Viet Nam

Circular No. 19/2016/TT-BTTTT of June 30, 2016, on Registration and Application Forms for Licenses, Certificates, Professional Permits and Reports as defined in Decree No. 06/2016/ND-CP of January 18, 2016, on Management, Supply and Use of Broadcasting and Television Services

Year of Version:2016
Date of Entry into Force:August 15, 2016
Date of Text (Issued):June 30, 2016
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other
Available Texts: 
Vietnamese

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, Complete document (pdf) [140 KB] Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, Complete document (htm) [11 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

WIPO Lex No.:VN108

Shortcuts

Viet Nam