Poland

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegóΠowego zakresu dziaΠania Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Dziennik Ustaw Nr 8 — 462 Poz. 59

59

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres dzia∏ania, zadania i kompetencje Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urz´dem Patentowym”, a tak˝e zasady oraz formy wspó∏dzia∏ania Urz´du Patentowego z organami administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego, jak równie˝ z organizacjami spo∏ecznymi i zwiàzkami zawodowymi.

§ 2. 1. Urzàd Patentowy jest organem w∏aÊciwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

2. Do szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i kompetencji Urz´du Patentowego nale˝y:

1) przyjmowanie i badanie zg∏oszeƒ przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej: wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych, topografii uk∏adów scalonych, dokonywanych w celu uzyskania ochrony, w tym równie˝ zg∏oszeƒ dokonywanych w szczególnym trybie, normowanym umowami mi´dzynarodowymi, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,

2) orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie dowodów dokonania zg∏oszenia i dokumentów stwierdzajàcych udzielenie tych praw,

3) wydawanie decyzji, w trybie post´powania spornego, w sprawach okreÊlonych w przepisach Prawaw∏asnoÊci przemys∏owej,

4) prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie osobom zainteresowanym wyciàgów z tych rejestrów,

5) wydawanie organu urz´dowego pod nazwà „WiadomoÊci Urz´du Patentowego”, zawierajàcego oficjalne og∏oszenia dotyczàce udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz informacje

o zmianach ich stanu prawnego, a tak˝e orzecznictwo i wyjaÊnienia przepisów oraz dane statystycznew zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

6) wydawanie organu urz´dowego pod nazwà „Biuletyn Urz´du Patentowego”, zawierajàcego oficjalne og∏oszenia o zg∏oszonych wynalazkach, wzorach u˝ytkowych i znakach towarowych,

7) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami administracji rzàdowej w sprawach zwiàzanych z zabezpieczeniem w kraju i za granicà interesów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

8) opracowywanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, wydawanych przez Rad´ Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w ustawach,

9) przygotowywanie innych dokumentów w sprawach ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, wymagajàcych rozpatrzenia przez Rad´ Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów,

10) opiniowanie przygotowanych przez organy administracji rzàdowej projektów aktów prawnych i innych dokumentów rzàdowych, a tak˝e projektów umów mi´dzynarodowych, obejmujàcych problematyk´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

11) uczestniczenie w pracach organów mi´dzynarodowych w zwiàzku z przynale˝noÊcià Rzeczypospolitej Polskiej do Âwiatowej Organizacji W∏asnoÊci Intelektualnej, Konwencji paryskiej o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej oraz innych umów mi´dzynarodowych dotyczàcych ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

12) rozwijanie wspó∏pracy z urz´dami patentowymi innych paƒstw w zakresie wymiany doÊwiadczeƒ

Dziennik Ustaw Nr 8 — 463 — Poz. 59

w sprawach ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,w tym zawieranie umów i porozumieƒ o wspó∏pracy,

13) gromadzenie i upowszechnianie informacji o ochronie w∏asnoÊci przemys∏owej, zw∏aszcza przez zakup literatury i wymian´ czasopism i dokumentacji z urz´dami patentowymi innych paƒstw, oraz prowadzenie biblioteki, a tak˝e centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych oraz Êwiadczenie us∏ug i prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej w tym zakresie,

14) udzielanie informacji i wyjaÊnianie przepisów z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

15) inicjowanie studiów oraz prac badawczych, a tak˝eorganizowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci wspierajàcej badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej,

16) wykonywanie innych zadaƒ w sprawach w∏asnoÊciprzemys∏owej, okreÊlonych w odr´bnych przepisach oraz wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych obejmujàcych sprawy ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej.

§ 3. 1. Przy wykonywaniu zadaƒ w zakresie swych kompetencji Urzàd Patentowy wspó∏dzia∏a i dokonujeuzgodnieƒ z w∏aÊciwymi organami administracji rzàdowej, a w szczególnoÊci:

1) z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki — w sprawach wynikajàcych ze sprawowanego przez niego z ramienia Rady Ministrów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià Urz´du Patentowego, a tak˝e w sprawach zabezpieczenia interesów paƒstwa i krajowych przedsi´biorców w zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej przy zawieraniu i realizacji mi´dzynarodowych umów dotyczàcych handlu oraz umów o wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,

2) z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w zakresie wspólnych problemów wynikajàcych ze zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej umowami mi´dzynarodowymi dotyczàcymi ochrony w∏asnoÊci intelektualnej,

3) z Ministrem Obrony Narodowej — w zakresie wynalazków zg∏oszonych w Urz´dzie Patentowym i majàcych klauzul´ tajemnicy nadanà przez rzàdpaƒstwa b´dàcego stronà Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sporzàdzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.,

4) z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych oraz Szefem Urz´duOchrony Paƒstwa — w zakresie zg∏oszeƒ wynalazków oraz wzorów u˝ytkowych dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,

5) z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa — w zakresie wspólnych problemów zwiàzanychz wy∏àcznym prawem do odmian roÊlin oraz ochronà gatunków, ras, rodów i linii hodowlanych zwierzàt,

6) z ministrem w∏aÊciwym do spraw rynków rolnych

w zakresie wspólnych problemów odnoszàcychsi´ do ochrony oznaczeƒ geograficznych na artyku∏y rolno-spo˝ywcze,

7) z Ministrem SprawiedliwoÊci — w zakresie wymiany informacji w sprawach ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, a tak˝e w zakresie wydawania przepisów prawnych dotyczàcych rzeczników patentowych,

