Bosnia and Herzegovina

Zakon o Zastiti Topografije Integriranog Kola

 

 


Godina XIV Utorak, 29. juna/lipnja 2010. godine

Broj/Broj 53

Godina XIV Utorak, 29. juna 2010. godine

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 75. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. aprila 2010. godine, i na 46. sjednici Doma naroda, održanoj 28. maja 2010. godine, usvojila je

ZAKON

O ZAŠTITI TOPOGRAFIJE INTEGRIRANOG KOLA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Zakona)

Ovim zakonom ureĎuju se: topografija integriranog kola, uslovi zaštite topografije integriranog kola, prava njenog stvaraoca, odnosno stvaraočevog poslodavca ili lica koje je naručilo njenu izradu, kao i način i ostvarivanje tog prava.

Član 2. (Definicije pojmova)

(1) Integrirano kolo, u smislu ovog zakona, jeste gotov proizvod ili meĎuproizvod namijenjen za obavljanje odreĎene elektronske funkcije, koji se sastoji od komada materijala koji uključuje jedan ili više povezanih slojeva sačinjenih od integriranih elemenata, od kojih je bar jedan element aktivan.

(2) Topografija integriranog kola (u daljnjem tekstu: topografija), u smislu ovog zakona, jeste skup povezanih slika, zabilježenih ili kodiranih na bilo koji način, koje predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je integrirano kolo sastavljeno, pri čemu svaka slika sadrži cjelinu ili dio matrice poluprovodničkog proizvoda u svakoj fazi njegove proizvodnje.

(3) Komercijalna upotreba označava prodaju, davanje u najam ili bilo koji drugi način komercijalnog stavljanja u promet topografije, uključujući i njeno nuĎenje u te svrhe. Prva komercijalna upotreba topografije ne uključuje njenu upotrebu pod uslovom povjerljivosti, ako se ona ne stavlja dalje u promet.

Član 3. (Izuzeci od zaštite)

Ovim zakonom ne štiti se bilo koji koncept, postupak, sistem, tehnologija ili informacija koja je opredmećena u topografiji.

Član 4. (Predmet i uslovi zaštite)

(1) Predmet zaštite je topografija koja je izvorna, u smislu da predstavlja rezultat intelektualnog napora svog stvaraoca i da u vrijeme nastanka nije bila uobičajena meĎu stvaraocima topografija i proizvoĎačima integriranih kola.

(2) Topografija koja se sastoji od elemenata i meĎuveza koji su uobičajeni u industriji topografija može biti zaštićena samo ako, posmatrano u cjelini, ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana.

Član 5. (Rokovi za zaštitu)

(1) Zaštita topografije može se tražiti u roku od dvije godine od datuma njene prve komercijalne upotrebe bilo gdje u svijetu.

(2) Ako topografija nije komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu, zaštita topografije može se tražiti u roku od 15 godina od dana njenog nastanka.

Član 6. (Subjekti zaštite)

(1) Pravo na zaštitu topografije ima njen stvaralac, odnosno njegov pravni sljednik. Ako je topografiju kreiralo više stvaralaca, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu.

(2) Ako je topografija nastala u radnom odnosu ili po narudžbi, pravo na zaštitu topografije ima poslodavac, odnosno lice koje je naručilo njenu izradu, izuzev ako je ugovorom predviĎeno drugačije.

Član 7. (Nacionalni tretman)

(1) Zaštitu prema ovom zakonu uživaju fizička i pravna lica koja:

a) su državljani Bosne i Hercegovine,

b) imaju prebivalište ili sjedište u Bosni i Hercegovini, ili

c) su na teritoriji Bosne i Hercegovine prva komercijalno upotrebljavala topografiju koja do tada nije bila komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.

(2) Strana fizička i pravna lica uživaju jednaku zaštitu kao i lica iz stava (1) ovog člana ako to proizlazi iz meĎunarodnih ugovora i konvencija kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, ili iz primjene principa uzajamnosti.

(3) Pravo zaštite topografije priznato na osnovu ovog zakona važi samo za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Član 8. (Zastupanje)

Strano lice mora u postupku zaštite topografije imati zastupnika koji se profesionalno bavi zastupanjem i koji je domaći državljanin ili domaće pravno lice.

DIO DRUGI - POSTUPAK ZAšTITE

Član 9. (Opće odredbe)

(1) Postupak za zaštitu topografije vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).

