Viet Nam

Decision No. 49/2003/QD-BVHTT of August 22, 2003, amending and supplementing Decision No. 18/2002/QD-BVHTT of July 29, 2002, promulgating the Regulation on Licensing, Inspection, Examination of, and Handling of Violations in the Reception of Foreign Television Programs

Year of Version:2003
Date of Entry into Force:September 16, 2003
Date of Text (Issued):August 22, 2003
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other
Available Texts: 
English

Decision No. 49/2003/QD-BVHTT of August 22, 2003, amending and supplementing Decision No. 18/2002/QD-BVHTT of July 29, 2002, promulgating the Regulation on Licensing, Inspection, Examination of, and Handling of Violations in the Reception of Foreign Television Programs Decision No. 49/2003/QD-BVHTT of August 22, 2003, amending and supplementing Decision No. 18/2002/QD-BVHTT of July 29, 2002, promulgating the Regulation on Licensing, Inspection, Examination of, and Handling of Violations in the Reception of Foreign Television Programs, Complete document (pdf) [18 KB] Decision No. 49/2003/QD-BVHTT of August 22, 2003, amending and supplementing Decision No. 18/2002/QD-BVHTT of July 29, 2002, promulgating the Regulation on Licensing, Inspection, Examination of, and Handling of Violations in the Reception of Foreign Television Programs, Complete document (htm) [7 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Vietnamese

Quyết định số 49/2003/QĐ-BVHTT ngày 22/08/2003 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết Định Số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/07/2002 ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài Quyết định số 49/2003/QĐ-BVHTT ngày 22/08/2003 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết Định Số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/07/2002 ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài, Complete document (pdf) [130 KB] Quyết định số 49/2003/QĐ-BVHTT ngày 22/08/2003 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết Định Số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/07/2002 ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài, Complete document (htm) [7 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:VN109

Shortcuts

Viet Nam