Poland

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 

 


1000

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znakówtowarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasadyustalania, uiszczania oraz wysokoÊç op∏at jednorazowych oraz op∏at okresowych pobieranych w zwiàzku z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorówprzemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

2. Powo∏ane w rozporzàdzeniu artyku∏y bez bli˝szego okreÊlenia oznaczajà artyku∏y ustawy.

§ 3. Op∏aty pobierane w zwiàzku z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych,znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych ustala si´ z uwzgl´dnieniem:

1) poszczególnych przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej,

2) podzia∏u na op∏aty jednorazowe i okresowe,

3) kosztów ponoszonych przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urz´dem Patentowym”, w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,

4) wskaênika inflacji.

§ 4. 1. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków i wzorów u˝ytkowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

  1. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wzorówprzemys∏owych okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
  2. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà znakówtowarowych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
  3. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà oznaczeƒgeograficznych okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
  4. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà topografiiuk∏adów scalonych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Op∏aty, o których mowa w § 4, z zastrze˝e-dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chyba ˝eniem ust. 3, uiszcza si´ na rachunek Urz´du Patentowe-op∏ata zosta∏a uiszczona przed dniem jego wejÊcia go gotówkà, przelewem lub przekazem pocztowym. w ˝ycie,

  1. Op∏aty nale˝ne z ró˝nych tytu∏ów uiszcza si´ oddzielnie.
  2. Op∏aty od wniosku o z∏o˝enie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego, skierowanego do innego organu ni˝ Urzàd Patentowy, uprawnionego do z∏o˝enia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, uiszcza si´ na rachunek tego organu.

§ 6. Op∏ata od wniesionego sprzeciwu podlega zwrotowi w przypadku uchylenia decyzji bez przekazania sprawy do rozstrzygni´cia w post´powaniu spornym.

§ 7. 1. Op∏ata od wniosku o z∏o˝enie przez Prezesa Urz´du Patentowego skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego podlega zwrotowi w przypadku z∏o˝enia skargi lub rewizji.

2. W przypadku wniosku o z∏o˝enie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego, skierowanego do innego organu uprawnionego do z∏o˝enia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do:

1) op∏at jednorazowych pobieranych od zg∏oszeƒ,wniosków i innych czynnoÊci dokonywanych po

2) op∏at okresowych, których termin p∏atnoÊci przypada po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chyba ˝e op∏ata zosta∏a uiszczona przed dniem jego wej-Êcia w ˝ycie, na podstawie przepisów dotychczasowych, albo jej wysokoÊç zosta∏a okreÊlona w decyzji o udzieleniu prawa wy∏àcznego, wydanej przeddniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

  1. Je˝eli op∏ata okresowa za ochron´ wynalazku,uiszczona przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, obejmujeop∏at´ za cz´Êç kolejnego okresu ochrony przewidzianego w rozporzàdzeniu, to op∏at´ uzupe∏niajàcà za tenkolejny okres ochrony nale˝y uiÊciç w wysokoÊci 50%op∏aty okreÊlonej w rozporzàdzeniu za ten okres, w terminie przewidzianym dla uiszczenia op∏aty za dany rok ochrony wed∏ug dotychczasowych przepisów.
  2. W przypadku wynalazków, na które patent zosta∏ udzielony wed∏ug dotychczasowych przepisów na lat 15, op∏aty nale˝ne za 15 rok ochrony takiego wynalazku uiszcza si´ w wysokoÊci 50% op∏aty przewidzianej w rozporzàdzeniu dla szóstego okresu ochrony.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. (poz. 1000)

Za∏àcznik nr 1

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WYNALAZKÓW I WZORÓW U˚YTKOWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏at
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego — za ka˝dà stron´ ponad 20 stron opisu, zastrze˝eƒ i rysunków 450,00 z∏*) 25,00 z∏
2 Za ka˝dà dodatkowà lub zmienionà w treÊci stron´ opisu, zastrze˝eƒ lub rysunków wnoszonà przez zg∏aszajàcego bez wezwania w toku post´powania w celu uzupe∏nienia zg∏oszenia lub wprowadzenia poprawek (art. 37) 15,00 z∏
3 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 50,00 z∏
4 Za przekazanie (od zg∏oszenia PCT**) 300,00 z∏
5 Op∏ata krajowa (od zg∏oszenia PCT**): — gdy badania wst´pnego nie przeprowadzono — gdy badanie wst´pne przeprowadzono— za ka˝dà dodatkowà stron´ powy˝ej 20 stron t∏umaczenia opisu, zastrze˝eƒ i rysunków— od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa, za ka˝de pierwszeƒstwo 450,00 z∏*) 225,00 z∏*) 25,00 z∏ 50,00 z∏
1 2 3
6 Od wniosku o dokonanie og∏oszenia w terminie wczeÊniejszym 50,00 z∏
7 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
9 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zg∏oszony wynalazek 50,00 z∏
10 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem***) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
11 Za publikacj´ o udzielonym patencie 70,00 z∏
12 Za druk jedenastej i ka˝dej nast´pnej strony opisu patentowego — od strony maszynopisu lub arkusza rysunku 5,00 z∏
13 Za publikacj´ o udzieleniu prawa ochronnego 20,00 z∏
14 Od oÊwiadczenia o gotowoÊci udzielenia licencji (licencja otwarta) 50,00 z∏
15 Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub Êwiadectwa ochronnego: — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 40,00 z∏ 100,00 z∏
16 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
17 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wynalazku (dowód pierwszeƒstwa): — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 40,00 z∏ 100,00 z∏
18 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego (dowód pierwszeƒstwa): — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 30,00 z∏ 80,00 z∏
19 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
20 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
21 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
22 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
23 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 350,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujàcy 6, 7 i 8 rok ochrony 700,00 z∏
3 Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujàcy 9 i 10 rok ochrony 900,00 z∏
4 Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 11 i 12 rok ochrony 1 100,00 z∏
5 Za piàty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 13 i 14 rok ochrony 1 350,00 z∏
6 Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 15 i 16 rok ochrony 1 600,00 z∏
7 Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 17 i 18 rok ochrony 1 900,00 z∏
8 Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 19 i 20 rok ochrony 2 300,00 z∏
9 Za ochron´ wynalazku stanowiàcego przedmiot patentu dodatkowego 1 100,00 z∏
10 Za pierwszy okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 250,00 z∏
11 Za drugi okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 6, 7 i 8 rok ochrony 500,00 z∏
1 2 3
12 Za trzeci okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 9 i 10 rok ochrony 600,00 z∏
13 Za ka˝de rozpocz´te pi´ç lat przejÊciowej ochrony produktu w Polsce 2 500,00 z∏

