Greece

Νόμος 3190/1955, Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 

 


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 3190

Έτος: 1955

ΦΕΚ: Α 91 19550416

Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1955

Ημ.Υπογραφής: 09.04.1955

Τίτλος ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Θέματα Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, Πτώχευση

Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3182/2003 (Α΄220/12.9.2003), εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Ν.. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου 3182/2003. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρίζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Εννοια.

Λήμματα ΕΠΕ, Υποχρεώσεις εταιρίας

Κείμενο Αρθρου

1. Επί της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η εταιρεία δια της περιουσίας αυτής.

2. Τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθώσι δια μετοχών.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Επωνυμία.

Λήμματα Επωνυμία ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Η επωνυμία της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου της ασκουμένης υπ' αυτής επιχειρήσεως.

2. Εν τη επωνυμία της εταιρείας δέον να περιέχωνται κατά πάσαν περίπτωσιν ολογράφως αι λέξεις "Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης".

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Αντικείμενον.

Λήμματα Σκοπός, ΕΠΕ, Εμπορικη

Κείμενο Αρθρου

1. Η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησις.

2. Απαγορεύεται εις τας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, η άσκησις επιχειρήσεων, δι' ας έχει ορισθή υπό του νόμου έτερος αποκλειστικώς εταιρικός τύπος.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 19.05.2008

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Εταιρικόν κεφάλαιον.

Λήμματα ΕΠΕ, Εταιρικό κεφάλαιο, Εταιρική μερίδα, Στοιχεία εντύπων

Σχόλια Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ΠΔ 419/1986. Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84), η προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων ΕΠΕ που έχουν κεφάλαιο κατώτερο από αυτό που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι και την 30.09.2000, για όσες δε εταιρείες που δεν θα προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου της μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11 Ν. 2579/1998. Οι εντός " " φράσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2842/2000 (Α' 207), ισχύει, δε, από 1.1.2002.====================================- Το εδάφιο α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89/19.5.2008).*** Το πρώην εδάφιο γ της παρ. 1 καταργήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89/19.5.2008).

Κείμενο Αρθρου

"1. «To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασηςΤο ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.*** (βλ. σχόλια) Σε περίπτωση κατά την οποία, το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων εταιριών."

2. Η μερίς συμμετοχής του εταίρου δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των "τριάντα (30) ευρώ" ή πολλαπλασίου του ποσού τούτου. Εκαστος εταίρος μετέχει της εταιρείας μόνον δια μιας μερίδος συμμετοχής και δια πλειόνων δε εταιρικών μεριδίων αποτελούντων την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλασία του κατά το καταστατικόν ποσού μερίδος συμμετοχής.

3. Επί εισφορών εις είδος, εάν η αποτίμησις της εισφοράς είναι κατωτέρα των "τριάντα (30) ευρώ" ή πολλαπλασίου αυτών συμπληρούται δια δραχμών μέχρι των ποσών τούτων.

4. Το εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσόν δύναται να αυξάνηται και να μειούται δια Διατάγματος, μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190, ως ούτος συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ποσά.

"5. Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρία, ο αριθμός μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της".

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Εισφοραί εις είδος.

Λήμματα Εταιρική εισφορά, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Υπό την επιφύλαξιν της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικείμενον της εταιρικής εισφοράς δύναται να είναι και είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενον αποτελεί περιουσιακόν αγαθόν δεκτικόν εμφανίσεως εν τω ισολογισμώ.

2. Η αποτίμησις της αξίας των εις είδος εισφορών κατά την σύστασιν της εταιρείας, ως και κατά πάσαν αύξησιν του κεφαλαίου αυτής γίνεται κατά τας διατάξεις του νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, αναλόγως εφαρμοζομένας.

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζεται και προκειμένου περί κτήσεως υπό της εταιρείας επί σκοπώ παγίας εκμεταλλεύσεως, ακινήτων ή άλλων αντικειμένων, εφόσον οι μεταβιβάζοντες είναι εταίροι ή διαχειρισταί ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού. Εν περιπτώσει μη τηρήσεως της διατάξεις ταύτης ή σύμβασις είναι ως προς την εταιρείαν άκυρος.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως.

