Viet Nam

Decree No. 15/2016/ND-CP of March 15, 2016, amending and supplementing a Number of Articles of Decision No. 79/2012/ND-CP on Art Performances, Fashion Shows, Models and Beauty Contests, and Diffusion and Trade of Audio and Video Recordings of Theatrical Performances

Year of Version:2016
Date of Entry into Force:May 1, 2016
Date of Text (Issued):March 15, 2016
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other
Available Texts: 
English

Decree No. 15/2016/ND-CP of March 15, 2016, amending and supplementing a Number of Articles of Decision No. 79/2012/ND-CP on Art Performances, Fashion Shows, Models and Beauty Contests, and Diffusion and Trade of Audio and Video Recordings of Theatrical Performances Decree No. 15/2016/ND-CP of March 15, 2016, amending and supplementing a Number of Articles of Decision No. 79/2012/ND-CP on Art Performances, Fashion Shows, Models and Beauty Contests, and Diffusion and Trade of Audio and Video Recordings of Theatrical Performances, Complete document (pdf) [134 KB] Decree No. 15/2016/ND-CP of March 15, 2016, amending and supplementing a Number of Articles of Decision No. 79/2012/ND-CP on Art Performances, Fashion Shows, Models and Beauty Contests, and Diffusion and Trade of Audio and Video Recordings of Theatrical Performances, Complete document (htm) [35 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Vietnamese

Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Complete document (pdf) [305 KB] Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Complete document (htm) [44 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:VN115

Shortcuts

Viet Nam