Armenia

Law of the Republic of Armenia of April 29, 2010, on Trademarks

Year of Version:2010
Date of Entry into Force:July 1, 2010
Date of Text (Enacted):April 29, 2010
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Enforcement of IP and Related Laws, Geographical Indications, IP Regulatory Body, Trade Names, Trademarks
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Ապրանքային Նշանների Մասին, Ընդունվել է 29.04.2010 Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Ապրանքային Նշանների Մասին, Ընդունվել է 29.04.2010, Complete document (pdf) [760 KB] Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը Ապրանքային Նշանների Մասին, Ընդունվել է 29.04.2010, Complete document (htm) [274 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

English

Law of the Republic of Armenia of April 29, 2010, on Trademarks Law of the Republic of Armenia of April 29, 2010, on Trademarks, Complete document (pdf) [172 KB] Law of the Republic of Armenia of April 29, 2010, on Trademarks, Complete document (htm) [152 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
Historical Versions:
WIPO Lex No.:AM017

Shortcuts

Armenia