Bosnia and Herzegovina

Pravilnik o naĉinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

 

 


Godina XV Broj/Број Година XV Ponedjeljak, 6. lipnja/juna 2011. godine 44 Понедјељак, 6. јуна 2011. године ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu člana 10. stav (3) i člana 11. stav (3) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine d o n o s i P R A V I L N I K O NAĈINU I FORMI ISPUNJAVANJA UVJETA ZA DAVANJE DOZVOLE PRAVNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom bliže se propisuje na koji način pravna lica koja namjeravaju da se bave poslovima kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava udovoljavaju zahtjevima za dobijanje dozvole Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut), odreĎenim u članu 10. stav (2), tač. c), d) i e) i članu 11. stav (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Član 2. (Značenje pojmova) (1) U svim slučajevima u kojim ovaj pravilnik koristi pojam autorsko djelo ili djelo taj pojam istovremeno obuhvaća i sve predmete srodnih prava, u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10). (2) U svim slučajevima u kojim ovaj pravilnik koristi pojam autor ili autori taj pojam istovremeno obuhvaća i sve nosioce srodnih prava, u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i sve njihove pravne sljednike.

(3) U svim slučajevima u kojim ovaj pravilnik koristi pojam pravno lice misli se na pravno lice prema odredbama člana 8. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, koje je započelo postupak i preduzelo radnje za dobijanje dozvole Instituta za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava. (4) U svim slučajevima u kojim ovaj pravilnik koristi pojam zakon misli se na Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10). DIO DRUGI - PODACI I DOKAZI O SPOSOBNOSTI PRAVNOG LICA DA OBAVLJA DJELATNOST KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA Član 3. (Podaci o broju autora) (1) Pravno lice koje namjerava obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog prava mora podnijeti Institutu podatke o autorima koji su ga ovlastili za ostvarivanje prava na njihovim djelima. Ti podaci moraju sadržavati:

a) ime i prezime autora,
b) naznaku prebivališta ili boravišta autora,
c) naznaku državljanstva autora.

(2) Pravno lice mora podnijeti Institutu i kopiju ugovora izmeĎu autora i pravnog lica, odnosno izjavu autora kojom taj ovlašćuje pravno lice za predstavljanje. (3) Dokumenti iz stava (2) ovog člana ne smiju biti stariji od šest mjeseci. Član 4. (Popis djela) (1) Pravno lice koje namjerava obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava mora podnijeti Institutu podatke o djelima koja će sačinjavati repertoar kolektivne organizacije. Ti podaci moraju sadržavati:

a) naziv djela,
b) vrste djela,
c) podatke o autoru, odnosno autorima djela,
d) godinu prvog objavljivanja djela,
e) obim ili trajanje djela.

(2) Ako za pojedine kategorije djela postoje usvojeni meĎunarodni kôd, brojke, odnosno druge oznake koje se primjenjuju u praksi kolektivnog ostvarivanja prava za identifikaciju pojedinih djela, popis djela treba sadržavati i taj kôd, brojke ili oznake. Član 5. (Poslovne prostorije i oprema) (1) Za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava pravno lice mora osigurati odgovarajući poslovni prostor i opremu koja omogućuje normalno i nesmetano obavljanje te djelatnosti.

(2) Smatra se da poslovni prostor omogućuje efikasno obavljanje kolektivnog ostvarivanja prava ako:

a) se nalazi u poslovnoj ili stambenoj zgradi,
b) ima najmanje 20 m² korisne površine,
c) ima priključak na Internet.

(3) Smatra se da pravno lice raspolaže odgovarajućom opremom za efikasno obavljanje kolektivnog ostvarivanja prava ako ima:

a) osnovnu uredsku opremu, koja omogućava normalan rad,
b) sva potrebna sredstva za komunikaciju (telefon, fax, kompjuter),
c) vlastitu adresu za elektronsku poštu,
d) vlastitu aktivnu internet stranicu, putem koje može javnost da stupa u kontakt sa pravnim licem.