Λήμματα Εταιρική σύμβαση, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Η εταιρική σύμβασις καταρτίζεται μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2.Το εταιρικόν έγγραφον δέον να περιέχει: α) το όνομα, το επώνυμον και το επάγγελμα των εταίρων, την κατοικίαν και την ιθαγένειαν αυτών, β) την εταιρικήν επωνυμίαν, γ) την έδραν της εταιρείας και τον σκοπόν αυτής. Ως έδρα δέον να ορίζηται εις Δήμος ή μία Κοινότης της Ελληνικής Επικρατείας, δ) την ιδιότητα της εταιρείας, ως περιωρισμένης ευθύνης,

ε) το κεφάλαιον της εταιρείας, την μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου, ως και βεβαίωσιν των ιδρυτών περί καταβολής του κεφαλαίου, στ) το αντικείμενον των εις είδος εισφορών, την αποτίμησιν αυτών και το όνομα του εισφέροντος εταίρου, ως και το σύνολον της αξίας των εις είδος εισφορών, ζ) την διάρκειαν της εταιρείας.

3. Συμφωνίαι μεταξύ των εταίρων περί συμπληρωματικών εισφορών, περί άλλων παραπομένων παροχών αυτών μη αποτελουσών εισφοράς εις χρήμα ή εις είδος κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος νόμου, περί απαγορεύσεως εις τους εταίρους του ανταγωνισμού, περί απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως ή της μετα βιβάσεως υπό ωρισμένας προϋποθέσεις του εταιρικού μεριδίου, περί εξόδου των εταίρων, περί λύσεως της εταιρείας δια λόγου μη προβλεπόμενον υπό του νόμου, είναι ισχυραί εφόσον περιελήφθησαν εις το συστατικόν της εταιρείας έγγραφον. Δύναται επίσης να περιληφθώσιν εις το καταστατικόν διατάξεις περί ελέγχου της διαχειρίσεως.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Ακυρότητα.

Λήμματα Ακυρότητα ΕΠΕ

Σχόλια Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).

Κείμενο Αρθρου

1. "Η Εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον αν:

α) Συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 παράγραφος 1, και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνον ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της Εταιρείας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

β) Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, και γ) όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφτηκε η εταιρική σύμβαση, δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία.

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της Εταιρίας. Tο Δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της Εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη υποβολή της απόφασης στη δημοσιότητα που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 8.

4. Οι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στην παράβαση των διατάξεων για την επωνυμίαν και το σκοπό της Εταιρείας θεραπεύονται αν, μετά από συμφωνία όλων των εταίρων, συμπληρωθεί η εταιρική σύμβαση με συμβολαιογραφική πράξη και υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

5. Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της άκυρης Εταιρείας παραμένουν ισχυρές. Οι εταίροι που είναι υπαίτιοι για την ακυρότητα ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο απέναντι στους αναίτιους εταίρους και στους τρίτους για κάθε ζημία που προέκυψε από την ακυρότητα".

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 19.05.2008

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Δημοσιότητα.

Λήμματα Δημοσιότητα ΕΠΕ

Σχόλια Ο τίτλος και οι παρ. 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 και οι παρ. 7 και 8 προστέθηκαν με το άρθρο 5 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).- Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκαν με την παρ. 2γ του αρ. 16 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89/19.5.2008).

Κείμενο Αρθρου

"1. Αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης".

"2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρίας, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσης, ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση των εταίρων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,

δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτήν".

«Η βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης νομίμως επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προσκομίζονται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή ενώπιον των αρμόδιων αρχών και παντός τρίτου συναλλασσομένου με αυτούς για κάθε νόμιμη χρήση προς απόδειξη της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής της περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά στην ιστοσελίδα του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με τον αριθμό και την ημερομηνία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται

3. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, το κατά το Β.Δ. της 16/22 Ιανουαρίου 1930 Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών, θα φέρη τον τίτλον "Εφημερίς της Κυβερνήσεως - Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης".

4. "Ο Γραμματέας κάθε Πρωτοδικείου τηρεί Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, που αποτελείται από:

α) το βιβλίο μητρώου, β) τη μερίδα κάθε Εταιρίας,

γ) το φάκελλο της Εταιρίας και

δ) το ευρετήριο των εταιριών.