8) z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych — w zakresie udzia∏u Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach integracyjnych Unii Europejskiej oraz prowadzonej polityki integracyjnej, udzia∏u w pracach organów mi´dzynarodowych, a tak˝e praktyki udzielania podmiotom zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji, na zasadzie wzajemnoÊci,

9) z ministrem w∏aÊciwym do spraw nauki — w zakresie doskonalenia, promocji i upowszechniania zasad ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej przy projektowaniu i realizacji za∏o˝eƒ polityki innowacyjnejpaƒstwa, w zakresie wspó∏pracy mi´dzynarodowejdotyczàcej ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, a tak˝e rozwoju w kraju informacji patentowej,

10) z ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego

w zakresie promowania kultury ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej na wszystkich szczeblach edukacji, w tym szczególnie na poziomie wy˝szym,

11) z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia — w zakresie wymiany informacji o mi´dzynarodowych nazwach oficjalnych na Êrodki farmaceutyczne i materia∏y medyczne, potrzebnych do oceny zdolnoÊci ochronnej znaków towarowych,

12) z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, MinistremObrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa — w zakresie ustalania wymogówbezpieczeƒstwa biologicznego do ochrony ˝yciai zdrowia ludzi oraz ochrony Êrodowiska w procedurach ustanawiania i dzia∏alnoÊci jednostek organizacyjnych w∏aÊciwych dla dokonywania i przechowywania depozytów mikroorganizmów oraz materia∏ów biologicznych na potrzeby post´powania patentowego,

13) z Komitetem Integracji Europejskiej — w sprawach dotyczàcych wspó∏pracy z organami Unii Europejskiej, dostosowania ustawodawstwa do wymagaƒ jednolitego rynku, a tak˝e w zakresie upowszechniania ustawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej dotyczàcego w∏asnoÊci przemys∏owej,

14) z Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów — w zakresie przeciwdzia∏ania praktykom monopolistycznym i zwalczania nieuczciwej konkurencji przy wykonywaniu prawa w∏asnoÊci przemys∏owej,

15) z Prezesem G∏ównego Urz´du Ce∏ — w zakresie zapobiegania naruszaniu praw w∏asnoÊci przemys∏owej w obrocie z zagranicà,

16) z Prezesem G∏ównego Urz´du Statystycznego — w sprawach form i zakresu sprawozdawczoÊciobejmujàcej ochron´ w∏asnoÊci przemys∏owej,

17) z organami Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci — w sprawach zapobiegania naruszaniu przepisówprawa w∏asnoÊci przemys∏owej.

Dziennik Ustaw Nr 8 — 464 — Poz. 59

2. W ramach wspó∏dzia∏ania, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy w szczególnoÊci dokonuje wymiany informacji i opinii w sprawach b´dàcych przedmiotem wspó∏dzia∏ania i uzgadniania stanowiska oraz uczestniczy w podejmowanych przedsi´wzi´ciachw sprawach ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej.

§ 4. 1. Urzàd Patentowy przedstawia corocznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki: 1) plan zadaƒ podstawowych, 2) sprawozdanie z wykonania zadaƒ podstawowych i bud˝etu.

  1. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzgl´dnia si´ omówienie realizacji wytycznych i poleceƒ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, je˝eli takie mia∏y miejsce.
  2. Prezes Urz´du Patentowego uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki stanowisko, jakie ma byç prezentowane w danej sprawie na forum organizacji mi´dzynarodowych, w których uczestniczy Urzàd Patentowy, je˝eli wymaga∏o ono uzgodnieƒ z odpowiednimi organami administracji rzàdowej, w wyniku których porozumienie nie zosta∏o osiàgni´te.

§ 5. Urzàd Patentowy udziela pomocy organom samorzàdu terytorialnego w szczególnoÊci w sprawach upowszechniania informacji patentowej oraz wiedzyw zakresie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, a tak˝ew sprawach ochrony oznaczeƒ geograficznych.

§ 6. Urzàd Patentowy, w zakresie wykonywanychzadaƒ, wspó∏pracuje z organizacjami spo∏ecznymii zwiàzkami zawodowymi, a w szczególnoÊci:

1) zasi´ga opinii i ustosunkowuje si´ do postulatów organów zwiàzków zawodowych w sprawach majàcych znaczenie dla praw pracowniczych w dziedzinie w∏asnoÊci przemys∏owej, szczególnie w zakresie przygotowywanych projektów aktów prawnych,

2) udziela pomocy w upowszechnianiu informacji patentowej oraz wiedzy z zakresu ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej stowarzyszeniom naukowo-technicznym i innym organizacjom spo∏ecznym, do których zakresu dzia∏ania nale˝à sprawy popierania ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, zasi´ga opinii w sprawach ich funkcjonowania i przygotowywanych nowych regulacji prawnych, a tak˝e uzgadnia udzia∏ ich przedstawicieli w kolegiach orzekajàcych do spraw spornych,

3) wspó∏dzia∏a z Polskà Izbà Rzeczników Patentowych oraz organizacjami spo∏ecznymi rzeczników patentowych w zakresie przygotowywania nowych regulacji prawnych dotyczàcych ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej oraz rzeczników patentowych i udziela pomocy w szkoleniu kandydatów na rzeczników patentowych oraz w doskonaleniu zawodowym, a tak˝e w upowszechnianiu informacji dotyczàcych wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresieochrony w∏asnoÊci przemys∏owej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller