Armenia

Law of the Republic of Armenia of September 28, 2016, on Amendments to the Law of the Republic of Armenia on Geographical Indications

Year of Version:2016
Date of Text (Enacted):September 28, 2016
Type of Text:Main IP Laws: enacted by the Legislature
Subject Matter:Geographical Indications
Notes:Article 8 of the Law states that it enters into force on the tenth day following publication.
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը «Աշխարհագրական Նշումների Մասին» Հայաuտանի Հանրապետության Oրենքում Լրացումներ Եվ Փոփոխություններ Կատարելու Մաuին, Ընդունվել է 28.09.2016 Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը  «Աշխարհագրական Նշումների Մասին» Հայաuտանի Հանրապետության Oրենքում Լրացումներ Եվ Փոփոխություններ Կատարելու Մաuին,  Ընդունվել է 28.09.2016, Complete document (pdf) [369 KB] Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը  «Աշխարհագրական Նշումների Մասին» Հայաuտանի Հանրապետության Oրենքում Լրացումներ Եվ Փոփոխություններ Կատարելու Մաuին,  Ընդունվել է 28.09.2016, Complete document (htm) [8 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM040

Shortcuts

Armenia