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται με χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης. Οι καταχωριζόμενες Εταιρείες αριθμούνται, ο δε αριθμός καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας, αναγράφεται στο φάκελλο και τη μερίδα της Εταιρείας. Ο αριθμός μητρώου μνημονεύεται επίσης σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. Ο αριθμός μητρώου Εταιρείας δεν μπορεί να δοθεί σε άλλη, ακόμα και μετά τη λήξη της. Στη μερίδα της Εταιρείας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στη μερίδα αυτή αναγράφονται, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο της Εταιρίας, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των διαχειριστών, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από κοινού ή μεμονομένα εκπροσωπούν την Εταιρεία και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενον εγγράφων. Μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω σημειώνονται στη μερίδα της Εταιρείας αμέσως μετά τις σχετικές καταχωρίσεις ή την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Στο φάκελλο της Εταιρίας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη μερίδα της. Στο ευρετήριο των Εταιρειών αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία κάθε Εταιρείας και ο αριθμός μητρώου της. Για την τήρηση του ευρετηρίου δε λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις "Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης". Οι φάκελλοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας".

5. Προ της συντελέσεως των ως άνω διατυπώσεων ουδείς των εταίρων δύναται να υπαναχωρήση της εταιρείας. Ο θάνατος, η πτώχευσις ή η απαγόρευσις τινός των εταίρων δεν αποτελεί κώλυμα δια την ενέργειαν των διατυπώσεων τούτων.

"6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης, μέσα σ' ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης, με την ευδιάκριτη ένδειξη "Υποκατάστημα". Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνονται μαζί με την Εταιρία και οι διαχειριστές σε ολόκληρο".

"7. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, παραδίδονται ή στέλλονται από τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που τηρούνται στο φάκελλο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, επικυρωμένα ή όχι, αφού καταβληθεί το διοικητικό κόστος. Το ύψος αυτού του κόστους, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και καταβολής του, ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και

Οικονομικών".

"8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης".

Αρθρο: 8Α

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λήμματα Δημοσιότητα, Διατυπώσεις δημοσιότητας ΕΠΕ

Σχόλια Το άρθρο 8α προστέθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).

Κείμενο Αρθρου

Η Εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 8, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατό να τα γνωρίζουν.

2. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.

3. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδαας της Κυβέρνησηςμε το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, η Εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύθηκε. Οι τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο".

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου Προσωπικότης της εταιρείας.

Λήμματα Νομική προσωπικότητα ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Μόνον από της συντελέσεως των εν τω προηγουμένω άρθρω 8 διατυπώσεων, η εταιρεία κτάται νομικήν προσωπικότητα.

2. Οι επ' ονόματι της εταιρείας, προ της κατά το άρθρον 8 παρ. 2 δημοσιεύσεως συμβληθέντες ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, δια τας ρητώς επ' ονόματι αύτης προ του χρόνου τούτου γενομένας πράξεις, εάν, εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως ταύτης, ανελήφθησαν υπ' αυτής αι εντεύθεν υποχρεώσεις.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Σύγκλησις της συνελεύσεως.

Λήμματα Συνέλευση, Σύγκληση συνέλευσης, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Αι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει.

2. Η συνέλευσις συγκαλείται υπό των διαχειριστών. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως εις την σημειουμένην εν τω άρθρω 25 βιβλίω διεύθυνσιν αυτών οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της συνελεύσεως. Εν τη προσκλήσει δέον να αναγράφηται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτησιν θέματα.

3. Η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως κατά τον χρόνον τούτον υπό των διαχειριστών, η σύγκλησις ενεργείται υπό παντός εταίρου κατ' ανάλογον εφαρμογήν του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.

4. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, δύνανται να συνέλθωσιν εις συνέλευσιν και αν δεν ετηρήθησαν αι εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατυπώσεις. Επίσης εάν άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουσι, μη υπαρχούσης αντιρρήσεως τινός εξ αυτών, επί παντός θέματος της αρμοδιότητος της συνελεύσεως.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας.

Λήμματα Σύγκληση συνέλευσης από τη μειοψηφία, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Είς ή πλείονες εταίροι, εκπροσωπούντες το εν εικοστόν τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου συνελεύσεως, προσδιορίζοντες το αντικείμενον των συζητητέων θεμάτων.

2. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως υπό των διαχειριστών, εντός είκοσι ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκλησις ενεργείται υπό των εν τη προηγουμένη παραγράφω εταίρων, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, εκδιδομένης κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Δικαίωμα ψήφου.

Λήμματα Δικαίωμα ψήφου, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Εκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου εν τη συνελεύσει. Εάν έχη πλείονα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθή υπό του εταίρου, προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων εις την απαλλαγήν αυτού από της ευθύνης, ή εις την έγερσιν αγωγής κατ' αυτού κατά την διάταξιν του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Λήψις αποφάσεων.

Λήμματα Λήψη αποφάσεων, ΕΠΕ

Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2842/2000 (Α' 270/27.9.2000), η μερίδα συμμετοχής των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που είναι εκφρασμένη σε δραχμές, μετατρέπεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται κατά τα ορισμένα στο άρθρο 2, με αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, παρά κάθε αντίθετη διάταξη της σύμβασης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

Μη ορίζοντος άλλως του παρόντος νόμου, αι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του ημίσεος του όλου

αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Αρμοδιότης της συνελεύσεως.

Λήμματα Αρμοδιότητα συνέλευσης ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Η συνέλευσις των εταίρων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους.

2. Η συνέλευσις των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζη: α) Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης. γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών. δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, δι' αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει, απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργίαν της εταιρείας. ε) Περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών. στ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης εν τω παρόντι νόμω.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως.

Λήμματα Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειρισταί και πας εταίρος έχουσι το δικαίωμα να προσβάλωσι τας αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν αι αποφάσεις αύται ελήφθησαν κατά παράβασιν του νόμου ή του καταστατικού.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ασκείται δε εντός προθεσμίας τριών μηνών από της αποφάσεως.

3. Εάν η απόφασις προσβάλλεται υπό των διαχειριστών, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινόν εκπρόσωπον της εταιρείας δια την διεξαγωγήν της δίκης.

4. Η απαγγέλλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφασις ισχύει έναντι παντός εταίρου και των διαχειριστών.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Διαχείρισις και εκπροσώπησις.

Λήμματα Διαχείριση, Εκπροσώπηση εταιρίας, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

Η διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της εταιρίας ανήκει, εάν δεν συνεφωνήθη άλλως, εις όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικώς.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Διορισμός διαχειριστών.

Λήμματα Διορισμός διαχειριστών, ΕΠΕ, Δημόσιοι υπάλληλοι, Καθηγητές Πανεπιστημίου

Σχόλια Η παρ. 3 του άρθρου 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).

Κείμενο Αρθρου

1. Δια του καταστατικού ή δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείρισις των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησις της εταιρείας, δύναται να ανατεθή εις ένα ή πλείονας εταίρους ή μη εταίρους, επί ωρισμένον χρόνον ή μη.

2. Εάν η κατά την προηγουμένην παράγραφον διαχείρισις ανετέθη εις πλείονας και δεν ωρίσθη άλλως, οι διαχειρισταί δρώσι συλλογικώς.

"3. Η απόφαση της συνέλευσης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας."

4. Δημόσιοι υπόλληλοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Κώδικος περί καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών υπαλλήλων δεν δύνανται να είναι διαχειρισταί ουδέ εταίροι Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Η απαγόρευσις αύτη ισχύει και δια τους τακτικούς ή εκτάκτους Καθηγητάς των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως και των λοιπών ανωτάτων ισοτίμων αυτοίς Σχολών, οίτινες μόνον εις την διοίκησιν ανωνύμου εταιρίας δύνανται να μετέχωσι.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Εξουσία των διαχειριστών.

Λήμματα Εξουσία των διαχειριστών, ΕΠΕ

Σχόλια Η παρ. 1 του άρθρου 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).

Κείμενο Αρθρου

"1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρίας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρίας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8".

2. Αι προς την εταιρείαν επιδόσεις εγγράφων γίνονται νομίμως, εάν δεν ευρεθή εις το εταιρικόν κατάστημα πρόσωπον εκ των υπό του άρθρου 145 της Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 143 της Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Ανάκλησις των διαχειριστών.

Λήμματα Ανάκληση διαχειριστών, ΕΠΕ

Σχόλια Οι παρ. 1 και 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 28 Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ Α' 204).

Κείμενο Αρθρου

"1. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους για ορισμένο χρόνο μπορεί να ανακληθει από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μόνο για σπουδαίο λόγο, εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δύο μόνο εταίροι.

