Serbia

Uredba o Evidenciji Autorskih Dela I Predmeta Srodnih Prava

 

 


UREDBA
O EVIDENCIJI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

("Sl. list SCG", br. 24/2005)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se sadržaj evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i uslovi koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeti srodnih prava koji se deponuju kod organa uprave Saveta ministara nadležnog za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

Član 2

Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava, vrši se istovremeno, i o tome se nosiocima autorskog i srodnih prava izdaje potvrda.

II DEPONOVANJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Član 3

Deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava (u daljem tekstu: deponovanje) vrši se podnošenjem autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava, u jednom primerku (kopija).

Član 4

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji su u originalu na stranom jeziku deponuju se kod nadležnog organa na tom jeziku.

Član 5

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se podnose radi deponovanja moraju da budu zabeleženi na telesnom nosaču (papir, magnetna traka, optički disk, kaseta i sl.) tako da autorsko delo, odnosno predmet srodnih prava bude vizuelno opažajan i čitljiv neposredno ili uz pomoć mašine i uređaja.

Član 6

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju moraju da budu zabeleženi u formi pisanog dokumenta (rukopis, štampani tekst, notni zapis, crtež, skica, plan i sl.), zvučnog, vizuelnog ili audiovizuelnog zapisa (kompakt disk, audio kaseta, video kaseta, filmska traka, optički disk, dijapozitiv) ili u digitalnoj formi (digitalni disk).

Član 7

Trodimenzionalna dela likovne umetnosti, dela arhitekture, kartografska dela, kao i dela iz oblasti primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja (skulpture, makete, građevine i dr.) deponuju se podnošenjem fotografije, crteža ili drugog vizuelnog ili digitalnog zapisa dela koji omogućava da se delo identifikuje.

Ako se jednom fotografijom, crtežom, skicom ili planom ne mogu prikazati sva obeležja autorskog dela ili predmeta srodnog prava, dostaviće se onoliko fotografija, crteža, skica ili planova, označenih rednim brojevima, koliko je potrebno da se identifikuje autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Član 8

Kada se delo prikazuje putem fotografija, one moraju da budu profesionalnog kvaliteta, dobijene na osnovu negativa ili dijapozitiva.

Fotografije iz stava 1. ovog člana ne smeju da budu: instant-fotografije, odnosno fotokopije.

Član 9

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji su zabeleženi u formi crteža, skica, planova, rukopisa odnosno drugih pisanih dokumenata, predaju se radi deponovanja reprodukovani na papiru, ne većem od formata A4 ili sklopljeni na tu veličinu, na način koji omogućava prelistavanje, izdvajanje i ponovno spajanje celine autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Član 10

Ako se radi deponovanja podnose planovi, moraju da budu izrađeni prema pravilima tehničkog crtanja za odgovarajuću oblast tehnike.

III EVIDENCIJA DEPONOVANIH AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Član 11

Nadležni organ vodi evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava.

1. Prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava

Član 12

Prijavu za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava (u daljem tekstu: prijava) mogu da podnesu nosioci autorskog i srodnih prava.

Član 13

Nadležni organ ne proverava tačnost podataka o nosiocima autorskog i srodnih prava i ne ispituje sadržinu autorskog dela ili predmeta srodnog prava koje se deponuje i unosi u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Nadležni organ ne proverava tehničku ispravnost primerka autorskog dela ili predmeta srodnog prava, koji se podnosi u digitalnoj formi.

Član 14

Prijava se podnosi posebno za svako autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Član 15

Prijava se podnosi na obrascu A-1 za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela, odnosno na obrascu S-1 za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava. Obrasci prijave odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Prijava se podnosi u pisanoj formi, neposredno ili poštom, u dva primerka, od kojih jedan overeni primerak zadržava nosilac autorskog prava, odnosno nosilac srodnog prava.

Član 16

Po prijemu prijave, odnosno podneska nadležni organ će na prijavu, odnosno na svaki podnesak da stavi broj prijave i datum prijema.

