Greece

Νόμος 2359/1995, εξυγιανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις

 

 


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2359

Έτος: 1995

ΦΕΚ: Α 241 19951121

Τέθηκε σε ισχύ: 21.11.1995

Τίτλος Εξυγιανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις.

Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα Τράπεζες, Εξυγίανση ΕΤΒΑ Α.Ε., Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Προσωπικό θυγατρικών επιχειρήσεων ΕΟΜΜΕΧ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 08.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Τίτλος Αρθρου Παροχή μετοχικής ενίσχυσης για την εξυγίανση της Τράπεζας.

Σχόλια Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 27 Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α' 273).

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 08.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Τίτλος Αρθρου Αναδιάρθρωση της Τράπεζας Εκσυγχρονισμός εσωτερικών λειτουργιών.

Σχόλια Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 27 Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α' 273).

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 21.11.1995

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Τίτλος Αρθρου Εθελουσία έξοδος.

Λήμματα Τράπεζες, Εξυγίανση ΕΤΒΑ Α.Ε., Εθελουσία έξοδος υπαλλήλων

Κείμενο Αρθρου

1. Παρέχεται εφάπαξ στους υπηρετούντες μόνιμους; υπαλλήλους της Τράπεζας το δικαίωμα οικειοθελούς αποχώρησης από την υπηρεσία. Πάντως, ο αριθμός των αποχωρούντων δεν θα είναι μικρότερος των εξήντα (60) ατόμων.

2. Το δικαιωμα οικειοθελούς αποχώρησης έχουν όσοι:

α. Συμπληρώνουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 207/1965, άπως ισχύει σήμερα και στους νόμους 1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992, και έχουν πραγματική ασφάλιση στο Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.

β. Συμπληρώνουν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τον απαιτούμενο από τις παραπάνω διατάξεις ελάχιστο συντάξιμο χρόνο για τη Θεμελιωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ελάχιστη πραγματική ασφάλιση στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, συμπληρώνουν δε το κατώτατο όριο ηλικίας

για συνταξιοδότηση μέχρι 31.12.2001.

γ. Συμπληρώνουν, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. και τους νόμους που αναφέρονται στην περίπτωση α, τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31.12.1997, με ασφάλιση στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ετών μέχρι την ίδια ημερομηνία, ως και το κατώτατο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση μέχρι 31.12.2001.

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις περι εθελουσίας εξόδου όσοι συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά λόγω ορίου ηλικίας μέχρι 31.12.1997.

4. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος η Διοίκηση της Τράπεζας απευθύνει προς το προσωπικό έγγραφη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων περί οικειοθελούς αποχώρησης. Οι αιτήσεις αυτές είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης.

5. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από τη Διοίκηση κατά σειρά προτεραιότητας, ως ακολούθως: α) Προηγούνται όσοι εντάσσονται στην κατηγορία της παρ. 2α του παρόντος άρθρου, έπονται οι της κατηγοριας της παρ. 26 και ακολουθούν οι της κατηγορίας της παρ. 2γ. β) Εξαντλείται ο αριθμός των αιτήσεων της προηγούμενης κατηγορίας προκειμένου να ακολουθήσει η αμέσως επόμενη κατηγορία και γ) Σε κάθε

κατηγορία η σειρά προτεραιότητας υπαγωγής καθορίζεται ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στο Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α..

Η αποδοχή των αιτήσεων οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με πράξη του Διοικητή της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., η οποία γνωστοποιείται σε καθέναν από τους ενδιαφερομένους εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης.

6. Η αποχώρηση όσων υπαχθούν στην οικειοθελή έξοδο ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.

7. Η Διοίκηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρατείνει τα όρια εξόδου υπαλλήλων υπαχθέντων στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποχώρησης, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αποδοχή της αίτησης. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στη θεσπιζόμενη απά τον παρόντα νόμο διαδικασία και αποκτούν τα δικαιώματα που απορρέουν απά την οικειοθελή αποχώρηση, με την αποδοχή της αιτησής τους. Τα δικαιώματα ενεργοποιούνται κατά την έξοδο από την υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος.

