Bosnia and Herzegovina

Pravilnik o medijaciji radi zakljuĉenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela

 

 


Godina XV Broj/Број Година XV Ponedjeljak, 14. veljaĉe/februara 2011. godine 11 Понедјељак, 14. фебруара 2011. године ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu člana 40. stav (5) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O MEDIJACIJI RADI ZAKLJUĈENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA O KABLOVSKOJ RETRANSMISIJI RADIODIFUZNO EMITIRANIH DJELA DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Ovim pravilnikom bliže se propisuju uvjeti za bavljenje medijacijom i način na koji se odreĎuje lista medijatora u sporovima radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela, troškovi medijacije i administrativna pomoć Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) u vezi sa voĎenjem postupka medijacije. DIO DRUGI - UVJETI ZA BAVLJENJE MEDIJACIJOM I LISTA MEDIJATORA Član 2. (Uvjeti za bavljenje medijacijom) (1) Medijator, prema ovom pravilniku, može biti lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

a) da posjeduje visoku stručnu spremu,
b) da ima znanje iz autorskog i srodnih prava i područja kablovske retransmisije,
c) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima autorskog i srodnih prava, elektronskih medija ili drugih sličnih poslova.

(2) Lice koje je više od 10 godina obavljalo funkciju sudije može obavljati medijaciju prema ovom pravilniku i u slučaju da ne ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana.

(3) Strani državljanin koji je ovlašten da obavlja poslove medijacije u drugoj državi može u pojedinačnim slučajevima voditi postupak medijacije, prema ovom pravilniku, uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Član 3. (Lista medijatora) (1) Institut odreĎuje listu medijatora za voĎenje medijacije u sporovima radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela na osnovu primljenih saglasnosti kandidata. Listu medijatora moraju sačinjavati najmanje tri lica. (2) Institut može imenovati na listu medijatora i lica sa liste medijatora Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine ako ta lica ispunjavaju i uvjete iz člana 2. stav (1) tač. b) i c) ovog pravilnika. (3) Institut može prikupljati moguće kandidate za medijatore direktnim pozivima licima koja, prema mišljenju Instituta i na osnovu općeg uvjerenja u struci, predstavljaju stručnjake na području autorskog i srodnih prava, elektronskih medija ili drugih sličnih poslova i koja uživaju povjerenje stručne javnosti ili javnim pozivom. (4) Ako se kandidati za medijatore prikupljaju javnim pozivom, poziv se objavljuje u Službenom glasniku BiH. Član 4. (Razrješenje medijatora) (1) Medijatoru koji je stavljen na listu medijatora, prema ovom pravilniku, status medijatora prestaje:

a) ako sâm zatraži da bude razriješen,
b) ako ga razriješi Institut.

(2) Institut će razriješiti medijatora u slučaju:

a) ako on ne obavlja svoju funkciju na savjestan i nepristran način,
b) trajne nesposobnosti da obavlja svoju funkciju i
c) nepoštivanja Kodeksa medijatorske etike.

DIO TREĆI - TROŠKOVI MEDIJACIJE Član 5. (Nagrada medijatoru i naknada troškova medijacije) Za obavljenu medijaciju medijatoru pripadaju nagrada i naknada troškova (u daljnjem tekstu: troškovi medijacije) u skladu sa Pravilnikom o nagradi i naknadi troškova medijacije Udruženja medijatora Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 21/06). Član 6. (Način plaćanja troškova medijacije) (1) Troškove medijacije plaćaju stranke u jednakim dijelovima. Svi troškovi uplaćuju se na poseban račun Instituta. (2) Stranke su dužne da uplate predujam troškova medijacije u iznosu koji odreĎuje direktor Instituta svojom odlukom. (3) Ako stranke ne predujme troškove medijacije odreĎene odlukom direktora Instituta, postupak medijacije se obustavlja. (4) Poslije završene medijacije Institut vrši konačni obračun troškova medijacije.

Član 7. (Troškovi administrativne pomoći Instituta) (1) Za sve troškove administrativne pomoći Instituta u vezi sa voĎenjem postupka medijacije zaračunavaju se troškovi u visini 10% ukupnog iznosa troškova medijacije iz člana 6. ovog pravilnika. (2) Troškove iz stava (1) ovog člana snose stranke medijacije u jednakim dijelovima. DIO ĈETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE Član 8. (Primjena Zakona o postupku medijacije i drugih propisa) (1) Ako Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i ovim pravilnikom nije drugačije propisano, za postupak medijacije i sve radnje u vezi sa njime primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o postupku medijacije („Službeni glasnik BiH“, broj 37/04). (2) U postupku medijacije na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe Pravilnika o upućivanju na medijaciju („Službeni glasnik BiH“, broj 21/06), Kodeks medijatorske etike („Službeni glasnik BiH“, broj 21/06), Pravilnik o odgovornosti medijatora za štetu pričinjenu u toku obavljanja poslova medijacije („Službeni glasnik BiH“, broj 21/06) i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti medijatora („Službeni glasnik BiH“, broj 21/06). Član 9. (Stupanje na snagu Pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Broj IP-00721/11-01VL Direktorica 28. januara 2011. godine Instituta za intelektualno vlasništvo Sarajevo Bosne i Hercegovine Lidija Vignjević, s.r.