Bosnia and Herzegovina

Odluku o osnivanju vijeća za autorsko pravo i srodna prava

 

 


Godina XIV Ponedjeljak, 2. augusta/kolovoza 2010. godine

Broj/Broj 62

Godina XIV Ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

VIJEĆE MINISTARA

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ĉlana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), ĉlana 7. Zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04) i taĉke 8.2.4. Strategije razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (2008. - 2015.), ("Službeni glasnik BiH", broj 69/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici održanoj 10. juna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Ĉlan 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za autorsko pravo i srodna prava (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao savjetodavno-koordinacijski organ Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).

Ĉlan 2.

(Nadležnost)

(1) Vijeće je nadležno za:

a) Podizanje društvene svijesti o svrsi i znaĉaju autorskog prava i srodnih prava, te kolektivnog ostvarivanja tih prava;

b) Uspostavljanje i jaĉanje saradnje izmeĊu organizacija i organa koja predstavljaju nosioce autorskog i srodnih prava, s jedne strane, i korisnika tih prava, s druge strane;

c) Afirmiranje potrebe za postojanjem savremenih umjetniĉkih udruženja koja će efikasno brinuti o privrednom statusu svojih ĉlanova;

d) Afirmiranje principa individualnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na osnovu kolektivnih ugovora;

e) Afirmiranje potrebe da se u umjetniĉkim udruženjima pristupi izradi modela ugovora o individualnom ustupanju autorskih i srodnih prava, kao i tarife minimalnih autorskih naknada;

f) Formuliranje savjetodavnih stavova o spornim pitanjima kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, koja su principijelnog karaktera;

g) Pomaganje nosiocima autorskog i srodnih prava da efektivno koriste mogućnosti zaštite svojih interesa u okviru propisa Bosne i Hercegovine;

h) Identifikaciju deficitarnih normativnih rješenja koja otežavaju zaštitu autorskog i srodnih prava;

i) Ukazivanje na potrebu promjena u zakonodavstvu, upravnoj i sudskoj praksi radi podizanja efikasnosti i praviĉnosti autorskog i srodnih prava.

(2) Vijeće donosi periodiĉni plan i program rada.

Ĉlan 3.

(Sastav)

(1) Vijeće saĉinjavaju predstavnici sljedećih institucija i drugih relevantnih pravnih lica, i to:

a) Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - 2 predstavnika;

b) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

c) Federalnog ministarstva pravde - 1 predstavnik;

d) Ministarstva pravde Republike Srpske - 1 predstavnik;

e) Ureda gradonaĉelnika Brĉko Distrikta Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

f) Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske - 1 predstavnik;

g) Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

h) Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) - 1 predstavnik;

i) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu -1 predstavnik;

j) Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - 1 predstavnik;

k) Pravnog fakulteta Univerziteta u Istoĉnom Sarajevu -1 predstavnik;

l) Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru -1 predstavnik;

m) Pravnog fakulteta Sveuĉilišta u Mostaru -1 predstavnik;

n) Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli -1 predstavnik;

o) Udruženja za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava - po 1 predstavnik.

(2) Struĉne i administrativno-tehniĉke poslove za potrebe Vijeća obavlja sekretar Vijeća koji je zaposlen u Institutu.

Ĉlan 4.

(Mandat)

(1) Mandat ĉlanova Vijeća traje pet godina.

(2) Ĉlanovi Vijeća mogu biti ponovno imenovani u sastav Vijeća najviše dva puta.

Ĉlan 5.

(Konstituirajuća sjednica i poslovnik)

(1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva direktor Instituta.

(2) Konstituirajuća sjednica se održava najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(3) Vijeće na konstituirajućoj sjednici donosi poslovnik o radu i bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

(4) Poslovnikom o radu ureĊuju se organizacija, naĉin odluĉivanja i druga pitanja znaĉajna za rad Vijeća.

Ĉlan 6.

(Troškovi)

Troškovi rada ĉlanova Vijeća idu na teret institucije ili drugog pravnog lica kojeg predstavljaju.

Ĉlan 7.

(Struĉna i administrativna podrška)

Struĉnu i administrativnu podršku Vijeću pruža Institut.

Ĉlan 8.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 172/10 Predsjedavajući

10. juna 2010. Godine Vijeća ministara BiH

Sarajevo Dr. Nikola Špirić, s. r.