Lithuania

2007 m. birželio 8 d. Nr. 3R-47 Vilnius. Įstatymas Dėl Valstybinio Patentų Biuro Direktoriaus 2006 M. Balandžio 24 D. Įsakymo Nr. 3r-29 „Dėl Europos Patentų Paraiškų Padavimo Ir Europos Patentų Galiojimo Lietuvos Respublikoje Tvarkos Patvirtinimo“ Pakeitimo

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3R-29 „DĖL EUROPOS PATENTŲ PARAIŠKŲ PADAVIMO IR EUROPOS PATENTŲ GALIOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2007 m. birželio 8 d. Nr. 3R-47

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentų įstatymo papildymo 38(1) straipsniu, 59(2) straipsnio pakeitimo ir priedo papildymo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 55-2129) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 priedėlių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 59-2280) 8 straipsniu:

1. P a k e i č i u Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. 3R-29 „Dėl Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 49-1784):

1.1. išdėstau 2.4 punktą taip:

„2.4. Įsakymo vykdymo kontrolę direktoriui Rimvydui Naujokui.“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje Nr. EP/01/2006:

1.2.1. išdėstau 65 punktą taip:

„65. Europos patento paraiškos apibrėžties vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su nustatytos formos prašymu (EPK-1/2006 forma) paskelbti Europos patento paraiškos apibrėžties vertimą. Pateikiant VPB Europos patento paraiškos apibrėžties vertimą į lietuvių kalbą, turi būti sumokėtas mokestis už Europos patento paraiškos apibrėžties vertimo paskelbimą ir už kiekvieną po dešimtojo einantį apibrėžties punktą.“;

1.2.2. išdėstau 66.10 punktą taip:

„66.10. 72 langelyje – išradėjo vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas.

Kitoje prašymo pusėje nurodomi pateikiami dokumentai ir jų vieno egzemplioriaus lapų skaičius, sumokėto mokesčio dydis, mokėjimo dokumento numeris ir data.“;

1.3. nurodytuoju įsakymu patvirtintą prašymo EPK-1/2006 formą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Teisės ir tarptautinių reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą „Valstybės žiniose“ ir Valstybinio patentų biuro tinklalapyje internete.

DIREKTORIUS RIMVYDAS NAUJOKAS

______________