*) W przypadku uj´cia w zg∏oszeniu wi´cej ni˝ dwóch wynalazków ró˝nych kategorii, op∏ata podlega zwi´kszeniu o 50% za ca∏e zg∏oszenie. **) PCT — Uk∏ad o wspó∏pracy patentowej. ***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 2

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WZORÓW PRZEMYS¸OWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏at
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie wzoru przemys∏owego — za ka˝dy dodatkowy rysunek (ponad rysunek zbiorczy) lub zdj´cie bàdê próbk´ materia∏u 200,00 z∏ 5,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 20,00 z∏
3 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
6 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
7 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa: — do 10 stron — powy˝ej 10 stron 20,00 z∏ 50,00 z∏
8 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 40,00 z∏
9 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji: — do 10 stron za∏àcznika — powy˝ej 10 stron za∏àcznika 40,00 z∏ 80,00 z∏
10 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
11 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
12 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
13 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
14 Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony wzoru obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 100,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony wzoru obejmujàcy 6, 7, 8, 9 i 10 rok ochrony 350,00 z∏
3 Za trzeci okres ochrony wzoru obejmujàcy 11, 12, 13, 14 oraz 15 rok ochrony 500,00 z∏
4 Za czwarty okres ochrony wzoru obejmujàcy 16, 17, 18, 19 oraz 20 rok ochrony 700,00 z∏
5 Za piàty okres ochrony wzoru obejmujàcy 21, 22, 23, 24 oraz 25 rok ochrony 1 000,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 3

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy — od ka˝dego rozpocz´tego wiersza wykazu towarów powy˝ej pi´ciu 450,00 z∏ 10,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa 30,00 z∏
3 Za podzielenie zg∏oszenia — za ka˝de zg∏oszenie dodatkowe 450,00 z∏
4 Od wniosku o zwolnienie od op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
5 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
6 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydaniem postanowienia*) — w zwiàzku z wydaniem decyzji 20,00 z∏ 40,00 z∏
7 Za publikacj´ o udzielonym prawie ochronnym 50,00 z∏
8 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa ochronnego 40,00 z∏
9 Za wyciàg z rejestru znaków towarowych lub rejestru pomocniczego 10,00 z∏
10 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa 20,00 z∏
11 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
12 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
13 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
14 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
15 Od wniosku o rejestracj´ mi´dzynarodowà 300,00 z∏
16 Od wniosku o przed∏u˝enie ochrony 35,00 z∏
17 Op∏ata dodatkowa od wniosku o przed∏u˝enie ochrony z∏o˝onego po terminie 50,00 z∏
18 Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
Do trzech klas towarowych wed∏ug obowiàzujàcej klasyfikacji towarów, za ka˝dà klas´ — za ka˝dà nast´pnà klas´ towarowà 160,00 z∏ po 380,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 4

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ OZNACZE¡ GEOGRAFICZNYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
1 Za zg∏oszenie oznaczenia geograficznego 200,00 z∏
2 Od wniosku o zwolnienie od op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
1 2 3
3 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
4 OdOd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
5 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 50,00 z∏
6 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 40,00 z∏
7 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
8 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
9 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
10 Od wniosku o wydanie przez Urzàd Patentowy decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
11 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
12 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
13 Za ochron´ oznaczenia geograficznego 500,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 5

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ TOPOGRAFII UK¸ADÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie topografii uk∏adu scalonego 250,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zg∏oszeniem 50,00 z∏
3 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
6 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 50,00 z∏
7 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 40,00 z∏
8 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
9 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
10 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
11 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
12 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
13 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
1 2 3
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony topografii uk∏adu scalonego, obejmujàcy okres do up∏ywu pi´ciu lat od daty wczeÊniejszego wprowadzenia topografii do obrotu lub od daty zg∏oszenia, je˝eli nastàpi∏o póêniej 500,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony topografii uk∏adu scalonego, obejmujàcy pozosta∏e,okreÊlone w art. 220, lata ochrony 700,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.