Serbia

Уредбу о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

 

 


На основу члана 13. став 7, члана 15. став 6, члана19. став 5, члана 20. став 5, члана 21. став 5, члана 25. став 6, члана 33. став 5, члана 37. став 4, члана 38. став 3, члана 48. став 8, члана 52. став 9, члана 53. став 6. Закона о правној заштити индустријског дизајна („Слубени гласник РС”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Слубени гласник РС”, број 55/05, 71/05 – исправка 101/07 и 65/08), Влада доноси

УРЕДБУ

ОСАДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРИЈАВА И РЕГИСТРА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВАКОЈИ СЕ ПОДНОСЕ У ПОСТУПКУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ИЗАШТИТУ ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПОДАЦИМА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописује садржина Регистра пријава и Регистра индустријског дизајна, садржина захтева и прилога за међународно регистровање индустријског дизајна, садржина захтева за признање права на индустријски дизајн, садржина описа индустријског дизајна, техничке карактеристике приказа, садржина захтева за издавање уверења о праву првенства и садржина уверења о праву првенства, садржину захтева за раздвајање пријаве, садржина исправе о индустријском дизајну, подаци о индустријском дизајну који се објављују у службеном гласилу надлежног органа, садржина захтева за упис промене имена и адресе носиоца права односно пријавиоца, садржина захтева за упис преноса права, лиценце и залоге и продужење важења права на индустријски дизајн.

II. САДРЖИНА РЕГИСТАРА

1. Садржина Регистра пријава

Члан 2.

У Регистар пријавауписују се:

1) број пријаве (у даљем тексту: Д-број);

2) датум подношења пријаве;

3) подацио пословном имену и седишту подносиоца пријаве, односно, име и адресафизичког лица;

4) подацио пуномоћнику акосепријава подноси преко пуномоћника;

5) подацио аутору;

6) стваран и кратак назив предмета заштите;

7) податако затраженом праву првенства;

8) стваран и кратак назив предмета заштите;

9) податак о класи међународне класификације који је прописан Локарнским аранжманом о установљењу међународне класификације индустријског дизајна (у даљем тексту: Међународна класификацијаиндустријског дизајна);

10) податак да се на одређеном елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустријског дизајна не успоставља искључиво право ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве приликом подношења пријаве или у току поступка за признање права на индустријски дизајн;

11) податако начину окончања управногпоступка;

12) регистарски број индустријског дизајна;

13) подаци о променама које се односе на пријаву: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код подносиоца пријаве, корисника лиценце, односнозалогопримца и другиподаци значајни за правни статус пријаве;

14) подацио раздвајању пријаве;

Поред података наведених у ставу 1. овог члана, ако је поднет захтев за међународно регистровање индустријског дизајна, у Регистар пријава уписује се број и датум подношењатог захтева.

2. Садржина Регистра индустријског дизајна

Члан 3.

У Регистар индустријског дизајна уписују се:

1) регистарски број индустријског дизајна и датум уписа у Регистар индустријског дизајна;

2) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно имеи адреса физичкоглица;

3) име ауторауколикоаутор желида буде наведен;

4) подацио пуномоћнику акосепријава подноси преко пуномоћника;

5) датум подношења пријаве и Д-број;

6) подаци о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског права првенства; датум и број пријаве која је била основ за признање ранијег права првенства и назив земље у којој јета пријава поднесена;

7) број дизајнауколикосе ради о вишеструкој пријави;

8) називпредметазаштите;

9) податако класиМеђународнекласификације индустријског дизајна;

10) податак да се на одређеном елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустријског дизајна не успоставља искључиво право ако јетаква изјава добијена од подносиоца пријаве у току поступка за признање права на индустријски дизајн;

11) датум до ког важи право на индустријски дизајн, као и подаци о продужењу важења права на индустријскидизајн;

12) подаци о променама које се односе на право на индустријски дизајн: пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код носиоца права на индустријски дизајн, корисника лиценце, односно залогопримца и други подаци значајниза правни статусправа наиндустријски дизајн;

13) подацио раздвајању индустријскогдизајна;

14) подак опрестанку права на индустријскидизајн, као и основ престанка.

15) подацио међународној регистрацији индустријскогдизајна;

16) датум објаве индустријскогдизајна.

III. ЗАХТЕВЗАМЕЂУНАРОДНОРЕГИСТРОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

1. Садржиназахтевазамеђународнорегистровање индустријскогдизајна

Члан 4.

Захтевза међународно регистровање индустријскогдизајна садржи:

1) пословно име и седиште подносиоца захтева за међународно регистровање индустријскогдизајна, односноиме и адресу физичкоглица;

2) адресу за кореспонденцију, ако јеима;

3) податке о пуномоћнику, ако се захтев за међународно регистровање индустријског дизајна подноси прекопуномоћника;

4) број и датум пријаве и регистарски број индустријског дизајна који служикаооснов за међународно регистровање;

5) податак о затраженом праву првенства (земља, датум и број прве пријаве према члану 4. Париске конвенције о заштити индустријске својине);

6) назив, место одржавања и датум првог излагања на изложби или сајму међународног карактера;

7) број предмета заштите ако је поднесена пријава за више предмета заштите (до 100);

8) стваранназивпредметазаштите на енглеском језику;

9) кратак опис (до 100 речи) на енглеском језику (ако то захтева подносилацзахтева);

10) податакза којесеземаље заштита тражи;

11) уколико је приказ достављен у боји, назначење да ли се тражи објављивање приказау црно-белојтехници;

12) податак да се тражи одлагање објављивања и период за који се тражи одлагањеобјављивања;

13) податак о плаћеним таксама Светског организацији за интелектуалну својину (у даљем тексту: Светска организација);

14) износ плаћенихрепубличких административноих такси.

15) попис свих прилога који сеподносе;

16) потпис и печат подносиоца захтева за међународно регистровање индустријског дизајна или његовог пуномоћника.

2. Прилози који се подносе уз захтев за међународнорегистровање индустријског дизајна

Члан 5. Уззахтевза међународнорегистровање индустријског дизајна подносисеи:

1) потврда Светске организације о уплати таксе за међународно регистровање (quittance);

2) приказу два примерка;

3) уредно пуномоћје, ако се захтев за међународно регистровање индустријског дизајна подноси прекопуномоћника (на енглеском језику);

4) доказ оуплати републичке административне таксе за захтев.

Члан 6. По пријему захтева за међународно регистровање индустријског дизајна, надлежниорган испитује дали захтев садржи податке из чл. 4. и 5. овеуредбе.

Ако захтев за међународно регистровање индустријског дизајна не садржи податке из чл. 4. и 5. ове уредбе, надлежни орган ће позвати подносиоца захтева да га у року од 30 дана од дана пријема позивауреди.

Ако подносилац захтева у року из става 2. овог члана не поступи по позиву, надлежниорган ће донети закључако одбацивању захтева.

Члан 7.

Уредан захтев за међународно регистровање индустријског дизајна, надлежниорган доставиће Светској организацији на даљи поступак.

IV. ЗАХТЕВЗАПРИЗНАЊЕПРАВАНАИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

1. Садржина захтева за признањеправа на индустријскидизајн

Члан 8.

Захтевза признање права на индустријски дизајнсадржи:

1) податке о пословном имену и седишту подносиоца пријаве, односно име и адресу физичког лица;

2) податкео пуномоћнику, ако сепријава подноси прекопуномоћника;

3) податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

4) стваран и кратак назив предмета заштите;

5) податке о аутору индустријског дизајна (ако он не подноси пријаву), или напомену оизјави да аутор не жели да буде наведену пријави;

6) податкео затраженом праву првенства из чл. 25. и 26. Закона;

7) правни основ за подношење пријаве ако аутор индустријског дизајна није подносилацпријаве;

8) податак да се захтева објављивање признатог права на индустријски дизајн дванаест месеци након датума доношења решења о признању права на индустријски дизајн (одложено објављивање);

9) податак да се на одређеном елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустријског дизајна не тражи искључиво право;

10) податако плаћеној републичкој административној такси,

11) потпис и печат подносиоца пријаве илињеговог пуномоћника.

Као потврду о примљеној пријави, надлежни орган подносиоцу пријаве доставља примерак захтева из става 1. овог члана, на коме мора да буде наведен датумпријема.

Захтевза признање права на индустријски дизајнподноси сеу два примерка.

2. Прилозикојисеподносе уззахтевпризнањеправанаиндустријскидизајни њихова садржина

Члан 9.

Уззахтевзапризнањеправана индустријскидизајнподносесеи:

1) опис;

2) приказ;

3) пуномоћје, ако се пријава подноси прекопуномоћника;

4) оверени препис пријаве акоје затражено право првенства из члана 25. Закона;

5) потврда, односно уверење надлежног органа ако је затражено право првенства изчлана 26. Закона;

6) изјава аутора индустријског дизајна, ако аутор не жели да буде наведен у пријави;

7) изјава о основу стицања права на подношење пријаве, ако аутор индустријског дизајна није подносилац пријаве;

8) изјава о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

9) доказ оуплати републичке административне таксе.

2.1. Садржина описа индустријскогдизајна

Члан 10.

Опис седоставља у дваистоветна примерка.

У издвојеном ставу опис индустријског дизајна треба да садржи назначене карактеристике индустријског дизајна за који се тражи заштита, помоћу којих се одређује новост и обим заштите индустријскогдизајна.

Опис мора да буде откуцан писаћом машином или рачунаром, терминолошкијасаничитљив, на папиру формата А4 и мора да садржи:

1) податкео подносиоцу пријаве (у горњем левом углу);

2) кратак и прави назив предмета заштите (у горњем средњем делу стране);

3) новост предмета заштите, односно његових појединихделова;

4) намену предмета заштите, ако се из назива предмета не може закључити његова намена;

5) потпис подносиоцапријаве.

Ако једна пријава садржи више предмета заштите, за сваки предмет заштите подноси сепосебан опис.

2.2. Техничке карактеристике приказа

Члан 11.

Приказ се подноси у два истоветна примерка, и то тако што се један примерак лепи или уноси рачунаром на папир А4 формата уз захтев, а други примерак се доставља одвојеноу прилогу.

Приказ садржи само предмет заштите и не сме да садржи било какав други предмет, припадак, лице или животињу.

Приказ може бити поднесен као фотографија или нацрт и не може бити већи од 16 cm x 16 cm.

Ако се једном фотографијом или нацртом не могу приказати сва нова спољна обележја предмета заштите, доставља се онолико фотографија или нацрта колико је неопходно да се прикажу нове карактеристике предметазаштите.

Ако је предмет заштите представљен фотографијама или нацртима, они морају да буду посебно нумерисани, тако да нумерација садржи два броја раздвојена тачком (пример 1.1, 1.2, 1.3). На захтеву нумерација се врши на лицу фотографије или нацрта, а на другом примерку фотографије или нацрта -на полеђини.

Ако једна пријава садржи више предмета заштите, за сваки предмет заштите подноси се посебан приказ, који мора бити нумерисан на начин из става 4. овог члана (пример: 1.1, 1.2, 1.3. за први предмет заштите; 2.1, 2.2, 2.3. за други предмет заштите и тако редом колико имапредметазаштите).

Прикази се лепе по редном броју, на папир А4 формата уз захтев. На једној страни може да буде највише 20 приказа распоређених на начин на који подносилац пријаве жели да они буду објављени. Маргина од најмање 5 mm треба дабуде око свакогприказа. Прикази не смејуда буду савијени.

Дводимензионални примерак (узорак) из члана 21. став 3. Закона не сме да буде већи од 26cm x 17 cm ни дебљи од 3 mm. Узорак не сме да буде пресавијен и не сме да буде тежи од 50 g. Такав узорак треба залепити на папир формата А4 и нумерисатиу складу саст. 4. и 5. овог члана.

Производи који су подложни кварењу или који могу бити опасни за складиштење, неће бити прихваћени каоузорци.

2.3. Фотографије

Члан 12.

Фотографије које се прилажу морају да буду професионалног квалитета, без подлоге, добијене на основу негатива или дијапозитива, и морају имати равне углове. Предмет заштите мора бити приказан на неутралној и једнобојној основи и не смеимати сенке.

Ако сепредмет заштите приказујена фотографији, она не смеда буде:

1) инстант-фотографија;

2) ретуширана фотографија (тушем, мастилом или коректурном течношћу);

3) фотографија која није подобназа офсет-репродуковање;

4) фотокопија.

2.4. Нацрт

Члан 13.

Нацрти се подносе у оригиналу и морају да буду професионалног квалитета и изведени прибором за техничко цртање или уз помоћ рачунара на квалитетном, белом, непровидном папиру.

Предмет заштите мора да буде приказан у перспективи, с тим што може садржати сенке и сенчења ради истицања рељефа.

Ако сепредмет заштите приказујена нацрту, он не сме:

1) да буде технички цртеж којим се предмет приказује у пројекцијама и пресеку, а нарочито који садржи осне линије и димензије;

2) да садржи објашњења илилегенде на предмету заштите или поред њега;

3) да буде неподобан заофсет-репродуковање.

V. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗАИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ОПРАВУ ПРВЕНСТВА И САДРЖИНАУВЕРЕЊА О ПРАВУ ПРВЕНСТВА

1. Садржина захтев за издавањеуверења о праву првенства

Члан 14.

На захтев подносиоца пријаве, надлежни орган издаје уверење о праву првенства.

Захтевза издавање уверења из става 1. овог чланасадржи:

1) приказ истоветан приказу у пријави;

2) опис истоветан опису у пријави;

3) доказ оуплати републичке административне таксе.

2. Садржина уверења о праву првенства

Члан 15.

Уверење оправу првенства садржи:

1) пословно име и седиште подносиоца пријаве, односно име и адресу физичкоглица;

2) име аутора;

3) Д-број и датумподношењапријаве;

4) приказ истоветан приказу у пријави;

5) опис истоветан опису у пријави;

6) напомена дасуподациуовомуверењуистоветниподацимаупријави.

VI. РАЗДВАЈАЊЕ ВИШЕСТРУКЕ ПРИЈАВЕ . 1. Садржина захтева за раздвајање вишеструке пријаве

Члан 16. Захтев за раздвајање вишеструке пријаве за признање права на индустријски дизајн подносисеу двапримерка исадржи: 1) број и датум вишеструке пријаве за признање права на индустријски дизајн; 2) податке о пословном имену и седишту подносиоца вишеструке пријаве за признањеправа на индустријскидизајн, односно имеи адресу физичког лица;

3) податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси преко пуномоћника, односно податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

4) податке о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

5) број индустријских дизајна поднетих у првобитној вишеструкојпријави;

6) податак о редном броју, односно редним бројевима индустријских дизајна из вишеструке пријаве за који се тражи, раздвајање на више појединачих, или вишеструких издвојених пријава;

7) податкео начину раздвајањапрвобитне вишеструке пријаве;

8) податак о плаћеној републичкој административној такси за издвојену пријаву, односно пријаве, акоих имавише;

9) потпис или и печатподносиоца пријаве или његовог пуномоћника.

Као потврду о примљеној пријави, надлежни орган подносиоцу пријаве доставља примерак захтева из става 1. овог члана, на коме мора да буде наведен датумпријема.

2. Прилози који се подносе уз захтев за раздвајање вишеструке пријаве

Члан 17.

Уз Захтевзараздвајањевишеструкепријавеподносисеи:

1) приказу два истоветна примерка;

2) опису два истоветна примерка;

3) уреднопуномоћје, акосе захтевподносипрекопуномоћника;

4) изјава о заједничком представнику, ако постоји више подносилаца пријаве;

5) податако плаћеној републичкој административној такси.

VII. САДРЖИНА ИСПРАВЕ О ИНДУСТРИЈСКОМ ДИЗАЈНУ

Члан 18. Исправа о индустријскомдизајну садржи: 1) регистарски број индустријскогдизајна и Д-број; 2) датум подношења пријаве;

3) податке о пословном имену и седишту носиоца права на индустрисјки дизајн, односно имеиадресу физичког лица;

4) податкео аутору индустријскогдизајна;

5) податке о признатом праву првенства: датум изложбеног или сајамског права првенства; датум и број пријаве која је била основ за признање ранијег права првенства и назив земље у којој јета пријава поднета;

6) називпредметазаштите;

7) приказ;

8) опис;

9) податак да се на одређеном елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустрисјког дизајна не успоставља искључиво право ако је таква изјава добијена од подносиоца пријаве у току поступка за признање права на индустријски дизајн;

10) датумуписа у Регистариндустријског дизајна;

11) датум до ког важи регистровани индустријски дизајн;

12) датум издавањаисправе о индустријском дизајну.

VIII. ПОДАЦИ О ИНДУСТРИЈСКОМ ДИЗАЈНУ КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈУ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

Члан 19.

У службеном гласилу надлежног органа објављују се следећи подаци о праву на индустријскидизајн:

1) регистарски број индустријскогдизајна;

2) датумуписа у Регистар индустријскогдизајна;

3) Д-број и датумподношењапријаве;

4) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно имеи адреса физичкоглица;

5) подацио признатом праву првенства;

6) датум доког важи индустријски дизајн;

7) називпредметазаштите;

8) приказ;

9) податак да се на одређеном елементу индустријског дизајна наведеном у опису индустријског дизајна не тражи искључиво право;

10) број ијављених индустријскихдизајна;

11) подацио пуномоћнику;

12) датумдо ког важи право на индустријскидизајн;

13) подаци о променама које се односе на право на индустријски дизајн: промена имена и адресе носиоца права на иднустријски дизајн; пренос права, лиценца, залога; статусне промене настале код носиоца права на индустријски дизајн, корисника лиценце, односно залогопримца и други подаци значајни за правни статусправа наиндустријски дизајн;

14) подацио престанку важењаправа на индустријски дизајн;

15) подацио продужењу важењаправа на индустријски дизајн.

IX. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТРЕ

1. Садржина захтева заупис промене имена и адресе носиоца права на индустријски дизајнодносно подносиоца пријаве

Члан 20. Захтев за упис промене имена и адресе подносиоца пријаве, односно носиоца права на индустријски дизајн, којисадржи:

1) регистарски број индустријскогдизајна и Д-број;

2) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајна, односно подносиоцапријаве, односно имеи адресу физичкоглица;

3) податкео пуномоћнику ако се захтев подносипреко пуномоћника;

4) податако врсти промене;

5) потпис и печат подносиоца захтева, односнопуномоћника.

Уззахтевиз става 1. овог члана доставља се:

1) пуномоћје ако се поступак заупис покреће прекопуномоћника;

2) доказ оуплати републичке административне таксе.

2. Садржина захтева заупис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве

Члан 21.

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве покреће се писаним захтевом којисадржи:

1) регистарски број индустријскогдизајна, односно Д-број;

2) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоцапријаве, односно имеи адресу физичкоглица;

3) када носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве имепуномоћника, податке о пуномоћнику;

4) пословно име и седиште правног лица на које се преноси право на индустријски дизајн, односно право из пријаве, односно име и адресу физичког лица на које се преноси право на индустријски дизајн, односно право из пријаве;

5) када физичко или правно лице на које се преноси право на индустријски дизајн, односно право из пријаве имапуномоћника, податке о пуномоћнику;

6) пословно име и седиште подносиоца захтева, односно име и адресу физичкоглица;

7) податке о пуномоћнику ако се захтев за упис преноса права подноси прекопуномоћника;

8) потпис и печат подносиоца захтева, односнопуномоћника.

Уззахтевиз става 1. овог члана доставља се:

1) доказ о правном основу преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак заупис преноса покреће прекопуномоћника;

3) доказо уплати републичке административне таксе.

2.1. Правни основ преноса права на индустријски дизајн, односноправа из пријаве

Члан 22.

Када је пренос права на индустријски дизајн, односно права из пријаве последица уговора о преносу, уз захтев из члана 21. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу преноса права на индустријски дизајн чији се упис тражи доставља се:

1) оригинал уговора о преносу, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тогуговора, или

2) оригинал извода из уговора о преносу, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог извода, или

3) оригинал изјаве о преносу, потписан од уговорних страна или оверена фотокопија изјаве о преносу.

Ако је пренос права на индустријски дизајн резултат спајања предузећа, уз захтев из става 1. овог члана доставља се оригинал или оверена фотокопија документаиздатог од стране надлежногоргана који потврђује спајање предузећа.

Ако је до преноса права на индустријски дизајн дошло на основу закона или судске, односно административне одлуке, уз захтев из става 1. овог члана доставља се оригинал или оверена фотокопија судске одлуке, односно другог документа који потврђује ту промену.

Ако су документи из ст. 1. до 3. овог члана састављени на страном језику, доставља сењиховпревод којијеоверен од стране судског тумача.

3. Садржина захтева заупис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве

Члан 23.

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве садржи:

1) регистарски број индустријскогдизајна, односно Д-број;

2) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоцапријаве, односно имеи адресу физичкоглица;

3) када носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве имапуномоћника, податке о пуномоћнику;

4) пословно име и седиште стицаоца лиценце, односно име и адресу физичкоглица;

5) када стицалац лиценце има пуномоћника, податке о пуномоћнику;

6) податако врсти лиценце (искључива илинеискључивалиценца);

7) време трајања лиценце;

8) пословно име и седиште подносиоца захтева, односно име и адресу физичкоглица;

9) ако се захтев за упис лиценце подноси преко пуномоћника, податке о пуномоћнику;

10) потпис и печат подносиоца захтева, односно пуномоћника.

Уззахтевиз става 1. овог члана доставља се:

1) доказ о правном основу уписа лиценце на праву на индустријски дизајн, односноправу из пријаве;

2) пуномоћје ако се поступак заупис лиценцепокреће преко пуномоћника;

3) доказ оуплати републичке административне таксе.

3.1. Правни основуписа лиценце на праву наиндустријски дизајн, односно праву из пријаве

Члан 24. Уз захтев из члана 23. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу уписа лиценце направу на индустријски дизајн, односно праву из пријаве доставља се:

1) извод из уговора о лиценци са податком о странама у уговору и правима која су предмет лиценце, са потврдом надлежног јавног органа да се ради о аутентичном изводу изуговора, или оверена фотокопија тог докумената, или

2) оригинал изјаве о лиценци потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа.

Ако су документи из става 1. овог члана састављени на страном језику, доставља сењиховпревод којијеоверен од стране судског тумача.

4. Садржина захтева за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односноправу из пријаве

Члан 25. Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве садржи: 1) регистарски број индустријскогдизајна, односно Д-број; 2) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно подносиоцапријаве, односно имеи адресу физичкоглица; 3) када носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве имапуномоћника, податке о пуномоћнику; 4) пословно име и седиште заложног повериоца, односно име и адресу физичкоглица; 5) пословно име и седиште подносиоца захтева, односно име и адресу физичкоглица; 6) податке о пуномоћнику ако се захтев за упис залоге подноси преко пуномоћника; 7) потпис и печат подносиоца захтева, односнопуномоћника. Уззахтевиз става 1. овог члана доставља се: 1) доказ о правном основу уписа залоге на праву на индустријски дизајн, односноправу из пријаве; 2) пуномоћје ако се поступак заупис залоге покреће прекопуномоћника; 3) доказ оуплати републичке административне таксе.

4.1. Правни основуписа залоге на праву на индустријскидизајн, односно

праву из пријаве Члан 26.

Уз захтев из члана 25. став 1. ове уредбе, као доказ о правном основу уписа залоге којисе тражи, доставља се:

1) оригинал уговора о залози потписан од уговорних страна или оверена фотокопија тог докумената, или

2) оригинал извода из уговора о залози потписан од стране уговорних страна или оверена фотокопија тог документа.

Ако су документи из става 1. овог члана састављени на страном језику, доставља сењиховпревод оверен од стране судског тумача.

4.2 Подаци о залози направу на индустријски дизајн, односно праву из пријаве који сеуписују у одговарајућирегистар надлежног органа

Члан 27. У регистарнадлежногорганауписују се следећи подаци: 1) подацио залогодавцу и дужнику, када нису иста лица; 2) подацио заложномповериоцу; 3) подацио потраживању којесеобезбеђује заложним правом уз назначење основног и максималног износа; 4) податакда језапочетпоступак намирења; 5) забележба забранеотуђења, уколико је предвиђенауговором о залози.

X. ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ПРАВА НА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Члан 28. Садржина захтева за продужење важења права на индустријски дизајн садржи:

1) регистарски број индустријског дизајна и датум до ког право на индустријски дизајнважи;

2) Д-број;

3) пословно име и седиште носиоца права на индустријски дизајн, односно имеи адреса физичкоглица;

4) име аутора индустријскогдизајна;

5) податкео пуномоћнику, ако сезахтевподносипреко пуномоћника;

6) податако плаћеној републичкој административној такси;

7) потпис и печат подносиоца захтева или пуномоћника.

Уззахтевиз става 1. овог члана доставља се:

1) пуномоћје ако се поступак за продужење важења права покреће преко пуномоћника;

2) доказ оуплати републичке административне таксе.

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку за признањеправа на дизајн („Службени листСЦГ“, бр. 28/05).

Члан 30.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања уСлужбеном гласнику Републике Србије“.

У Београду

ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