Broj prijave čini veliko slovo A odnosno S, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kao i četvorocifren redni broj prijave primljen tokom godine (npr. A 00050001).

Datum podnošenja prijave označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifreno, a godina četvorocifrenim brojem (npr. 23.02.2005).

Član 17

Obrazac A-1 prijave sadrži:

1) podatke o nosiocu autorskog prava, i to: prezime, ime, adresu i državljanstvo autora (stvaralac dela) ili drugog nosioca autorskog prava ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište nosioca autorskog prava ako je u pitanju pravno lice;

2) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika, i to: prezime, ime i adresu ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

3) pseudonim, odnosno znak autora, ako autor ne želi da bude naveden;

4) naslov autorskog dela, odnosno prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima, po kome autorsko delo može da se identifikuje;

5) ako je u pitanju autorsko delo prerade, podatke o naslovu izvornog autorskog dela koje je inkorporisano ili na kome se zasniva delo prerade, odnosno imenu autora izvornog dela;

6) podatke o vrsti autorskog dela;

7) podatke o formi zapisa autorskog dela;

8) podatke o autoru ako podnosilac prijave iz tačke 1. ovog člana nije autor, i to: prezime, ime, adresu i državljanstvo autora (grupe autora ili koautora), ako su u pitanju jedan ili više autora koji nisu živi, imena autora i godine smrti autora; navod ako je u pitanju autorsko delo anonimnog autora;

9) podatak da li je u pitanju autorsko delo stvoreno u radnom odnosu;

10) način ili nameravani način korišćenja autorskog dela;

11) potpis, odnosno potpis i pečat nosioca autorskog prava;

12) priloge koji se podnose uz prijavu.

Član 18

Uz obrazac A-1 prijave podnosi se:

1) potpisan primerak autorskog dela;

2) opis autorskog dela (ako ga ima);

3) opis autorskog dela za dela koja se podnose u digitalnoj formi;

4) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu ako prijavu ne podnosi autor;

5) izjava o zajedničkom predstavniku nosilaca autorskog prava, ako ima više nosilaca tog prava;

6) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

7) dokaz o uplati takse za unošenje u evidenciju i deponovanje dela.

Kao poseban prilog može da se podnese kratak opis autorskog dela (idejna koncepcija ili siže) koji omogućava identifikaciju autorskog dela u celini ili identifikaciju njegovih bitnih delova i strukture.

Opis sadrži naslov autorskog dela, odnosno prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima, koji moraju da budu isti kao u prijavi.

Primerak autorskog dela i opis autorskog dela, ako ga ima, čine jednu celinu.

Član 19

Obrazac S-1 prijave sadrži:

1) podatke o nosiocu srodnog prava, i to: prezime, ime, adresu i državljanstvo interpretatora ili drugog nosioca srodnog prava ako je u pitanju fizičko lice, odnosno naziv i sedište nosioca srodnog prava ako je u pitanju pravno lice;

2) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika, i to: prezime, ime i adresu ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

3) naslov predmeta srodnog prava, odnosno prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima, po kome predmet srodnog prava može da se identifikuje;

4) podatke o vrsti predmeta srodnog prava;

5) podatke o formi zapisa predmeta srodnog prava;

6) način, odnosno nameravani način korišćenja predmeta srodnog prava;

7) ako se radi o interpretaciji koja je predmet srodnog prava: pseudonim, odnosno znak interpretatora, ako interpretator ne želi da bude naveden; ako su u pitanju jedan ili više interpretatora koji nisu živi, imena interpretatora i godine smrti interpretatora;

8) podatak da li je predmet srodnog prava stvoren u radnom odnosu;

9) potpis, odnosno potpis i pečat nosioca srodnog prava;

10) priloge koji se podnose uz prijavu.

Član 20

Uz obrazac S-1 prijave podnose se:

1) potpisan primerak predmeta srodnog prava;

2) opis predmeta srodnog prava (ako ga ima);

3) opis predmeta srodnog prava za predmet srodnog prava koji se podnosi u digitalnoj formi;

4) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu ako prijavu ne podnosi interpretator;

5) izjava o zajedničkom predstavniku nosilaca srodnog prava, ako ima više nosilaca tog prava;

6) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

7) dokaz o uplati takse za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava.

Kao poseban prilog može da se podnese kratak opis predmeta srodnog prava (idejna koncepcija ili siže) koji omogućava identifikaciju predmeta srodnog prava u celini ili identifikaciju njegovih bitnih delova i strukture.

Opis sadrži naslov predmeta srodnog prava, odnosno prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima, koji mora da bude isti kao u prijavi.

Primerak predmeta srodnog prava i opis predmeta srodnog prava, ako ga ima, čine jednu celinu.

Član 21

Ako prijava ne ispunjava uslov iz člana 14. ove uredbe, odnosno ne sadrži podatke iz čl. 17. do 20. ove uredbe, nadležni organ će naložiti podnosiocu prijave da nedostatke otkloni i odrediće mu rok da to učini.

Ako se u prijavi otklone nedostaci u roku iz stava 1. ovog člana, na prijavi se zadržava datum kada je nadležni organ primio prijavu. Ako podnosilac prijave u roku iz stava 1. ovog člana ne postupi po primedbama nadležnog organa, nadležni organ neće izvršiti deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno neće izvršiti upis autorskog dela ili predmeta srodnog prava u evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Član 22

2. Sadržaj evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava

Evidencija deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava sadrži:

1) delovodni broj prijave (A-broj, odnosno S-broj);

2) datum podnošenja prijave;

3) prezime, ime, adresu i državljanstvo, odnosno naziv i sedište podnosioca prijave iz člana 17. tačka 1. ili člana 19. tačka 1. ove uredbe;

4) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

5) naslov dela, odnosno naslov predmeta srodnog prava ili eventualni prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima;

6) podatke o vrsti autorskog dela, odnosno o vrsti predmeta srodnog prava;

7) podatke o formi zapisa autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava;

8) podatak da je dostavljen primerak autorskog dela, odnosno primerak predmeta srodnog prava, uz naznačenje broja primeraka autorskog dela ili predmeta srodnog prava (crteža, skica, fotografija, audio zapisa, video zapisa i sl.) koji su podneti;

9) podatak da je dostavljen opis autorskog dela, odnosno opis predmeta srodnog prava (ako ih ima);

10) redni broj pod kojim je autorsko delo, odnosno predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, odnosno deponovan kod nadležnog organa;

11) podatke o plaćenoj taksi za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava.

Član 23

Svaka promena sadržine ranije deponovanog autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava, zahteva podnošenje nove prijave.

Član 24

Nadležni organ, na pismeni zahtev podnosioca prijave, kao i na pismeni zahtev suda ili drugog nadležnog državnog organa kod koga se vodi dokazni postupak, može da izda prepis podataka upisanih u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i da dostavi na uvid primerak deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

3. Potvrda o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava

Član 25

Podnosiocu prijave iz člana 17. tačka 1. ili člana 19. tačka 1. ove uredbe izdaje se potvrda da je autorsko delo ili predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i deponovan kod nadležnog organa.

Potvrda se izdaje posebno za svako autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Član 26

Potvrda sadrži:

1) delovodni broj prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava;

2) datum unošenja u evidenciju i deponovanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava;

3) prezime, ime, adresu i državljanstvo autora ili drugog nosioca autorskog prava, odnosno naziv i sedište nosioca autorskog prava;

4) prezime, ime, adresu i državljanstvo interpretatora ili drugog nosioca srodnog prava, odnosno naziv i sedište nosioca srodnog prava;

5) naslov autorskog dela, odnosno naslov predmeta srodnog prava ili eventualni prethodni alternativni naslov, ako ih ima;

6) podatke o vrsti autorskog dela ili predmeta srodnog prava;

7) redni broj pod kojim je autorsko delo ili predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o evidenciji autorskih dela i predmeta srodnih prava ("Službeni list SRJ", br. 50/99).

Član 28

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG".

Obrazac: A-1

Zavod za intelektualnu svojinu

Beograd, Zmaj Jovina 21

Prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela

1) Nosilac autorskog prava, i to: prezime, ime, adresa i državljanstvo autora (stvaralac dela) ili drugog nosioca autorskog prava, odnosno naziv i sedište nosioca autorskog prava;

2) Punomoćnik: prezime, ime, adresa, odnosno naziv i sedište;

3) Pseudonim odnosno znak autora, ako autor ne želi da bude naveden;

4) Naslov autorskog dela, odnosno eventualni prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima;

5) Ako je u pitanju autorsko delo prerade: naslov izvornog autorskog dela koje je inkorporisano ili na kome se zasniva delo prerade, odnosno ime autora izvornog dela;

6) Vrsta autorskog dela;

7) Forma zapisa autorskog dela;

8) Podaci o autoru, ako on nije podnosilac prijave, i to:

- prezime, ime, adresa i državljanstvo autora (grupe autora ili koautora);

- ako su u pitanju jedan ili više autora koji nisu živi, imena autora i godina smrti autora;

- navod ako je u pitanju autorsko delo anonimnog autora;

9) Podatak da li je autorsko delo stvoreno u radnom odnosu;

10) Način ili nameravani način korišćenja autorskog dela;

11) Potpis, odnosno potpis i pečat nosioca autorskog prava;

12) Prilozi koji se podnose uz prijavu.

Prilozi:

1) potpisani primerak autorskog dela;

2) opis autorskog dela, ako ga ima;

3) opis autorskog dela za dela koja se podnose u digitalnoj formi;

4) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu, ako podnosilac prijave nije autor;

5) izjava o zajedničkom predstavniku nosilaca autorskog prava, ako ima više nosilaca tog prava;

6) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika:

7) dokaz o uplaćenoj taksi za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela.

Broj prijave

A- _______________

Datum podnošenja prijave:

________________________

Obrazac: S-1

Zavod za intelektualnu svojinu

Beograd, Zmaj Jovina 21

Prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnih prava

1) Nosilac srodnog prava, i to: prezime, ime, adresa i državljanstvo interpretatora ili drugog nosioca srodnog prava, odnosno naziv i sedište nosioca srodnog prava;

2) Punomoćnik: prezime, ime, adresa, odnosno naziv i sedište;

3) Naslov predmeta srodnog prava, odnosno eventualni prethodni ili alternativni naslov, ako ih ima;

4) Vrsta predmeta srodnog prava;

5) Forma zapisa predmeta srodnog prava;

6) Način, odnosno nameravani način korišćenja predmeta srodnog prava;

7) Ako se radi o interpretaciji koja je predmet srodnog prava: pseudonim ili znak interpretatora, ako interpretator ne želi da bude naveden; navod ako su u pitanju jedan ili više interpretatora koji nisu živi, imena interpretatora i godine smrti interpretatora;

8) Navod da li je predmet srodnog prava stvoren u radnom odnosu;

9) Potpis, odnosno potpis i pečat nosioca srodnog prava:

10) Prilozi koji se podnose uz prijavu.

Prilozi:

1) potpisani primerak predmeta srodnog prava;

2) opis predmeta srodnog prava ako ga ima;

3) opis predmeta srodnog prava za predmet srodnog prava koji se podnosi u digitalnoj formi;

4) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu, ako podnosilac prijave nije interpretator;

5) izjava o zajedničkom predstavniku nosilaca srodnog prava, ako ima više nosilaca tog prava;

6) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

7) dokaz o uplaćenoj taksi za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava.

Broj prijave

S- _____________

Datum podnošenja prijave:

________________________