(2) Protiv odluke Instituta, donesene u prvom stepenu, kojom je odlučeno o predmetu postupka, dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Komisija za žalbe Instituta (u daljnjem tekstu: Komisija).

(3) Protiv rješenja Komisije donesenog u drugom stepenu žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(4) Za sve radnje preduzete u upravnom postupku za sticanje i održavanje prava zaštite topografije, kao i za radnje preduzete u postupku povodom žalbe plaćaju se administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

(5) Ako propisana administrativna taksa i naknada posebnih troškova postupka nisu plaćene u propisanom roku, prijava se zaključkom odbacuje.

(6) Na pitanja koja nisu ureĎena ovim zakonom i provedbenim propisima primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

Član 10. (Podnošenje prijave za zaštitu topografije)

(1) Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem Institutu prijave za zaštitu topografije (u daljnjem tekstu: prijava).

(2) Institut ne provjerava da li podnosilac prijave ima pravo na podnošenje prijave.

(3) Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Član 11. (Sadržaj prijave)

(1) Prijava sadrži zahtjev za priznanje prava zaštite topografije i priloge.

(2) Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije sadrži:

a) naziv topografije ili bliže označenje područja topografije,

b) podatke o podnosiocu prijave,

c) podatke o zastupniku podnosioca prijave, ako postoji,

d) datum podnošenja prijave,

e) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.

(3) Uz zahtjev za priznanje prava zaštite topografije podnose se sljedeći prilozi:

a) opis topografije s podacima koji definiraju elektronsku funkciju koju obavlja integrirano kolo izraĎen prema topografiji,

b) grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identificira, posebno nacrt ili fotografije planova za izradu integriranog kola prema topografiji za koju se traži zaštita,

c) primjerak integriranog kola proizvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrirano kolo komercijalno upotrijebljeno,

d) dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije, ako je topografija komercijalno upotrijebljena.

(4) Oblik prijave i način njenog popunjavanja, sadržaj zahtjeva za priznanje prava zaštite topografije, sadržaj priloga koji se podnose uz taj zahtjev, kao i detalji postupka koji se vodi pred Institutom ureĎuju se propisima za provoĎenje ovog zakona koje donosi Institut.

Član 12. (Dijelovi prijave koji nisu dostupni javnosti)

(1) Podnosilac prijave može prilikom njenog podnošenja tražiti da se dijelovi priloga iz člana 11. stav (3) tačka b) ovog zakona, koji predstavljaju poslovnu tajnu, ne mogu činiti dostupnim trećim licima pod uslovom da su ostali dijelovi spomenutog priloga dovoljni za identifikaciju topografije.

(2) Sud može naložiti otkrivanje dijelova priloga iz stava (1) ovog člana licima koja su uključena u upravni ili sudski postupak koji se odnosi na utvrĎivanje ništavosti rješenja o priznanju prava zaštite topografije ili na povredu prava na zaštitu topografije, ako je to neophodno za provoĎenje postupka.

Član 13. (Ispitivanje prijave)

(1) Po prijemu prijave Institut ispituje da li je predmet prijave topografija u smislu člana 2. stav (2) ovog zakona i da li je prijava podnesena u roku iz člana 5. ovog zakona.

(2) Poslije utvrĎivanja ispunjenosti uslova iz stava (1) ovog člana Institut ispituje:

a) ako je podnosilac prijave strano lice, da li je prijava podnesena posredstvom zastupnika u smislu člana 8. ovog zakona,

b) da li je podnesena posebna prijava za svaku topografiju u smislu člana 10. stav (3) ovog zakona,

c) da li prijava sadrži sve podatke iz zahtjeva za priznanje prava i priloge u smislu člana 11. st. (2) i (3) ovog zakona,

d) da li su plaćene administrativna taksa i naknada posebnih troškova postupka za prijavu,

e) da li zahtjev za priznanje prava zaštite topografije i prilozi koji se podnose uz taj zahtjev imaju propisan sadržaj u smislu člana 11. stav (4) ovog zakona.

(3) Ako prijava nije podnesena u roku iz člana 5. ovog zakona, Institut će donijeti zaključak o odbacivanju prijave. Protiv zaključka dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Komisija.

(4) Ako Institut, na osnovu provedenog postupka ispitivanja prijave iz st. (1) i (2) ovog člana, utvrdi da predmet prijave nije topografija u smislu člana 2. stav (2) ovog zakona, odnosno da prijava nije podnesena u skladu s odredbom stava (2) ovog člana, on će u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave pozvati podnosioca prijave da otkloni uočene nedostatke i ostaviti mu rok za to koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 90 dana.

