Lithuania

Dėl Autorių Ir Atlikėjų Asmeninių Neturtinių Teisių Apsaugos Tvarkos Patvirtinimo 2003 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1018

 

 

DĖL AUTORIŲ IR ATLIKĖJŲ ASMENINIŲ NETURTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS TVARKOS PATVIRTINIMO

2003 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1018

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) 49 straipsnio 2 dalimi ir 52 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugos tvarką (pridedama).

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

Kultūros ministrė Roma Žakaitienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1018

AUTORIŲ IR ATLIKĖJŲ ASMENINIŲ NETURTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS TVARKA

1. Autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugos tvarka (toliau vadinama –Tvarka) reglamentuoja autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą naudojant literatūros, mokslo ir meno kūrinius, taip pat atlikimo garso ir audiovizualinius įrašus, po autorių ir atlikėjų mirties, kai nėra jų įpėdinių, taip pat kai pasibaigia autorių ir atlikėjų turtinių teisių, kurias buvo paveldėję jų įpėdiniai, galiojimo terminai.

2. Ši Tvarka netaikoma:

2.1. kai autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises saugo jo įpėdiniai;

2.2. kai autorius ar atlikėjas ta pačia tvarka, kaip skiriamas testamento vykdytojas, yra nurodęs asmenį, kuriam paveda saugoti savo asmenines neturtines teises;

2.3. autorių asmeninėms neturtinėms teisėms į architektūros kūrinius, pastatus ir kitus statinius, kurių apsaugai taikomos Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37) nuostatos.

3. Autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugą įgyvendina Kultūros ministerija.

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Autorių asmeninės neturtinės teisės – autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą ir teisė į kūrinio neliečiamybę šioje Tvarkoje suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) 14 straipsnio 1 dalis.

Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės – teisė į atlikėjo vardą ir teisė į atlikimo neliečiamybę šioje Tvarkoje suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 52 straipsnio 1 dalis.

Teisių apsaugaįstatymų ir šioje Tvarkoje nustatytų teisių gynimo priemonių taikymas siekiant užkirsti kelią autorių ar atlikėjų asmeninių neturtinių teisių pažeidimui arba atkurti pažeistas autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises.

5. Autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių gynimo priemones, numatytas šios Tvarkos 11 punkte, Kultūros ministerija taiko gavusi žodinę ar rašytinę informaciją apie pažeistas autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises arba informaciją, kurioje yra duomenų, kad panaudojant kūrinį ar atlikimo garso ar audiovizualinį įrašą (toliau vadinama – atlikimo įrašai) gali būti pažeistos autorių ar atlikėjų asmeninės neturtinės teisės.

6. Šios Tvarkos 5 punkte nurodytą informaciją gali pateikti Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys ir organizacijos, turintys duomenų apie visuomenei viešai prieinamus kūrinius ar atlikimo įrašus, išleistus, viešai paskelbtus, platinamus ar kitaip naudojamus pažeidžiant autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises.

7. Žodiniai ir rašytiniai pranešimai apie autorių ar atlikėjų asmeninių neturtinių teisių pažeidimą Kultūros ministerijoje registruojami specialiame registracijos žurnale, kurio formą tvirtina kultūros ministras. Pranešimą pateikusiems asmenims Kultūros ministerija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) nustatytais terminais praneša apie teisių gynimo priemonių taikymą arba pateikia motyvuotą paaiškinimą apie atsisakymą taikyti tokias priemones.

8. Kultūros ministerija, tikrindama gautą pranešimą apie autorių ar atlikėjų asmeninių neturtinių teisių pažeidimą, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų su teisių pažeidimu susijusią medžiagą (įskaitant išleistų ir platinamų arba rengiamų spaudai, viešai paskelbti arba platinti kūrinių, atlikimo įrašų, reklaminės medžiagos ar prekių pavyzdžius) ir kitą informaciją. Su teisių pažeidimu susijusi medžiaga ir kita informacija Kultūros ministerijai turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Kultūros ministerijos rašytinių reikalavimų gavimo.

9. Jeigu Kultūros ministerijos prašymas pateikti šios Tvarkos 8 punkte nurodytą medžiagą ar kitą informaciją nevykdomas, įstatymų nustatyta tvarka dėl įpareigojimo pateikti reikiamą medžiagą ar informaciją Kultūros ministerija kreipiasi į teismą pagal teismingumą.

10. Tam tikrais atvejais, vertindama gautą informaciją apie autorių ar atlikėjų asmeninių neturtinių teisių pažeidimą (ypač tada, kai pažeidžiamos teisės į kūrinio ar atlikimo neliečiamybę, kai toks kėsinimasis į kūrinį ar atlikimo įrašą gali pažeisti autoriaus ar atlikėjo garbę ar reputaciją), Kultūros ministerija gali pasitelkti meno ar mokslo sričių ekspertus, kurių išvada pridedama prie reikalavimų, pateikiamų asmenims, pažeidžiantiems autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises.

11. Kultūros ministerija, išnagrinėjusi gautą informaciją ir nustačiusi, kad yra pakankamai duomenų apie pažeidžiamas arba numatomas pažeisti autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises, gindama autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises, raštu kreipiasi į informacijoje nurodytą asmenį, kuriam pareiškia vieną ar kelis iš šių reikalavimų:

11.1. nutraukti neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiamos autoriaus ar atlikėjo asmeninės neturtinės teisės;

11.2. atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu viešu būdu);

11.3. išimti iš apyvartos autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises pažeidžiančius išleistus kūrinius, atlikimo įrašus, kitas prekes ar reklaminę medžiagą.

12. Jeigu asmenys, į kuriuos gindama pažeistas autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises kreipiasi Kultūros ministerija, per mėnesį nuo rašytinių reikalavimų gavimo nesiima priemonių jiems įvykdyti ar nepateikia pasiūlymų dėl galimybių kitokiais būdais atkurti pažeistas autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises, Kultūros ministerija įstatymų nustatyta tvarka dėl šios Tvarkos 11 punkte numatytų teisių gynimo priemonių taikymo asmeniui, pažeidžiančiam autoriaus ar atlikėjo asmenines neturtines teises, kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą.