Bosnia and Herzegovina

Odluku o osnivanju vijeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

 

 


Godina XIV Ponedjeljak, 2. augusta/kolovoza 2010. godine

Broj/Broj 62

Godina XIV Ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

VIJEĆE MINISTARA

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ĉlana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), ĉlana 7. Zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04) i taĉke 8.2.4. Strategije razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (2008. - 2015.), ("Službeni glasnik BiH", broj 69/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici održanoj 10. juna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ĉlan 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za zaštitu prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Vijeće) kao savjetodavno-koordinacijski organ Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).

Ĉlan 2.

(Nadležnost)

(1) Vijeće je nadležno za:

a) Izradu metodologije za prikupljanje informacija o sankcioniranju povreda prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini od sudova, inspektorata i carine;

b) UvoĊenje sistema za prikupljanje informacija o sankcioniranju povreda prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini od sudova, inspektorata i carine;

c) Koncentriranje i analizu informacija o upravnom i sudskom sankcioniranju povreda prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini radi njihovog objavljivanja u vidu godišnjeg izvještaja;

d) Analizu iskustava sudova, inspektorata i carine u sankcioniranju povreda prava intelektualnog vlasništva;

e) Kontaktiranje sa subjektima koji trpe najveću štetu od piratstva i prometa krivotvorenom robom u Bosni i Hercegovini radi prikupljanja sugestija za efikasnije sankcioniranje povreda prava intelektualnog vlasništva;

f) Praćenje relevantnih godišnjih pregleda procjene raširenosti piratstva i prometa krivotvorenom robom u Bosni i Hercegovini, koje izraĊuju meĊunarodne vladine i nevladine agencije;

g) Praćenje inicijativa i procesa u svijetu, a posebno u Evropskoj uniji, koji su usmjereni na borbu protiv piratstva i prometa krivotvorenom robom;

h) Brigu oko usaglašavanja prakse suzbijanja piratstva i prometa krivotvorenom robom u Bosni i Hercegovini s praksom u Evropskoj uniji;

i) Iniciranje propagandnih akcija usmjerenih na suzbijanje piratstva i prometa krivotvorenom robom.

(2) Vijeće donosi periodiĉni plan i program rada.

Ĉlan 3.

(Sastav)

(1) Vijeće se sastoji od 15 ĉlanova.

(2) U sastav Vijeća ulaze predstavnici sljedećih institucija, i to:

a) Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - 2 predstavnika;

b) Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

c) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

d) Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) - 1 predstavnik;

e) Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine -1 predstavnik;

f) Visokog sudskog i tužilaĉkog vijeća Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

g) Federalne uprave za inspekcijske poslove - inspektorat tržišno-turistiĉke inspekcije - 1 predstavnik;

h) Republiĉke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske - 1 predstavnik;

i) Inspektorata Brĉko Distrikta Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik;

j) Federalnog ministarstva pravde - 1 predstavnik;

k) Ministarstva pravde Republike Srpske - 1 predstavnik;

l) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - 1 predstavnik;

m) Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - 1 predstavnik;

n) Policije Brĉko Distrikta Bosne i Hercegovine - 1 predstavnik.

(3) Struĉne i administrativno-tehniĉke poslove za potrebe Vijeća obavlja sekretar Vijeća koji je zaposlen u Institutu.

Ĉlan 4.

(Mandat)

(1) Mandat ĉlanova Vijeća traje pet godina.

(2) Ĉlanovi Vijeća mogu biti ponovno imenovani u sastav Vijeća najviše dva puta.

Ĉlan 5.

(Konstituirajuća sjednica i poslovnik)

(1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva direktor Instituta.

(2) Konstituirajuća sjednica se održava najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(3) Vijeće na konstituirajućoj sjednici donosi poslovnik o radu i bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

(4) Poslovnikom o radu ureĊuju se organizacija, naĉin odluĉivanja i druga pitanja znaĉajna za rad Vijeća.

Ĉlan 6.

(Troškovi)

Troškovi rada ĉlanova Vijeća idu na teret institucije koju predstavljaju.

Ĉlan 7.

(Struĉna i administrativna podrška)

Struĉnu i administrativnu podršku Vijeću pruža Institut.

Ĉlan 8.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 175/10 Predsjedavajući

10. juna 2010. godine Vijeća ministara BiH

Sarajevo Dr. Nikola Špirić, s. r.