(5) Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke iz stava (4) ovog člana u ostavljenom roku, Institut će donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje. Protiv zaključka dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Komisija.

(6) Datum prijema uredne prijave u Institutu priznaje se kao datum podnošenja prijave.

(7) Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava za zaštitu topografije, koji u elektronskoj formi vodi Institut. Sadržaj i način voĎenja Registra prijava za zaštitu topografije ureĎuju se bliže provedbenim propisom.

Član 14. (Priznanje prava zaštite topografije)

(1) Ako Institut nakon provedenog postupka ispitivanja prijave iz člana 13. st. (1) i (2) ovog zakona utvrdi da su ispunjeni uslovi za priznanje prava, donijet će rješenje o priznanju prava zaštite topografije.

(2) Priznato pravo zaštite topografije upisuje se u Registar prava zaštite topografije, koji u elektronskoj formi vodi Institut. Sadržaj i način voĎenja Registra prava zaštite topografije bliže se ureĎuju provedbenim propisom.

(3) Po izvršenom upisu u Registar prava zaštite topografije, nosiocu prava izdaje se isprava o pravu zaštite topografije. Sadržaj isprave o pravu zaštite topografije bliže se ureĎuje provedbenim propisom.

(4) Podaci iz Registra prava zaštite topografije objavljuju se u "Službenom glasniku Instituta".

Član 15. (Stavljanje topografije na uvid javnosti)

(1) Od upisa u Registar prava zaštite topografije svako ima pravo, na osnovu pisanog zahtjeva i u prisustvu službenog lica, u prostorijama Instituta razgledati prijavu i dobiti kopiju zahtjeva za priznanje prava zaštite topografije i priloga iz člana 11. stav (3) tač. a), b) i d) ovog zakona.

(2) Način ostvarenja prava iz stava (1) ovog člana ureĎuje se provedbenim propisom.

DIO TREĆI - ISKLJUĈIVA PRAVA, OGRANIĈENJE, TRAJANJE I PROMET PRAVA

Član 16. (Isključiva prava)

(1) Nosilac prava zaštite topografije ima isključivo pravo dopustiti ili zabraniti drugome da:

a) umnožava zaštićenu topografiju u cjelini ili njene bitne dijelove,

b) proizvodi integrirano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju ili njene bitne dijelove,

c) uvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet ili na drugi način komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe primjerke zaštićene topografije ili njenih bitnih dijelova, integrirano kolo u kojem je sadržana zaštićena topografija ili njeni bitni dijelovi, kao i proizvode u kojima je ugraĎeno integrirano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju ili njene bitne dijelove.

(2) Za vrijeme trajanja prava zaštite topografije nosilac je ovlašten da označava integrirano kolo koje je proizvedeno upotrebom zaštićene topografije velikim slovom "T".

Član 17. (Ograničenje prava)

(1) Ne smatra se povredom prava iz člana 16. stav (1) tačka a) ovog zakona umnožavanje topografije:

a) za ličnu upotrebu u nekomercijalne svrhe,

b) za nastavu koja se odnosi na topografiju, kao i za stručne analize ili istraživanja.

(2) Ne smatra se povredom prava iz člana 16. ovog zakona ako odreĎeno lice, na osnovu analize ili istraživanja zaštićene topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz člana 4. ovog zakona i takvu topografiju koristi na način iz člana 16. ovog zakona.

Član 18. (Komercijalna upotreba zaštićene topografije bez saglasnosti nosioca prava)

(1) Licu koje prilikom sticanja integriranog kola nije znalo ili je imalo opravdan razlog da vjeruje da je riječ o proizvodu na kojem postoji tuĎe pravo zaštite topografije ne može se spriječiti da komercijalno upotrebljava taj proizvod.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana dužno je platiti odgovarajuću naknadu za komercijalnu upotrebu zaštićene topografije, koja uslijedi nakon što je to lice saznalo ili je imalo opravdan razlog da vjeruje da se radi o proizvodu na kojem postoji tuĎe pravo zaštite topografije. Odgovarajuću naknadu odreĎuje sud, osim ako stranke riješe spor putem pregovora, posredovanjem ili na drugi pravno obavezujući način.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana odnose se i na pravne sljednike lica koje je steklo integrirano kolo na kojem postoji tuĎe pravo zaštite topografije.

Član 19. (Iscrpljenje prava)

Ne smatraju se povredom prava radnje iz člana 16. stav (1) tačka c) ovog zakona ako se odnose na primjerak zaštićene topografije, odnosno na integrirano kolo koje sadrži zaštićenu topografiju, koje je prvi put stavio u promet u Bosni i Hercegovini nosilac prava, odnosno lice koje ima njegovu saglasnost.

Član 20. (Trajanje prava)

(1) Rok trajanja prava zaštite topografije počinje od priznatog datuma podnošenja prijave za registraciju topografije ili od dana prve komercijalne upotrebe topografije bilo gdje u svijetu, zavisno od toga koji je dan raniji.

(2) Isključivo pravo zaštite topografije prestaje istekom kalendarske godine u kojoj se navršava deset godina od dana početka roka iz stava (1) ovog člana.

Član 21. (Prijenos prava i licenca)

(1) Pravo zaštite topografije može biti, u cjelini ili djelimično, predmet prijenosa na osnovu ugovora o prijenosu ili na osnovu nasljeĎivanja.

(2) Pojedina ili sva ovlaštenja iz prava zaštite topografije mogu, s ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

(3) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog člana punovažni su samo ako su sastavljeni u pisanoj formi.

(4) Na zahtjev jedne od ugovornih strana, ugovori iz st. (1) i (2) ovog člana upisuju se u Registar prava zaštite topografije.

(5) Ugovori iz st. (1) i (2) ovog člana imaju djelovanje prema trećim licima samo ako su upisani u Registar prava zaštite topografije.

DIO ĈETVRTI - PROGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA O PRIZNANJU PRAVA ZAŠTITE TOPOGRAFIJE

Član 22. (Ovlaštenje za pokretanje postupka i razlozi za ništavost)

(1) Institut će, na prijedlog zainteresiranog lica ili pravobranioca BiH ili ombudsmena BiH ili po službenoj dužnosti, proglasiti ništavim rješenje o priznanju prava zaštite topografije ako utvrdi da u momentu donošenja rješenja:

a) predmet zaštite nije bila topografija u smislu člana 2. stav (2) ovog zakona,

b) topografija nije ispunjavala uslove za zaštitu u smislu člana 4. ovog zakona,

c) prijava nije bila podnesena u roku iz člana 5. ovog zakona,

d) nosilac prava na topografiju nije imao pravo na zaštitu u smislu čl. 6. i 7. ovog zakona,

e) prilozi iz člana 11. stav (3) ovog zakona nisu imali propisan sadržaj, odnosno nisu odgovarali topografiji za koju je zatražena zaštita.

(2) Postupak za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije može se pokrenuti pred Institutom tokom cijelog roka trajanja prava zaštite topografije.

(3) Ako podnosilac prijedloga za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije u toku postupka odustane od svog zahtjeva, Institut može nastaviti postupak po službenoj dužnosti.

Član 23. (Ograničenje djelovanja poništavanja)

Poništavanje rješenja o priznanju prava zaštite topografije nema retroaktivno djelovanje na pravosnažne sudske odluke u vezi s utvrĎivanjem povrede prava, kao i na zaključene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni pod uslovom da je nosilac prava bio savjestan.

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24. (UsklaĎena primjena Zakona o patentu)

Odredbe Zakona o patentu kojima se ureĎuju: ovlaštenja za zastupanje, postupak za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava, podnošenje žalbe Komisiji za žalbe, postupak povodom žalbe, prestanak prava zaloga, izvršenje, stečaj, graĎanskopravna zaštita prava i carinske mjere primjenjuju se na odgovarajući način na topografije koje su predmet zaštite prema ovom zakonu.

Član 25. (Primjena Zakona)

Odredbe ovog zakona primjenjuju se samo na topografije koje su nastale nakon datuma početka njegove primjene.

Član 26. (Provedbeni propisi)

(1) Direktor Instituta donijet će provedbene propise za izvršenje ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Provedbene propise u smislu stava (1) ovog člana čine: Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kola, Odluka o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva i Odluka o naknadi za rad u Komisiji za žalbe.

Član 27. (Stupanje Zakona na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2011. godine.

PSBiH broj 516/10 28. maja 2010. godine Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Dr. Milorad Ţivković, s. r.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, s. r.