World Intellectual Property Organization

Poland

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej „Za ZasΠugi dla WynalazczoÊci”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 

 


1062

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie odznaki honorowej „Za Zas∏ugi dla WynalazczoÊci”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Za Zas∏ugidla WynalazczoÊci”, zwanà dalej „odznakà”.

§ 2. 1. Odznaka jest szczególnym wyró˝nieniem zazas∏ugi w dziedzinie wynalazczoÊci i mo˝e byç nadawana:

1) twórcom projektów wynalazczych wyró˝niajàcym si´ znaczàcymi osiàgni´ciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyni∏y si´ do rozwoju nauki i techniki oraz wp∏yn´∏y na popraw´ efektywnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) osobom fizycznym wyró˝niajàcym si´ wspó∏dzia∏aniem przy opracowywaniu i wdra˝aniu projektówwynalazczych, zw∏aszcza dotyczàcych rozwiàzaƒ w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniajàcym si´ do popularyzacji twórczoÊci technicznej,

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

jak równie˝ do uzyskiwania i egzekwowania praw w∏asnoÊci przemys∏owej;

3) osobom fizycznym posiadajàcym szczególne zas∏ugi w popieraniu wynalazczoÊci, które aktywnà dzia∏alnoÊcià zawodowà i spo∏ecznà przyczyni∏y si´ do poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalazczoÊci w przedsi´biorstwach;

4) jednostkom organizacyjnym, które osiàgn´∏y szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki i zapewniania skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiàzaƒ przez uzyskiwanie ochrony patentowej oraz innych praw w∏asnoÊci przemys∏owej, a tak˝e w zakresie obrotu prawami wy∏àcznymi;

5) instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyró˝niajàcym si´ osiàgni´ciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczoÊci.

2. Odznaka mo˝e byç nadana tylko raz.

§ 3. 1. Prezes Rady Ministrów nadaje odznak´ na wniosek: ministra, kierownika urz´du centralnego, wojewody lub marsza∏ka województwa, zg∏oszony z w∏asnej inicjatywy albo w trybie okreÊlonym w ust. 2.

  1. Z inicjatywà zg∏oszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wystàpiç ka˝dy po uzyskaniu akceptacji organu organizacji samorzàdu zawodowego lub gospodarczego bàdê organizacji spo∏ecznej stopnia krajowego lub wojewódzkiego, do której zakresu dzia∏anianale˝à sprawy popierania wynalazczoÊci.
  2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawieraç dane osobowe — w przypadku osoby fizycznej albo nazw´ i adres — w przypadku pozosta∏ych podmiotówokreÊlonych w § 2 ust. 1 oraz szczegó∏owe uzasadnienie odnoszàce si´ do ca∏okszta∏tu posiadanych zas∏ugi uzyskanych osiàgni´ç w zakresie wynalazczoÊci.
  3. Wzór wniosku o nadanie odznaki dla osób fizycznych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, natomiast dla pozosta∏ych podmiotów okreÊlonych w § 2 ust. 1 — za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
  4. Wnioski o nadanie odznaki sk∏ada si´ za poÊrednictwem Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urz´dem Patentowym”, nie póêniej ni˝ na dwa miesiàce przed planowanym terminem jej wr´czenia.

§ 4. 1. Odznak´ stanowi okràg∏y medal o Êrednicy 32 mm, wykonany z tombaku z∏oconego i naturalnego bursztynu. Na awersie w otoku z majusku∏owym napisem RZECZPOSPOLITA POLSKA znajduje si´ a˝urowe ko∏o z bursztynu, wewnàtrz którego widnieje wizerunek god∏a paƒstwowego; na rewersie w zaznaczonym okr´gu jest umieszczony czterowierszowy majusku∏owy napis ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI. Zawieszenie stanowi poprzeczka o wymiarach 14 x 24 mm, z trzech stylizowanych liÊci wawrzynu na podstawie z liÊci akantu ujmujàcych kó∏ko po∏àczone ∏àcznikiem z drugim kó∏kiem w liÊciu akantuwieƒczàcym medal. Na odwrotnej stronie poprzeczki znajduje si´ zapi´cie.

2. Wzór odznaki okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Uroczystego wr´czenia odznaki dokonuje Prezes Rady Ministrów lub, w jego imieniu, jedna z osób wymienionych w § 3 ust. 1.

  1. Osoba fizyczna wyró˝niona odznakà otrzymuje legitymacj´ stwierdzajàcà nadanie odznaki, a pozosta∏e podmioty okreÊlone w § 2 ust. 1 — dyplom.
  2. Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia, a wzór dyplomu — za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Odznak´ nosi si´ na prawej stronie piersi.

§ 6. Koszty zwiàzane z wykonaniem odznak oraz ichnadawaniem sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´-Êci, której dysponentem jest Urzàd Patentowy.

§ 7. 1. Ewidencj´ osób fizycznych i pozosta∏ychpodmiotów okreÊlonych w § 2 ust. 1 wyró˝nionych odznakà prowadzi Urzàd Patentowy.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki lub dokumentów stwierdzajàcych jej nadanie, wydaje si´ wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 8. Osoby fizyczne, którym nadano odznak´ za zas∏ugi w dziedzinie wynalazczoÊci na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowujà prawo do jej noszenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej„Zas∏u˝ony dla WynalazczoÊci”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a tak˝e noszenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 17), które utraci∏o moc z dniem 30 czerwca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1763).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. (poz. 1062)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI” dla osób fizycznych

Nazwisko Imi´ Imi´ ojca
Data i miejsce urodzenia
Wykszta∏cenie
Miejsce zamieszkania
Nazwa i adres miejsca pracy, stanowisko*)
Uzasadnienie wniosku:
Osoba (jednostka) sporzàdzajàca wniosek ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis) Organizacja samorzàdu zawodowego (gospodarczego) ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis)
Organ przedk∏adajàcy wniosek o nadanie odznaki ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis) Urzàd Patentowy RP ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis)

Adnotacja o nadaniu odznaki

Urzàd Patentowy RP Odznak´ nadano dnia .................................................................................................................

Legitymacja nr ........................................... (piecz´ç i podpis)

*) Wype∏niç w przypadku kandydata pozostajàcego w stosunku pracy.

Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCIdla jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji i stowarzyszeƒ

Nazwa jednostki, instytucji, organizacji lub stowarzyszenia:
Wyniki w dziedzinie wynalazczoÊci za ostatnie cztery lata:*)
....... ...... ...... ......
Liczba projektów wynalazczych zg∏oszonych
Liczba projektów wynalazczych zastosowanych
w tym dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higienypracy oraz ochrony Êrodowiska
produkcji eksportowej
Liczba projektów wynalazczych zg∏oszonych do ochrony w Urz´dzie Patentowym RP
Liczba uzyskanych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji na projekty wynalazcze w kraju
za granicà
Uzyskane efekty ekonomiczne (w tys. z∏)
Liczba umów licencyjnych zawartych w obrocie krajowym
Liczba udzielonych licencji w obrocie zagranicznym
Liczba pracowników przypadajàcych na 1 zg∏oszony projekt wynalazczy
Âredni efekt ekonomiczny przypadajàcy na 1 zastosowany projekt wynalazczy w tys. z∏
Wskaênik uzyskanych efektów ekonomicznychprzypadajàcych na 1 z∏ nak∏adów na wynalazczoÊç

*) Dotyczy jednostek organizacyjnych wnioskowanych do odznaczenia z tytu∏u osiàganych wyników w dziedziniewynalazczoÊci.

Uzasadnienie wniosku:
Osoba (jednostka) sporzàdzajàca wniosek ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis) Organizacja samorzàdu zawodowego (gospodarczego) ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis)
Organ przedk∏adajàcy wniosek o nadanie odznaki ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis) Urzàd Patentowy RP ........................................................... data .................................................. (piecz´ç i podpis)

Adnotacja o nadaniu odznaki

Urzàd Patentowy RP Odznak´ nadano dnia .................................................................................................................

Dyplom nr ........................................... (piecz´ç i podpis)

Za∏àcznik nr 3

WZÓR ODZNAKI „ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI”

Wzór w powi´kszeniu

Skala 1:1

Za∏àcznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI „ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI”

RZECZPOSPOLITA POLSKA LEGITYMACJA NR ..................... WARSZAWA DNIA ..................................... W uznaniu szczególnych zas∏ugw dziedzinie wynalazczoÊci NADAJ¢ Pani/Panu ..................................................................... ..................................................................... ODZNAK¢ HONOROWÑ „Za Zas∏ugidla WynalazczoÊci” mp. PREZES RADY MINISTRÓW

Legitymacja jest kartonikiem koloru kremowego o wymiarach 105 x 160 mm.

Za∏àcznik nr 5

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJÑCEGO NADANIE ODZNAKI „ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI”

RZECZPOSPOLITA POLSKA

W UZNANIU SZCZEGÓLNYCH ZAS¸UG W DZIEDZINIE WYNALAZCZOÂCI

NADAJ¢

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ODZNAK¢ HONOROWÑ

„ZA ZAS¸UGI DLA WYNALAZCZOÂCI

mp.

PREZES RADY MINISTRÓW

Numer dyplomu: Warszawa, dnia ......................................... Dyplom jest kartonem formatu A4 koloru kremowego.

 

Explore WIPO