunerea cererii şipentru examinarea denumiriide origine solicitate, al cărei termen de plată este data depunerii cererii.

23.2. Dacă dovada de plată a taxei (sau a datelor care să confirme că taxa a fost achitatăîn contulAGEPI) lipseşte, solicitantului ise notifică necesitatea prezentării ei înconformitate cu prevederile regulii 23.3. din Regulament.

23.3. Dacă cererea conţine documentele prevăzute la regula 5.2. din Regulament, iar taxa pentru depunerea cererii şi pentru examinarea denumirii de origine solicitate a fost plătită parţial, se permite achitarea ei timp de:

2 luni, recunoscând data depozitului naţional reglementar conformă cu data de depunere a cererii; 6 luni, recunoscând data depozitului conformă cu data achitării taxei stabilite.

În cazul în care solicitantul nu achită taxa în termen de 6 luni, cererea se consideră nedepusă.

Regula 24. Hotărârea AGEPI privind rezultatele examinării formale

24.1. În funcţie de rezultatele examinării formale solicitantului i se notifică acceptarea cererii în vederea examinării sau respingerea ei.

24.2. Dacă materialele cererii corespund cerinţelor stabilite, de asemenea, dacă solicitantul a prezentat la timp datele şi documentele pretinse, se emite decizia de acceptare a cererii în vederea examinării, cererii ise atribuie numărul depozituluinaţional reglementar şi datele respective se introduc în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine a produselor.

24.3. Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine a produselor este accesibil publicului. Ordinea de prezentare a datelor incluse în Registru se stabileşte deAGEPI (regulile

14.2. şi14.3. din Regulament).

24.4. Drept confirmare a emiteriidecizieide acceptare a cererii în vederea examinăriisolicitantului i se trimite un exemplar al cererii cu indicarea datei şi numărului de depozit al cererii. La acesta se anexează, dacă este cazul, notificarea privindnecesitatea prezentăriialtor date şi/sau documente prevăzute de Lege şi de Regulament.

24.5. Dacă documentele prezentate de solicitant sau răspunsul la notificarea examinării nu conţin datele şi/sau documentele necesare, se emite decizia de respingere a cererii.

24.6. În decizia de respingere a cererii se prezintă motivele respective.

Regula 25. Examinarea denumirii solicitate

25.1. În conformitate cu art. 13(1) din Lege, examinarea denumirii de origine a produsului se efectueazăîn termen de 9 luni de la data emiterii deciziei de acceptare a cererii spre examinare. În cazul notificării solicitantului termenul cuprins între data notificării şidataprimiriilaAGEPIa răspunsului la notificare nu se ia în calcul.

25.2. În cadrul examinării denumirii de origine a produsului solicitate se efectuează următoarele proceduri: a) verificarea prezenţei în cerere a procurii acordate reprezentantului, dacă acesta există, şi a traducerii în limba de stat a documentelor anexate la cerere prezentate în altă limbă; b) verificarea suplimentară a conformităţii materialelor cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea cererii şia documentelor anexate, stabilite la regulile 5., 8. şi 9. din Regulament; c) verificarea conformităţiidenumiriisolicitatecu condiţiile specificate la art. 3(1) din Lege şi la regula 1. din Regulament; d) verificarea respectării prevederilor art. 4(4) din Lege referitoare la solicitant, în conformitate cu regula 4.1. din Regulament;

e) verificarea faptuluidacă denumirea de origine a produsului solicitată nu cade sub incidenţa art. 7(12) din Lege, în conformitate cu regula 2. din Regulament.

25.3. Documentele, în conformitate cu regula 25.2. a) din Regulament, pot fiprezentate laAGEPI în decurs de două luni de la data depunerii cererii. În cazul în care solicitantul nu va prezenta în termenul stabilit materialele indicate sau o solicitare motivată de prelungire a acestui termen nedepăşind două luni cererea se va considera retrasă.

25.4. Pentru determinarea conformităţii denumirii solicitate cu condiţiile pe care trebuie să le întrunească denumirea de origine a produsului specificate la art. 3(1) din Lege se verifică:

a) conformitatea denumiriisolicitate cu denumireaoficială actuală sau istoricăa obiectuluigeografic, în conformitate cu regula 1. din Regulament;

b) prezenţa datelor care confirmă situarea zonei geografice, denumirea căreia se solicităîn calitate de denumire de origine a produsului, în hotarele indicate în cerere;

c) existenţa dovezii de folosire a denumirii de origine la data depunerii cererii anume în calitate de indicaţie pentru individualizarea produsului ce posedă calităţi deosebite determinate de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice date;

d) prezenţa indicării produsului pentru desemnarea căruia se solicităînregistrarea denumirii de origine şi a locului de fabricare (ariei zonei geografice);

e) prezenţa descrierii calităţilor deosebite ale produsului şi conformitatea lor cu cele prezentate în avizulorganului competent.

25.5. Dacă denumirea zoneigeografice a fost utilizată anterior pentru individualizarea produsului ce posedă calităţi deosebite, determinate de factorii naturali şi/sau etnografici ai zonei geografice date, dar la momentul depunerii cererii şi-a pierdut capacitatea iniţială de a fi o indicaţie a locului adevărat de origine a produsului şi a calităţilor lui deosebite, atunci ea se consideră indicaţie devenită genericăîn Republica Moldova ca denumire a unui produs de un anumit fel, ce nu se referă la locul de fabricare.

25.6. La verificarea conţinutului avizului organului competent se stabileşte prezenţa datelor ce confirmă: a) situarea solicitantului în zona geografică, denumirea căreia se solicităîn calitate de denumire de origine a produsului; b) fabricarea de către solicitant a produsului indicat încerere pe teritoriulzoneigeograficesusmenţionate;

c) faptul că calităţile deosebite ale produsului indicat în cerere sunt determinate exclusiv sau în principal de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici pentru zona geografică respectivă.

25.7. În cazul în care se solicită corectarea denumirii produsului, examinarea este în drept să ceară de la solicitant precizările corespunzătoare. Corectarea prezentată de solicitant poate fi efectuată în procesul examinării.

Regula 26. Verificarea materialelor suplimentare

26.1. În cazul în care solicitantulprezintă materialele suplimentare, conform notificăriiAGEPI, se verifică respectarea termenului stabilit pentru prezentarea acestora. Materialele menţionate trebuie prezentate în termen de două luni de la data la care solicitantul a primit notificarea.

26.2. Daca solicitantul a încălcat termenul stabilit şi nu a prezentat o cerere de prelungire a acestuia, dar nedepăşind trei luni, sau a ignorat notificarea, lăsând-o fără răspuns, cererea se consideră retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.

26.3. Dacă solicitantul a prezentat materialele suplimentare din proprie iniţiativă sau conform notificării AGEPI, iar acestea au fost acceptate spre examinare, se verifică dacă ele nu modifică esenţa cererii.

26.4. Se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, dacă ele, printre altele: indică nişte calităţialeprodusuluipecare acesta, conformavizuluiorganuluicompetent, nu le posedă;

indică un produs diferit de cel care este parte componentă a denumirii de origine ce face obiectul cererii.

26.5. În cazul în care se constată că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, până la emiterea deciziei de înregistrare a denumirii de origine a produsului sau de respingere a acesteia, solicitantuluiise notifică care date din materialele suplimentare au servit drept temei pentru o asemenea concluzie a examinării. Celelalte date se iau în considerare la examinare.

Regula 27. Decizia AGEPI privind rezultatele examinării denumirii solicitate

27.1. În conformitate cu rezultatele examinăriidenumiriide origine a produsuluisolicitate,AGEPI emite decizia de publicare sau de respingere a cererii.

27.2. În cazul în care se stabileşte că denumirea solicitată corespunde cerinţelor stabilite de Lege şi de Regulament, se emite decizia de publicare a cererii de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

27.3. În cazul în care se stabileşte că denumirea solicitată nu corespunde cerinţelor stabilite de Lege şide Regulament, solicitantuluiise expediază un aviz provizoriu de respingere a cereriide înregistrare a denumirii de origine a produsului.

27.4. În avizulprovizoriu se expun motivele care pot servi drept temeipentru respingerea cererii, cu referinţe la articolele din Lege.