8. α. Παρέχεται στους υπαλλήλους, των οποίων γίνεται αποδεκτή η αίτηση για οικειοθελή αποχώρηση, πρόσθετος συντάξιμος χρόνος μέχρι τρία (3) χρόνια για τις περιπτώσεις α και β' της παρ. 2 και μέχρι τέσσερα (4) χρόνια για την περίπτωση γ της ίδιας παραγράφου, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, περιλαμβανομένων και των ετών που έχουν αναγνωρισθεί η θα αναγνωρισθούν λόγω στρατιωτικής θητείας ή σπουδών, δεν υπερβαίνει την 35ετία. Ο πρόσθετος χρόνος προσμετράται στο μέχρι της εξόδου συνολικό χρόνο ασφάλισης και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εφάπαξ αποζημίωσης και της σύνταξης.

β. Καταβάλλεται στους κατά τα ανωτέρω αποχωρούντες χρηματικό ποσό ίσο με τέσσερις (4) μηνιαίες αποδοχές για την κατηγορία α της παρ. 2 και ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαίες αποδοχές για τις κατηγορίες β και γ της παρ. 2. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνια αποχώρησης εκάστου υπαλλήλου.

Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά τον τελευτοίο μήνα αποχώρησής του, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται τα επιδόματα ενοικίου, θέρμανσης, παιδικής μέριμνας, εξόδων κίνησης, υπερωριακής απασχόλησης, νυκτερινής απασχόλησης, καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση και η μηνιαία αναλογία εκ δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και επιδόματος ισολογισμού. Το ποσό αυτό φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2214/1994.

γ) Η εφάπαξ αποζημίωση του κλάδου προνοίας του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 207/1965, ως ισχύει, με βάση τις κατασβαλλόμενες αποδοχές κατά το χρόνο αποχώρησης και τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας, αυξημένο κατά το χρόνο του κατά περίπτωση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου, καταβάλλεται από την Τράπεζα για λογαριασμό του Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., εντός δύο (2) μηνών από της αποχώρησης του υπαλλήλου. Το ποσό της αποζημίωσης επιστρέφεται από το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. στην Τράπεζα άτοκο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του β.δ/τος 20711965.

δ) Η Τράπεζα καταβάλλει στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για τους αποχωρούντες με την εθελουσία έξοδο υπαλλήλους, για τον κατά το εδάφιο α της παρούσας παραγράφου πρόσθετο συντάξιμο χρόνο.

9. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις περί εθελουσίας εξόδου υποχρεούνται να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, διαγραφόμενοι από την ημερομηνία αυτή από τη δύναμη του προσωπικού και καθιστάμενοι οριστικά συνταξιούχοι, περιέρχονται δε στη δικαιοδοσια του Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α., εισπράττουν τη σύνταξη την καθοριζόμενη από τις διέπουσες το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α. διατάξεις και τα υπό του παράντος προβλεπόμενα.

10. Η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποχώρησης σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των συνεπειών που συνεπάγονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ανεπιφύλακτη αυτή αποδοχή πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στη σχετική αίτηση.

11. Η Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω ρητά αναλαμβανόμενων δια του παρόντος υποχρεώσεων, ουδεμίαν άλλη υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι των εξερχομένων.

12. Οι υπαχθέντες στις διατάξεις περί εθελουσίας εξόδου δεν δικαιούνται να επιδιώξουν από το Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α. την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης εκ νέου ή τη συμπλήρωση αυτής, εφόσον η αξίωσή τους αυτή έχει εξ ολοκλήρου ικανοποιηθεί από την Τράπεζα κατά το χρόνο αποχώρησής τους. Η πληρωμή εισφορών από την Τράπεζα στο Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 εδ. δ' του παρόντος, δεν παρέχει δικαίωμα διεκδίκησης εφάπαξ αποζημίωσης από το Τ.Α.Π.-Ε.Τ.θ.Α., ούτε προβολής και κατά του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Β.Α. οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.

13. Σε περίπτωση που ο αριθμός των οικειοθελώς αποχωρούντων είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού των εξήντα (60) ατόμων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά εργαζόμενοι μέχρι να συμπληρωθεί ο εν λόγω ελάχιστος αριθμός αποχωρούντων. Η επιλογή των υποχρεωτικά

συνταξιοδοτουμένων γίνεται από το Διοικητικά Συμβούλιο της Ε.Τ.Β.Α. από όσους έχουν συμπληρώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τις πρϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. (β.δ. 20711965) και τους νόμους 1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992 και με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από το συνολικό πράγματικό συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας. Για τους υποχρεωτικά συνταξιοδοτουμένους ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

14. Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει έναντι του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Β.Α.: α) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 2, 25 παρ. 1 δ, 35 και 41 παρ. 7 του β.δ/τος 207/1965, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα και β) την καταβολή σ' αυτό των ετήσιων απωλειών από τη μείωση των εισφορών εργοδότου και εργαζομένου συνέπεια της εθελουσίας εξόδου, με βάση αναλογιστική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2000.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 08.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Τίτλος Αρθρου Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων.

Σχόλια Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1α άρθρου 27 Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α' 273).

Κείμενο Αρθρου

(Παραλείπεται ως μη ισχύον).

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 08.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Τίτλος Αρθρου Γενικές διατόξεις.

Λήμματα Τράπεζες, Εξυγίανση ΕΤΒΑ Α.Ε., Εκθέσεις επισφαλών απαιτήσεων, Μετάταξη υπαλλήλων, Θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Σχόλια Οι παρ. 1 και 2 καταργήθηκαν με την παρ. 1β άρθρου 27 Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α' 273).

Κείμενο Αρθρου

1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

3. Συνιστώνται στην Τράπεζα, εντός του εκάστοτε ορίου θέσεων μόνιμου προσωπικού, μέχρι επτά (7) θέσεις προσωπικού, διοριζόμενου απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς ή καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφ. 16 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που διαθέτει εξειδίκευση στη σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία.

4. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά την άσκηση της εποπτείας της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Ε.Τ.Β.Α., όπως αυτό τροποποιείται με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του παρόντος, παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Ε.Τ Β.Α. στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά η αρμοδιότητα και ευθύνη κάθε απόφασης για Ιδρυση θυγατρικής και για μετοχική ή και πιστωτική ενίσχυση επιχειρήσεων ανήκει αποκλειστικά στη Δισίκησή της.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 08.12.1999

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Τίτλος Αρθρου Τροποποιήσεις Καταστατικού Ε.Τ.Β.Α, Α.Ε.

Λήμματα Τράπεζες, ΕΤΒΑ Α.Ε., Τροποποιήσεις Καταστατικού

Σχόλια Η παρ. 15 προστέθηκε από 08.12.1999 με την παρ. 1γ άρθρου 27 Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α' 273).

Κείμενο Αρθρου

Το Καταστατικό της Ε.Τ.Β.Α., όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 1369/1973, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 49/1975 (ΦΕΚ 118 Α'), το ν.

1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α'), το ν. 1472/1984 (ΦΕΚ 112 Α') και το άρθρο 45 του

ν. 1947/1991, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται.

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται.

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται.

6. Στο άρθρο 12 παρ. 3 αντί του εκεί οριζόμενου "Υπουργού Εθνικής Οικονομίας" τίθεται "Υπουργού Εμπορίου".

7. Η παρ. 6 του άρθρου 21 αντικαθίσταται.

8. Η δεύτερη περίοδος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται.

9. Η παρ. 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται.

10. Η παρ. 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται.

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 31 αντί "Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας" τίθεται "Υπουργείο Εμπορίου".

12. Η παρ. 1 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται.

13. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίσταται.

14. Τα άρθρα 5 και 6 Ειδικών Διατάξεων αντικαθίστανται.

"15. Το καταστατικό της Ε.Τ.Β.Α. τροποποιείται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β' "Ειδικές Διατάξεις" (άρθρα 1 έως 7) του ν.δ. 1369/1973, όπως ισχύει".

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 21.11.1995

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Τίτλος Αρθρου Λοιπές διατάξεις.

Κείμενο Αρθρου

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο δ.

2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4458/1965, όπως

τροποποιήθηκε από το ν. 742/1977 αντικαθίσταται.

3. Στο τέλος της περίπτωσης Α.2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 350/1985 προστίθενται δύο εδάφια.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 21.11.1995

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Λήμματα Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Δάνεια σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, Επιδότηση επιτοκίου

Κείμενο Αρθρου

1. Στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνομολογούν δάνεια με εμπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του επιτοκίου. Η επιδότηση χορηγείται για τους τόκους που προκύπτουν μετά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού και αφορά δάνεια, που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται κατά την περίοδο από 16.6.1994 μέχρι 31.12.1996, εφόσον δεν επιδοτούνται δυνάμει άλλων διατάξεων.

Ως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οριζόμενες με την απόφαση Ν.Ε./197/11/3.4.78 (ΦΕΚ 74/1Ο.5.78/τεύχος Α') και την αριθμ. 1990/1.10.91 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 161/3Ο.1Ο.91/τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι κατηγορίες των δανείων για τα οποία παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, η διάρκεια της παρεχόμενης επιδότησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες χορηγήσεώς της από τον ΕΟΜΜΕΧ στους ενδιαφερομένους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η περίοδος της παραγράφου 1 και πέραν της 31.12.1996.

3. Η αρμοδιότητα για την έγκριση προτάσεων και ένταξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΙΙ μπορεί να μεταβιβάζεται συνολικά ή μερικά σε περιφερειακά ή κεντρικά όργανα του ΕΟΜΜΕΧ, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποια εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ, εφόσον η γνώμη παρασχεθεί σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών αφ' ότου ζητηθεί ή, διαφορετικά, και χωρίς αυτήν.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης και ένταξης των προτάσεων από τα ανωτέρω όργανα, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.01.1996

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1996

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Λήμματα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Κείμενο Αρθρου

1. Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν με βάση το ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας" και είναι σε ισχύ την 1 1.1996, μέχρι τη συμπλήρωση εικοσαετίας από την ημέρα κανονικής κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πληρωμή τελών εφαρμόζονται και για τα διπλώματα αυτά

2. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" τροποποιείται.

3. Το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία" καταργείται.

4. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία", ως ισχύει σήμερα, τροποποιείται.

5. Το άρθρο αυτό τίθεται σε ισχύ από την 1.1.1996.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 21.11.1995

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Λήμματα ΕΟΜΜΕΧ, Προσωπικό θυγατρικών επιχειρήσεων

Κείμενο Αρθρου

Οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρίες του ΕΟΜΜΕΧ με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΠΛΟΥ Ε.Π.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ε.Π.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ε.Π.Ε., και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.. με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που άρχισε πριν από την 31 12 1990 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και οι οποίοι δεν μπορείνα υπερβαίνουν τους έξι (6) μετατάσσονται. με αίτηση τους, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή στον ΕΟΜΜΕΧ, σε οργανικές θέσεις υφιστάμενες ή που θα συσταθούν για το σκοπό αυτόν.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 21.11.1995

Ημ/νία Ισχύος: 21.11.1995

Λήμματα Τράπεζες, Εξυγίανση ΕΤΒΑ Α.Ε., Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Προσωπικό θυγατρικών επιχειρήσεων ΕΟΜΜΕΧ, Εναρξη ισχύος Ν. 2359/1995

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημεριδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επι μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημεριδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.