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με το κατασταστικό σε εταίρους για χρόνο μη ορισμένο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση

2. Ληφθείσης αποφάσεως της συνελεύσεως περί ανακλήσεως η κατά την προηγουμένην παράγραφον αίτησις ανακλήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Προέδρου των Πρωτοδικών δύναται να ασκηθή υπό παντός εταίρου.

3. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία η βαρεία παράβασις καθηκόντων ή η ανικανότης προς τακτικήν διαχείρισιν. Συμφωνία περί μη ανακλήσεως ένεκα σπουδαίου λόγου είναι άκυρος.

"4. Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για ορισμένο χρόνο, ανακαλείται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση.

Εαν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας."

5. Ενεκα σπουδαίου λόγου δύναται να αποκλεισθή της κατά το άρθρον 16 διαχειρίσεως εταίρος εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Απαγόρευσις ανταγωνισμού.

Λήμματα Απαγόρευση ανταγωνισμού, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργή δι' ίδιον ή δια λογαριασμόν άλλου πράξεις αναγομένας εις τον σκοπόν της εταιρείας ουδέ να είναι εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης διωκούσης τον αυτόν σκοπόν, άνευ αποφάσεως όλων των εταίρων, λαμβανομένης εν συνελεύσει.

2. Το καταστατικόn δύναται να περιλαμβάνη διάταξιν επεκτείνουσαν την εν τη προηγουμένη παραγράφω απαγόρευσιν, και επί των εταίρων.

3. Εν παραβάσει των ανωτέρω διατάξεων η εταιρεία δύναται να ζητήση αποζημίωσιν ή αντ' αυτής να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του διαχειριστού ή του εταίρου λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων δια λογαριασμόν άλλου όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή η εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτησις.

4. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά εξ μήνας αφ' ης ανεκοινώθησαν εις την συνέλευσιν των εταίρων αι ως άνω πράξεις, εν πάση δε περιπτώσι μετά πέντε έτη αφ' ης ετελέσθησαν.

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Τίτλος Αρθρου Υπογραφή διαχειριστών.

Λήμματα Υπογραφή διαχειριστών, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

Οι διαχειρισταί υπογράφουσι δια την εταιρείαν θέτοντες την ίδιαν αυτών υπογραφήν κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 30.05.2006

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί - (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).

Λήμματα Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί, (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), ΕΠΕ

Σχόλια - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105/30.5.2006).

Κείμενο Αρθρου

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

«2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920.»

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και Των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 438 του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης".

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Ελεγχος ετήσιων λογαριασμών - (Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

Λήμματα Ελεγχος ετήσιων λογαριασμών, (Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ΕΠΕ

Σχόλια Το άρθρο 23 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α', 197).

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτων παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης που

απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα".

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Αποθεματικόν κεφάλαιον.

Λήμματα Αποθεματικόν κεφάλαιον, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν αποθεματικού. Η αφαίρεσις αύτη παύει ούσα υποχρεωτικά όταν το αποθεματικόν φθάση το εν τρίτον του κεφαλαίου.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών.

Λήμματα Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

Οι διαχειρισταί υποχρεούνται όπως τηρώσιν εις την ελληνικήν και τα εξής βιβλία, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων, δεόντως θεωρούμενα υπό του Οικονομικού Εφόρου:

1. Το βιβλίον εταίρων, εν τω οποίω καταχωρίζονται το

όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνσις της κατοικίας αυτού, αι εισφοραί εκάστου ως και αι τυχόν μεταβολαί των προσώπων των εταίρων.

2. Το βιβλίον πρακτικών συνελεύσεων, εν τω οποίω καταχωρίζονται αι υπό των εταίρων λαμβανόμεναι αποφάσεις.

3. Το βιβλίον πρακτικών διαχειρίσεως, εν τω οποίω καταχωρίζονται αι αποφάσεις των διαχειριστών.

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 16.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 16.04.1955

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΕ)

Τίτλος Αρθρου Ευθύνη διαχειριστών.

Λήμματα Ευθύνη διαχειριστών, ΕΠΕ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειρισταί ευθύνονται εις αποζημίωσιν, εφ' όσον δεν ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον, έναντι της εταιρείας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων, δια παραβάσεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού ή δια πταίσματα περί την διαχείρισιν αυτών.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αξίωσις των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται