Romania

Lege Nr. 381/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimului de utilizare a acestora

 

 


PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

L E G E pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 383/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietatii industriale: inventii, modele de utilitate, soiuri de plante, marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe in legatura cu protectia proprietatii industriale, inclusiv pentru protectia tranzitorie, se platesc de catre persoanele fizice si juridice romane si straine in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), in cuantumul si la termenele prevazute in anexele nr. 16. Neplata in termen a taxelor prevazute in anexele nr. 16 are drept consecinta neefectuarea procedurii respective si luarea masurilor potrivit legii.”

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat ori nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii, plateste taxele prevazute in anexe, dupa cum urmeaza:

A. pentru persoane juridice: a) 50% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decat echivalentul in lei a doua milioane euro; b) 20% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decat echivalentul in lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de inventie sau de titular al unui brevet de inventie al carui obiect este o inventie rezultata in urma unei activitati de cercetaredezvoltare cu finantare publica sau este institutie publica ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca are si calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plata mai mic decat de 5 ori castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecarei taxe datorate, daca are si calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plata mai mic decat de 3 ori castigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, in ultimele 12 luni.”

3. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. Reducerile prevazute la art. 2 se aplica, la data platii, pentru fiecare procedura, cu exceptia celor prevazute la art. 10, 131, 132, 136, 15, 18 si

21. Persoana care solicita acordarea reducerilor in calitate de solicitant sau, dupa caz, de titular trebuie sa prezinte, la data platii, acte prin care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2.”

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. Cuantumul taxelor in lei prevazute in anexe, precum si nivelul cifrei de afaceri prevazute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia cursului de schimb si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Hotararea Guvernului intra in vigoare incepand cu prima zi a anului urmator.”

5. La articolul 6, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6. Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci din taxele platite de solicitantii si titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protectie si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul Romaniei, in baza unor conventii internationale, se platesc sau se transfera in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.”

6. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:

„Art. 61. Sumele ce se cuvin unor autoritati internationale sau nationale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protectie, in conformitate cu tratatele internationale la care Romania este parte, se platesc sau se transfera de catre solicitanti la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, urmand ca ulterior sa fie transferate acestor autoritati.”

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7. Persoanele fizice sau juridice romane platesc in lei taxele prevazute in prezenta ordonanta. Persoanele fizice sau juridice straine platesc in euro taxele datorate. In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, atat romani, cat si straini, taxele datorate in comun se platesc in euro.”

8. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Taxe pentru procedurile legale de protectie a proprietatii industriale”

9. La capitolul II, titlul primei sectiuni va avea urmatorul cuprins:

„Taxe pentru cereri si brevete de inventie”

10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 10. Prevederile art. 2 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 911, pct. 14 lit. a) si b), pct. 18 si la pct. 2438 din anexa nr. 1.

Reducerile prevazute la art. 2 se aplica in cazul taxelor pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, prevazute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protectie.”

11. Articolul 11 se abroga.

12. La articolul 12, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 31, cu urmatorul cuprins:

„Daca data scadenta pentru prima plata a taxei datorate se afla in perioada de 3 luni de la data publicarii mentiunii eliberarii brevetului european, taxa se plateste in cuantumul prevazut la pct. 23 din anexa nr. 1.”

13. La articolul 12, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:

„Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie, neplatite in termenele prevazute la alin. 1 si 2, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 13. Odata cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca si taxa de mentinere in vigoare, prevazuta la pct. 23 din anexa nr. 1, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.”

15. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:

„Art. 131. Prevederile art. 2 nu se aplica pentru taxele privind certificatele suplimentare de protectie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevazute in anexa nr. 1.

Prevederile referitoare la cererile si brevetele de inventie prevazute la art. 9 se aplica si certificatelor suplimentare de protectie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

Taxa pentru mentinerea in vigoare a certificatelor suplimentare de protectie se plateste anual, pana la inceperea anului de protectie respectiv.”

16. Dupa articolul 131 se introduc doua sectiuni noi cu urmatorul cuprins:

„Taxe pentru cereri si certificate de inregistrare a modelelor de utilitate

Art. 132. Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile si certificatele de inregistrare de model de utilitate sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 133. Prevederile art. 2 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 2 si la pct. 4 lit. b) si c) din anexa nr. 2.

Art. 134. Taxele pentru mentinerea in vigoare a modelelor de utilitate se platesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.

Art. 135. Prevederile referitoare la cererile si brevetele de inventie prevazute la art. 9 se aplica si modelelor de utilitate.

Taxe pentru cereri si brevete pentru soiuri de plante

Art. 136. Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile si brevetele pentru soi sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 137. Prevederile art. 2 nu se aplica pentru procedurile prevazute in anexa nr. 3.

Art. 138. Taxele pentru mentinerea in vigoare pentru primii ani de protectie, care curg de la data acordarii brevetului pentru soi, se platesc pana la data eliberarii brevetului.

Pentru fiecare dintre anii urmatori celor prevazuti la alin. 1, taxa pentru mentinerea in vigoare se plateste anual, pana la inceperea anului de protectie respectiv.

Art. 139. Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului pentru soi, neplatite in termenele prevazute in anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

17. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 14. Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru marci si indicatii geografice sunt prevazute in anexa nr. 4.”

18. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 17. Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale sunt prevazute in anexa nr. 5.”

19. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 18. Pentru inregistrarea desenelor si a modelelor industriale se aplica numai reducerile prevazute la art. 2 lit. a). Nu se aplica reducerile mentionate la alin. 1 pentru taxele prevazute la pct. 3, 4 si 817 din anexa nr. 5.”

20. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins: „Art. 19. Taxele pentru mentinerea in vigoare si pentru reinnoirea certificatului de desen sau model industrial se platesc pe perioade de cate 5 ani.

Taxele mentionate la alin. 1, neplatite in termenele prevazute in anexa nr. 5, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.”

21. La capitolul II, titlul sectiunii care urmeaza dupa articolul 19 va

avea urmatorul cuprins: „Taxe pentru inregistrarea topografiilor produselor semiconductoare”

22. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 20. Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevazute in anexa nr. 6.”

23. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 21. Prevederile art. 2 nu se aplica pentru taxele prevazute in anexa nr. 6.”

24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 22. Plata taxelor prevazute la pct. 15 din anexa nr. 6 reprezinta una dintre conditiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar inregistrarii unei topografii.

Neplata taxelor prevazute la alin. 1 are ca efect respingerea de la inregistrare a topografiei.”

25. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 23. Taxele prevazute in anexa nr. 6, incasate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se restituie platitorului, la cererea acestuia, daca nu s-a inceput efectuarea lucrarilor pentru care au fost platite, cu exceptia taxelor prevazute la pct. 1 si 2, care nu se restituie.”

26. La articolul 28, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 28. Efectuarea fara plata taxelor legale a procedurilor prevazute in prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 250 lei.”

  1. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins: „Art. 29. Anexele nr. 16 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
  2. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 32. Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

aproba norme in aplicarea prevederilor prezentei ordonante, cu avizul

Ministerului Finantelor Publice.”

Art. II. Anexele nr. 14 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 383/2002, se inlocuiesc cu anexele nr. 16*) la prezenta lege.

Art. III. (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe aceeasi data se abroga art. 43 si anexa din Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. IV. Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 383/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

IAN NASTASE NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 16 decembrie 2005. Nr. 381.