27.5. Solicitantului i se cere ca în termen de două luni de la data primirii avizului provizoriu să prezinte o contestaţie cu argumentele de rigoare sau materiale suplimentare.

27.6. În cazul în care contestaţia, în conformitate cu regula 27.5. din Regulament, nu a fost prezentată sau cea prezentată a fost considerată nefondată, AGEPI emite decizia de respingere a cererii.

27.7. În cazul în care contestaţia a fost consideratăîntemeiată,AGEPI adoptă decizia de publicare a cererii de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

27.8. Solicitantuluiise notifică decizia adoptatăîn termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

27.9. Concomitent cu decizia de publicare, în conformitate cu regula 27.8. din Regulament, AGEPI, dacă este cazul, notifică solicitantului despre necesitatea achitării taxei pentru înregistrarea denumirii de origine a produsului şi eliberarea certificatului de înregistrare.

Regula 28. Atacarea deciziei examinării

28.1. În conformitate cu art. 14(1) din Lege, solicitantul are dreptul, în cazul în care nu este de acord cu decizia emisăîn urma examinării formale sau examinării denumirii solicitate, să depună o contestaţie laComisiadeApelaAGEPI în termen de trei luni de la data primirii deciziei.

28.2. Contestaţia va fi examinată la Comisia de Apel a AGEPI în termen de trei luni de la data depunerii ei, conform Regulamentului privind Comisia de Apel.

28.3. În cazul încare solicitantulnuestedeacord cu deciziaComisieideApelaAGEPI, el, în conformitate cu art. 14(2) din Lege, o poate ataca în instanţa judecătoreascăîn termen de 3 luni de la primirea deciziei menţionate.

Regula 29. Anularea deciziei

AGEPI poate anula din proprie iniţiativă decizia adoptată, dacă aceasta contravine legislaţiei în vigoare, de exemplu, dacă pe parcursul examinăriiintervin alte condiţii decât cele existente la momentul adoptării deciziei.

Regula 30. Publicarea cererii

30.1. În termen de trei luni de la data adoptării deciziei de publicare a cererii, în conformitate cu art. 16 din Lege, AGEPI publicăîn BOPI datele privind cererea.

30.2. În BOPI se publică următoarele date:

(210) număruldepozitului;

(220) data depozitului;

(730) numele sau denumirea şi adresa solicitantului;

(540) denumirea de origine a produsului ce face obiectul cererii;

(511) indicarea claselor şi lista produselor conform CIPS;
descrierea calităţilor deosebite ale produsului;
indicarea locului de fabricare a produsului;
avizulorganului competent;

(526) elementele denumirii de origine a produsului asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.

Regula 31. Contestaţia împotriva înregistrării

31.1. Orice persoană este în drept, în conformitate cu art. 17(1) din Lege, în termen de trei luni de la data publicării datelor privind cererea, să depună o contestaţie la Comisia de Apel a Agenţiei împotriva înregistrării unei denumiri de origine a produsului.

31.2. Cererea de examinarea a contestaţiei trebuie să conţină:
numele, prenumele (denumirea), adresa şi semnătura contestatarului;
numele, adresa şi semnătura reprezentantului;
adresa pentru corespondenţă, după caz;
solicitarea de examinare a contestaţiei privind denumirea de origine a produsului;
numărul depozitului reglementar al denumirii de origine;
data depozitului reglementar al denumirii de origine;
expunerea motivelor pe care se fondează contestaţia;
dovada de achitare a taxei pentru depunerea contestaţiei.

31.3. În cazul în care a fost depusă o contestaţie împotriva înregistrării denumirii de origine, AGEPI, în termen de 10 zile de la data depunerii ei, comunică acest fapt solicitantului.

31.4. Contestaţia împotriva înregistrării se examineazăîn termen de 3 luni de la data depunerii ei.

31.5. Decizia cu privire la contestaţia împotriva înregistrării se comunică, în termen de 10 zile, atât solicitantului, cât şi persoanei care a depus această contestaţie.