(4) Smatra se da pravno lice raspolaže potrebnim prostorom i opremom u smislu odredaba st. (2) i (3) ovog člana ako dostavi Institutu odgovarajući dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili drugi odgovarajući dokument o pravnoj osnovi za korištenje nekretnine i opreme. Član 6. (Stručna služba) (1) Za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava pravno lice mora imati zaposleno, u radnom odnosu na neodreĎeno vrijeme, najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom koje posjeduje znanje engleskog ili francuskog jezika. (2) Ako lice ne govori jedan od stranih jezika spomenutih u stavu (1) ovog člana, pravno lice mora zapošljavati, u radni odnos na neodreĎeno vrijeme, najmanje jedno lice koje ispunjava taj uvjet. (3) Znanje stranog jezika dokazuje se potvrdom ovlaštene obrazovne institucije ili drugim odgovarajućim dokazima. Član 7. (Poslovni plan) (1) Pravno lice koje namjerava obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava mora podnijeti Institutu poslovni plan, u skladu sa odredbom člana 10. stav (2) tačka e) Zakona, na osnovi kojeg Institut može utvrditi da će ukupan ekonomski efekt kolektivnog ostvarivanja odreĎenog autorskog prava imati pozitivan rezultat i da je pravno lice sposobno na efikasan i ekonomičan način obavljati tu djelatnost (postojanje dovoljne ekonomske osnove). (2) Poslovni plan iz stava (1) ovog člana mora usvojiti skupština pravnog lica. (3) Poslovni plan mora sadržavati sve elemente koji su potrebni za njegovu procjenu i evaluaciju od Instituta i koji se u ekonomskoj struci smatraju kao redovni i bitni sastojci poslovnog plana privrednih subjekata, a naročito:

a) sve podatke o pravnom licu (pravni status, historijske podatke, osnivači, lica ovlaštena za predstavljanje i dr. relevantni podaci),
b) analizu postojećeg stanja na području korištenja odreĎene kategorije autorskih djela u vezi s kojim pravno lice namjerava obavljati djelatnost njihovog kolektivnog ostvarivanja,
c) opis predviĎenog načina obavljanja djelatnosti i strategiju njene implementacije,
d) opis kadrova koji će u pravnom licu obavljati djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava i plan njihovog zapošljavanja sa posebnim naglaskom na rukovodne kadrove,
e) sredstva predviĎena za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava,
f) procjenu očekivane visine ubranih naknada od korisnika,
g) procjenu troškova poslovanja pravnog lica kao kolektivne organizacije,
h) procjenu i izvore sredstava potrebnih za početak obavljanja djelatnosti.

(4) Ako se poslovnim planom predviĎa da će troškovi poslovanja u prvoj godini prelaziti 30% od ukupnih prihoda kolektivne organizacije, poslovni plan treba obuhvatati vremenski period do momenta kada se predviĎa da troškovi poslovanja neće prelaziti taj postotak. (5) Pri procjeni realnosti predviĎenog obima ukupnog ekonomskog efekta kolektivnog ostvarivanja odreĎenog autorskog prava, Institut se može koristiti poreĎenjem postojećih rezultata kolektivnog ostvarivanja istih prava u državama sa istim ili sličnim pravnim sistemom i uporedivim stepenom ekonomskog razvoja, stepenom poštivanja prava, brojem nosilaca prava i brojem korisnika djela, naročito u državama u regiji. (6) Pod pojmom „vjerodostojni dokumenti“ iz člana 10. stav (2) tačka e) Zakona podrazumijevaju se:

- ugovori zaključeni sa nosiocima prava koje su ovjerili nadležni organi,
- službeni bankovni podaci o sredstvima na računu pravnog lica, bankovne garancije ili drugi finansijski instrumenti,
- izvodi iz ovjerenih poslovnih knjiga,
- svi javni dokumenti,
- svi dokumenti koji imaju značaj javnog dokumenta na osnovi posebnih propisa.

DIO TREĆI - PROCJENA POSTOJANJA DOVOLJNE EKONOMSKE OSNOVE PRAVNOG LICA DA OBAVLJA DJELATNOST KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA Član 8. (Opća odredba) U postupku izdavanja dozvole za obavljanje kolektivnog ostvarivanja prava Institut procjenjuje postojanje dovoljne ekonomske osnove pravnog lica u skladu sa kriterijima predviĎenim u članu 11. stav (2) Zakona i u ovom pravilniku. Član 9. (Broj autora koji su ovlastili pravno lice za ostvarivanje njihovih prava) (1) Institut procjenjuje konkretan broj autora koji su ovlastili pravno lice za ostvarivanje njihovih prava na osnovi podataka koje pravno lice dostavlja Institutu shodno odredbi člana 3. ovog pravilnika. (2) Ako Institut opravdano sumnja u tačnost podataka iz stava (1) ovog člana, on može izvršiti provjeru tih podataka direktnim kontaktiranjem sa autorima, njihovim udruženjima, ili kolektivnim organizacijama sa odgovarajućeg područja u zemlji i inozemstvu. Član 10. (Ukupan broj djela koja će činiti repertoar kolektivne organizacije) (1) Institut procjenjuje ukupan broj djela koja će činiti repertoar kolektivne organizacije na osnovi podataka koje pravno lice dostavlja Institutu shodno odredbi člana 4. ovog pravilnika. (2) Ako Institut opravdano sumnja u tačnost podataka iz stava (1) ovog člana, on može neovisno pribavljati podatke o obimu repertoara pojedinih kategorija djela kod kolektivnih organizacija u inozemstvu, njihovih meĎunarodnih udruženja, odnosno asocijacija, Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi (WIPO) i kod drugih sličnih organizacija.

Član 11. (Pretpostavljeni obim korištenja djela koja će činiti repertoar kolektivne organizacije) (1) Institut procjenjuje pretpostavljeni obim korištenja djela na osnovi podataka iz poslovnog plana koji pravno lice podnosi Institutu shodno odredbama člana 7. ovog pravilnika. (2) Ako Institut opravdano sumnja u tačnost podataka iz stava (1) ovog člana, on može neovisno pribavljati podatke o postojećem obimu korištenja pojedinih kategorija djela od pojedinih korisnika djela, njihovih poslovnih udruženja, Privredne komore BiH, Agencije za statistiku BiH, odnosno od drugih organizacija i institucija koje djeluju na područjima na kojim se djela koriste ili koje službeno prikupljaju podatke te vrste. Član 12. (Način i sredstva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava) (1) Institut procjenjuje primjerenost predviĎenog načina obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i dovoljnost sredstava koja se planiraju za efikasno obavljanje te djelatnosti na osnovi podataka iz poslovnog plana koji pravno lice podnosi Institutu shodno odredbama člana 7. ovog pravilnika. (2) Pri procjeni primjerenosti predviĎenog načina obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i dovoljnosti sredstava planiranih za obavljanje te djelatnosti Institut se može koristiti poreĎenjem postojećih načina kolektivnog ostvarivanja istih prava u drugim državama, a naročito u državama u regiji. (3) Pri procjeni dovoljnog obima sredstava potrebnih za efikasno obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Institut se može koristiti poreĎenjem podataka o vrsti, visini ili obimu sredstava koja su bila potrebna istovrsnim kolektivnim organizacijama u državama sa istim ili sličnim pravnim sistemom i uporedivim stepenom ekonomskog razvoja, stepenom poštivanja prava, brojem nosilaca prava i brojem korisnika djela, a naročito u državama u regiji. Član 13. (Sposobnost ostvarivanja prava stranih autora u BiH) (1) Institut procjenjuje sposobnost pravnog lica da ostvaruje prava stranih autora na području Bosne i Hercegovine na osnovi dokaza koje će u vezi s tim podnijeti pravno lice. (2) Pri procjenjivanju sposobnosti iz stava (1) ovog člana Institut će naročito uzeti u obzir dokaze i izjave spremnosti od stranih kolektivnih organizacija za saradnju sa pravnim licem, u slučaju da to lice dobije dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, izjave spremnosti od stranih kolektivnih organizacija za sklapanje bilateralnih ugovora, dokaze o saradnji i povezivanju sa meĎunarodnim organizacijama i asocijacijama na području kolektivnog ostvarivanja autorskih prava i druge relevantne dokaze. (3) Pri procjeni sposobnosti ostvarivanja prava stranih autora Institut će uzeti u obzir i broj lica zaposlenih u pravnom licu sa znanjem stranih jezika, postojanje specifičnih radnih iskustava lica zaposlenih u pravnom licu, kao i stepen tehničke opremljenosti pravnog lica. Član 14. (Sposobnost ostvarivanja prava domaćih autora u inozemstvu) Institut procjenjuje sposobnost pravnog lica za ostvarivanje prava domaćih autora u inozemstvu odgovarajućom primjenom kriterija odreĎenih u članu 13. ovog pravilnika.

Član 15. (Procjena očekivane visine naplaćenih naknada) (1) Institut procjenjuje pravilnost predviĎene visine naknada koje će kolektivna organizacija moći naplatiti od korisnika djela odreĎene kategorije na osnovi podataka iz poslovnog plana koji pravno lice podnosi Institutu shodno odredbama člana 7. ovog pravilnika. (2) Pri procjeni realnosti predviĎenog obima ukupnog ekonomskog efekta kolektivnog ostvarivanja odreĎenog autorskog prava Institut se može koristiti poreĎenjem postojećih rezultata kolektivnog ostvarivanja istih prava u državama sa istim ili sličnim pravnim sistemom i uporedivim stepenom ekonomskog razvoja, stepenom poštivanja prava, brojem nosilaca prava i brojem korisnika djela, a naročito u državama u regiji. Član 16. (Procjena troškova poslovanja) (1) Institut procjenjuje realnost i opravdanost predviĎene visine troškova poslovanja na osnovi podataka iz poslovnog plana koji pravno lice podnosi Institutu shodno odredbama člana 7. ovog pravilnika. (2) Pri procjeni realnosti i opravdanosti visine predviĎenih, odnosno planiranih troškova poslovanja, Institut se može koristiti poreĎenjem visine takvih troškova u organizacijama uporedive veličine i načina poslovanja, a naročito u uporedivim kolektivnim organizacijama u zemlji i istovrsnim kolektivnim organizacijama u inozemstvu, a naročito u državama u regiji. Član 17. (Pribavljanje mišljenja Vijeća za autorsko pravo i srodna prava i nezavisnih stručnih mišljenja) Ako su za pravilnu analizu bilo kojeg od elemenata koji ulazi u procjenu postojanja dovoljne ekonomske osnove pravnog lica, odnosno za procjenu pravilnosti rezultata i efekata, koje pravno lice treba da dokazuje prema odredbama zakona i ovog pravilnika, Institutu potrebna dodatna znanja i informacije Institut može da o tome pribavi mišljenje Vijeća za autorsko pravo i srodna prava i nezavisnih stručnjaka ili stručnih organizacija i institucija sa ekonomskog, finansijskog ili drugog odgovarajućeg stručnog područja. DIO ĈETVRTI - POSTUPAK DAVANJA DOZVOLE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA Član 18. (Odlučivanje Instituta o zahtjevu za izdavanje dozvole) (1) Institut će na osnovi primljenog pisanog zahtjeva iz člana 10. stav (2) Zakona provesti postupak za izdavanje dozvole pravnom licu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava najkasnije u roku od šest mjeseci. (2) Ako podaci i dokumentacija koje pravno lice mora podnijeti Institutu prema odredbama člana 10. stav (2) Zakona nisu potpuni, rok iz stava (1) ovog člana počinje teći kada pravno lice, u skladu sa pozivom Instituta, uredi zahtjev. (3) Ako Institut odluči da će, shodno članu 17. ovog pravilnika, pribaviti mišljenje Vijeća za autorsko pravo srodna prava ili nezavisnih stručnjaka, odnosno stručnih institucija ili organizacija, rok za odlučivanje Instituta iz stava (1) ovog člana iznosi 30 dana od dana prijema stručnog mišljenja.

DIO PETI - ZAVRŠNA ODREDBA Član 19. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Broj IP-03934/11-01VL Direktorica 24. maja 2011. godine Instituta za intelektualno vlasništvo Mostar Bosne i Hercegovine Lidija Vignjević s.r.