Kazakhstan

Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымды аккредиттеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 117 Бұйрығы)

 

 

Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымды аккредиттеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2009 жылғы 27 тамыздағы N 117 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 28 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5763 болып енгізілді

      "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 46-1-бабының 2-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымды аккредиттеу туралы куәліктің нысаны бекітілсін.

       2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитеті осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуді және ресми жариялауды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің экономика және қаржы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен аккредиттеу туралы куәліктің шығарылуын қоса беріліп отырған нысанға сәйкес қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                          Р. Түсіпбеков


 

  Қазақстан Республикасы  
 Әділет министрінің    
 2009 жылғы 27 тамыздағы 
 N 117 бұйрығымен     
 бекітілді        

   Форма свидетельства об аккредитации организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 17.03.2015 № 158 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 Қазақстан Республикасы
Әд
iлет министрлiгi
20__ жылғы «__» _______ №__
Мүл
iктiк құқықтарды ұжымдық негiзде басқаратын
ұйымды аккредиттеу туралы
КУӘЛ
iК

_____________________________________________________________________
(мүлiктiк құқыктарды ұжымдық негiзде басқаратын ұйымның толық атауы)
келесі салада аккредиттелген ________________________________________
_____________________________________________________________________
(«Авторлық құқык және сабақтас құқыктар туралы» ҚР Заңының
43-бабының 3-тармағына сәйкес)
саласында жүзеге асыруға құқылы екенiн осы куәлiк куәландырады.
заңды мекен-жайы_____________________________________________________
                                  (заңды мекен-жайы)
БСН_______________________________________________ (ол бар болғанда)
            (бизнес-сәйкестендiру нөмiрi)
Аккредиттеу туралы куәлiк бес жылға берiлдi,
20__ жылғы «__»_____________ дейiн жарамды.
Мүлiктiк құқықтарды ұжымдық негiзде басқаратын ұйымдарды аккредиттеу
туралы куәлiк заңнамада көзделген жағдайларда қайта алынуы мүмкiн.

Министрдің орынбасары              _________________ М.О.
____________________
(қолы) (аты-жөнi)

 Герб РК
Министерство юстиции
Республики Казахстан

«___» ________ 20__года №_____

 СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации организации, управляющей имущественными
правами на коллективной основе

Настоящее свидетельство удостоверяет, что организация, управляющая
имущественными правами на коллективной основе, которой является________________________________________________________
(полное наименование организации, управляющей имущественными правами
на коллективной основе)
аккредитовано в следующей сфере:________________________________
                                (сфера коллективного управления,
________________________________________________________________
пункт 3, статьи 43 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах»)
юридический адрес:______________________________________________
                     (юридический адрес организации)
 БИН:____________________________________________(при его наличии)
(бизнес-идентификационный номер)
Свидетельство об аккредитации выдано сроком на пять лет,
действительно до «__» __________ 20__ года.
Свидетельство об аккредитации организации, управляющей имущественными
правами на коллективной основе, может быть отозвано в порядке
установленном законодательством.

Заместитель министра ________________ М.П. ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

                    00.00.0000 Астана
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК