Kyrgyzstan

Rules on Drafting, Filing and Examination of Applications for the Grant of Patents for Inventions (approved by the Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 685 of October 27, 2011)

Year of Version:2011
Date of Entry into Force:November 4, 2011
Date of Text (Issued):October 27, 2011
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Genetic Resources, IP Regulatory Body, Patents (Inventions)
Available Texts: 
Kirghiz

'Ойлоп табууга патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун' Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген) 'Ойлоп табууга патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун' Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген), Complete document (pdf) [402 KB] 'Ойлоп табууга патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун' Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген), Complete document (htm) [324 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Правила 'Составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение' (Утверждены постановлением Правительства КР № 685 от 27.10.2011 г.) Правила 'Составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение' (Утверждены постановлением Правительства КР № 685 от 27.10.2011 г.), Complete document (pdf) [374 KB] Правила 'Составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение' (Утверждены постановлением Правительства КР № 685 от 27.10.2011 г.), Complete document (htm) [318 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
WIPO Lex No.:KG025

Shortcuts

Kyrgyzstan