Kyrgyzstan

Regulation on Distribution of Royalties for Use of Copyright and Related Rights (approved by Decision No. 5 of August 6, 2013, and Order No. 135 of August 12, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic)

Year of Version:2013
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body
Available Texts: 
English

Regulation on Distribution of Royalties for Use of Copyright and Related Rights (approved by Decision No. 5 of August 6, 2013, and Order No. 135 of August 12, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic) Regulation on Distribution of Royalties for Use of Copyright and Related Rights (approved by Decision No. 5 of August 6, 2013, and Order No. 135 of August 12, 2013, of the State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic), Complete document (htm) [25 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Kirghiz

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы № 135 буйругу менен бекитилген) Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы № 135 буйругу менен бекитилген), Complete document (pdf) [209 KB] Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акыны бөлүштүрүүнүн Регламенти (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2013-жылдын 6-августундагы № 5 чечими менен жактырылган, жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-жылдын 12-августундагы № 135 буйругу менен бекитилген), Complete document (htm) [364 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Russian

Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 5 от 06.08.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 135 от 12.08.2013 г.) Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 5 от 06.08.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 135 от 12.08.2013 г.), Complete document (pdf) [206 KB] Регламент распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав (Одобрен решением Научно-технического совета Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 5 от 06.08.2013 г., и Утвержден приказом Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР № 135 от 12.08.2013 г.), Complete document (htm) [375 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:KG165

Shortcuts

Kyrgyzstan