31.6. Orice document furnizat de persoana care a formulat contestaţia este comunicat solicitantului care dispune de posibilitatea de a răspunde în termen de 2 luni.

31.7. Dacă solicitantul nu prezintă nici o obiecţie, Comisia de Apel poate decide asupra contestaţiei, bazându-se numai pe probele de care dispune.

31.8. DacăAGEPI constată că materialele contestaţiei nu satisfac anumite cerinţe prevăzute la regula 31.2. din Regulament, invită persoana care a formulat contestaţia ca în termen de 2 luni să remedieze neregulile constatate şi să prezinte toate detaliile şi actele justificate în susţinerea contestaţiei.

31.9. În cazul în care contestaţia împotriva înregistrării denumirii de origine este recunoscută drept nefondată, AGEPI ia decizia de înregistrare a denumirii de origine.

31.10. În cazul în care contestaţia este recunoscută drept fondată, AGEPI ia decizia de respingere a înregistrăriidenumirii de origine.

31.11. Hotărârea Comisiei deApel poate fi atacatăîn instanţa judecătoreascăîn termen de 6 luni de la data adoptării acesteia.

Regula 32. Înregistrarea denumirii de origine a produsului şi eliberarea certificatului de înregistrare

32.1. În cazul în care în termen de trei luni de la data publicării cererii nu a fost depusă nici o contestaţie împotriva înregistrăriidenumiriide origine a produsuluisau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI, dacă este cazul, notifică solicitantului despre necesitatea achitării taxei pentru înregistrarea denumirii de origine a produsului şipentru eliberarea certificatului de înregistrare. Dacă taxa respectivă a fost achitată, în conformitate cu art. 18 din Lege, AGEPI emite decizia de înregistrare a denumirii de origine a produsului, ceea ce se notificăîn termen de 10 zile solicitantului şi secţiei Registre.

32.2 În cazulneachităriitaxeipentru înregistrare şieliberarea certificatuluide înregistrare întermenul stabilit şi în cuantumul stabilit AGEPI consideră cererea retrasă.

32.3. Datele privind înregistrarea se înscriu în Registrul Naţional al denumirilor de origine a produselor şi în termen de trei luni de la data emiterii deciziei de înregistrare titularului i se eliberează Certificatul de înregistrare a denumirii de origine a produsului.

32.4. În RegistrulNaţional al denumirilor de origine a produselor se înscriu următoarele date:

(111) numărulde ordine al înregistrării;

(151) data înregistrării;

(210) numărul depozitului;

(220) data depozitului;

(730) numele sau denumirea şiadresa titularului;

(540) denumirea de origine a produsului;

(511) indicarea claselor şi lista produselor conform CIPS;
descrierea calităţilor deosebite ale produsului;
indicarea locului de fabricare a produsului;
avizulorganului competent;

(526) elementele denumirii de origine a produsului asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv.

32.5. În RegistrulNaţionalaldenumirilor de origine a produselor se înscriu modificările ulterioare ale acestor date în modul stabilit.

32.6. Certificatul de înregistrare a denumirii de origine a produsuluise redactează pe un formulartip, indicând datele prevăzute la regula 32.4. din Regulament.

Regula 33. Publicarea datelor privind înregistrarea

33.1. AGEPI publicăîn BOPI datele privind înregistrarea denumirii de origine a produselor, introduse în Registrul Naţional al denumirilor de origine a produselor, în termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare, în conformitate cu art. 18 din Lege.

33.2. În BOPI se publică următoarele date privind înregistrarea:

(111) numărulde ordine al înregistrării;

(210) numărul depozitului cererii;

(220) data depozitului;

(151) data înregistrării;

(511) indicarea claselor şi lista produselor, conform CIPS;

(730) numele sau denumirea şiadresa titularului;

(442) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea examinată.

SECŢIUNEAV.
DISPOZIŢII TRANZITORII

Regula 34. Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament intrăîn vigoare de la data aprobăriiluide către Directorul General al AGEPI.

Regula 35. Regulile anterioare

De la data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi pierde valabilitatea Regulamentul de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la denumirile de origine a produselor) aprobat prin ordinulDirectoruluiGeneral alAGEPI nr. 108 din 1998.07.15.